Barnevern og Stat oppdrar traumatiserte luciferianere

Når alle TV stasjoner og media er opptatt med familievold, og vold i hjemmene, og INGEN snakker for oss som har vokst opp i kjærlige og gode kristne hjem, men tvertimot blitt overgrepet på det aller groveste i skoleverket, noen i barnevern, lensmann, prest eller pave, eller guttesakene saboteres av alskens lotter i dongeribukser med ring i nese og navle og/eller marxistisk ånd, da vet du at vårt samfunn er iferd med å renne over av propaganda for onde krefter i samfunnet. Denne propaganda er tenkt å gjøre ende på familieinstitusjonen, hvor Staten skal anses som forelder.

Siste uken i norsk TV har de vært opptatt med familevold ‘problemer’. En populær komiker har ‘kommet ut av skapet‘ for å fremme deres perspektiver at ALLE hjem er ‘krigssoner’ og underforstått farlig for barn. De slår hardt tilbake nå, kjemper for sitt perspektivs overlevelse. Og de bruker en liten andels dårlige erfaringer som modell for samfunnet, for alle. Alle må ‘reddes’. Det offentliges overgripere som har vist seg udugelig og direkte ondskapsfulle for mange, skal altså gjøre seg bedre enn de er, enn hva foreldrene er? Hvor skal de å lyve når de er ferdig her da, disse ‘engler’ med skit på vingene (2 Corinthians 11:14 ) ?

Barnevern og Stat er på en kulturimperialistisk frimurersk inkvisjon for å oppdra barn i sitt bilde, til å bli opprørske luciferianere, først og fremst opprørsk mot Abrahams, Moses, Jacob-Israels og Jesus’ Guds Verdensordning (de har mange andre guddommer). I deres Nye Verdensorden er det motsatt. Mennesker skal bli foreldre på Statens nåde, OM de utbrer og underlegger seg det luciferiske evangeliums doktriner. De som Gud velsignet med barn, fordi de ble ansett verdig, de tar Staten. Disse menneskene i kontroll over vår Stat, har i virkeligheten gjort seg til guder selv og gir barn til de som Gud i sin visdom ikke gir barn (perverse, infertile, satanister, homoseksuelle, transer). Satan lager lover som skal beskytte og utbre det foretrukkede system.

Bufetat etterlyser flere homofile fosterforeldre
http://www.dagen.no/Nyheter/familieliv/Bufetat-etterlyser-flere-homofile-fosterforeldre-342656

Tilbe ikke deres system. Vi må på personlig basis offentlig og tydelig ta avstand fra det for ikke å få del i deres urett, udåder og synder (hvilket den ‘kristne’ Dagen IKKE gjør, 1 Timothy 5:22, Ephesians 5:7, Revelation 18:4). Den som tier samtykker, og er ‘fiender av Gud‘ og Guds verdensordning. Sett ikke vår lit til mennesker (Psalm 118:8). Stort sett absolutt alle er korrumpert, makten og grådigheten gjør dem blind. Systemet kan ikke forbedres, det må elimineres. Lottene i Barnevernet kunne ikke ha gjort noe som helst ondt om de ikke var velsignet av krefter over seg, domstolen, helt til topps. Maktfordelingen er opphevet. De har blitt av «en tanke og en gjerning» (Psalm 83:5). Inklusivt den ‘4de Statsmakt’; media.

I vår tid vil fokus være på ‘domestic violence’, familievold. Overhodet ikke noe som helst på myndighetenes vold. Det er ikke i tidsånden, eller planen, den eldgamle sataniske konspirasjon mot Gud og mennesker har ikke det på agendaen (Psalms 2:1-2, Matthew 12:14, Psalm 83:5). De må sikre den livslange traumatisering av barn, også i USA som i Madam Blavatski’s ‘lysorganisasjon’ FN (UN).

(viii) services for the prevention and treatment of juvenile delinquency and substance abuse, services for the prevention of crime and the provision of assistance to the victims and the families of criminal offenders, and services related to intervention in, and prevention of, domestic violence; and

http://www.presidency.ucsb.edu/ws/?pid=61375

I Den Nye Verdensorden skal ‘Dyret’ i oss få fritt utløp, i alle med Dyrets Merke. Impulsbaserte barn, ikke så veldig høyt hevet over dyrenes nivå, alle perversiteter, når deres ‘vilje’ som voksne skal få utløp. Du salige enfold hvilken fremtid som venter, når disse nihilister skal overta makten, og gjøre sitt luciferiske evangelium mainstream, som ‘normalen’.

Anti-krister og djevelbevissthet
http://www.riksavisen.no/anti-krister-og-djevelbevissthet/

Se her hva denne barnehagelotten har lært på skolen sin:

«Psykolog Per Isdal seier at vald er alle handlingar retta mot ein anna person, som gjennom at denne handlinga skader, smerter, skremmer, eller krenkjer og får denne personen til å gjere noko mot sin vilje eller å slutte å gjere noko han eller ho vil«.
http://www.sunnhordland.no/debatt/fredrik-h-fladmark-sine-vone-over-innhaldet-i-omgrepet-vald

Forskjellen på voksne som får gjøre som de vil, inntil en viss grad til de entrer det kriminelle, og barn, er at barn skal oppdras til hva Gud vil og hva de kristne foreldrene vil. De har ingen annen vilje enn det de blir oppdradd til. Det sataniske samfunnet forbeholder seg retten til å oppdra dem i den statssekulære, ateistiske og den faktiske luciferiske ånd. Opprørsånden, mot alt som er hellig og godt.

Vårt samfunn og faktisk hele verden skal få lov å bivåne elendigheten når disse ‘nihilister’ som Frimureren Albert Pike lovte å forbanne våre samfunn med, ved å stimulere oppfostringen av dem i denne ånden.

Istedenfor å bli oppdradd til hva foreldrene vil, så skal de oppdras til hva Staten og de oftest satanisk inspirerte lottene vil.

«Med denne dommen har begrepet «vold» mistet all fornuftig mening. I dette landet skal barn læres opp til at de er noen sarte persilleblad som knapt tåler å pustes på. Måtte livet skåne dem for verre opplevelser enn dette!» – Fredrik H. Fladmark.
http://www.sunnhordland.no/debatt/om-begrepet-vold

Children of the State?
God-given rights and authority of parents are giving way to a «global village» socialist mentality and what you can do. Will you allow «The State» to become the parents of your children?

En av de ‘illuminerte’ luciferianere innen New Age ‘lys og kjærlighet’- bevegelsen mente at de hadde all kunnskap i sine indre. Jeg fortalte ham at da ser han bort fra at mange av våres indre kan være så mye rart. Å finne ut om de er av det gode eller det onde, så er jeg personlig av den formening at alle kan ha utbytte av å lese en og annen bok, og ikke bare ha tiltro til demonene eller det de tror er ‘englene’ i seg. Om ikke ‘den hellige bok’ så kanskje noe med Alice Bailey eller Madam Blavatskis «Great White Brotherhood» kan gjøre nytten, som står bak FN og de fleste umenneskelige institusjoner. Bøkene hennes ble forøvrig utgitt på Lucifer Press (adressen var 666 United Nations Plaza, New York, medlem av ‘Economic and Social Council of the United Nations’), senere ble navnet endret til ‘Lucis Thrust’ som premissleverandører til FN. Anbefales.

In an Alice Bailey’s book called “Education for a New Age;” she suggests that in the new age,

“World Citizenship should be the goal of the enlightened, with a world federation and a world brain.”

In other words, a One World Government, aka, a New World Order.

At one time, the Lucis Trust office in New York was located at 666 United Nations Plaza and is a member of the Economic and Social Council of the United Nations under a slick program called “World Goodwill.” Truly Satan is the god of this evil world (2nd Corinthians 4:4).

Lucis Trust is sponsored by among others Robert McNamara, former Minister of Defense in the U.S.A., president of the World Bank, member of the Rockefeller Foundation, and Thomas Watson (IBM, former ambassador in Moscow).

Lucis Trust sponsors among others the following organizations:

William Jasper, author of “A New World Religion” describes the religion of the UN:

“…a weird and diabolical convergence of New Age mysticism, pantheism, aboriginal animism atheism, Communism, socialism, Luciferian occultism, apostate Christianity, Islam, Taoism, Buddhism, and Hinduism.»”

The mighty Bible teacher, Dr. M.R. DeHaan, states concerning the Antichrist…

“In considering the policy and claims of the personal Antichrist, we must remind you again of a key that will help much in understanding his methods. Remember that he is the Antichrist. As we trace his course through the Word, we find that, like the saints in Revelation, he follows ‘the Lamb whithersoever He goeth.’ His purpose is to make men believe that he is the true Christ and God, and therefore he imitates Christ, making the same claims and doing many of the same miracles. For this reason both Jew and Gentile will readily accept him as the great master mind and coming deliverer.”

SOURCE: THE SECOND COMING OF JESUS, pg. 140; by M.R. DeHaan; 1944; ISBN: 0-8254-2483-6

Frimurer leder Albert Pike har sagt at Lucifer er deres kabbalistiske ‘Gud’, og ‘lysbæreren’, Kristus og Lucifer slåss om makten over folks hjerter og sinn som i New Age frimurer religionen, og den åndelige kontrollen over denne verden. Luciferianere vil etterligne Kristus (mimick) som ‘de gode’ i en slik forstand at folk vil tro anti-Krist Lucifer (Genesis 3:4-5) er Kristus (Johannes 8:12, Johannes 12:46) selv.

Det er således en krig i de åndelige sfærer om hvem som virkelig er Verdens Lys, Kristus eller Lucifer.. FN, Madam Blavatsky, Paven, alle Vestens regjeringer, Frimurerne og hemmelige mysterieselskap som OTO og Rosekorsordenen velge seg Lucifer, vi opportunister vi velger Jesus Kristus.

Default.color_White

Dette er maleriet som en gave fra Norge henger i FNs sikkerhetsråds chamber. I midten av maleriet er Fugl Fønix som stiger fra asken de skaper (‘kreativ ødeleggelse’ per Kabbalah, Tikkun Olam). Kan nevnes FN, Madam Blavatsky og Alice Bailey som ‘kreativ ødeleggelse’ av familien i den forbindelse, i ‘Lucifer Rising – the Beast Unleashed’ (min artikkel som kommer) – på menneskeheten, som er en fordervet ånd hos mennesker, noe som gjør dem tror at Lucifer ånden vil gi dem «frihet» fra det tradisjonelle som familien, nasjonen og individet, men det er helt motsatt. De vil faktisk få frihet fra alt det gode, og tillatt alt det ‘onde’ og alt det perverse og usømmelige (Sodom & Egypt), det ukristelige (anti-Krist ånden utgir seg for Kristus).

Så vi må benchmarke om hvorvidt noe er av det gode eller det onde:

1. At vi gjør et valg mellom to opposisjonelle energier/krefter.
2. At vi kjenner til hva som er godt og ondt å velge utifra.
3. At vi har et referansesystem å benchmarke godt og ondt utifra.

For den ene siden vil ha disharmoni, hvor den andre siden vil ha harmoni. Det er dualismens ubønnhørlige virkelighet, som vi ikke kan drømme oss bort ifra. Referansesystemet til kristne er Bibelen, hvor Guds vilje – ikke barns ‘vilje’ – er nedlagt og beskrevet. Ved fødselen har vi alltid syndefallet med oss, kan vi ikke gjenfødes til ånd i løpet av livet, vår ene sjanse, er vi evig fortapt fra et sjelsperspektiv. Når referansesystemet vi benchmarker utifra er godt, vil det gå vårt samfunn godt, og vice versa.

De mente å kunne manifestere frem ‘fri energi’ og hatet ‘kristne’ som stod i veien for dette, men jeg minte på at det var kanskje bare fordi kristne var flinkere i fysikktimene og termodynamikkens 1ste lov. Det er kun Lucifer som tilbyr ‘fri’ energi minte jeg ham på, men faktura kommer nok siden, prisen er selve livet. Straffen er døden. Lyset slokkes, hveten og ugresset, sauene og geitene skal separeres for den neste omgang. Vi er i Endetidsboken, det siste kapittel av dette EON.

energyn
Eye of Horus – Eye of Lucifer

Manly P. Hall. «When the Mason learns that the key to the warrior on the block is the proper application of the dynamo of living power, he has learned the mystery of his Craft. The seething energies of Lucifer are in his hands and before he may step onward and upward, he must prove his ability to properly apply energy.» (The Lost Keys of Freemasonry).

EyeOfHorus
http://www.ancient-symbols.com/occult_symbols.html

Der finnes lucifer energi, og det finnes den Hellige Ånde, sistnevnte en får tilgang til om en kaller på den i Jesus’ navn, og KUN da. Den første er falsk, med brutte løfter, forvillede drømmerier, nærmest psykotisk, den siste er ekte.

Offentlige overgrep

Den desidert største traumatisering av barnesinn er myndighetene som gjør når de tar bort barna fra foreldrene. De er traumatisert og ødelagt for livet av å ta dem fra foreldrene. Til og med ved fødselen. Vi gjør knapt nok dette med diende dyr. Et knip i øret, så sutrer de litt i 2-3 minutt, så er grensen satt for adekvat og god grensesetting i en kristen og annen religiøs kontekst. Det er over på de samme 3 minutt.

Men Statens og Luciferianernes traumebaserte mind control forfølger dem livet ut. De skal liksom tvinges til å underlegge seg deres ‘myndigheten’ til deres nye ‘foreldre’ (‘nabokjerringene’). Men slik det åndelige virker så vet jeg at det motsatte skjer, mange av dem vil snu seg mot overgriperne selv med en voldsom kraft (de som Albert Pike kaller nihilistene), for Gud bruker alltid de ondes våpen mot dem selv. Da vil disse som tror seg ‘god’ sitte forviret tilbake å lure på hvorfor ikke deres teorier virker, nemlig at de hadde feil evangelium, falsk ‘lys’.

Slangen (The Serpent) løy og forførte dem til å gjøre det onde. Jeg gleder meg til deres fall 🙂

I 2015 ble bare 23,8% av svenske barn født av gifte foreldre. En forbløffende 47% av alle svensker lever i enkelthusholdninger. På 20 år har depresjons raten blant svenske barn tredoblet seg. De fleste svenske gutter er usosiale, avhengige av dataspill, og har ikke lært grunnleggende selvdisiplin. Videre er de fleste svenske foreldre innkjøpere av alkens vaksine ordninger som gjør barna enda svakere. Sverige har fått flere innvandrere enn noe annet vestlig land (per innbygger) gjør det at de svenske barna føler seg enda mer fortapt. Kilde. Svenskene vil nok få som de fortjener, som alle andre.

Den Frie Barneoppdragelsen, hvor barn skal oppdra seg selv, ble igrunn aldri noen suksess. Overlatt til seg selv, ta avgjørelser og hevde en vilje de ikke er moden til å ta, som foreldrene skulle ta for dem, og det er ikke nødvendigvis den statsautoriserte, men etter viljen til den Bibelske Gud av Abraham den Rettferdige, Moses, Jacob-Isael og Jesus. Her vil satanistene bli satt på sin prøve når de preker sin luciferiske og satanistiske ‘religionsfrihet’ for seg selv, men ikke for andre.

«Most cases now don’t involve parental violence, though, or alcohol- or drug-abuse. The commonest reason for a care order now is simply «lack of parenting skills». [] Because with the bigger ones we’re told not to show any sorrow, because we make our child sad. So we really try to keep our tears to ourselves, till they’re out of the door at least.» Source

Lovgiver tenkte først på ‘vold’ som noen som slo ungene gul og blå, vi må inn i forarbeidene til lovverket og finne ut at de nok ikke tenkte på knipse fingeren eller øret. Fordi der var for få ‘voldelige’ foreldre så måtte satanistene i Barnevernsindustrien omdefinere volsbegrepet selv, først til hva som helst fysisk, og siden til ‘psykisk vold’ (inklusivt kristen ‘indoktrinering’, de forbeholder seg retten til luciferisk indoktrinering gjennom statsinstitusjonene) slik at de fikk sjansen til å legge hva som helst under volden, helt etter eget forgodtbefinnende og dagsform.

Og så helt på slutten nå har de fått sin favorit: «The commonest reason for a care order now is simply «lack of parenting skills» (BBC-article). Det er alle som ikke vil oppfostre sine barn som Gro Harlem Brundtland, Karin Stoltenberg og Kari Killen vil de skal gjøre det (rådende politikk). Mon tro hva det neste begrepet de finner på?

For å forstå dette må vi forstå at dette rettsområdet har vært styrt av stort sett tre satanistiske kvinner siden midten av 80-tallet. Gro Harlem Brundtland, Doctor Death som hun populært kalles i de skjulte steder av Internet, senere leder for Verdens helseorganisasjon (WHO), Kari Killen og Karin Stoltenberg. Brundtland Harlem som forøvrig fikk navnet sitt på en Club of Rome sin FN rapport om ‘sustainable development’, med ‘global village’ og og ble beryktet for å promotere at ‘nabokjerringene’ måtte bry seg om hva naboene foretok seg (slutten for privatlivet).

Disse nabokjerringene til Gro jobber idag alle sammen i Barnevernet (CPS), og det er voldsomt som de bryr seg om ting de ikke har noe med. Karin Stoltenberg avlet et narkovrak av en datter, en gutt som forøvrig er leder av NATO idag ble vel reddet av sitt AUF medlemskap hvor han var motstander av kriger, hvilket viser at utav de mest disfunksjonelle familer kan karrieremennesker fostres og ‘kunnskap’ (gnosis) av sinnet promoteres, men ikke gjøre dem som synderlig gode av hjertet.

Gro Harlem’s sønn Jørgen har av klassekamerater blitt betegnet som et ensomt nøkkelbarn, med nøkkelen rundt halsen i skoletiden mens Gro og hans far gjorde karriere, og endte opp med å veive rundt seg med pistol i en militærleir på Andøya, og senere skjøt seg selv.

Hvor i alle dager var Barnevernet?

Jeg for min del er ikke sikker på hvor psyko det går an å bli av disse Statlige og Kommunale lottene som tror seg klok, hvilken gutter og senere ‘menn’ har blitt underkuet av og akseptert at de er ‘sjefen’ i de hjemlige forhold (patriarkatets fall, Bibelens verdensordning). I virkeligheten er de så dum at jeg gremmes.

Nå skal de inn i skolen og lære opp barn til å bli lystløgnere. Her skal det bli mye ‘moro’ (for dem, uhyggelig for alle andre) fremover. Makten er flyttet fra foreldrene til ungene, som vil bruke det for enhver ting som går dem imot, de vil villig utlegge alle sine sårede følelser av å ikke få sin vilje, og en fjær vil ALLTID bli til ti elefanter. Lottene i systemet vil elske å utbrodere deres feberfantasier, og der vil IKKE være noen forstandige voksne i dette systemet som kan få dem ned på jorden. De må jo bli TRODD!

Det er bra vi vet at barnevernet finnes
http://www.nrk.no/nordland/_-det-er-bra-vi-vet-at-barnevernet-finnes-1.12915606

Slik ble barna Statens barn, og ikke foreldrenes barn. Takk den fordømte horen (i overført betydning, The Woman Riding the Beast, gudinne dyrkelse aka matriarkat) Gro Harlem Brundtlands ‘nabokjerringer’ som jobber i systemet. Hun og Kari Killen, begge sannsynligvis askeNazi jødinner (Jesus sa vi skal kjenne dem på fruktene), er den største ulykke som har vedekveget dette engang kristne landet.

Jeg skrev om disse barna i denne artikkelen, hvordan det blir når disse barna blir voksen:

«It is very interesting the masonic luciferian impuls in our time – how many are caught by it, more and more, how it pretends to illuminate it’s victims.. that they are becoming like gods [for det er DERES vilje som teller, ikke foreldrenes, ikke Guds vilje som nedfelt i Bibelen, vær god, ikke pervers].»

Jeg skrev om disse luciferiske barna hva de bekjenner seg til for noen år siden:

We Are Legions, We Are Many, We Are One
http://www.riksavisen.no/we-are-legions-we-are-many-we-are-one/

«For Guds nåde er blitt åpenbart til frelse for alle mennesker. 12 Den oppdrar oss til å si nei til et ugudelig liv og verdslige lyster og leve forstandig, rettskaffent og gudfryktig i den verden som nå er,» – Titus 2:11-12.

Mine faste lesere vil nok ikke bli overasket over at Luciferianerne lærer dem selvfølgelig det motsatte.

Skamløsheten

Når alt det perverse blir normalisert for å unngå skammen, og koble ut samvittigheten.

«With secularisation, a cultural inversion takes place.» – Ravi Zacharias.

«Atheism is a world without God. Its true nature whether disguised in Eastern mysticism or American cynicism is despair.» (Ravi Zacharias: The Real Face of Atheism Paperback – September 1, 2004)

«They will ever be satisfied (nihilists as per Albert Pike). This will ultimately destroy the sense of shame from a culture. You take a shame away, and you get a monster«. (19:00)

The End of Reason: A Response to the New Atheists – Ravi Zacharias

Kan barn og mennesker gjøres skamløse, uten samvittighet, så er det ingenting som hindrer dem å forårsake mayhem, krig, destruksjon og kaos når de vokser opp. Ikke bare av familien som er grunncellen av hvordan verden er bygget opp, men de gjør det faktisk av hele verden. Den luciferiske impuls er dødelig i sin manifestasjon, fordi den var motsetningen til liv, til godhet, til Gud.

godless-sweden

Snart slukner smilene og tårene kommer
http://www.riksavisen.no/their-smiles-will-soon-turn-into-tears/

ALT som Lucifer the Serpent lovte dem var bare løgn. Deres frihet’ var ikke så mye verdt, når de måtte betale den med sin død. Krig, katastrofer, samfunnets nedbrytning og elendighet følger ALLTID med som mønster for falne nasjoner. Den jødiske mysteriereligion Kabbala som danner basis for alle luciferiske hemmelige samfunns lærer kaller dette ‘kreativ destruksjon’, fra hvilket deres Fugl Fønix samfunn skal reise seg fra asken de har skapt.

«Many claim the CPS (Child protection Services or ‘Barnevernet’ in Norwegian) is an isolated thing that happens to good people, because of a system ‘error’, but evil people in CPS could not continue if there was not evil peoples above them that allowed this to happen. In this article I take a look at the spiritual forces that is behind the CPS (Child Protection Services / Barnevern).»

CPS is not the disease, only the symptom
http://www.riksavisen.no/cps-is-not-the-disease-only-the-symptom/

Den luciferiske impuls gjør en ovenpå for en tid, men så blir det slutt på det også. Been there, done that. Virkeligheten innhenter de fleste av oss, før eller siden, heldigvis kan vi kanskje si.

At dette New Age evangelium har tilknytning til Frimurersk luciferisme er nok ikke langt fra sannheten, som jeg har anbefalt å lese bøkene til Alice Bailey og Madam Blavatski tidligere, som ble utgitt på Lucifer Press forlag, som senere ble til Lucis Thrust. Kanskje undersøke det? Rudolf Steiner tok avstand fra dette lureriet, og hoppet ut av teosofien (Jewish theosophy, mysticism) og dannet antroposofien, som den kristne mystiker han ville være, og ikke den luciferiske lurendreier Blavatski var, med sin Østens mysterie religion fra Kaballah.

«Atheism is a world without God. Its true nature whether disguised in Eastern mysticism or American cynicism is despair.» (Ravi Zacharias: The Real Face of Atheism Paperback – September 1, 2004)

Symptomer på det Endelige Forfall av Sivilasjonen

I 1947, skrev sosiolog Dr. Carle Zimmerman en tekst som heter «Familie og Sivilisasjon.» Han identifiserte elleve ‘symptomer på endelig forfall’ som var observert i fallet av de greske og romerske sivilisasjoner. Se her hvor mange som preger vårt samfunn idag (alle):

1. No-fault skilsmisse
2. «Fødsels mangel»; minsket respekt for foreldre og foreldre (Exodus 20:12, Ephesians 6:2)
3. Meningsløse ekteskap ritualer / seremonier
4. Ærekrenkelse av tidligere nasjonale helter
5. Aksept av alternative ekteskapsformer
6. Utbredt holdninger feminisme, narsissisme, hedonisme
7. Utbredelse av anti-familie følelser
8. Aksept av de fleste former for utroskap
9. Opprørske barn [den luciferiske impuls]
10. Økt ungdomskriminalitet
11. Felles aksept av alle former for seksuell perversjon

Og når nasjonene kom og kommer under Dommen, så har det alltid blitt innvadert av barbarer og morderpakk. Folk fikk den sivilisasjon de aspirerte etter, den som ledet ned til avgrunnen, til død og fortapelse. Deres bønner ble bønnhørt. Lite visste de at de skapte det selv, ved å bidra til å normalisere all slags perversjoner og velge feil folk til å lede seg. Og utav asken de skaper av vårt gamle samfunn, skal deres nye ShangriLa reise seg som Fugl Fønix av asken, anti-Krist riket (det luciferiske ifølge Albert Pike og Madam Blavatski).

Gift from Norway for UN, hangs in the Security Chamber. The Bird Phenix that rise from the ashes in the middle of the painting. Artist: Per Krogh.
Gift from Norway for UN, hangs in the Security Chamber. The luciferian Bird Phoenix that rise from the ashes in the middle of the painting. Artist: Per Krogh.

Transhumanismen

Nå skal skolene fortelle barn at Guds skaperordning om at menneskene var skapt som mann og kvinne ikke stemmer. Satanistene har sin egen oppfatning, motsatt selvfølgelig:

Der er ingenting som heter jenter og gutter
Parents furious over school’s plan to teach gender spectrum, fluidity
http://www.foxnews.com/opinion/2015/05/15/call-it-gender-fluidity-schools-to-teach-kids-there-s-no-such-thing-as-boys-or-girls.html

Er ikke dette nok til å vise at verden har blitt gjennomført satanisk, i Dyrets Merke, så vet ikke jeg.

New Age evangelium (gnostisisme) er at alt perverst er tillat og ønsket. De tror det er ‘frihet’. Frihet til all slags perversjoner, død og fordervelse som følger i dets kjølvann (?).

I min ‘oppvåkningstid’ så hadde jeg og mange venner som havnet i kundalini-sjokk av den luciferiske impuls. Noen havnet inn i den revnende galskap, andre stablet seg på beina så godt de kunne for der var ikke så mange som skjønte dette den gangen. Årene gikk og en fikk møte virkeligheten igjen, at den ikke var som vi forestilte oss i vår ‘rus’ om ‘lys og kjærlighet’, og da fant mange av oss seg selv igjen i ‘sjelens mørke natt’, ned i et bunnløst mørke det synest ikke være noen utgang fra.

«Å fylle det bevisste sinnet med ideelle forestillinger er karakteristisk for vestlig teosofi, men ikke en konfrontasjon med skyggen og verden av mørke. Man blir ikke opplyst ved å forestille seg figurer av lys, men ved å gjøre mørket bevisst». – Carl Jung

Der var og er i de åndelige sfærer en kamp og krig om hvem som er Verdens Lys, Jesus (John 8:12) eller Lucifer. Luciferianerne er av Madam Blavatsky’s teosofi og Jødisk Frimureri av B’nai Brith, religionen ‘of iniquity’ (Kaballah) som hevder at Lucifer er verdens lys. ‘Gnosis’ av sinnet (kunnskap, rasjonalitet, Age of Reason), fra hvor Illuminati / Illuminated Ones kommer fra. Men hjertets omskjærelse betyr mindre for dem, å være god. Deres ofte tåpelige ‘kunnskap’ var viktigere for dem enn å være god, omskjært på hjertet og ikke på sinnet (gnosis) eller genitaliene.

Rabbi Benamozegh skrev følgende:

«Those who wish to make the effort to examine the questions of relations between Jewry and philosophic Freemasonry, between Theosophy and the secret doctrines in general, will lose a little of their arrogant despisal of the Cabbala (Jewish Mysticism). They will cease to smile contemptuously at the idea that the ‘Cabbalistic’ theology perhaps has to fulfil a mission in the religious re-shaping of the future.

(Rabino Benamozegh, «Israel y la Humanidad». Paris, 1914. p. 71.)

Mange foretrekker en Government of Satan, the anti-Christ Kingdom
Mange foretrekker en Government of Satan, the anti-Christ Kingdom

Der er falskt lys og der er ekte lys i de eteriske energifelt (Johannes 8:12). Engler og demoner kjemper om din oppmerksomhet. Myndighetene stimulerer det falske lys.

Og der noen av oss engang var, der gjenkjenner vi hele verden kollektivt i ‘sjelens mørke natt’ – etter at den luciferiske impuls har gitt dem deres fulle frihet til all slags perversiteter, her og nå. Det blir veldig stygt på verdensscenen på hvilket lerret hvor vi kollektivt manifesterer våre indre, og vondt for mange når ‘lyset’ deres ikke oppfyller sine løfter om hvor fint og godt alt skulle bli… så skjer det motsatte av hva de forventer, for en skal nok først ned i kjelleren kollektivt sett også. Det falske lyset må nok slukkes før det ekte lyset trer fram, av erfaring. ‘Endetiden’ (Johannes Åpenbaring) er nok en ganske så bra beskrivelse av situasjonen.. men enden på noe, bærer løftet om nye nytt og bedre i seg kanskje ?

Lidelsen bærer løftet om noe bedre i seg. Det smerter når knopper brister. Det skal menneskeheten kollektivt gjennom i vår tid. Det falske lys vil vise å være en svoren fiende av de med menneskelige fakulteter og egenskaper igjen, for det er profetert om «når ondskapen øker og hjertene blir kalde» (Matt. 24:12) og de fleste menneskene ikke lenger vet forskjell på rett og galt, perversiteter og ondskap blir dagens tidsånd (James 1:21).

This is how Satan presents himself.
This is how Satan presents himself.

Luciferisk ENhet

Ikke ETT i Jesus Kristus. Hvor lyset kommer må mørket vike, ensidig (John 3:19, John 1:5).

Dr. Len Horowitz – A Light In The Dark

Lucifer lover ENhet, så lenge alle skal bli lik, med DNA manipulasjon og blanding av rasene (som i Noahs Dager), også mental ENhet med tvangskonvertering eller straff for å tenke og si ‘ulovlige’ tanker som ikke er av det luciferiske evangelium eller ‘Den sataniske Bibel’ av jødiske Anton LeVey, fritt for alt det perverse (som i Lots dager). Og Enhet av alle religioner med humanisme som satanisme (ekumenisme).

Gud skapte oss forskjellig. En mosaikk av forskjelligheter, som skulle oppøve toleranseevne. Satanistene vil det annerledes. De aler frem en åndsløs transhuman biorobot, skapt av dem selv, ikke av Gud, for Gud skapte mann og kvinne, og individuelt selvtenkende individer, ikke gruppebevissthet.

«Utav lidelsen skapes kjærligheten. Det er ens egen sjels oppstandelse og evige liv som står på spill. Utav massebevisstheten gjenskapes vi som individer. Sprenger oss selv vei utav massesjelen. Ensomhetsfølelsen kommer av at en synes alene om sine høyeste drømmer og aspirasjoner. Det er en illusjon. Verden er ingen Enhet. Verden er hvor lys og mørke separeres, og drar hver sin vei. Ikke gå med kollektivet. Gå der du vil. Individuelt heves sjelen til nye bevissthetsstadier. Individuelt måles en i Paradisets port av «St. Peter».»

Sjelens Sang for Fred og Kjærlighet
http://www.riksavisen.no/sjelens-sang-for-fred-og-kjaerlighet/

Inntil mange nok har funnet ut hva som er rett og galt så må nok menneskeheten kollektivt sett nedi kjelleren, som noen av oss personlig måtte det. For å vise dem at deres ‘lysbærer’ funker ikke. Som over så under. Et av kjennetegnene på Dyrets Merke er at ‘discernment’ mangler, folk med Dyrets Merke klarer ikke skille mellom hva som er rett og hva som er galt. Satan har forført dem til å snu ting på hodet.

Jesaja kap.3: «9 Uttrykket i deres ansikter vidner mot dem, og om sin synd taler de åpent som folket i Sodoma, de dølger den ikke; ve deres sjeler, for de volder sig selv ulykke! 10 Si om den rettferdige at det går ham godt! For han skal ete frukten av sine gjerninger. 11 Ve den ugudelige! Ham går det ille; for det hans hender har gjort, skal gjøres mot ham selv. 12 Mitt folks herskere er barn, og kvinner råder over det. Mitt folk! Dine førere er forførere, og den vei du skal gå, har de ødelagt.»

freaks_n
Feminitetens ‘frigjørelse’, i menn – gudinnetilbedelse

Hold disse luciferiske lottene og deres mannlige feminiserte våpendragere borte fra maktposisjoner, sier Bibelen.

Overgrepsindustri

Storstilt statlig traumatisering og psykologiske og mentale overgrep av barn kommer til å foregå i stor grad ennå en tid. Dessverre. De får godt betalt de som deltar, i menneskehandelen.

Fordi der finnes ikke EN eneste politiker som er i Jesus Kristus sin tjeneste ennå, de er alle av den luciferiske ånd, i anti-Krists tjeneste, om ikke ville de ikke kommet til posisjon i det hele tatt, for det er advart; denne verden er under Den Onde (2 Corinthians 4:4, Ephesians 2:2, 1 John 5:19). Den Onde nominerer alle sine direktører i Statsledelsen, som han fristet Jesus på fjellets topp. Slik er det bare engang. Ikke mye vi kan gjøre med det, bortsett fra å vente på at Gud finner det betimelig å gripe inn, og skrike fra hustakene om uretten så godt vi kan, inntil ropene fra de lidende masser når Himmelen (John 12:31).

Disse statlige og kommunale ‘engler’ med skit på vingene redder altså barn fra å bli knepet i øret, men de gir dem livslange sjelesår og psykologiske sår, samt knuser deres mentale helse. En dårlig deal vil jeg mene. Et forholdsvis fåtall røde rasende revolusjonære luciferianere med dårlige erfaringer pusher sin agenda på hele populasjonen, gjør alle like skadet som de selv er, dele deres ulykkelige barndom, en patologisk tilstand de projiserer på alle og enhver.

«Til ordet og til vitnesbyrdet! – Dersom de ikke taler i samsvar med disse ord, så er det intet lys i dem». – Jesaja 8:20 (KJV)

Når lyset slukker, så ble det bare mørke, men redningen var/er der (Galatians 1:4, John 17:15). Peace and love og trallala (1 Thessalonians 5:3). Jeg gir ikke mye for hverken freden eller kjærligheten deres, fordi den er bygget på falske forutsetninger, på et falskt ‘lys’. Johannes 8:12 – «Jeg er Verdens Lys» – har vist seg å stemme i alle år siden.

Øgreid´s Country Duo – Himmellosen

Relevant lesning

Bodnariu-barnas besteforeldre tar til motmæle mot Satanistene i Barnevernet
www.riksavisen.no/bodnariu-barnas-besteforeldre-tar-til-motmaele-mot-satanistene-i-barnevernet/

«Ifølge Einar Kringlen er det grunnlovstridige samrøre mellom politi-advokater-domstoler-psykiatri-barnevern-politikere-avisredaktører en «NØDVENDIG samfunnsmessig sosial kontroll»».
http://www.riksavisen.no/psykiatrien-som-behandler-og-vokter/

Autoritetenes ondskapsfulle manipulative sjeldøderi
«De første autoritetene vi treffer på i verden er lærerne, etter at satanistene ad okkulte veier har ødelagt den partriarkalske samfunnsorden, slik at Staten og dens autoriteter får oppdra barna i sitt bilde, som vi skal se, ved tyrannisk lovverk. Fedrene er parkert på sidelinjen. Det første de måtte gjøre var å ødelegge familieinstitusjonen som samfunnets grunncelle, og erstatte den cellen med den kollektivistiske Staten og massebevisstheten (massesjelen, Verdensånden) som grunncellen».
http://www.riksavisen.no/autoritetenes-ondskapsfulle-manipulative-sjeldoderi/

CPS is not the disease, only the symptom
http://www.riksavisen.no/cps-is-not-the-disease-only-the-symptom/

Child Protection Services and Scandinavian Star insurance scam in Norway
http://www.riksavisen.no/child-protection-services-and-scandinavian-star-insurance-scam-in-norway/

Atheist Sweden get as they deserve
http://www.riksavisen.no/atheist-sweden-get-as-they-deserve/

Sweden in Satanic Death Grip
http://henrymakow.com/2016/05/Sweden-in-Illuminati-Death-Grip.html

Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)
Spread the love - Sharing is caring