Den Internasjonale «Jøde»

Den politiske grenen av jødedommen, sionismen, bolsjevismen og alle avarter innen sosialismen, liberalismen og progressivisme, er ingen rase, ingen religion, av ingen nasjon. Det er en mentalitet, korrumpert mentalitet, utgjort av mennesker av alle nasjonaliteter, raser og religioner. De er svært internasjonale, med en global agenda; Å sikre seg selv og sine venner maksimum makt og profitt, på bekostning av vanlige folk. De finner hverandre i skjulte organisasjoner. De er kjeltringer og mordere.

Deres credo er globalisering og internasjonalisering (større lekegrind, og kan tilrive seg mer av vanlige folks eiendom og et lands råvarer og ressurser, og arbeidskraft for en billig penge). Deres overbevisning er at noen er smartere enn andre, og fortjener mer av livets goder enn andre. De ser på seg selv som herrefolket, og oss vanlige folk som deres slaver og undersåtter som de kan behandle som de vil. De oppnår dette gjennom bruk og hjelp av sine «venner» i byråkrati og politikk, som på en eller annen måte drar fordeler av å samarbeide med den internasjonale «jøde».

Våre kilder hevder at våre hjemlige internasjonale «jøder» med korrumpert mentalitet, utifra deres uttalelser i media og deres levnets løp omfatter:

 • Gro Harlem Brundtland (BB)
 • Arne Olav Brundtland (BB)
 • Egil Myklebust (BB)
 • Eivind Reiten
 • Ove Westye Høegh (BB)
 • Thorvald Stoltenberg (BB)
 • Christen Sveaas
 • Ole Lund
 • Siv Jensen (BB)
 • Jens Stoltenberg (BB)

Det har vært stilt spørsmål om Jens Stoltenberg bør være på denne listen, og det bør konkretiseres at han nevnes på basis av sitt medlemskap av Bilderbergen nettverket, og den derav følgende antipati mot å snakke til oss om hvilken innflytelse på våre folkevalgte slik deltagelse har. Jens er en hyggelig type, men samtidig vet vi at en skal se opp for den hyggelige, som skal holde seg inne med alle med hyggelighet, for realismen tilsier at ingen kan klare å være hyggelig mot alle, om ikke der ligger en agenda, og en form for forførelse bak. Samtidig vet vi at høyresiden i Arbeiderpartiet også tilgodeser næringsliv og store bedrifters (les: dets eieres) interesser mer enn den vanlige mann og kvinne.

Når vi vet hvem som sitter ved toppen av bordet på Bilderberger møtene, krigsforbryteren Henry Kissinger, David Rockefeller og andre, samt toppene av norsk og utenlandsk næringssliv inklusivt media, så gir det grunn til å stille spørsmål ved den innflytelse de har hatt på våre tillitsvalgte. Sålenge vi ikke får svar kan vi bare spekulere, og handlingene deres og resultatene tale for seg selv, hvilket viser at hele tiden tilgodes næringsliv (les: dets eiere) fremfor vanlige folks interesser. Så det er tvilsomt om en kan være upåvirket av «æren» av å bli invitert inni «jet settet» av den internasjonale politiske og økonomiske elite. Frykten for å bli utestengt herifra, er nok større enn frykten for at ens prioriteringer skal bli oppdaget av vanlige folk.

Bilderberger klubben virker slik at den ikke gir noen resolusjoner. Den fremlegger og drøfter. De som er med, vil selv oppleve at om de opptrer i sitt arbeid i takt med «drøftelsene» og de holdninger og målsettinger som Bilderberg toppene fremfører, så vil de oppleve, helt uten å gjøre noe som helst for det, at de får et oppsving i popularitet og innflytelse. Plutselig snakker media veldig positivt om dem, de kan oppleve stor fremgang i sitt arbeid og sine ambisjoner, de kan få finansiering av sine forretningsprosjekter, som av en «usynlig hånd» som løfter dem, mens de som ikke går i takt, vil oppleve at det kommer negativ mediainteresse mot dem, dører stenges for deres aktiviteter og ambisjoner, osv. Dette er Adam Smith’s «usynlige hånd» som vissnok skal styre markedet perfekt av seg selv. 🙂

Når de har opplevd dette et par ganger, så vet de hvilken herrer det er best å tjene, og da er de mer mør for å tjene den korrupte mentalitet som råder innen dette systemet. Eksempler på folk som har tjent sin samvittighet og intergritet mer enn dette nettverk er Lindberg, Palme, Lindh og JFK, for å nevne noen få, som alle var innenfor nettverket, men som allikevel valgte til slutt å gå sin egen vei; den smale vei, og som ble tatt av dage av «patsies» («lone nuts» som er forhånsprogrammert til å utføre slike operasjoner). Er en ikke lydig er det i mange tilfeller fare for deres liv. Om de allerede har noen innflytelse, så er det eneste måten å stoppe dem på, og skremme andre fra å prøve noe tilsvarende.

scan0004.jpg Det finnes mange andre som kan legges til listen. Flere enn kan nevnes her. Hva alle disse har felles er at de er uten integritet. De har korrumpert mentalitet og kan kjøpes. Vanlige folk kan ikke stole på dem. De tjener kun en herre, og det er mammon, det vil si den rikeste herren eller miljøet i verden. Mørkets fyrste. De som er inne er inne, og de som er utenfor miljøet er ute, og har ingen muligheter til å komme innenfor det en kan kalle «verdslig suksess» uten å bøye kne for mørkets fyrste. Den skjulte agendas bakmenn. Her møter en veggen. Min ærbødige påstand er at ingen når opp og frem uten å tjene disse makter, og det betyr at alle som har kommet «opp og frem», som verden definerer som det ultimate gode, tjener mørkets makter. De hadde ikke klart å komme dit de er uten.

Deres agenda er å arbeide for sitt nettverk av andre med korrumpert mentalitet, ikke for oss. De skaper enhver politisk situasjon som er nødvendig for å tilrane seg vanlige folks penger, og for å beholde eller øke sin makt og innflytelse, som allerede er absolutt.

Deres valg har vært som Jesus’ valg, når han ble fristet på fjellets topp av Mørkets Fyrste, som tilbød Jesus all verdens goder for å knele for seg og tjene ham. Forskjellen på disse og Jesus er at Jesus takket nei, mens de de takket ja. Da delte mentaliteten og veiene seg. De ble del av en annen agenda, en skjult agenda, en annen ånd, en korrumpert mentalitet. Heretter er de kjøpt og betalt, dere sjel er formørket, og det er lite de har å stille opp med, for nå har mørkets fyrste fått noe på dem, og det er få exit muligheter.

Matteus 4;
8 Så tok djevelen ham med seg opp på et meget høyt fjell og viste ham alle verdens riker og deres herlighet 9 og sa: «Alt dette vil jeg gi deg dersom du faller ned og tilber meg.» 10 Da sa Jesus til ham: «Bort fra meg, Satan! For det står skrevet:
Herren din Gud skal du tilbe,
og ham alene skal du tjene.»

Ingen av de internasjonale «jøder» er hvor de er fordi de er så jævlig smart, men fordi de har de rette kontakter, og har inngått pakter med hverandre, og deler sine «mørke» hemmeligheter seg selv imellom, samt at de har inngått strategiske allianser med folkets tillitsvalgte innen politikken, og folkets ansatte innen byråkratiet.

Disse mørkemenn, og kvinner, utgjør den herskende makteliten. Som Richard Maybury forklarer i sin bok «Ancient Rome, How it Affect You Today», hvordan den såkalte romerske lov, som også vårt rettsystem er utledet av, i virkeligheten er statens verktøy for maktutøvelse for å håndheve enhver lov som makteliten bestemmer er nødvendig. På høyden av sin æra var det romerske riket styrt av tusener av lover som regulerte innbyggernes liv og arbeid. Romerriket ble ødelagt av den samme maktutøvelse som engang gjorde det stort.

Bedriftsledere. Dommere. Politikere. Byråkrater, og andre tjener alle samme hersker. De klør hverandre på ryggen, deltar i sine egne skjulte nettverk, mens de kravler som besatt for å komme seg på toppen av folkemassen og bruker meg og deg som stigetrinn dit. Han tråkker deg ned om nødvendig fordi i henhold til hans mentalitet er han mye viktigere enn du, og du er ikke stort mer verdt enn en firfisle i slik sammenheng. Du er erstattelig, i hans psyke, men det er ikke han. De setter gode mennesker oppimot hverandre ved å dele dem inn i venstre og høyre. Splitt og hersk. Han behersker bruk av Hegelianske dialektikk til fulle. Tese og antitese.

I henhold til psykiater Abraham Maslow, selvrealiseringens far, er det bare to prosent av menneskeheten som er fullt ut istand til å bli voksen gjennom «Selv-Realisering», forstå verden og dens mekanismer innklusivt maktelitens aktiviteter, og derved kunne nå sitt høyeste potensiale. For makteliten er det livsviktig at folk er opptatt med «sirkus og brød», det vil si spill på alle TV kanaler, sport eller skattlegge så strengt at folk flest ikke har tid eller anledning til annet enn å kave for livets opphold, mer enn til studier av maktstrukturene og annet.

Fra den internasjonale «jøde» kan du ikke forvente noen som helst nåde i dårlige tider. Han arbeider for seg selv og sin egen fomuesoppbygging, og ikke deg. Som arbeidstaker blir du satt på porten i dårlige tider, og overlatt til deg selv, samme hvor lenge du har tjent den internasjonale «jøde». Like lett som han knipser med fingrene ofrer han deg. Kanskje bare fordi han ikke tjener mer enn 1,2 milliarder, når han ønsker å tjene 1,4 milliarder, så ofrer han deg gladelig til sult, lediggang og fortapelse, sålenge du ikke er nyttig for ham lenger.

Idet jeg helt frivillig ikler meg dette kors, denne plikt i å si ifra, ved å gå i min Mester og eneste idols fotspor, og kler av og eksponerer denne mentalitet, så vil du selv kunne observere hvilken krefter disse utgjør og hvilken fare de er for vanlige folks liv og levnet.

Den endelige og eneste løsning er å avsløre dem og opplyse andre, da løser trollet seg opp som tåken for solen.

Amos 3;
7 For Herren Gud gjør ikke noe
uten at han har åpenbart sitt råd
for sine tjenere profetene.

De vil stå en etter livet, de vil forfølge og trakassere enhver som står dem og deres mentalitet imot, som de har kosfestet og drept dem som har avkledt dem før meg, men livet under disse ser ikke lenger ut for meg som så veldig attraktivt allikevel, så la de få utløp for sin hevn- og blodtørst, inntil begeret er fullt. Jeg personlig ønsket aldri dette kors, men omstendighetene ble bare sånn.

Matteus 23:
34 Derfor sender jeg profeter og vismenn og skriftlærde til dere. Noen av dem skal dere drepe og korsfeste, andre skal dere piske i synagogene deres og forfølge fra by til by. 35Og slik skal straffen komme over dere for alt det uskyldige blod som er utøst på jorden, fra den rettferdige Abels blod til blodet fra Sakarja, sønn av Barakia, som dere slo i hjel mellom tempelet og alteret. 36 Sannelig, jeg sier dere: Alt dette skal komme over denne slekt!

Det er dem blant den globale makteliten, den kapitalistiske konspirasjon, som uten tvil er hellig overbevist om sin egen fortreffelighet og enerett til å herske. De vil sette fart på sine trykte medier, oversvømme verden med papirpenger og overdøyve dissent, som denne artikkel, med sine godt betalte media kommentatorer i TV og radio. Men de vil aldri bli istand til å stoppe Internet’s «grasrotmedia» noe mer enn den Katolske Kirke kunne stanse flommen av Bibler som undergravet dens autoritet og kredibilitet etter at Gutenberg oppfant pressen for dette formål, side for side, ord for ord, inntil Luther hadde spikret fast sin tese til inngangsdøren, og reformasjonen begynte.

Kjærligheten til mennesket mer enn til denne mentalitet tvinger meg til å delta så godt jeg kan til dette, så får det komme hva som komme vil, fordi jeg tror på dette fra Matteus, 5. kapittel;

2 Og han oplot sin munn, lærte dem og sa: 3 Salige er de fattige i ånden; for himlenes rike er deres. 4 Salige er de som sørger; for de skal trøstes. 5 Salige er de saktmodige; for de skal arve jorden. 6 Salige er de som hungrer og tørster efter rettferdighet; for de skal mettes. 7 Salige er de barmhjertige; for de skal finne barmhjertighet. 8 Salige er de rene av hjertet; for de skal se Gud. 9 Salige er de fredsommelige; for de skal kalles Guds barn. 10 Salige er de som er forfulgt for rettferdighets skyld; for himlenes rike er deres. 11 Salige er I når de spotter og forfølger eder og lyver eder allehånde ondt på for min skyld. 12 Gled og fryd eder! for eders lønn er stor i himmelen; for således forfulgte de profetene før eder.

og slutter meg helhjertet til Advokat Edgar J. Steelconspiracypenpal.com
——–

Am I My Brother’s Keeper?

There is room in my world for you and your beliefs. The problem is that there seems no room in your world for me and mine because your faith demands that war be made in my name and that others’ blood be splashed upon my hands. Quite literally, your world is about to demand that my son go and kill others in our name. That I cannot allow.

Therefore, I must do all that I can to stop what now is taking place.

I must speak out like this.

I must throw fundamentalist preachments back at you.

Oddly enough, I must attempt to convert you to the very Christianity that you profess, yet which to my eye you reject.

I am, after all, my brother’s keeper.

————

RESPONSIBILITY

If your mind is set on the future to come,
we need your extract on our journey home.
No one is alone in this world,
we’re here together on this pleasant pearl.

So we need your support, whatso’ever the cost.
Black and white – darkness and bright light
is part of the One.
Don’t give up until we’re done.

We need your participation,
don’t give in on temptation.
Through rough times and praying;
Stay in the heat, feel the beat,
– for our future is on the seat.

Try to show some responsibility,
set your enemies free.
All humans need to beware, so many people don’t dare,
– they don’t even care.
So give us your best, stand the test,
that’s what we need for humanity.

We need you to take some responsibility,
with dignity.
Fight for yourself and then for someone else.
If every human with the ability in this world,
would do this according to the truth;
This would be a better place for both me and you.

J.Johansen, Giske (1992)

Spread the love - Sharing is caring
 
 
 
   
Skriv ut (Print) Skriv ut (Print) Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)

4 Kommentarer

 1. Pingback: Ervin Kohn’s ISIS med telefonterror mot J.Johansen’s familie? | Riksavisen

 2. Pingback: Til slutt kan man ikke tie lenger

 3. Meget bra skrevet.

  Hail Victory

 4. Pingback: Bevisste Borgere av Norge » Blog Archive » Valla/Yssen-saken; Høyresiden i AP vinner terreng

Legg inn kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.