Frimurerne beordrer EU: Åpne grensene for «Immigrasjon ueber alles»

(Brussel) Angående innvandring har alle noe å si. Forskjellen er imidlertid at noen kan promotere sitt evangelium på bred basis i massemediene, andre bare i det begrensede området for et grenseløst Internet.

Nå har Frimurerne snakket ut og tonet flagg. Tjueåtte av «Salomons Lydige» har skrevet en offisiell uttalelse og kaster et avslørende lys på forholdene gjennom denne sjeldne åpenheten om fenomenet som nå paralyserer Europa ved grenseløs og uhemmet innvandring. Et fenomen som gjør det voksende gapet mellom elitene og folket synlig. Se nedenfor kopi av brevet.

Menneskerettighetene legitimerer massemigrasjon til Europa. Hva er det annet enn de frimurerske ‘menneskerettigheter’ som kom utav den såkalte opplysningstidens franske revolusjonen, som kan gjøre dem istand til å legitimere denne massive transformasjon av det europeiske kontinent? Jo, det er Frimurernes menneskerettigheter som skal gi Frihet, Likskap og Brorskap for all verdens mennesker i vårt land. LOL. Dere skal se det blir det motsatte.

Og Frimurerne har desverre alt for mye nyttige idioter i Norge til å promotere disse ‘menneskerettigheter’ til fordel for barbarer og velferdstyver. Vi hadde Borgerretter i dette landet lenge før den Franske Revolusjonen, EU og FN.

Folk må velge. Vil vi ha norske lover som vi lager selv for å straffe våre egne forbrytere, også de som sitter i forvaltning og justissystem, eller vil dere legges under fremmed jurisdiksjon og menneskerettigheter som gir alle andre lands barbarer og perverse større rettigheteter enn vi har selv i vårt land? Mange mener det er landssvik at de har lurt inn i Grunnloven at utenlandsk jurisdiksjon og menneskerettigheter som legitimerer velferdstyvene at slike regler skal gå foran norsk lov som forbyr oss å forby dem. Frimurernes menneskerettigheter pålegger Norge ansvar for å innføre og integrere all slags barbarer, lovfeste rettigheter for perverse og satanister i vårt land, og er et resultat av Frimurernes og deres nyttige idioters innsats som skriker opp om Menneskerettighetene de har lurt inn i Grunnloven skal gå foran norsk lov, gjør at de jobber for å legge Norge under fremmed og utenlandsk jurisdiksjon. Mange mener dette er landssvik, hva mener du?

Bør vi straffe selv etter norsk Straffelov de kriminelle elementer i den norske forvaltning og rettssystem som ikke følger norsk lov i sitt arbeide?

Se Resultater

(Det følgende er fra en katolsk kilde. Riksavisen støtter ikke katolsk ‘kristendom’, men informasjonen i artikkelen er grei nok siden den er bare en oversettelse av den franske tekst av Frimurernes felles oppfordring til EU. Jesuitter og den katolske Kirke som den jødiske moderlosje B’nai Brith støtter det samme initiativ uhemmet. De deler den anti-Kristne humanistiske religions og ‘scientismens’ utbredelse uhemmet; den Nye Verdensordens sekulære ‘vitenskapelige’ og humanistiske, i form og innhold anti-Kristne religon, i form av ‘menneskerettigheter’, med Toleranse, Frihet, Likhet og Brorskap som parolene. Les i denne artikkel om hvordan Frimurernes Menneskerettigheter for ‘Frihet, Likhet og Brorskap’ (?) kommer til å få motsatt effekt av hva de tror, for Satanisme og Luciferianisme har ikke Sannheten, er ikke Veien og fører heller ikke til det evige Livet) (John 14:6).

Losjene forenes fra Tyrkia til Portugal, fra Italia til Irland og Polen [og Norge/Skandinavia]
Blant signatene er Grand Orient av Frankrike, Grand Lodge av Østerike, Sveits, Grand Orient, Grand Lodge av Frankrike, Grand Orient av Belgium, Grand Lodge av Belgia, Grand Orient av Kroatia, Grand Orient av Irland, Grand Lodge av Italia, Grand Orient av Luxembourg, Grand Orient av Polen, Grand Orient av Portugal, Grand Orient av Hellas, Kvinners Grand Lodge av Tyrkia og andre. De oppfordrer de europeiske regjeringer til ikke bare å motta de imøtekommende innvandrerne, men ta mer og mer i fremtiden. Frimurerne demonstrerer en imponerende konsensus iblant sine egne fra Tyrkia til Portugal, fra Italia til Irland og Polen. I tillegg synliggjør de også en konstruktiv konvergens med EUs offisielle politikk og flertallet av EU-landene. Det er en tilfeldighet med intensjoner, som sjelden har blitt uttrykt offisielt i denne grad mellom frimureri og beslutningstakere.

Målet: «Undergrave elementer som støtter hjemland, identitet og nasjon»

En entydig tilfeldighet? Det er tvilsomt. «Avtalen har et mål: Undergravning av elementer i vårt samfunn som støtter hjemland, identitet, landsmenn,» sa Corrispondenza Romana.

Losjenes felleserklæring ble publisert av Médias-press i Frankrike.

De offisielle losjene har rettferdiggjort kravet om uhemmet innvandring med at det skal overvinne «nasjonal egoisme» og gi forrang til de udefinerte «generelle interesser», som vil kreve en «innovativ velkomstpolitikk«.

Losjene erklærer ikke bare edle hensikter, men utsteder en advarsel. Skulle ikke regjeringene åpne sine grenser og derfor ikke følge Frimurer-forslagene, ville det bli «splittelser og konflikter» og til en «gjenoppblomstring av nasjonalisme» i Europa.

Losjenes krav: «Innvandring ueber alles»

Losjebrødrene (og søstrene) stoler ikke på det større behov for Europas ‘jødisk-kristne’ røtter [et oksymoron, jødedom og kristendom er motsatser], men til «respekt for menneskerettighetene«,  sier Frimurerne, som baserer seg på Den europeiske Unions «verdier av solidaritet og brorskap» [solidariteten og brorskapet skulle være internt mellom de kristne nasjoner, her blir dette pervertert og invertert]. For losjene har Europa tilstrekkelig grunnlag bare med den franske revolusjonens ‘Erklæring om menneskerettighetene for medborgeren’ fra 1789 (Declaration of the Rights of Man and of the Citizen) som ligger til grunn for FNs verdenserklæring om menneskerettigheter i 1948.

De europeiske Frimureriske Lydige sier ikke noe om hvordan kvadrering av sirkelen skal oppnås, da flyktningens interesser og det økende antall svulmende migrasjonsstrømmer skal forenes med det Europeiske folkets interesser. Frimurerne er vant til å definere et fast punkt som et conditio sine qua non: «Innvandring fremfor alt,» sa Corrispondenza Romana.

Opprinnelig postet på:
http://eponymousflower.blogspot.com/2015/09/freemasons-order-eu-open-borders-for.html

This author is anti-Christian, but this is correct: «The fashionable new ideology of humanism (i.e. we are all the same) is a key problem. The ideology is not grounded in identity (e.g. nation, land, blood).»

Korte refleksjoner på 60-årsdagen for verdenserklæringen om menneskerettigheter, av Broder Rodrigo Salinas:

«Frimureriet gjenkjenner disse verdiene som de som representerer de grunnleggende verktøyene som menneskeheten burde bruke til bygging av det Universelle Tempel for Menneskeheten»

Human Rights and Freemasonry
http://www.thegoatblog.com.br/nupesma/archives/2009/02/entry_526.html

Et tempel ikke for Jacob-Israels Gud, men for ‘menneskeheten’. Tilbedelsen av menneskene (sekulær humanisme). I Åpenbaringen står kampen mellom de som tilber Gud og de som tilber mennesket med sin ‘scientisme‘ og monumenter av hva mennesket kan utrette for å tilbe seg selv, med dets nummer ‘666’. Mellom de som har Dyrets Merke (666) og de som har Guds Segl (Rev 9:4).

Selv enkelte hedonistiske homoseksuelle ‘jøder’ (vi vet ikke hva slags jøde; edomitt, khazar, Israelitt, Kainitt, siden alle er puttet i samme kurv idag) innser tilsynelatende det:

«Ludwig Wittgenstein mener at filosofi og religion bør være aktiviteter for å avklare meningene bak vitenskapen. Hva forståelsen av de bibelske mysterier angår, skriver han at kritisk vitenskapelig erkjennelse ingen verdi har.

Han mener altså at kritisk vitenskapelig erkjennelse om himmelske spørmål ingen verdi har.  Tvertimot mener han at scientismen, (Scientism er en tro på universell anvendelse av vitenskapelig metode og tilnærming, og det syn at empirisk vitenskap utgjør den mest autoritative verdensbilde eller mest verdifulle delen av menneskets læring til utelukkelse av andre synspunkter), (Scientism må ikke forveksles med scientologi.)

Den teknologi  scientismen og den teknologi den skaper i vår tid er en direkte fare, den er det han betegner som «the darkness of our time.» (.)

Abomination of desolation (Matthew 24:15, Daniel 9:27, Revelation 13:14):

Frimureriets Hemmeligheter og Menneskerettigheter fra Kong Salomons tempel
http://www.riksavisen.no/frimureriets-hemmeligheter-og-menneskerettigheter-fra-kong-salomons-tempel/

Freemasons, Jews and King Salomos (Third) Temple
http://www.riksavisen.no/freemasons-jews-and-king-salomos-third-temple/

Frihet fra Gud og religion, Likhet for alle (sekularisme/humanisme), og Brorskap for Satanister, etc.

De som forblir i live under trengseltiden, bør være på vakt og innse at denne hendelsen er begynnelsen på det verste av trengselsperioden for oss Israelittene (det er Israelittenes fortid og fremtid Bibelen handler om), før Jesus kommer tilbake, for å tilbe dette system er ensbetydende med den evige døden for sjelen. «Men våk hver tid og stund, og bed, så I kan være i stand til å motstå alt dette som skal komme, og til å bli stående for Menneskesønnen!» (Luk 21:36). «.. den som holder ut inntil enden [motstår forførelsene], han skal bli frelst (Matt 24:13).

«Certainly it is correct to say: Conscience is the voice of God.» –  Ludwig Wittgenstein. Hvem lyder den stemme? Har egeninteressen blitt deres gud – den eneste stemmen de hører i seg?

Gud har lovt at alt det som søkes gjort i skjul skal bli kjent (Luke 8:17) via sitt folk som er åndsdøpt og fått den Hellige Ånde (Matthew 3:11). De som kun er vanndøpt, de kulturelle kristne, de vil gå på limpinnen og bli forført av det humanistiske manifest som om det skulle være kristent, og vil tiltre og utbre den Nye (sekulære og anti-Kristne) Verdensordens religion.

Grunnloven § 2 etter 2012: «Verdigrunnlaget forblir vår kristne og humanistiske arv. Denne grunnlov skal sikre demokratiet, rettsstaten og menneskerettighetene.» (?)

Løgn og bedrag!

Nei, Herren Gud gjør ikke noe uten å åpenbare sitt skjulte råd for sine tjenere profetene.Amos 3:7

Det Nye Alt For Norge: Nordmenn er alle som vil (Nye Babylon)

Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)
Spread the love - Sharing is caring