Husinkvisjoner i Barnevernsaker

Jeg vil tro at Barnevernets opptreden i mange saker, hvor sakene er ubegrunnet, kan måtte stå til ansvar for påtalemakten som kriminelle. Her er den historiske kontekst og forskjell fra den gang Norge var et kristent land.

I det kristne Norge som var engang, stod ‘mitt hus er min borg’ alltid tradisjonelt sterkt, konservativt, bevare. En har rettmesssig og lovmessig kunnet skyte noen som overtrer dette. Også nedfelt i Grunnloven. Nå har selv de som roser seg selv seg som ‘bevarere’ (konservative) gått over til ødeleggerne.

Selv de illuminatiske og frimurerske ‘menneskerettighetene’ er bedre enn dette, se dom fra Strasbourg, hvor Norge ble dømt, dokumenterer:
http://www.lovdata.no/avg/emdn/emdn-2003-012148-2-norge.html

Nurnberg dommen sier også at ingen personer kan bli ansvarsfri ved å kun lyde ordre, – følge ukritisk systemet. De er personlig ansvarlig for sin virksomhet.

Husinkvisjoner er også forbudt i Norge, jfr. Grunnloven § 102:
«Hus-Inkvisitioner maa ikke finde Sted, uden i kriminelle Tilfælde.»
http://www.lovdata.no/all/tl-18140517-000-006.html#102

Den de har tilføyet, § 104 sier:
«Barn har rett til vern om sin personlige integritet. Statens myndigheter skal legge forholdene til rette for barnets utvikling, herunder sikre at barnet får den nødvendige økonomiske, sosiale og helsemessige trygghet, fortrinnsvis i egen familie

Selv denne er de kriminelle i forhold til.

Hvor noen lov/forskrift er i strid med Norges Grunnlov , da er loven eller forskriften ikke gyldig. For å gjøre den gyldig måtte Stortinget først gjort om Grunnloven (selv om de er kriminelle i alle tilfeller, siden de IKKE kan omgjøre Grunnlovens ånd, hvilket er gjort i en rekke saker).

Kun i forhold hvor det er mistanke om straffbare handlinger, «kriminelle Tilfælde», og er pådømt, kan husinkvisjoner foretas.

De straffbare handlinger må først bevises, og pådømmes etter lov, før de kan gjøres til gjenstand for anvendelse for barnerov.

Jfr. samme dom fra Strasbourg, som over, som sier det:
http://www.lovdata.no/avg/emdn/emdn-2003-012148-2-norge.html

Så uansett må myndighetene om de tar barn fra foreldrene, straffeforfølge foreldre, en rettslig prosess hvor foreldre får en mulighet til å forsvare seg, foruten slik straffeforfølging for «kriminelle Tilfælde», har myndighetene heller ikke rett til å gjøre husinkvisjoner.

Myndighetene løser denne omgåelsen av loven på følgende måte, ved å kalle det ‘samarbeid’ til ‘barnets beste’ (etter deres definisjon):

«Disse folkene er slue som bare grove kjeltringer. De løser dette ved et samtykkeskjema, der foreldrene blir presset til å underskrive på at de godtar/samtykker til undersøkelsen. BV er helt klare på at de blir veldig bekymret om de ikke samtykker. Da har de omgått §102».

Men selv om en uvitende om konsekvensene skriver under på et pair om ‘samarbeid’, så gjør det en ikke til kriminell i lovens forstand, og husinkvisjon er fremdeles ikke tillatt for det. Selv politiet trenger en domstol som igjen trenger ‘skjellig grun til mistanke’ om de skal være inkvisatorer.

Oppdatering 10.04.2016

De som ikke vil hjernevaskes i Bilderbergsk ugudelighet og anti-Krists rikes oppbygging, Nye Verdensorden, de skal…

Vil oppsøke foreldre som ikke velger barnehage
http://www.abcnyheter.no/nyheter/2016/04/08/195209941/vil-oppsoke-foreldre-som-ikke-velger-barnehage

«Utvalget antar at de eksisterende formålsbestemmelsene for grunnskole og barnehage, med den sterke vektleggingen av kristen oppdragelse, ikke harmonerer med de menneskerettslige kravene slik disse er formulert i menneskerettslige konvensjoner og nærmere fortolket av menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg og FNs overvåkningsorganer.

Utvalget vil på denne bakgrunnen særlig peke på problemene med å opprettholde de gjeldende formålsparagrafene uten at de menneskerettslige kravene til nøytralitet og objektivitet stadig trues i den praktiske hverdagen, og vil framheve betydningen av å få formålsparagrafer for grunnskole og barnehage som utvilsomt oppfyller de menneskerettslige kravene.»

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/NOU-2007-6/id471461/?ch=4

Relevant

SV vil bruke barnevernet for å bekjempe terrorisme
http://www.riksavisen.no/sv-vil-bruke-barnevernet-for-a-bekjempe-terrorisme/

Barnevern- og overgrepsindustrien gror på Sunnmøre
http://www.riksavisen.no/barnevern-og-overgrepsindustrien-gror-pa-sunnm%C3%B8re/

Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)
Spread the love - Sharing is caring