Justismord: Grunnen til at norske domstoler vanligvis er til fordel for løgnen og uretten

Mitt 2022 juleevangelium. De samme som satte Barrabas fri og fikk den uskyldige Jesus straffet og korsfestet og drept, for ingenting, … de kontrollerer idag norsk rettsystem. De elsker all urett og urettferdigheter de kan skape utav løgnene er min påstand (John. 8:44, Proverbs 29:12, Psalm 52:3, 58:3). Derav alle justismordene. 50 % av alle saker dommerne avsier hefter det feil ved, viser min forskning

Luke-Chapter-4-The-Temptation-of-Jesus

Fordi de ikke kan bevisvurdering. De tror deres emosjoner er beviser, at deres emosjoner er et godt verktøy for å fastsette bevisene, når bevisvurdering i virkeligheten er ren matematikk som Erling Eide påviser det skal gjøres i sin bok «Bevisvurdering«, mitt beste fag på BI var statistikk og sannsynlighetsregning. Dumme mennesker bruker ALDRI beste VITENskap, de tror deres emosjoner er vitenskapen. Enklere slik. Jurister er sjelden de skarpeste kniver i skuffen. Tvertimot. Ser ut som studiet trekker til seg en enkelt korrumperbar verdslig og materialistisk mennesketype.

Dette er min dom herved avsagt over norges gjennomkorrupte justisvesen (juristers kollegialiteter). Vi husker fra Bibelhistorien at Abraham fant og vant favør hos Gud, for sin rettvishet. Den rettvishet («righteousness» i King James oversettelse) går som en rød tråd gjennom Bibelen, at de som er av den åndelige «slekt» til Abrahams rettvishet og rettferdighet, finner favør hos Gud, og de andre går til Helvete.

Flere saksøker staten på grunn av påståtte feil i domstolene
https://www.advokatbladet.no/flere-saksoker-staten-pa-grunn-av-pastatte-feil-i-domstolene/105275

De egentlige «semitter» og «jøder» er altså av en åndelig art, ikke en biologisk (Rom 2:29, Proverbs 2:20). Makthaverne fristes. Det lønner seg en stund for dem å tjene Satan; penger, ambisjoner tilfredstilt, berømmelse. Samme går for dommere. Lønnsomhetsvurdering, i kroner og øre, ikke i grad av rettvishet. Tvertimot. De får godt betalt for å skape urett, lyve og bedra. Det er den inverterte åndsmakts prerogativ.

Personlig har jeg aldri opplevd en rettvis dommer, ikke noen slik advokat heller forsåvidt. De elsker vanligvis penger og å skrive faktura mye mer enn å oppnå rettferdighet for noen.

Mitt slektstre på farsiden, teller 60 prester så langt jeg har telt, så jeg er genetisk predisponert for å se ondskapen i et teologisk lys 🙂

slektgranskning presteslekt

.

De «skriftlærde» og «lovkyndige» (jurister / advokater) var også i Bibelske tider et stort problem for sømmelige og skikkelige mennesker (Luk. 11:46, 52, 14:3). De har alltid vært et stort problem for kristne mennesker. Vassbakk-saken avsluttet igår; Muligheten for at politiet plantet dna på strømpebukse uteble. Det forteller oss at juristkollegialiteter er mye sterkere prioritert av advokater, enn å representere klienten… for å skape den fornødne tvil. De er lojale til kolleger og systemet, mer enn å skape tvil for klienten, en enkel dokumenterbar tvil at det er 100%  vanlig i alle justismord saker at politiet har fusket med bevisene. Se nedenfor.

Professor Johan Giertsen : «Vi må som profesjon erkjenne at jurister – med Høyesterett i spissen – er ansvarlige for justismordene i NAV- og Baneheia-sakene«;

Frifinnelsen av Viggo Kristiansen er også en dom over juristprofesjonen
https://rett24.no/articles/frifinnelsen-av-viggo-kristiansen-er-ogsa-en-dom-over-juristprofesjonen

Det finnes bibelsk sett bare to mennesketyper; de som elsker løgnene og uretten og de som elsker sannheten og Rettvisheten (2 Thessalonians 2:12, 2 Timothy 4:4, John 3:19 ). De i maktposisjoner har fått den stilling med Satan («denne Verdens Fyrste» – temporært, John 12:31, 16:11), i den sataniske tid vi er i («Endetiden», for Satan og satanistene, 1 John 3:8).

Det kan være vanskelig å forstå at det skal være slik, men egentlig er det ikke så veldig vanskelig. Satan er satt fri for en tid (Åp. / Rev. 12:9, 20:2, 20:7), og hans mannskap har tatt kontroll over norske domstoler (og nasjonen), som manifesteres og bevises (Isaiah 5:20), slik;

 • Av samme grunn som politimannen Eirik Jensen sitter fengslet, og ikke den notorisk kriminelle Gjermund Cappelen,
 • at Viggo Kristiansen dømmes til evig straff med forvaring, mens morderen JHA går lystig fri på livets landevei etter få år,
 • at min bror tapte sin småbåtplass for en løgn, og dommer Kjetil Gjøen dømte syv -7 -personer til et sameie ingen visste de hadde, IN ABSENTIA. Da er advokat Ingvar Harald Seth god kompis med dommer for å få til det,
 • at jeg ikke får matrikulere min eiendom, fordi en dommer mener «matrikulert eier» (nytt begrep for anledningen) har mer rettigheter enn reell tinglyst eier i en matrikuleringsprosess,
 • etc. (skal liste mer når jeg gidder.. ), dere skjønner tegningen.

Dette MÅ skje, fordi menneskene individuelt skal ta valg, vise hvem de er, for å bli dømt. #Dommedag. Ikke av idiotdommerne altså, av Allmakten selv. Gud lovte at ALT som er forsøkt skjult skal komme for en dag. Løgnerne skal avsløres. Rettferdigheten skal gjenopprettes, de skal falle, ref. Luk. 8:17. Det betyr at mange mennesker skal få sine «åndelige øyne» åpnet, se verden som den er.. et rottehull… hvor ondeste menneskene blant oss har tatt makten.

Les boken «Justismordets Retorikk«. Prestisjehensyn, folk som har bruk for avansement, opprykk, skryt for sin «kløkt» som Arne Pedersen i Baneheia saken, en lysende stjerne, på løgn og bedraget sitt. Han avanserte karrieremessig på andres død, som er andres brød. Jeg har sett det selv i egne saker. 25 år siden urett, slike som avanserer… de klatrer på likene av dem og hvis familier de har ødelagt. De bygger sine karrierer på likene av dem de har trampet over og likvidert i sine karrierefremmende aktiviteter, at de har vært flink og superglup, effektiv og onde nok. Jeg kjenner selv en slik. De har ødelagt familier, mennesker for evig i sin karrierefremmede urett skaping. Han er politimester idag i Møre og Romsdal, hans assistent i samme udåd ble lensmann. Gårsdagens urettskapere er dagens ledere. Bevist.

De uskyldige tas og korsfestes, de skyldige Barrabaser går fri. Takket være politifolk som Arne Pedersen i Baneheia-saken, som elsker Barrabassene og hater ‘Jesusene’, de uskyldige. Slike får lederroller over hele landet, de verste av de verste får opprykk. Alltid !

Det finnes mennesker som elsker slikt,
at uretten, løgnene og perversitetene skal vinne,

De er i Satans tjeneste… de ønsker verden skal være slik at løgnene vinner, at uretten vinner, at Satan vinner, at satanistene og deres mangel på verdisystem vinner,

det er den åndelige symbolikken i vårt tid, ikke bare i forvaltningen og rettspleien er kontrollert av Satan og satanister …. («Symbolism: Will Be Their Downfall«);

De(t) gode og sanne taper, de(t) onde og falske vinner, i alt, overalt;

Fotball VM i Qatar 2022

Deres tid er begrenset, så de må skynde seg, sier Bibelen (Åp. / Rev. 12:12). Vi vil få tatt Barrabasene…. og de som elsker dem, og unndrar dem straff….. vi må bare være tålmodig til Gud åpenbarer den fastsatte dagen og timen, akkurat nå er vi prosessen at de avslører seg selv (Luk. 8:17), så kommer #Dommedag ;

«Jeg finner det rett og slett sjokkerende hvordan advokater og dommere nærmest slenger om seg med betingede og ubetingede kortere fengselsstraffer og andre såkalt mildere sanksjonsformer. Jeg lurer på hvor mange liv og familier som er blitt ødelagt på grunn av rettsvesenets mangelfulle evne og vilje til å undersøke om bevisene faktisk holder, før dom avsies i sakene? Jeg lurer på hvor mange som soner straffer for lovbrudd som rettsinstansene ikke klarer å bevise på andre måter enn med abstrakte påstander og finurlige verbale konstruksjoner som får domspremissene til å henge noenlunde logisk sammen med konklusjonen i saken?» – Samfunnsviter Nina Langfeldt

Tusener av saker i året. «Samlede bevisbildet» får en av å legge sammen mange 0+0+0+0 bevisverdi «beviser» og få = 1. Norsk dommerstands matematikk nivå. 0,1 x 10 er ikke = 1. Det er fremdeles 0,1 samlet bevisvekt. Hvis ett eneste bevis ikke har bevisvekt > 0,5 alene, gir det ingen vekt sammen med andre heller.

Vi kristne  er Guds Rikes statsadvokater.

Løgnens Barn, av psykiater M. Scott Peck. En sykdom egentlig.

Er du kristen og/eller redelig er du satt opp til å tape i rettsalene. De andre er gitt fortrinnsrett til å vinne. Løgn og løgnere ligger til grunn for all ondskap i verden, iflg. Peck. Den kristne kanadiske psykiater M. Scott Peck mener det er en latent sykdom egentlig, å være løgner. For kristne utgjør nok løgnen i dem mer en demon enn å være ‘syk’, gitt at vi kristne ikke skal begynne å karakterisere demonbesatte som syk. De er jo det. Deres ‘immunforsvar’ for løgner har blitt skadet, og løgnen har inntatt dem, og det gjør dem onde.

Min påstand basert på erfaring er at løgnen ALLTID vinner i norsk rettsal, basert på mine erfaringer nedenfor.

Satans Folk, løgnerne og bedragerne, mordere og tyver, skal få hvitvasket sin kriminalitet i norske domstoler. Det er grunnen til at de ikke vil ha lydopptak av rettsaker, for ingen steder lyves og bedras det mer enn av advokater og dommere i norske rettsaler. Dommere vil helst ikke miste sin mulighet og rett til å lyve og bedra så mye de vil, uten å bli kikket i kortene.

Satans «Løgnens Barn» bringer mye ondskap og urett til verdens mennesker. Det skal de ha, at de er dyktig i hva de gjør.

Når Erna Solberg taler, så er det Satan som taler i henne, gjennom henne. Alltid løgnene. Når Jonas Gahr Støre snakker, så er det Satan som snakker, gjennom ham. Når en dommer i Satans tjeneste for å skape urett taler, så er det Satan som leder hans penn (tastatur i dommen). Vi kan kjenne dem igjen på om de elsker sannheten og elsker løgnen, eller motsatt (2 Kongebok / 2 Kings 17:15). Som den Hellige Ånde i oss kristne.

Det er ikke vanskelig å kjenne dem igjen. Alle kan lære det med enkle midler. De vil alltid invertere sannhet, de vil snu den på hodet, for eksempel de vil påstå KJÆRLIGHETEN til perversitetene gjør dem god, men deres «kjærlighet» til perversitetene, forkaster kjærligheten til DANNELSEN, der avslører vi dem. Satan elsker perversitetene, «frihet» for alt perverst lokker Slangen / Satan, løgn, urett…. det er Satans univers fullt av, i overflod.

Siden 1856 har Norge vært i en langsom avkristningsprosess, når jøder og jesuitter ble tillatt å komme her, så er det som forventet av oss som studerer på dette, hvorfor våre kloke grunnlovsfedre satte dette forbud mot dem i nasjonen, men de lyktes ikke helt før i 2012, da ble protestantismen tatt utav Grunnloven. Da var det «fullbragt» for dem, da overtok de og kuppet nasjonen fra ‘Kvitekrist’ som denne nasjonens kongers Konge (Isaiah 9:6), symbolisert ved askeNAZI-jøde Klaus Schwab, den nye Hersker. 1000 år var Kristus våre kongers Konge,  domstolenes Høye Beskyttere for sannhet og rettvishet og rettferdighet, slutt nå.

«Kan vi som norske borgere stole på at rettssystemet fungerer slik det skal i det store flertall av straffesaker? Jeg tror dessverre ikke det. Jeg tror mangel på håndfaste bevis i straffesaker er snarere regelen enn unntaket. De fleste som har vært til stede i mindre alvorlige straffesaker eller selv blitt dømt, vet hvor lite advokatbistand siktede vanligvis får, og hvor overfladisk og kjapt bevisføringen ofte går unna.» – Samfunnsviter Nina Langfeldt

De som var forbudt her ved 1814 grunnloven og lenge før det, har idag makten, all makten. Våre demokratiske kristne styreform med makthaverne som folkets tjenere og ikke dets herskere, Matt. 20:25,26 , og maktfordeling, er avskaffet. («…25 Men Jesus kalte dem til side og sa: «Dere vet at hedningenes herskere hersker over dem, og deres overordnede utøver myndighet over dem. 26 Slik skal det ikke gå blant dere. I stedet, den som vil bli stor blant dere, skal være deres tjener, 27 og den som vil være den første blant dere, skal være deres slave …«, Matt. 20:26 ). INGEN passer på maktutøvelsen idag, domstolen og utøvende makt er i sengs med hverandre, passer på hverandre. Lovgivende barn og kjønnskvoterte er for dum til å se det.

Ronald Reagen med samme analyse for USA, som Alexander Solshenitzyn gjorde for Russland, «menneskene har glemt Gud, det er hvorfor alt dette skjedde«, som jeg gjør for Norge. Bibelen sier nasjoner går til grunne av at uretten tar overhånd, Psalms 9:17, 43:1. Derfor går de falne sjelløse i Satans Synagoge (Rev. 2.9 & 3.9)  inn for å inspirere det norske folk inn på urettens vei til fortapelsen, at vi skal gå til grunne som nasjon ved å skape uretten, Great Reset, slik at vi kan opptas i talmudikernes Verdensnasjon, En Verden.. en enkelt antikristen Nye Verdensorden, som Bibelen profeter. DET er urettens formål.

Du skal lete lenge og vel etter en talmud-jøde som vasker noen av våres føtter 🙂

Jonas GAHR Støre er ganske unorsk i sine prioroteringer

Ærlige og kristne mennesker vinner ALDRI noen rettsak. Husk at mange av dem i maktposisjoner har fått den stilling med Satan («denne Verdens Fyrste» – temporært, John 12:31, 16:11 ), for å gjøre Satan sin gjerning. De fikk liksom ikke jobben for å gjøre godt, sant og riktig da. Den som lyver mest og best vinner rettsakene.  Dommerne er vanligvis av Løgnens Barn og identifiserer seg sterkest med løgnerne. De er «de gode» i dommers psyke, siden de er lik dommeren selv, som er notoriske løgnere i kraft av sin stilling. Det er deres sataniske jobb beskrivelse; Bevirk mest mulig urett, eller få sparken.

Erfaringer med domstolen, 1994 – 2022

1994 Sunnmøre Tingrett. Konkurssak: Dommer Knut Anders Oskarsson, slo mitt forlag konkurs. Jeg påviste som økonom i bok at det ikke var konkurs og ikke noen likviditetsskvis før konkursbehandlingen, men etter at den notorisk korrupte dommer Oskarsson skjenket sin venn advokat Flisnes kr 70.000 fra selskapets moms tilgodehavende, da var firma konkurs. Godt jobbet.

Det var mye penger det, i 1994. Juriststanden ved Knut Anders Oskarsson «velsignet» kollegialt juriststanden med de midler; Domstol AS – juristenes gjensidige pengemaskin.

1995. Sunnmøre Tingrett. Barnesak. Dommer Bjørn Inge Rørstad (Kjetil Gjøen og Knut A. Oskarson var også involvert). Dommer formulerte et ‘forlik’ at jeg faren ikke kunne snakke med Gud til barnet, etter morens krav, hvis vi skulle se hverandre. Hvis en forelder lærer et barn å hate sin far (PAS – Parental Alienation Syndrome. Dr. Richard Gardner), blir de aldri frisk igjen. Masse løgner om hvor fæl jeg var, beskyldninger om mye rart, mens sannheten var at jeg gikk til sak fordi barnet ønsket å bo hos meg; og ikke hos den manipulerende moren og hennes følelsesovergripende samboer. Hver gang hun skulle være hos meg ble hun gitt dårlig samvittighet fordi hun ikke var hjemme og passet halvsøsken. Takket være retten som sviktet sin oppgave, ble manipulasjonen fullbyrdet, ennå et menneskesinn som barn ble ødelagt og transformert til det motsatte av hva det engang var, av denne bedrøvelige verdens uretts apostler, for aldri å bli reparert. Dommeren var desverre ingen Kong Salomon med sin visdom. Jeg har knapt sett barnet siden. Hun er vel 35 år nå. Journalist. Hele livet må hun hate sin far, for hva dommer Rørstad gjorde. Hun kommer aldri ut av den psykologiske programmering hun har.

Bjørn I. Rørstad døde i 2017, 66 år gammel.

For Guds Rike var det knapt noe stort tap for andre enn Satan at Rørstad døde tidlig, mest til vinning for oss andre at han anbringes i mest sannsynlig Helheimen, med resten av de ondskapsfulle ugudelige urettskapere. Ødelegger mennesker.

Romano Sainic : «There is only one true King and thats Jesus Christ !!! We living in a fools world where people are blinded by the enemy (Satan). God will not tolerate this blasphemes behaviour.»

Karma-krasj-kurs: Når jødene myrdet Jesus Kristus; lyn og torden, tempelforhenget revnet, deres satanist tempel i ruiner, de ble uten nasjon, 2000 år i diaspora… Har de lært at de høster som de sår av det, elller – prøver de på nytt å utfordre verdens kongers Konge, ref Isaiah 9:6 ? At det er KUN en som er verdens kongers Konge, og det er IKKE jødiske Klaus Schwab, og det er ikke hans sjef Satan?

#Epstein honeypot Mette-Marit og hennes kronprins

Karmakurs : Jeg skrev brev til jødinnene Gro Harlem Bruntland (Statsminister) og Karin Stoltenberg (Ekspedisjonssjef i Barne- og Familie Dep.) den gang, og holdt dem personlig ansvarlig for å lage en lov som lot moren psykisk ødelegge et felles barn. Det tok ikke lang tid, Jørgen Brundtland selvmord, og Ninni Stoltenberg ble narkoman, og døde ung… Den gudommelige rettferdigheten som korrupte norske dommere ikke klarte, ble gjenopprettet. «Øye for øye, tann for tann«, jeg klarte meg fint med det. Bare slik at jeg VET Gud er med. Det som ikke dreper deg, gjør deg sterkere. Fra da av kan jeg ihvertfall klart se hva slags ondskapsfulle mennesker gode mennesker står ovenfor. Borte var den barnslige naiviteten at alle «mennesker er like (gode)». Så feil kan en ta. Det var en gudommelig initiering inni sannheten om verden og menneskenes psykologi, egentlig.

Jeg har også rett til å dømme. I folkedomstolen.

Mitt barn var for alltid tapt av menneskers ondskap, men hva jeg fikk istedenfor var at jeg fikk se med «det åndelig øye» (Ephesians 1:18, Acts 26:18, Isaiah 35:5, 42:7), som dradd et slør fra mine øyne (Matt. 13:13, Ephesians 1:18)), naiviteten og dumskapen om at «alle mennesker er like god», hvilken stor løgn det er. Slik fikk Jesus blinde til å se. Lidelsen bevirker åndelig oppvåkning «tredje dagen». Hva disse onde menneskene planla for ondt, det brukte Gud for det gode, ref. John 1:5. Det er vårt håp i verden blant disse onde menneskene, at en dag skal vi og verden være fri dem. #Dommedag, kommer…

19-132521TVI-SUMO. Dommer Kjetil Gjøen. I sak mot min bror den satanisk korrupte kommuneadvokat i Giske kommune hr. Ingvar H Seth presterer den uflidde dommer Kjetil Gjøen under korset og flagget å dømme 6-7 personer til et sameie ingen visste de hadde, in absentia ! Da er en god venn med dommeren for å få til dette. Fytte rakkern for en gjeng ! Dommen ble ikke anket. De som ble dømt in absentia der trodde dette var normalt, at en dommer kan dømme in absentia hvem han vil….

Idioten forklarte naturlig nok ikke i dommen, hvis det var sameie, hvorfor P. Giske kunne gi det til sønnene, når alle de andre i ‘sameiet’ hadde fortrinnsrett å overta etter samme «sameielov» idioten idømte.

21-119653TVI-TMOR/TALE. Bevissikringsak presterer den korrupte satan dommer Knut Anders Oskarsson å si at i hans rettsal skulle jeg ikke lykkes å trakassere Haldor Giske ved å spørre han om hva slags bevis for vår bruksrett han satt på, men Haldor Giskes trakassering av meg i 2-3 år er ok… hva slags bevis han satt på for sin påståtte bruksrett skulle jeg ikke få spørre han om. Den prektige sataniske hykler Oskarsson elsket nok å sabotere at vi fikk svar på det enkle spørsmålet. Advokat Josef Hildre i Ålesund, fant en måte å lettvint tjene seg kr. 15.000 kroner på ved å unnlate å fortelle sin klient at han ikke eier noe fordi matrikkelen sier det, og at det er grunnboken som utroper eiere, ikke matrikkelen. Advokat Josef Hildre ler hele veien til banken sin.

Juristløftet. ”Aldrig vidende at ville vige fra ret og retfærdighet, mindre raade nogen til ufornødne trætter eller i anden maade med raad eller daad befordre nogen uretvis sag eller idræt”.

Jurister og løfter…. verdiløst.

21-165245TVI-TMOR/TMOL. Dommer Mats Indrefjord Høllesli mener at kommunen ikke kan matrikulere vår eiendom, fordi «matrikulert eier» har påstått han eier grunnen til vår kai, og dommer mener vår eiendomsrett er usikker og kommune kan avslå matrikulering, helt ny rett fra Statsforvalter og Regjeringsadvokat Nora Mageli i forhold til brev fra samme kommune i 2011 og Senja Tingrett dom i 2021 (tnts-2021-13054) og PBL § 21-6, som sier at de KUN skal ta hensyn til det tinglyste grunnbokshjemmel, ikke hva som er matrikulert, siden matrikkelen gir ingen rettighet.

Tinglysingen (tinglysingsdommer/Registerfører) har godkjent vår eiendomsrett – tinglyst hefte i 2020;

«Da Giske Marina krevde grunnbokshjemmel kom registerfører frem til at vilkåret i tinglysingsloven § 38a om sannsynliggjøring av eierrådighet var oppfylt, men at arealet manglet et gårds- og bruksnummer.» , men juristene Susanne Fostvedt og regjeringsadvokat Nora Mageli i sin uendelige visdom er uenige, og jeg havner mellom disse to statsmakter som ikke vil være enig. Mot kjønnskvotert dumskap, kjemper selv gudene forgjeves.

Dommer var informert at i sak 17/1763 hvordan kommunens ansatte ulovfestet og kriminelt har gjort sin venn til «matrikulert eier» forøvrig (om det skulle spille noen rolle å være «matrikulert eier«). M&R Tingrett elsker å hvitvaske kriminalitet.

2021. Politiet henlegger kommunal kriminalitet. Vi anmelder en kommuneansatt for å gi en bonde en «uberettiget fordel han ikke har rett til» (korrupsjons definisjon) i 2017. Politiet henlegger. Saken var bevist. Kommunens ansatte har erklært i sak 17/1763 sin venn bonden til tilsynelatende «matrikulert eier«, uten at han har grunnbokshjemmel til arealet, og skulle hatt oppmålingsforretning for dette, eller samtykke fra dem med grunnbokshjemmel (tinglysingen), rette eier. Kommunen utsteder altså falske erklæringer bonden kan bruke i rettsak, og ble brukt i rettsak i 2022, når vi eier kaien.

Statsadvokat Kjell-Otto Lilleberget i M&R utsteder i klage på politiet for egen del i 2022 ny erklæring at det ikke er utført noen kriminell gjerning, for å dekke over forbrytelsen, i noe vi alle kan se er bevist her. Han har i sin hovmodige patos utnevnt seg selv til dommer nå. Bør hovmod stå for fall ?

22-123838ASK-BORG/04. Borgarting Lagmannsrett. Dommere Michael Reiertsen. Fanny Platou Amble og Ola Dahl, mener at Sentral Matrikkelmyndighet og Tinglysingen ved Kartverket og lokal matrikkelmyndighet i kommunen ikke trenger å samarbeide for samsvar mellom tinglysing og matrikkel register, som er begge lovenes intensjon. Tinglysingen gir grunnbokshjemmel og hersker over matrikkelen. Loven, rettspraksis og boken ‘Tinglysing’ av Borgar Høgetveit Berg og Stein Bråthen-Otterbech A sier side 154 (i PDF format) :

«En kjøpekontrakt på en ikke fradelt parsell av en eiendom kan tinglyses som en heftelse på eiendommen, med mindre kjøpekontrakten er avfattet slik at den skaffer kjøperen grunnbokshjemmel, se merknad 3 til tinglysingsloven § 14. Dersom kjøpekontrakten gir grunnbokshjemmel, må den tinglyses som et hjemmelsdokument.»

Borgarting mener at kommunen som Lokal matrikkelfører og Kartverket som Sentral matrikkelfører ikke trenger å samarbeide ved å gi et M-nr (G-B-nr), slik at hjemmel kan overdras. Hvem kan gi nummer om ikke dem da ? Det er jo bare en ren formalitet (?).

Jfr. 21-048259ASK-BORG/04 : Boken ‘Tinglysing’, av Borgar Høgetveit Berg og Stein Bråthen-Otterbech A (full) : Side 229 under § 15 (i PDF format) :

«Justisdepartementet la i en uttalelse i TGLA-1983-22 til grunn at det ved overdragelse av bebygget festetomt, ikke godtas en «ren» transport på festekontrakten. Det kreves at transportpåtegningen enten må utvides til å omfatte overskjøtning av bebyggelsen, eller at det utferdiges et eget skjøte som tinglyses for å gi den nye festeren hjemmel. Justisdepartementet uttalte at tinglysing av en transport av festeretten til tomt som er bebygget uten at det blir tinglyst noe om overføring av eiendomsretten til bygningene, vil skape uklarhet, og at et dokument som gir erverver hjemmel til fast eiendom, herunder bygninger, ved tinglysing utløser plikt til å betale dokumentavgift.240»

Kartverket skulle nektet å gjøre transporten for Kystverket. Moloen er bebyggelsen aka «bygning», i vår sak, som i Senja-saken, 21-048259ASK-BORG04. Berg og B-Otterbech sier «ren transport» skal ikke godtas i slike saker. Jeg tar dem ad notam, det gjør ikke lagmannsrettens dom. Jeg respekterer og følger Høyestrettsdommer Berg’s kunnskap, det gjør ikke lagmannsretten… Det er altså ikke lov å gjøre «ren transport» i 2020. Dette bryr ikke dommerne i Borgating seg med.

«Bruken av moloen forutsetter et konkret areal, og kan ikke flyttes på eiendommen». Unntaksbestemmelsen i matrikkelforskriften § 30 første ledd bokstav a kommer derfor ikke til anvendelse. Ingen av de øvrige unntaksbestemmelsene i matrikkelforskriften § 30 er aktuelle. Avtalen inneholder dermed rettigheter som er matrikuleringspliktige.»

Saken ligger nå for Høyesterett. Så mye styr, KUN for å få seg et nummer (?).

18-7494RFA-JMOR/JORS. Møre og Romsdal Jordskifterett. Dommer Anne Kari Melbø har fått pålagt å utstedt en dom så partisk at det skriker i øynene. Dommen sier: «I grensetvisten som omfatter over 20 dekar dyrkamark har bnr. 1 fått medhold fullt ut. Det er her tyngdepunktet i tvisten mellom bnr. 1 og bnr. 2 ligger. Slik retten ser det har bnr 1 fått medhold i det vesentlige og har dermed krav på full erstatning fra eier av bnr 2″. Denne løgn til fordel for dommerens venn advokat Bjørn Kristian Hove kostet  ca. kr. 300.000. Vi har aldri krevd det som Hove’s «partner in crime» dommer Melbø sier. Hun rett og slett lyver i domspremisset at undertegnede skal mene dette, eller at det er et materielt juridisk faktum, slik at at hennes foretrukne vinnere som hun har tatt 17 løgner fra ad notam, skal få erstatning. Hun har tatt alle deres løgner som BEVIS, som jeg senere motbeviser enhver av (?). Domstolen skulle egentlig virke motsatt, at de som påstår noe skal bevise det, men satanister og løgnens barn inverterer alt de skal gjøre, snur ting på hodet. Hver løgn er sann inntil den er motbevist for dommer Melbø.

Det er veldig travelt å slåss mot ‘Løgnens Barn’. Når du har fått tilbakevist en løgn, så kommer de med to nye. At dette ikke er «vårt tyngepunkt» i tvisten, vil bevises ved at vi aldri kommer til å anke det, dermed bevises hennes løgn, at det aldri var vårt «tyngdepunkt», som hun måtte si til fordel for sin venn advokat Bjørn Kristian Hove.

Fæl gjeng disse løgnaktige kasusene. Kanskje innhenter #Dommen og #Karma («de høster som de sår«, i kristent vokabular) også dem en vakker dag ? Kanskje må all uretten de står for koste dem også noe, i kroner og øre ?  Jeg håper det. Ingen har gjort så mye onde gjerninger som denne gjengen. De har makt, og de misbruker den til egen vinning, og til fordel for sine venner, for dem de liker som er lik dem selv, løgnere og bedragere, seiler under falsk flagg. Løgnerne foran og bak skranken finner hverandre i domstolen; ALLTID, identifiserer seg med hverandre. Regelen, ikke unntaket.

De er vel egentlig «psykisk syk» med sine notoriske løgner avdekket, i gjerningsøyeblikket, idet psykiater Peck mener å lyve mye er et symptom på labile mentale sykdoms forhold.

Justismordenes retorikk

Verden skiller de rettvise og de andre. Abraham vant favør hos Gud for sin rettvishet. Vi drar fra denne verden når Gud bestemmer. Ikke et øyeblikk før. Jeg druknet som barn, syklet utfor kaien, lå død på bunnen med sykkelen over meg. Gud sendte en redningsmann. Videre som den lensmann Solberg når jeg var ungdom som kom til øya og beskyldte meg for noe jeg ikke hadde gjort, min far kjeftet han huden full og kjeppjaget ham fra øya, og han døde noe etter av kreft. Helt fortjent. Han var ikke noe godt menneske.

Det er den eneste gang i mitt liv jeg har sett og hørt min far sint, at han har hevet stemmer. Jeg blir kidnappet i Nigeria og sitter fanget hos narkovrak sjøpirater i jungelen av Nigeria; «her er Guds Finger» fløy gjennom hjernen min, når hovedmaskinene stoppet av overbelastning. Betyr det er ment å skje, force majour. Ikke hverken pirater eller korrupte ondskapsfulle dommere kan uten videre drepe de som tjener Gud. Der finnes en høyere rettferdighet, vi er bare ‘aktører på livets scene’ som Sheakspare sa det, for at de gode og de onde, de Rettferdige og urettferdige får manifestere seg, kornet og ugresset skilles (Matt. 13:8, 42-43).

Her og nå er jeg Guds Rikes statsadvokat; «I’ll accuse». Hver eneste feil dom er ett justismord, mordet på sannheten, redeligheten, og rettferdigheten. Jeg uttalte i gruppen Hvem drepte Birgitte Tengs forleden;

Vi skal legge merke til hvis forsvarerne, av kollegialitet til politijuristene ikke fremlegger planting av DNA av politiet selv, som en opsjon… for å skape fornødne tvil… Da vil det fortelle oss at juristkollegialiteter er mye sterkere prioritet enn å representere klienten… Sannsynligheten er STØRRE for at Vassbakks DNA er plantet enn at Vassbakk har etterlatt det på strømpebuksen.

Kjønnskvoteringen av idioter til viktige stillinger må ta slutt. Jeg synest det er ganske nedsnødd å tolke denne personlighetsendring på annen måte enn jeg gjør, hos Vassbakk har ingen sett slik personlighetsendring. I denne artikkel alene ligger hele 100% av løsningen, at jentungen ble påkjørt, ikke seksuelt voldtatt og myrdet deretter;
https://www.tv2.no/nyheter/innenriks/reagerte-pa-annen-mann-hva-er-det-jeg-har-gjort/15353951/

Det er norsk jurist miljø i et nøtteskall; gjennomført korrupt hele gjengen… nepotisme. Så lenge de får samme lønn om de vinner eller taper, trenger de ikke fornærme kolleger…. de trenger ikke slåss mot kolleger for å vinne… juriststanden er den mest fordervede yrkesstand på Guds grønne jord… de har ordnet seg fint, de tjener gode penger – samme penger – om de er korrupt eller ærlig, om de vinner eller taper en sak. De trenger ikke slåss mot sine kolleger, for sin klient. De får samme lønn, om de vinner eller taper, derfor kan de tillate seg kollegialiteten, og gode varige vennskap dem imellom, som med korrupte dommere de ikke imøtegår.

Jeg vet at advokatene til Vassbakk som er Stian Kristensen og Stian Trones Bråstein har mottatt ihvertfall to -2- emailer om denne sannsynlighet for at DNA til Vassbakk er plantet på strømpebuksen av politiet selv. Når vi gjør risk assessment så må vi ta med «frekvensen» hvor ofte det har skjedd før, og spesielt siden det ganske enkelt kan sannsynliggjøres at politiet fusker med bevis i ALLE de sammenlignbare prestisjesakene i boken «Justismordets Retorikk«. Det er faktisk mye mer vanlig og sannsynlig at politiet fusker med bevis, enn at Vassbakk voldtar og myrder noen. Side 20, hvordan Moen ble utpekt som politiets fortrukne offer, tillitsvekkende hva ? ;

«Tore Sandsberg dokumenterte at polititjenestemenn løy i retten i Moen-sakene. Etterforskningslederen holdt unna et bevis som ville utelukket at Fritz Moen var skyldig. Han la det i en koffert og satte kofferten på loftet».

Hvor ofte har det skjedd i voldtekt at der ikke er sæd på den annen side ?

Der finnes ikke snev av noe seksuelt overgrep i det hele tatt, det finnes bevis like mye bevis for at politiet plantet det der som at Vassbakk har avsatt DNA der, – første har høyere sannsynlighet enn den siste;

– Vi mener det er bevist utover enhver tvil at tiltalte har begått et seksuelt overgrep og drepte Birgitte Tengs i 1995, sa aktor Thale Thomseth.»

«– Vi mener tiltalte hadde blodtilsølte fingre, og at han tar et godt tak i fronten av strømpebuksen til Birgitte for å dra den ned. Dermed ble y-kromosomet avsatt, forklarte Thomseth i retten.»

https://www.nrk.no/rogaland/pastand-om-17-ars-fengsel-i-birgitte-tengs-saken-1.16206337

«Godt tak» med en -1- finger på innsiden av linningen ? Hvor er tommelfinger på utsiden av linningen da ? «Godt tak» er 4 fingre på innsiden av linningen, og en tommelfinger på utsiden og en strømpebukse som er spjæret fra øverst til nederst. Juriststudiet ser ut som de utdanner folk til idioter uten realitetsforankring. Jeg mener at kjønnskvotering inn i slike posisjoner som aktor og dommere er en uting, da begås nye justismord fortløpende. De er bare rett og slett for dum til å ha slike stillinger. De skaper urett i kraft av hvem de er.

Den lille blodige jentehånden på låret må de nesten gjemme bort, ikke snakke mer om. Forsvarsadvokatene burde jo viftet med dette bildet en times tid foran øynene på blondinene…. og dommerne.

Juristutdanningen har ikke en eneste time med sannsynlighetsberegning og bevisvurdering…. sies det i denne boken jeg har i mine hender her, alt går på den berømte kvinnelige intuisjon og magefølelser for herrene i dommersetet. Juristene forblir idioter på det området;  https://www.jus.uio.no/ifp/forskning/om/publikasjoner/boker/boker-2016/bevisvurdering-eide.html

I 30 år har solidariske kvinnesaksaktivister sagt at det er bedre at uskyldige blir dømt enn at voldtektsforbrytere går fri, det skjer nå. Blå Dusk hekseprosess nettverk, på RMI. Kjønnskvoteringen skaper forhold at det er ikke de skarpeste knivene som kommer til aktorjobbene, følelseshysteri i retten… det avleder en ekstrem fri fantasi om alt som KAN ha skjedd… alle kvinnens verste antagelser kommer til virkelighet i den frie fantasi fortelling de kreerer. Kvinner er mer solidariske til medsøstre enn til retten og rettferdigheten. Ingen har lært noe som helst av Viggo Kristiansen saken. Maken gjentar seg.

Her er regjeringsadvokatens Nora Mageli som er mye mer solidarisk med sin juristvenninne Susanne Fostvedt hos Statsforvalter M&R enn solidarisk med retten og rettferdigheten, – og opptrer som sin venninnes forsvarsadvokat, ikke som rettens tjener for å «sikre rett og hindre urett«. Hun har brutt hver eneste paragraf i de advokatetiske regler (RGA) og innklaget;

Statsforvalter; Zen og kunsten å skrive tilsvar med alle fakta feil

Hva de føler i øyeblikket er deres gjeldende rett.. med det føler de saken rettferdiggjort…

Legg merke til ‘Blå Dusk’ jentene i debatt mener de rettferdiggjør at Vassbakk har voldtatt Tengs utifra hva annet han har gjort i ungdommen… som med Viggo det, han ble dømt som monster med bevis for andre saker han hadde gjort, men ingen bevis for det som stod til doms. Synd at folk med minus på IQ kan være dommere, da blir det slik. Vassbakk blir en ny Viggo Kristiansen. Ingen er lært av de hovmodige og stolte.

Eivind Pedersen, «I skyggen av Viggo», side 220;

«Kaddeberg Skaar viste en tenkning som bør få alle som er opptatt av rettsikkerhet i Norge til å stoppe opp og tenke. Det gjelder så vel politiet, dommere og meddommere, som mediene. Bruken av begrep som «de samlede bevisene» skaper rom for å dømme, selv om det ikke er gode bevis. Når lysten til å dømme blir stor og sterk, og det mangler avgjørende bevis, brukes det i norsk rett den magiske formelen som dømmer etter «en samlet bevisvurdering». I den samlingen finnes både tro, håp og følelser – og en oppskrift på justismord

Omtrent slik som de puttet barnåler i Torgersens dresslommer, og politikrimsjef og ex. dommer Arne Pedersen velger seg hvilket bevis han vil fremlegge til fordel for hvem i Baneheia-saken, like enkelt kan de plassere en hudflik eller flass av hvem de vil, hvor de vil…jfr. det anonyme brevet til advokatene at bevisrommet stod åpent tilgjengelig for kreti og pleti. Her hva Gunnar Ø. Helgevold, advokaten til Fetteren sier :

«Politiet tok et skoavtrykk fra fetterens sko. Da avtrykket ikke stemte med skoavtrykk på åstedet, ble dette destruert av etterforskningslederen. Det ble ikke skrevet rapport. Det ble fortiet under fengslingsmøte. Det var ingen opplysninger om dette i sakens dokumenter. Et utelukkelsesbevis ble gjort utilgjengelig for forsvarer og retten. «

https://www.politiforum.no/birgitte-tengs-saken/birgitte-saken-politiets-samfunnsoppdrag-ble-ikke-utfort-av-de-som-var-satt-til-a-forvalte-det/230214

Politiet er notorisk korrupte. De fusker med bevis hele tiden. Det er «normalen». Liten anstrengelse å sannsynliggjøre det. Det skyldes Vassbakks delvis illojale forsvarsadvokater, som har 100% mer kollegialitet til sine venner i systemet, enn de har lojalitet til klienten, for om de ikke var det, kunne de påstått på en hel rettsdag med sannsynliggjøringer av at politiet har plantet bevisene som mye mer sannsynlig at det er påsatt i mord øyelikket. Kollegialiteter og mulig gode vennskap hos motparten Statens jurist ansatte, hindret at de kunne gjøre en god jobb for klienten.

«DNA-resultat sier bare noe om hvem det kommer fra, ikke hvordan det ble avsatt», het det fra rettsgenetiker Gro Bjørnstad.

«Sporprøven må også knyttes til forbrytelsen, dvs at det må sannsynliggjøres at den ble avsatt da, og at DNAet ikke har havnet der på noen annen måte.»
https://www.bergenetics.no/DNA/dna-bevis-i-retten/

Disse var dyktig, ikke kjønnskvotert som de blondinene som var aktorat. Absolutt ingen, null – zero – nada andre indikasjoner for det det stemmer… så står det der da ensomme og alene de «DNA bevis», uforklart, ikke sannsynliggjort hvordan det kom dit, for Vassbakk har aldri vært observert i området, ikke av 2000 avhørte vitner. Og i norsk domstol er løgnene nok til å bli dømt, alltid.

Når en leser gigantene i vår verden, så lærer en å tenke som dem

Ingen kan stoles på gjør rett i norsk domstol

Kan vi stole på frimureren John Christian Elden i å få frem SANNHETEN om hva som skjedde Hans Arne Nystad, at politiet likviderte ham ?

Jeg er opprørt over hva som skjedde ham, fordi jeg føler jeg kjenner ham som mennesketype, en hardt arbeidende mann, godt likt av alle, som lever og ånder for arbeid, og bygge og få det til å gro rundt seg. Min far kommer fra området, så jeg kjenner folket der. Det kommer frem mye i gruppen jeg opprettet for å etterforske dette, vi skal ikke stole på korrupte satanister i politi og domstol å styre dette.. her skal vi folket etterforske alt vi kan selv.. samle og lagre informasjonen. Mye lokale folk i gruppen, så jeg vil ikke si så mye mer, men har anbefalt folk å ikke gi politiet informasjonen de sitter på ennå, før de har offentligjort hvitvasken av sine kolleger vi vet de kommer med. Hadde de vært ærlig kunne de frigitt informasjon hver dag om hva som skjedde når deres kollega likviderte Hans Arne, uten risiko, det er transparens. De driver for øyeblikket å rigger historien til å stemme med alle bitene som er offentlig.. vent med å avsløre noen biter til siden er bra, da kan de avsløres hvor korrupt de er.

I Tengs og Baneheia og alle andre justismord var det vanlige folk som løste saken, ingen av den korrupte hersker klasse i politi eller domstol deltok.

Det blir spennende å følge med å finne ut hva Elden gjør, de åndelige beveggrunner for hvorfor så mye urett og løgn preger norsk justisvesen avsløres nå, jeg backer opp  hermed mange saker av egen erfaring hvor løgnere ALLTID vinner i norsk rettsal.. merkelig, er det ikke ?

Min påstand om at Satan og hans folk ‘Løgnens Barn’ (John 8:44)  kontrollerer norsk rettsal, skulle vel med dette være bevist.

Noen skylder på at nettverket bak er frimurere, jesuitter, jøder, illuminati, Arbeiderpartiets kvinnenettverk, til B’nai Brith og «Stay Behind». Erik Rudstrøm hadde god kunnskap om historien, artikkel 1 og artikkel 2.

Sannheten er nok at det er de falne sjeler i mennesker som lyder de mentale instruksene fra Satan i seg, hos en eller flere av alle sammen, John 8:44 om ‘Løgnens Barn’. Verdens største og fremste konspirasjon er av åndelig art, les Efeserne / Eph. 6:12. Satan ble bundet på Golgata, for tusen år (Revelation 20:2), i vår nasjon. Vi er Israelittene, vi er verdens eksempelnasjonal, les mer her hos avdøde Åsmund Kaspersen, en utrolig bibelsk kapasitet, som er mye savnet (alle bør lagre Åsmund sine artikler om dette tema, de er utrolig viktig for fremtiden);

https://www.magasinet-innsyn.no/index.php/artikler/israel/item/62-israels-ti-tapte-stammer-del-1

Hva de fleste ikke forstår er at dette ikke er bare at kaukaserne er «jøder» aka Israelitter podet inn i vintreet som det, ved å ha blitt omskjært på hjertet, MEN at det er den biologiske fysiske kjødelige historiske realitet. Thor Heyrdahls siste bok handlet om det «I Odins Fotfar», fra Assyrias fangenskap i Kaukasus til Europa. Odin var for vårt folk utav Assyrisk fangenskap, som Moses utav Egyptisk fangenskap. Masse litteratur på det tema her.

Akkurat som Den Hellige Ånde taler til oss kristne omskjært på hjertet, slik at vi legger av det kroniske løgnhals dyriske vesen og blir snill, om hvordan gjøre godt fremfor det onde, på samme måte taler Satan til de som er mottagelig («stronghold», 2 Corinthians 10:4, 1 Peter 5:8, 1 Timothy 4:1) for tjenerskapet til den falne åndsmakt.

Uten unntak, foreløpig i min erfaring; Ved å elske urett, løgn, elsker perversiteter, liker grådighet, uærlighet, hater sannheten og misliker sterkt sømmeligheten, stoltheten aldri innrømme sine feil (Proverbs 11:2, 16:18, 29:23) , alt dette åpner deres hjerter og sinn opp for denne åndsmakt, vakuumet av Kristus gjør de blir okkupert av den, løgnens demoner følger med på lasset (Acts 7:48, 17:24); de blir vanligvis dommere….

«Hvert våpen som er smidd mot deg, skal mislykkes. Hver tunge som taler mot deg og dømmer deg, skal du fordømme. Dette er arven Herrens tjenere får, rettferdigheten jeg gir dem, sier Herren.» – Isaiah 54:17

Relevant

Varsel sendt Domstoladministrasjonen og Regjeringsadvokat. Giske-avisen vil også publisere saken;

regjeringsadvokat varslet 22 12 22

 

Verdens eldste konspirasjon – den usynlige general

 

Klandestine nettverk i justis systemet ?

 

Jødedommens utbredelse – Perversitetenes frigjørelse

 

Vil jødiske sivilombud Hanne Harlem i ‘Dypstaten’ hjelpe en kristen ?

 

Kristent vitnemål: I domstolens ondskapsfulle vold

 

Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)
Spread the love - Sharing is caring
    
  
  
    

6 Kommentarer

 1. Pingback: Lagmannsrett dommere anmeldt til politiet for økonomisk bedrageri m.v. – Riksavisen

 2. Pingback: Den Jødiske dommer Karstein Rye dømmer Egil Klubben for krenkelse av sin egen eiendom – Riksavisen

 3. Pingback: Jan Helge Andersen og Gjermund Cappelen, påtalemaktens gullunger, er de Jøder ? – Riksavisen

 4. «Det ville vært mitt livs absolutt topp av «mystiske» omstendigheter om
  jeg skulle bli korsfestet av de samme ondskapsfulle menneskene, og deres
  nyttige idioter, som korsfestet Jesus Kristus.» – Jarle Johansen

  «Hvert våpen som er smidd mot deg, skal mislykkes. Hver tunge som taler mot deg og dømmer deg, skal du fordømme. Dette er arven Herrens tjenere får, rettferdigheten jeg gir dem, sier Herren.» – Isaiah 54:17

 5. Pingback: Dommeres manglende uavhengighet av Staten må straffes – Riksavisen

 6. Pingback: Vassbakk saken; Uskylden sannsynliggjort – Riksavisen

Svar på RiksavisenAvbryt svar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.