- Riksavisen - https://www.riksavisen.no -

Sosial programmering

Fra det øyeblikk våre sanser først registrerer våre foreldres tilstedeværelse, blir vi vist hvordan livet i virkeligheten er, som de ser det. Uten å klandre hverken oss selv eller dem, så begynner våre foreldre programmeringsprosessen, hovedsaklig i form av deres livssyn, deres syn på livet, formet av deres utdanning og deres miljø, inklusivt den som media trer over hodet på dem.

Formell utdanning gjennom barne- og ungdomsskole, videregående og høyskoler/universitet fortsetter den systematiske inndoktrineringen hvor det ”korrekte” syn og tolkning av vitenskap, historie og samfunn resulterer i bestått eksamen og en mulighet til å komme videre i livet. Alternative syn og tolkninger og avvisning av den etablerte utdanning fører øyensynlig til mindre jobbtilbud, dårligere jobb, og en kamp mot økonomisk fattigdom.

Hele vår forståelse av verden og dens virkemåte blir filtert gjennom massemedia, tolket av journalister og såkalte eksperter. Deres syn blir våres syn fordi vi rett og slett ikke blir presentert og tilbudt noe alternativt. For å overvinne daglige problemer i vårt samfunn, så må vi henvende oss til våre valgte lokale politiske representanter. Vi gir bort vår egen medbestemmelsesrett til disse få menneskene som bare er fjernstyrte roboter for nasjonale, og ennå verre, internasjonale institusjoner og mennesker.

Vår erfaring med livet er bestemt av rammevilkårene i vårt samfunn. Basisfilosofien for vårt samfunn idag er den hegelianske, hvor mennesket ikke er noe i kraft av seg selv, men kun er noe i kraft av sin funksjon i samfunnet, som statens tjener (mer om dette siden). De som er noe i kraft av sine posisjoner – politikere, bankiere, bedriftseiere, mediamoguler – har i henhold til sin egen definisjon hatt suksess innen samfunnet, så de har all interesse av å vedlikeholde det som det er for enhver pris. Derfor behersker de utdanning, media og religion.

Det er rammeverket for deres kontroll med oss.

Dette rammeverk har betydning for alle aspekter av våre liv; jobb, helse, kultur, politikk, tro, etc. Alt kan henføres til at vi vanlige folk er tjenere, andre er herskere og elite. Vi finner glede og tilfredstillelse i å tjene dem. De finner glede i å herske over oss, og skalte og valte med oss som de finner for godt.

Med rammeverk på plass så regulerer systemet seg selv. Individer med holdninger som passer til systemet, når status og innflytelse innen systemet; andre aksepterer den bestående samfunnsordens regler – uten å være enig i dem – finner måter å tilpasse seg disse regler på; de som ikke kan akseptere dem befinner seg utenfor og alltid på den tapende side.

Holdningene som er innført og implementert gjennom utdanning og andre sosiale institusjoner, er over alt i samfunnet; media, byråkrati, politikk, juss, banker, industri, så de har en enorm innflytelse på hvordan vi oppfatter samfunnet, våre tanker og holdninger blir skapt i møte med det som møter oss der.

Mesteparten av verdens befolkning er som sauer som er glad til å bare kunne følge flokken. Og akkurat som sauer som følger blindt og uten spørsmål bjellesauen og retningen til flokken, så er de lykkelig i å bli ledet av gjeterens, lykkelig uvitende om sin skjebne, men glad for å være i flokken, gjennom portene til slakterhuset.

Dette er ikke en virkelighet som har blitt til tilfeldig, men en helt bevisst planlagt og utviklet gjennom tidene, med ennå mer uhyggelige perspektiver på enden av det idag enn noen sinne før. Vi skal se på hvordan og hvorfor det har blitt slik, og vi skal avsløre ”gjeterne”, våre ledere, for hva de er; korrupte forbrytere, som bør stilles til ansvar for forbrytelser mot menneskeheten. Vi skal finne ut av the Matrix, den mentale labyrint de har ledet oss inni, for å skjule sine onde hensikter.

Siden Bibelens dager har den esoteriske (skjulte) kunnskap, som vi kommer inn på bare overfladisk i denne bok, blitt systematisk holdt tilbake fra vanlige folk. Gjennom tidene har glemt kunnskap kommet til rette igjen gjennom profeter og kanaliseringer. Store mysterieskoler, som Eseerne, satte seg fore å redde denne kunnskap og bringe den videre gjennom nøye utvalgte initierte. Disse initierte var mystikere, healerer og filosofer som måtte holde alt veldig hemmelig for å unngå forfølgelse og for å unngå at kunnskapen falt i urette hender. Kunnskapen var gjemt i myter og fabler, ofte overlevert generasjon til generasjon kun muntlig, alle skriflige dokument nøye kodet, med kode kjent for bare noe få utvalgte innvidde. Denne kunnskap er fremdeles idag hemmelig, og er kun kjent for hemmelige brorskap, og vi har grunn til å tro at de drar nytte av dem kun til egen vinning, og ikke til nytte for hele menneskeheten.

Så lenge menneskeheten har vært til så har det eksistert en kronisk maktkamp mellom individer, og grupper av individer. Overlevelse var kun for den sterkeste, de rikeste, og denne ubalanse har alltid ført til forfølgelse, slaveri og konflikter mellom klassene.

For å vedlikeholde sitt krav på sin selverklærte fortjente overlegenhet over massene, har herskerne gjennom tidene brukt mange metoder å nå sine mål på, både subtile og voldelige. En metode har blitt bevist mest effektiv og har blitt brukt av de herskende aristokratier opp til dags dato av myndigheter, bedrifter og monarkier, er å holde massen uvitende om sitt sanne potensiale og kraft, å holde dem på lavt utdanningsmessig nivå, å holde dem beskjeftiget med sirkus og brød samt hardt arbeid, å manipulere dem via et systematisk utdanningsprogram hvordan de skal tenke og oppføre seg, gjennom propaganda i mediene om hvordan verden ser ut og skal være, samt hvordan de skal underkaste seg viljen til sine herskere, enten det er myndigheter eller sjefer. Hvis dette kan gjøres på en slik måte at massene ikke har noen motsigelser, og tror at dette er den eneste veien å leve på, så vil de neppe utfordre status quo.

Systemet har blitt utviklet gjennom tidene av elitære, tidligere aristokratiske, grupper, for å akkumulere deres rikdom og makt. De er de som har skapt systemet, og det er bare de som vet hvordan dette har holdt menneskeheten slavebundet i århundrer. Bevæpnet med esoterisk kunnskap, utrolige rikdommer og ubegrensede menneskelige ressurser har blomstret gjennom krig, forretning, skattlegging av massen, uthaling av fattige land, og i siste århundre spesielt gjennom kontrol av verdens økonomiske system. Sett under ett, ledet av verdens selvutnevnte elite, kan vi kalle dem ”Kabalen”.

Rekrutteringen foregår ved håndplukking av kandidater som inviteres til å delta i eksklusive og til dels hemmelige klubber or organisasjoner. Kandidatene dras inn med utsikt til mye personlige fordeler, forbedrede karrieremuligheter, rikere livstil og hindringer til suksess vil være fraværende. Med andre ord, denne ”gutteklubb” vil ta seg av seg selv og sine egne.

Den eneste måten for kabalen å lykkes, er å holde verden i uvitenhet om hvem de virkelig er. Ved å overbevise folk om at de er lite mer enn roboter, så kan de bruke disse roboter til å akkumulere makt og penger. I siste århundre med eskaleringen i den tekniske utviklingen har eliten søkt å realisere sine ambisjoner raskere og mer pågående; Verdensregjering (FN), Verdensvaluta, en Verdensbank, en Verdenshær, kontroll av massemedia og informasjon, kontroll av individet som leder til en mikroprosessorstyrt befolkning koblet til en sentral computer, bekjempelse av ethvert alternativ til deres system, samt å tjene masse penger i prosessen. Denne uhyggelige plan er kjent som ”Den Nye Verdensorden”, etter boken til H.G.Wells ”The New World Order” fra 1932.

Hierarkiet til kabalen er nødvendigvis veldig komplekst, ettersom aktivitene er skjult bak en rekke frontorganisasjonen med variable grader av hemmelighetshold. Alt er basert på pyramide prinsippet, med veldig få av eliten på toppen som ”Øyet Som Ser Alt” (jfr. dollarseddelen), med grader nedover som kontrollerer de helt på bunnen, som i de fleste, ikke har noen som helst ide’ om den virkelige agendaen. De ser kun den biten de gjør og er ute av stand til å se helheten. Dette kalles ” compartmentalisation”, eller “trenger-å-vite” prinsippet. Dette betyr at selv de på samme nivå kjenner svært lite til hva selv de andre på samme nivå gjør, eller hvordan det/de passer inn i den store planen.

Siden Amerika var oppdaget av Colombus (Knights Templar), med sitt skip med hvitt seil med rødt kross, er amerikansk historie preget av etnisk rensing, slaveri, masseutnyttelse og dyrking av økonomisk rikdom. USA’s presidenter har i de aller fleste vært medlemmer av hemmelige brorskap, frimurere mest, og er vel gjennom tidene akseptert som den mektigste mannen i verden, men beviselig siden F.D. Roosevelt har de alle vært slaver og tjenere av den virkelige herskeren; ”kabalen”, ledet av Rockefeller-familien.

Tiden er nå kommet for at de blir stadig mer dristige, og selvsikre i sin makt, og på vår indoktrinerte lydighet. De nærmer seg sitt endelige mål. Den endelige løsning. Vi skal se på hvem de er og hva deres målsettinger er, og hvordan de vil påvirke våre liv også i Norge.

De hemmelige brorskap

Frimurerne
Den største rekrutteringsbasen for å gjennomføre elitens plan for ”Den Nye Verdensorden”.

Frimurerene er den siste inkarnasjonen av den kristne, militære orden kjent som ”Knight Templars”, som bygget seg opp enorme rikdommer og velstand gjennom bruk av esoterisk kunnskap og som korsfarere mellom det ellevte og trettende århundre.

Størsteparten av medlemmene er i de tre første gradene og har ingen som helst kunskap om ordenens skjulte agenda.

Når de først er rekruttert til de laveste nivå, det første av 33 grader, de må sverge å være trofast til ordenen fremfor alt annet. Mesteparten av medlemmene er villige til å gjøre dette, siden fristelsen til makt, rikdom og kunnskap er vanskelig å motstå. På de første nivå er det ikke stort mer enn en hemmelig sosial klubb, men dette endrer seg etter hvert som de har vist seg lojale. Det er umulig å nå til høyere grader uten å være handplukket av de med høyere grad. For å kunne bli det må en innfri en del kriteria som økonomi, status, sosial klasse og karakter. Ved 21st grad er nådd et minimum av inntekt er nødvendig for å finansiere videre avansement. Resultatet av dette finansielle krav, er at toppen av Frimurerne er beherske av de rikeste og mektigste menneskene i verden.

På toppen av pyramiden i Ordenen sitter de få, som kjenner til den hele fulle agenda til ordenen. Denne priviligerte elite har blitt kjent som ”Illuminati”, som er latinsk for ”De Opplyste”. Alle andre medlemmer er uvitende om den egentlige hensikten med sin Orden, idet de kun utgjør en front for ”De Opplyste”. Mange av dem tror at de er med i en klubb for personlig utvikling og veldedighet, hvilket nok er det som røyksløret i de nederste grader består av. Bare de mest passende er utvalgt til å stige til de høyeste gradene, de som er vurdert til å være rike nok, ambisiøse og korrupte nok til å bidra til det høyeste målsetting, som er verdensdominans.

USA’s presidenter, de fleste 33 graders Frimurere, er finansiert inn i posisjonen ikke som ledere av befolkningen, men som et verktøy for brorskapet. Politiske system er også en front for brorskapets elite. Ikke som representanter for befolkningen, men som et verktøy for brorskapet.

Andre ordener assosiert med Frimurerlosjen er ”Grand Orient Lodges”, “The Knights of Malta”, “The Knights Templars”, “P2” og ”The Black Nobility”.

Det Runde Bord
Det Runde Bord var stiftet i 1891 som en frimurerlignende hemmelig brorskap for å manipulere begivenhetene som skulle lede til en sentralisert global regjering. Ledende kraft bak stiftingen og oppbyggingen var Cecil Rhodes, hvis formue for det meste var bygget opp på Sør Arikanske diamantutvinning, og Alfred Milner, en Rothschild agent som tok over etter at Rhodes døde. Finansiell støtte kom også fra Rockefeller familien.

Gruppen etablerte seg med avdelinger over hele verden, arbeidet bak scenen gjennom en koordinering av verdens banker for å presse regjeringer til å promotore ”Den Nye Verdensorden”.

Medlemmer i den første halvdelen av forrige århundre inkluderer Arthur Balfour (daværende Utenriksminister, senere Statsminister, som viss Balfour Deklarasjon skapte staten Israel). Lord Astor (eier av The Times). Nathan Rothschild (Direktør i Bank of England).

Etter annen verdenskrig var Det Runde Bord ledende i opprettelsen av ”The League of Nations”, forløperen til det elite-kontrollerte FN.

Rhodes etterlot seg et enormt fond for å støtte utvalgte utenlandske studenter som ville studere på Oxford, slik at de kunne bli støttespillere for ”Den Nye Verdensorden”. En av de studentene var ikke ukjente Bill Clinton.

Royal Institute of International Affairs (RIIA)
Stiftet i 1920 av den anglo-amerkanske delegasjonen fra ”Treaty of Versaille” møtene. Hovedkontor i Chatham House i London. Medlemslisten er hemmelig. Organisasjonens høye beskytter er Dronningen. Presidentskapet har bestått av Lord Carrington (tidligere engelsk utenriksminister, generalsekretær i NATO og nær forretningspartner av Henry Kissinger), Lord James Callagham (tidligere utenriksminister og statsminister) og Lord Roy Jenkins (tidligere president av EU kommisjonen og ”Chancellor of the Exchequer).

Finsieringen kommer fra bedriftsmedlemmene.

Counsil on Foreign Relations (CFR)
Stiftet i 1921. Støttet økonomisk av Rockefeller familien. Amerikansk avdeling av RIIA. Medlemskapet er betydelig mer åpent enn sin britiske søsterorganisasjon, og det kan lett verifiseres at alle som har vært medlemmer har oppnådd en betydelig innflytelse. Dette innkluderer 14 av de siste 18 amerikanske ”Secretaries of State”, de siste 8 CIA direktørene, majoriteten av presidentene og vise-presidentene, inklusivt Eisenhower, Nixon, Carter, Mondale, Ford, Nelson Rockefeller, Bush og Clinton.

Bilderbergergruppen (BIL)
Var stiftet i mai 1954 av den polske sosialisten Joseph Retinger, en ledende kraft også bak EU. Medstifter var Prince Bernhard av Holland (tidligere tysk SS offiser og direktør i Shell). En samling av ledende politikere og deres rådgivere, direktører og eiere fra media, bank og multinasjonale konserner, utdanning og militære ledere, som skulle møtes for å diskutere den globale fremtiden og saker av kritisk betydning i et uformelt og lukket miljø. Gruppen har siden møttes i største hemmelighet, og til tross for den betydelige representasjon fra media på møtene, er det aldri rapportert noe som helst fra møtene.

Gruppen er ledet av en styringskomite, ledet av Lord Carrington siden 1991, og medlemmene utenfor denne komiteen vet kanskje ikke at de jobber frem mot ”Den Nye Verdensorden”, siden gruppen bruker ”soft” innflytelse på deltakerne, og ingen resolusjoner gjøres. Deltakerne vet at om de ikke følger opp innspillene på møtene, og tar signalene, og implementerer dem i sine hjemland, så blir de utelukket fra denne noble eliteforsamling i fremtiden.

Trilateral Commission (TC)
Også kjent som “Barnet til Bilderbergerne”. Denne gruppen var grunnlagt av David Rockefeller i 1972-73 for å samkjøre politikken til Amerika, Europa og Japan. Jimmi Carter presidentembete var deres første ”coup d’etat” sammen med mange andre i hans administrasjon som var Trilaterister, inklusivt Zbigniew Brzezinski, som også var den første direktøren i TC.

Dele artikkel (Share article by Email) [1] Dele artikkel (Share article by Email) [1] [7]
[7]  Tweet [7]  [7]