Norske Gruppesøksmål tilgjengelig

Alle anmeldelsen mot Staten og statsansatte blir henlagt av Statspolitiet. De er jo kolleger og blir betalt av samme Stat. Det er hva som skjer etter at den er henlagt som er interessant:

Vi er mer enn intellligente til å lage vårt eget lovverk i Norge. Vi skal bruke norsk lovverk for rett og rettferdighet, og om ikke domstolene ikke klarer det så skal vi tvinge dem til det, eventuelt Gruppesaksøke dem for inkompetanse og uforstand i tjenesten (dessverre er dette i de fleste tilfeller for dyrt å gjøre for enkeltpersoner). Hadde det gått å ordne 300 – 1000 personer som bidrar med 100 kr. hver pr mnd i et Gruppsøksmål så kan dette initiativ og andre komme fra protestnivå og snakkisnivå til realitetsnivå ved et Gruppesøksmål. Se de forskjellige Gruppesøksmål du kan støtte nederst i artikkelen.

Vi har som borgere en samfunnskontrakt, som heter gjør din plikt og krev din rett. Vi er gitt slik rett til uavhengig og upartisk rettsprosess etter Grunnloven. Vi må betale skatter og annet, men vi får ikke vår rett til familieliv respektert og heller ikke rettferdig rettergang i mange slags saker som er politisk ladet og inspirert av politikk mer enn justis. Men dette kan endres; når den første statsansatte blir dømt etter privat straffesak, da vil alle de andre statsansatte bli nødt til å passe seg også.

Kan det ordnes 300-600 personer som blir med på en donasjonskontrakt å bidra med 100 kr. mnd (får det tilbake om saken vinnes, hvis ikke tapes hundrelappen), så skal jeg skaffe Norges fremste korrupsjons jurist til oppdraget.. for å vurdere argumentene og bevisene og ta dem videre til Gruppesøksmål. Bidragene som donasjoner går til en klientkonto til ansvarlig jurist, og brukes av prosjektledelsen som nødvendig. Det er ikke noen refusjoner om tapt sak. Enhver kan når som helst trekke seg og innstille donasjonene. De som trekker seg fra donasjonskontrakten får heller ikke del i tilbakebetaling ved saksomkostninger tildømt ved vunnet sak. De som blir med fra først til slutt deler saksomkostningene tilkjent av retten. Litt bedre sannsynlighet for gevinst enn gambling hos Norsk Tipping. Donasjoner begynner fra det øyeblikket vi har fullt antall registrerte deltagere nødvendig, og da først tar saken til og jurister trer i aksjon og tar det fra der.

For å drøfte saken og konseptet, meld deg inn i denne hemmelige gruppe på Facebook her.

Donasjonene går uforkortet til å dekke honorar for innvolverte og saksomkostninger. Gruppen kan bli pådømte sakskostnader, som gruppen i sin helhet blir ansvarlig for i forhold til innskudd (tap), det samme forhold som tilkjente sakskostander blir tilbakebetalt deltagende donatorer i samme forhold (gevinst).

En halvliter pr mnd kan mange ofre, og norske lover er vel til for å brukes, ikke til å støve bort i Bibliotekene bare. Vi har mye gode norske lover å bruke. Vi trenger ikke gjøre knefall og delta i globalismen med å bruke internasjonalt lovverk. Problemet er mer at så få virkelig bruker det norske lovverk, spesielt Straffeloven. Private straffesaker e veldig sjelden i Norge, uvisst av hvilken grunn, sannsynligvis fordi norske folk er vant med at Staten (Regjeringsadvokaten, politi og aktorat) skal gjøre det og ordne opp for dem. Det er ikke lenger tilfelle. Da må vi gjøre det selv.

Tvisteloven om Gruppesøksmål
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-90/KAPITTEL_8-1#KAPITTEL_8-1

Mulighetene til den enkelte til å forfølge den aktuelle saken er kjørt til topps, med samme resultat; en gjeng «justisnisser» som sitter og beskytter hverandres brølere, istedenfor å yte rettferd. Å anke til nye overgrep er ikke noen løsning? Ankemulighetene er oppbrukt? Fortvil ikke.

Der er en mulighet som ikke er brukt opp:
– Gruppesøksmål for personer som ønsker endring, som vil forfølge kriminelle Statsansatte som går utover sine mandat, som er traumatisert av det norske justisvesenet/domstolene, med mål og få erstatning / oppreisning / ulovlige lover tilsidesatt.

Det viser seg at mange av dem som er gått gjennom rettsvesenet er ødelagt med post traumatisk stress syndrom (PTSD). Tvungen til forlik? Utelatelse av bevisføring? Nektelse av protokoll tilføyninger? Rettens uhemmede tiltro til sakkyndige? Overgrep av den sakkyndige ved uetterettelig dokumentering ? Den sakkyndiges adferd er domstolens ansvar, – og dermed Statens.

Staten har blitt gjort oppmerksom på forholdene innen rettsvesenet, av en lang rekke personer og organisasjoner gjennom tidene, og bærer det arbeidsgivermessige ansvaret for forholdene innen domstolene. Deres svar på bønner om hjelp fra enkeltmennesker som har vært utsatt for manglende rettsikkerhetsgarantier, har alltid vært tausheten.

Med vår kjennskap til forholdene, skulle vi uten problemer kunne mønstre en 1000-2000 personer til Gruppesøksmål innen nærmere avgrensede områder, spesielt innen barnevern og justisovergrep er behovet stort for å kjøre privatee straffesaker mot Statsfunksjonærer for å lære dem deres grenser. Hvis ikke DU blir med å gjøre det, vil ingen andre gjøre det. Siden vi trenger et team av advokater og fullmektiger for så mange Saksøkere, må hver deltaker være forberedet å sette av 100-200 kroner pr. mnd. til saken (noe avhengig av antall deltakere). Deltakerne bør ha emailadresse for å bli holdt løpende informert, siden all informasjon og dokumentbehandling foregår digitalt.

Meld din interesse for å delta i å forbedre rettssystemet og å eventuelt få erstatning her:

Deltager registrering, Gruppesøksmål

Kun kort resyme av din personlige sak er nødvendig om du vil og tror vi kan dra nytte av Gruppesøksmålet ved det . Full informasjon og dokumentasjon om deltagers eventuelle privatsak på området innhentes siden om nødvendig, for å dra lærdom av den for Gruppesøksmålet.

Privat erstatningssaker mot Statsansatte som går utover sine fullmakter. Privat Straffesak mot Statsansatte: Uforstand i tjenesten.

Eventuelt: Finne fellesnevner for alle sakene?

I enkelte tilfeller kan det være en privat sak av eksremt art vi kjører frem for presedens og som symbolsaker, med en gruppe bak seg for finansiering. Men i de fleste saker prøver vi å finne en felles plattform for Gruppesøksmålet.

Nedenfor er en del Gruppesøksmål vi har under planlegging, samt lenker til deltager registrering:

1 Erstatningsrett for påførte traumer

Traumatisert i rettsystemet, erstatning, på grunn av manglende beskyttelse domstolen, manglende beskyttelse fra staten. Erstatning for milioner for ødelagt familieliv.

Vi reiser sak mot JUSTISDEPARTEMENTET FOR MANGLENDE TILSYNSANSVAR med rettssystemet.

Har du utviklet noen eller alle av følgende symptomer på PTSD; hodepine/migrene, depresjoner, relasjonsproblemer, psykiske problemer, selvmordstanker, skyldfølelse, mareritt, seksuelle problemer, søvnvansker, konsentrasjonsproblemer, svimmel, lider av hukommelsestap, som følge av overgrep fra Stat og Justisvesen og vil delta i et slikt massesøksmål mot Staten som ofte er årsaken til dine traumer, meld din interesse for å delta i å få erstatning her.

 • Min antall før satt igang: 300 personer
 • Deltagerandel: kr. 100 per mnd.

2 Vern om og retten til familieliv

Grunnloven: § 102 (og § 104)

Å separere foreldre og barn har vært et statlig anliggende, ved lov og kutyme. Spesielt gjennom barnevernet. Domstolene har ikke beskyttet borgerne etter loven som følge av politiske prioriteringer.  Over lang tid har tusener av personer informert om manglene i rettssystemet i barne and familiesaker, men ingen ting blir gjort. Da er det på tide å ta lovverket i bruk til sitt fulle potensiale; Straffeloven for de som er overgripere og lønnes av Staten, som tror de kan gå uotver sitt mandat og norsk lovverk for sin politiske agenda; å bryte ned det bilogiske prinsipp og familien som samfunnets grunncelle.

 • Min antall før satt igang: 300 personer
 • Deltagerandel: kr. 100 per mnd.

 

3 Uforstand i tjenesten

Tjenestemannsloven: Uforstand i tjenesten.

Grunnloven: § 21 for embetsmenn. Handler imot loven. Bruker ofte tvml § 144.

Manglende tilsynsansvar fra Stat og Kommuner sin side. Som Nordsjødykkerne også for manglende tilsynsansvar. Statens og kommunenes tilsyn med domstolene og Barnevernet svikter. Staten har ansvaret for å organisere domstolene slik at de skal beskytte borgerne mot nettopp overgrep fra statens og kommunenes side.

Mistolkning av lovene. Handlingsvegring. Myndigheter som stilltiende godkjenner urett.

For de har blitt gjort oppmerksom på forholdene innen rettsapparatet innen barnesakene av mange personer og organisasjoner gjennom tidene, uten å gjøre noe med det. De har alltid visst hva som skjer. Det har skjedd med deres velsignelse. Vi har dermed også klart uforstand i tjenenesten i flere ledd i statsforvaltningen. Både hos tilsynsmyndigheten selv, og hos domstolene, fylkesmenn, etc….

Privat straffesak mot de som er innvolvert er alltid mulig.

 • Min antall før satt igang: 500 personer
 • Deltagerandel: kr. 100 per mnd.

 

4 Ulovlig tilslutning til EU systemet

Privat straffesak mot de som er innvolvert er alltid mulig.

Regjering og storting har godtatt at Norge har blitt delvis styrt av fremmed makt i Brüssel, ved å godkjenne og ta deres lover og vedtekter som tillegg til Norges Lover. I tillegg kommer nå opp under FN, TTIP Transatlantisk handels- og investeringspartnerskap og TISA Trade in Services Agreement. Dette er brudd på Norges Grunnlov, og å regne som kriminell virksomhet. Våre representative politikere samt stortingspresident er folkets tjenere, ikke motsatt. Når de begår feil, må de straffes for de feil de har begått.

Stortingspresidenten stevnes for brudd på den Norske Grunnlov, om Norge som et fritt, uavhengig og uavhendelig rike.

 • Min antall før satt igang: 500 personer
 • Deltagerandel: kr. 100 per mnd.

 

5 Ulovlig endring av Grunnloven

Privat straffesak mot de som er innvolvert med å avkristne Norge er alltid mulig.

Gruppe saksøker Stortinget for avkristning av Norge

Den 21. Mai 2012 opphører vår kristne kulturarv

21. Mai forkaster Stortinget protestantismen

 

 • Min antall før satt igang: 300 personer
 • Deltagerandel: kr. 100 per mnd.

6 Avskaffelse av internasjonalt lovverk til å dømme norske folk

Norske folk skal dømmes etter norske lover, laget av og for det norske folk. Utenlandske ‘menneskerettigheter’ og lignende gir rettigheter mest til perversiteter og utlendinger til å bo i vårt land, vi trenger dem ikke, og vi skal ikke være underlagt dem. Vi går til sak mot Stortinget for å tilslutte seg enhver slik avtale med negative konsekvenser for det norske folk. De som gir positive konsekvenser for det norske folk kan vi vurdere.

Frimureriets Hemmeligheter og Menneskerettigheter fra Kong Salomons tempel

 • Min antall før satt igang: 500 personer
 • Deltagerandel: kr. 100 per mnd.

7 Tvungen vaksinasjon

Ledende krefter vil innføre tvungen vaksinasjon. Dette må anses som det verste mest rabiate overgrep, tilførsel med nålespisser av all slags gifter i både små og store mennesker. Dette må bekjempes, folk må stå opp og beskytte sin personlige integritet, og samle seg i en sak mot Staten imot dette.

Hvem er det som straffer ?

Autoritetene, Medisinens Mafia, enten direkte eller ved hjelp av Mafiafamiliens mange medlemmer. De arbeider tett sammen, og det er derfor man ofte ser denne gjengen jobber som et team omkring den samme ”sak”, hvor både de medisinske, skattemessige, juridiske og de lovgivende medlemmer er involvert. Det er vanskelig å unngå å komme i problemer, for når denne gjengen først har satt i gang en sak, så er de sikre på å vinne den.

Hvorfor straffer de ?

De straffer for å forsvare pille-/legemiddelindustriens interesser som i korthet går ut på å selge det største mulige antall vaksiner, medikamenter og teknologisk utstyr. Dette kan kun gjennomføres ved å skape og fremme sykdommer hos alle mennesker. Våre medisinske og politiske myndigheter sørger omhyggelig for at dette ”direktiv” får gyldighet for hele nasjonen. WHO og pille-/medisinindustrien sørger for at dette skjer på verdensplan. Og stakkers dem som måtte sette seg imot dette. Hele Medisinens Mafia vil i samlet tropp sørge for at de kommer til ”fornuft”.

Straffen for ulydighet, av Herman Berge
http://www.riksavisen.no/straffen-for-ulydighet/

VAKSINASJON. Hva er sannheten om vaksiner?

Vaksiner: Sykdomsbekjemper eller dødsmaskineri?

Vaksiner og medisiner er Bibelsk ‘Sorcery’

 • Min antall før satt igang: 500 personer
 • Deltagerandel: kr. 100 per mnd.

8 Sak mot indoktrinering av barn og ungdom i skoleverket

Det er sterke krefter i sving som snur normalitetsbegrepene våre på hodet. De innfører og misjonerer for den nye påstått sekulære verdensordens nye normalitetsbegrep i skolevesenet, som de hevder skal være nøytral og uten misjonering for noen spesiell retning. Hva skal vi da si til at småbarn innvies i Luciferianism og Satanisme?

Dette er galskap. Barn initieres inni Satanisme og Luciferianisme, snur alle normalitetsbegrep på hodet.

Lucifer Rising, making Serpent Seed of Children

Homocaust: Killing the Innocence. Save the Children

9 Statens brudd på den sosiale kontrakt (navnebedraget)

Vi hadde en sosial kontrakt engang i dette landet, vi skal betale skatt, og Staten skal ivareta våre interesser. Staten brøt den kontrakt ensidig for mange.. Alt er bygget på kontraktsrett, det styrer samkvemet vårt det, ellers hadde vi dratt rundt og klubbet andre borgere i hodet med en øks ennå.

Statens oppsigelse av samfunnskontrakten

10 Påbudte digitale smarte strømmålere i private hus

Her en link til en som har saksøkt det svenske strålevernet. – Det norske strålevernet er ikke noe bedre, men rettsvern i Sverige og eks Tyskland, Frankrike er bedre enn i Norge så utgangpunktet for å gjøre det samme her nå er ikke det beste. Men ting kan bli bedre etter hvert :

https://solveig21miljoblogg.wordpress.com/2017/04/02/jo-anmalan-av-stralsakerhetsmyndigheten/

——–

Lovanvendelse
Tvisteloven ; Gruppesøksmål.
Straffeprosessloven ; Strpl. §402:

——–

Denne infomasjon oppdateres i denne artikkel.

Deltagerregistrering her : http://www.riksavisen.no/deltager-registrering/

Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)
Spread the love - Sharing is caring