2024 – 1000-årsjubileum. Fra Gulatingets Kristenrett, til Babylonsk Jøderett i Norge

Mitt påske-oratorie 2024. Vi er i jubileumsåret for Kristenretten fra Gulating i 1024—- da skal jeg bevise med minst 10 saker at Jøderetten har overtatt i jubileumsåret. Den arrogante staten (Sovjetisk jødisk bolsjevisme)… Med dette er de ansvarlige stilt til ansvar, så overlater vi til Gud det neste skritt .. 🙂 Vi er Guds Rikes statsadvokater, Allmaktens dommer gir dem nok hva de fortjener.

Dette er historien om hvordan Arbeiderpartiet endret vår kristne konstitusjon til sin motsetning i løpet av noen etterkrigsår, ved jødiske Gudmund Harlem og den jødiske sjefsideolog i AP Edvard Bull Hambro, han som skrev i 1923 «Vi skal slåss uforsonlig med den bestående offisielle lutherdom som andre fordummende sekter. Vi skal ha en pågående og hensynsløs kirkepolitikk. Barna skal gjøres til sosialister, og det er lærerne som skal gjøre dem til det. Skal vi skape den sosialistiske skole, må vi ha makten i skolestyrene og kommunestyrene, og bruke vår makt hensynsløst. Vi vil bort fra det barbariske og fra den usunne lære og moral, som barna lærer gjennom religionsundervisningen. Skolepolitikk er klassepolitikk.»

Hele historien om disse skapjødene forteller jeg i boken min «From Genesis to Revelation» som slippes for verdensmarkedet snart, om hvordan skapjødene ødela en harmonisk kristen nasjon, den største suksess i sivilisasjonsbygging i menneskehetens historie, INNTIL bolsjevik-Jødene ødela vår nasjon; https://www.norvision.no/product/from-genesis-to-revelation/

I den kristne konstitusjon og grunnlov der beskyttet den borgerne mot den urettvise makten vi ser de utviser idag, de la beskrankninger på makthavernes rett til å begå urett, idet makten skulle være borgernes tjenere i Kristus sin ånd (Luk. 22:25-26), og ikke Herskere som i jødedommen. Kristenretten fra Gulating til Magnus Lagabøtes lov til 1814 hvor jøder er forbudt i landet, har jeg avdekket at Bjørnstjerne Bjørnson advarte mot den jødiske-marrokanske Berndadotte slekten som reprobate regenter av Norge, fremfor at den kristne Hårfagre slekten som jeg tilhører har evig rett til tronen i dette landet.

Helene Bøksle – Fagert er landet

(sangen er skrevet av min slektning Anders Hovden)

Mitt påske-oratorie – når kongenes Konge (Isaiah 9:6) Jesus Kristus kommer tilbake og krever sin trone tilbake, som de har kuppet (Åp. / Rev. 13:3), som han vant fra dem på Golgata 2000 år siden, er deres lykkelige dager over, for godt… Åp. / Rev. 20:7…. De har allerede tapt. Bare fortsett med hva dere gjør (Daniel 12:10), for hver prosess avsløres dere mer og mer; https://www.riksavisen.no/jodiske-makthavere-ved-regjeringsadvokat-fredrik-sejersted-korsfester-kristne-jarle-johansen-i-domstolen/

Jeg håper det er ikke er lenge til nå. Jødenes urett er ekstrem hos oss nå.

I en Kristen nasjon beskytter Grunnloven og lovene borgeren for overgrep av statsmakten og de ansatte i Staten. I en Jødisk nasjon beskyttes Staten fra borgeren (Sovjet-bolsjevik-Jødisk-style). To diamantralt motsatte prinsipper. I det kristne Stat er Staten borgerens TJENER. I et Jødisk system er Staten og dens ansatte borgernes HERSKER (Babylonisme, jfr. Herodes I & II). Matthew 20:25-26, 27-28. Hos hedninger og ugudelige (gentiles) som Jødene, de har Herskere, sier Jesus. Kristne har TJENERE som ledere.

«I want to show with this article that justice are always obstructed and removed, when the Jews are principalities in any nation. Their «justice» per the Babylonian Talmud is a perversion of the mind, it is justice for them, if a Jew can profit on it.» – https://www.riksavisen.no/malaysia-king-harald-rex-bernadotte-jewish-vs-the-fairhair-viking-israelite-goodwill-victory-10/

Jeg lærte nylig at loven er ikke lik for alle lenger i Norge, om «samtykkekompetanse» i eiendomsspørsmål, slik for Jarle Johansen, og de som jødene ved makten ikke liker ;

21-165245TVI-TMOR/TMOL  :     «I ein situasjon der matrikulert eigar av matrikkeleininga der moloanlegget ligg, aktivt har sett seg imot at det er tale om ein eigedomsrett, meiner retten at den dokumentasjonen saksøkjaren har framlagd, ikke er tilstrekkeleg til å oppfylle dokumentasjonskravet i matrikkellova $ 13 og matrikkelforskrifta $ 3 l.» (Hele dommen)

«Matrikulert eier» har aldri vært noe som heter i norsk historie, fordi matrikkelen utroper ikke eiere, og gir ikke notoritet og legitimitet, grunnboken ved tinglysing det, og slik for alle andre;

LF-2009-17543 : «Statens Havnevesen bygde mot slutten av 1960-tallet fiskerihavn i Midsund kommune. Stedets småbåtlag anla senere en flytebrygge i havneområdet, til bruk for fritidsbåter. Lagmannsretten kom til at flytebryggen, etter flytting i 2004, lå innenfor et område hvor staten i 1967 hadde ervervet «uinnskrenket og stedsevarig bruksrett», og at statens tillatelse var tilstrekkelig for etableringen av småbåtlagets anlegg. Det var således ikke nødvendig med grunneierens samtykke«. (Hele dommen)

https://www.riksavisen.no/jodiske-makthavere-ved-regjeringsadvokat-fredrik-sejersted-korsfester-kristne-jarle-johansen-i-domstolen/

Loven er ikke lik for alle lenger i det Talmudiske system. «Rettferd» er det som tjener Jøder, loven tjener ikke alle likt. Loven har blitt rasebetinget. Kun Jøder oppnår rettferd i norsk domstol skal vi se. Stay Behind apparatet i Dypstaten sikrer dem det.

«På Stiklestad gjorde Bjørnson den hellige slagmark til arena for en ny offensiv, et angrep direkte mot kongemakten. Fra «vor gamle Selvstændigheds største Sted», erklærte han at kongen måtte oppgi sitt veto, eller folket måtte oppgi sin konge.

Angrepet på Oscar II var ikke bare av politisk art: «Han tilhører et andet Folk.» Det dreide seg om selve slekten. Mot bernadottene sto den gamle, mytiske kongestamme, Hårfagreslekten, som Bjørnson selv mente han var direkte etterkommer etter.

Venstres valgseier i 1882 hadde gitt Stortinget den nødvendige styrke til å sette inn et avgjørende støt mot kongens veto, Høyre-regjeringen skulle stilles for riksrett. I trygg forvissning om at konflikten var på skinner, forlot Bjørnstjerne Bjørnson Norge, kone og barn. Han byttet ut Gausdal mot det republikanske Paris. I utlendigheten ville han sitte og dikte. Inntil bøndenes hær kalte ham hjem til kongsgården.

Den 27. februar 1884 ble kongens veto nedstemt, og med det fradømt retten til å regjere i Norge.

Bjørnson, på sin side, ønsket ett nytt kongeslag, et dynastisk slag mellom den jødisk-marokkansk-svenske familien Bernadotte og den norrøne kongeætten Bjørnson via Bratt til Hårfagre.»

Kilde : «Kongstanken» (Cappelen 2002), av Tor Bomann-Larsen (linken død nå, sensurert) : http://www.nb.no/bjornson/Bjornson/Samfunnet/Bjoernson-mot-Bernadottene

Relasjonsdiagram - Harald Hårfa

 

All uretten i nasjonen er fordi i det okkuperte Norge, må domstolen alltid gjøre okkuperende makthaveres vilje, bare slik kan de beskytte sin makt :  https://www.riksavisen.no/deepstate-norway-1945-2023-from-nazi-occupation-to-askenazi-occupation/

Si ifra om noen vet om eneste maktperson i Norge som ikke er forpliktet å tilbe og lyde Jødene i ett og alt. Den person finnes ikke. Ikke en eneste politiker som tilber Jesus mer enn de tilber Jøden.

Gud har alltid måttet utslette nasjoner hvor Jødene har fått makten, og skapt all uretten og perversitetene, jfr. Babylon, Sodom og Gomorah, Sovjet, ….. og Judea selv… fordi de korrumperer alt og ALLE (med makt). Etter at de myrdet Jesus ble de desimert; tempelforheng som revner, satanist-Tempelet deres i grus, 2000 år som pariakaste i verden, ingen vil bo med dem, de er forbudt i 119 nasjoner. Inntil de etter Åpenbaringen nå har det Talmudiske Dyret leget seg (Åp. / Rev. 13:3) – av banesåret Jesus gav dem på Golgata – og de gjør et siste forsøk på å kuppe makten i hele verden, The Great Reset, Nye Verdensorden, jfr. Rev. 13:3, 18:23, 20:7. https://www.riksavisen.no/norway-one-thousand-year-under-christs-reign/

Liste med saken hvor det er avsagt urettvise dommer i strid med bevisene til fordel for det offentlige eller jøder, hvor norske folk ikke får tilgang til domstolen, fordi domstolen er kuppet av mennesker av den Jødiske korrupte ånd, og ikke den kristne som den skal ha, etter norsk Grunnlov. Alle slike saker i norsk domstol, til favør av Jøder og disfavør av kristne, finner dere i artikkelen om Hamsun-klubben, her https://www.riksavisen.no/knut-hamsun-de-jodiske-okkupasjonsmakthavernes-behov-for-a-odelegge-dem-de-hater/

I det kristne systemet ble borgerne beskyttet av Loven. I det Jødiske system som i bolsjevik-Sovjet er Statens interesser, hva det offentlige, eller offentlige ansatte vil, går foran loven, derav den «arrogante Staten» som Professor (UiO) Hans Petter Graver skriver om her, rettstaten, rettigheter ved lov, som gjelder likt for alle ; https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/rlw6p8/den-arrogante-staten

«Flere saker fra de senere årene tyder på at det norske statsapparatet har en ny holdning til lover og regler. Forvaltningen foregår ikke først og fremst i henhold til regler, men ut fra å finne situasjonsbestemte løsninger som fremstår som politisk hensiktsmessige eller ønskelige.»

For å holde oss til Gravers terminologi : «Legalt herredømme» er kristent, og «karimatisk herredømme» er jødisk.

«Det blir mindre innslag av å ta avgjørelser på et formalistisk grunnlag og større innslag av maktfullkommen, situasjonsbestemt hensiktsmessighet.»

Dette vil oversatt si at dommene går på hva utfall og avgjørelse som er ønskelig for Staten, eller noen av de personer «forvaltere» og «herskere» som arbeider i det offentlige eller jødiske makthavere. De beskytter alle hverandre;

«Slik opptrer staten i dag på stadig flere områder: Den leter etter hull i reglene for å kunne sno seg best mulig. Da utfordrer den grenser og trer av og til over dem. Dette fører til en regelarroganse vi ikke har sett før. Det betyr at rettsstaten svekkes, fordi man ikke i samme grad som tidligere kan stole på at staten ser det som sin oppgave å beskytte rettsstaten hvis den anser andre mål og hensyn som viktigere.»

Den jødiske Nye (antikristne) Verdensorden er viktigere enn alt for dem. Vi lever ikke lenger i en nasjon hvor det dømmes «etter lov» altså en rettstat, og «loven er lik for alle». Dette er kristne kvaliteter. Jøder hater alt kristent, de snur det opp ned på hodet. Idag dømmes hva som er best for det offentlige og statens makthavere Jødene.

Med lov skal landet bygges – ikkje med ulov øydast, var omkvedet den gang vår nasjon var kristen. Med «Ulov Landet Øydast» skrev jeg i 2008 om deres nye samfunnsorden for Norge i deres regjeringstid, før Jesus kommer tilbake og nøytraliserer deres ondskaper. https://www.riksavisen.no/med-ulov-landet-oydast/

‘Etter krigen Norge ble kuppet for godt, til favør av Jødene i ett og alt. Coup d’etat i 1945;

https://www.riksavisen.no/norge-ble-kuppet-i-august-45/ §§§ https://www.riksavisen.no/frigjoeringen-1945-norge-solgt-til-england/ §§§ https://www.riksavisen.no/det-nye-jerusalem-og-dansen-rundt-gullkalven/ The New World Order; Haakon Lie and the Labor Party’s path to power, and their supporters https://www.riksavisen.no/haakon-lie-og-arbeiderpartiets-vei-til-makten-og-deres-st%c3%b8ttespillere/ §§§ Jens Christian Hauge, sionistisk hauk. https://www.riksavisen.no/jens-christian-hauge-som-sionistisk-hauk/ ‘Det Nye Jerusalem’ og Dansen rundt Gullkalven (den Jødiske Gullkalven) https://www.riksavisen.no/det-nye-jerusalem-og-dansen-rundt-gullkalven/ §§§ https://www.riksavisen.no/deepstate-norway-1945-2023-from-nazi-occupation-to-askenazi-occupation/ §§§ https://www.riksavisen.no/malaysia-king-harald-rex-bernadotte-jewish-vs-the-fairhair-viking-israelite-goodwill-victory-10/

Det jødiske lederskap i politikken har siden vært disse familier: https://www.riksavisen.no/heiberg-familien-dominerer-fullstendig-norsk-medisin-politikk-og-rettspleie/ §§§ https://www.riksavisen.no/hvordan-vil-det-ga-med-erna-solberg-som-fordommer-gud/ §§§ https://www.riksavisen.no/erna-solbergs-jewish-roots-on-both-sides/ §§§ https://www.riksavisen.no/er-stoltenberg-joede/ §§§ https://www.riksavisen.no/the-story-of-the-babylonian-whore-gro-harlem-brundtland/ §§§ https://www.riksavisen.no/jodiske-makthavere-ved-regjeringsadvokat-fredrik-sejersted-korsfester-kristne-jarle-johansen-i-domstolen/ §§§ https://www.riksavisen.no/dypstaten-gir-edomitt-joder-immunitet-og-standardmessig-gjennomslag-i-norsk-rettspleie-hva-gjor-gud/

Norsk protestantisme fra vikingtidens Gulatingslov og til idag, danner basis for tryggheten til borgerne i Storbritanias Magna Carta og den Amerikanske konstitusjonen. Domstolen var der for å beskytte borgerne mot makthaverne, idag er det motsatt. Domstolen har blitt del av makten, tjener makten, som media. Det samme har skjedd ikke bare i Norge, også UK og USA også har kommet under Jøde-eneveldet;

https://www.riksavisen.no/the-jews-killed-christian-america-long-live-america/

Alt som er kristent blir dag for dag forbudt i Norge. Alt blir mer og mer Jødisk. De som ikke vet forskjell på Jøde og Israelitt bør lese noen av bøkene i bokhandel her https://www.norvision.no/product/anglo-israel-or-the-saxon-race-proved-to-be-the-lost-tribes-of-israel/

Jeg går ikke nærmere inn på det.

Israelittene er oss av den hvite rase, nordeuropeerne, alltid kristen. Vi har vært kristen av Keltisk kristendom siden 700-800 tallet minst, ikke romersk-katolsk. Vi har vært protestanter i 1000+ år.

Vi lærte Martin Luther Protestantisme. Bernadotte-Jødene og askeNAZI jødene (Khazarer) har jobbet målrettet og målbevisst og desimere sin erkefiende; Jesus Kristus og kristne (Joh. 15:20) ; https://www.riksavisen.no/21-mai-forkaster-stortinget-protestantismen/

Her er Håkon den 7. Han tilhører samme slekt som meg, Oldenburg, han sa i en tale han gjorde hos biskopen av Canterbury :  «Det eneste som kan redde verden ut av vanskeligheter og alt det onde, er å vende tilbake til den gammeldagse kristendom med de gammeldagse kristne verdier, som må gjennomsyre et folk, hvis vår kultur skal bestå». Avisartikkelen sier han etterlot seg et velbrukt nytestamente. Det var utslitt, men uerstattelig for ham – fullt av merker og notater. Han leste daglig i det.

Fra Kong Karl 13 (Sverige) som den siste Oldenburgske konge hos broderfolket i Sverige, konge i 1809 – 1818, ble han avløst av den Jødiske Bernadotte familien. Jøder kan IKKE redde noen verden, de ER de Onde, urettvise, som Bibelen beskriver. Det er de alltid.

Haakon 7’s kone Maud ble insaminert med jødisk blod, skriver Tor Bomann-Larsen. Den jødiske kvinde lurte sin mann Haakon 7 godt der. Det er slike bedrag jødene har holdt på med gjennom generasjonene.

«I 2004 fremførte den norske biograf Tor Bomann-Larsen hypotesen om at kong Olav V av Norge ikke var den biologiske sønnen til Kong Haakon VII, men hans mor, Dronning Maud, var i 1902 i London kunstig inseminert av Sir Francis Laking, legen til det kongelig britiske slott.»

Den norske kristne kongerekke opphørte i 1957?
https://www.riksavisen.no/den-norske-kristne-kongerekke-opphorte-i-1957/

Jfr. «Kongstanken» (Cappelen 2002), av Tor Bomann-Larsen, hvor han siterer Bjørnstjerne Bjørnebo.

Kong Olav’s jødiske pappas navn kjenner vi vel ikke, men nesene og de antiKristne prioriteringene forteller en historie.

Deres fremste hobby er å la sine folk i rettsystemet stjele andres eiendommer «dere skal ikke eie noen noen ting og bli lykkelig» som deres Schwab uttalte det, som jeg kontret med «og Jøden skal eie alt og bli Superhappy«, som i bolsjevik-Sovjet. «Rettvishet» for dem, er alt som tjener til profitt for dem.

Laking og Olav. Det mest sannsynlige er at Laking Jr. insaminerte Maud med sin egen DNA

Siden Bernadottene er jøder, og ikke iraelitter som oss (Odin var for oss Israelitter utav fangenskapen i Assyria, som Moses var utav fangenskapet i Egypt, jøder var aldri det, de innrømmer det her, Joh. 8:33 – «aldri slaver av noen»), forstår vi deres samhold med askeNazi jødene Epstein, Bill Gates, George Soros og Klaus Schwab enn med oss israelittiske nordmenn. Det kan finnes mer litteratur om her : https://www.norvision.no/

Jeg er eier av forskergruppen om Giske-ætten på Facebook, jeg eier giske-avisen.no, og er den eneste leder Hårfagre slekten har i Norge idag. https://www.riksavisen.no/dronning-sonja-har-rett-til-dronning-tittel-fra-giske-aetta-og-harald-harfagre-aetta/

Jeg har avdekket at jødene har mer og mer kuppet makten. Siden 1897 på Sionist Kongressen i Basel, de satte igang sin undergraving; Jacobs Trøbbel (deres program vi skal myrdes i Clima-Covid-Conflict (War) Inc. bedrag, jfr. Gen. 27:41. Boken min «From Genesis to Revelation» avslører det plottet, de ønsker oss totalutslettet. Esau’s ekstreme hat for sin bror Jacob.

Vi har ikke hatt ikke noe reellt demokrati noe sted i Vesten siden andre verdenskrig, hvor KUN jødevennlige kommer til makten, sikret av Stay Behind apparatat, nasjonale CHEKA «hemmelig politi», som myrder alle som sier imot dem. OG / eller de korrumperer vår domstol, det er Jødisk talmudisk standard som blir nye samfunnsorden (verdensorden). DE skal alltid favoriseres, uavhengig av lov eller rett. De skaper slik urett, som Gud alltid til slutt blir nødt til å ende ved å ødelegge de nasjonene de har kuppet makten i, jfr. Lot.

Alle disse sakene vi har viser at Jødene er ikke rettferdige, viser at de IKKE er Abrahams barn, åndelig sett, siden de ikke har hans ånd – samme om de er av hans blod, slik de hevder (Luk 3:8). Jesus avslørte dem i det (Matt. 3:9). Ettersom grunnen til at Abraham vant Guds gunst var hans ånd, ikke hans blodlinje, rettvishet, han trodde på Gud og det ble tilegnet han som Rettferdig (gudelig, gudommelig), som det motsatte er satanisk.

En må være hardcore satanist for å gjøre bevisst ondskap og urett, uten den samvittighet Gud nedla i alle mennesker i utgangspunktet, før den adamiske forbannelse ble dem til del og de mistet den, de fikk «dyrets merke» istedenfor, som KUN Jesus Kristus ad åndelig okkupasjon av våre hjerter og sinn kan fjerne fra oss alle (Gal. 2:20).

Storbritania under Jøde-okkupasjon

Som Culinane sier her. Patrick Cullinane i UK; «English Common Law Has Been Replaced With Talmudic Law«. De jødiske herskerne har ikke en unse av Abrahams rettferdighet (Genesis 15:6, James 2:23), av natur må de alltid stjele fra andre, selv når de allerede eier mesteparten av verdens rikdommer aka GRÅDIGHET ;

 

I den jødiske lovbok Talmud er all rett definert som hva som tjener og som er godt for jøder. Det er ikke en lov som gjelder for alle i jødisk rabbinsk lov. Rabbinsk lov tar vare på Jødene og kun dem. «Rett» og «rettvishet» er alt som er profitabelt dem, og som tjener den Staten de eier makten i, som i Sovjet.

USA under Jøde-okkupasjon

Vi vil se hvor langt deres patologiske ambisjoner om makt og rikdom vil føre dem … denne gangen. 🇺🇸 Kongressmedlem James Traficant 🇺🇸 forteller amerikanerne deres regjering er kontrollert av jødene i 🇮🇱 Sionist Israel 🇮🇱! Han forteller jo bare sannheten, noe alle vet, at USA er kuppet av dem;

Norge, USA, Storbritannia, Germant, EU, Australia, Canada, går det samme veien for alle kristne nasjonen; Under okkupasjon, som palestinerne. De myrdet Traficante for å avsløre det alle intelligente mennesker allerede vet, han ble drept for dette – en ærlig mann; Gud vil hevne ham;

.

Ingen får lov lenger i noe tidligere kristent land å komme til makten, uten å si at jødene er snille, rettvise og offer for onde mennesker i verden. Mens sannheten er at de er de av natur ondeste mennesker i to sko som noensinne har vandret på jorden.

Når sannheten er at all den største ondskap i verden, er befordret av Jøder, verdens verste Holocaust, ingen skoleelever får lov å vite om det, de ble alle 66 million myrdet av bolsjevik-Jøder ; https://www.riksavisen.no/we-remember-66-million-holocausted-realvictims/

Atløy. Mineralverdier for 1 milliard.

Hvilken jøde kan se på at de verdier kan gå til dem Gud har skjenket det til, og de som Herskere trenger å instruere domstolen til å sikre de Jødiske interesser i saken ?

2021-04-147 Geologisk beskrivelse og volumberegning av berggrunn på Atløy, Askvoll kommune (4)

.

Eierne av arealet var kirketjenere hele livet i flere generasjoner. Gud sender verdier til dem som skal ha dem for tro tjeneste (av forfedrene mest kanskje). Satanister skal alltid prøve å stjele, sier Bibelen… John 10:10, oftest ved hjelp av den sataniske Statsmakten de kontrollerer, som i Sovjet. Dommerne gir dem hva de vil ha, det er Jødisk talmudisk «rettferdighet», at de vinner, alltid.

«Jordskiftesaka er relativt godt belyst, dei omkringliggende elementa ( kommunen si rolle ) er ikkje med i artiklene, på daværende tidspunkt var ikkje Kommunens rolle tema i saka. Det er først når ein ser på Kommunen si aktive rolle i saka over mange år en får forståelse for korleis ting heng saman, og korleis manipulerte dokumenter skulle få sin effekt.» – Ole Kistrup Vilnes

Vi kan bare si til Ole Kistrup Vilnes, på Atløy; velkommen i Hamsun-Klubben;, vi de Jødiske okkupasjonsmakthavere av Norge hater :

§ 1 §  Hans Eirik Olav i nærkamp med jødeinteresser? § 2 §  Den Jødiske dommer Karstein Rye dømmer Egil Klubben for krenkelse av sin egen eiendom § 3 §  Cato Berglund blir korsfestet av jødisk dommer Vidar Stensland, Høyesterettsdommere politianmeldt § 4 §  Johan Wannberg urettmessig ruinert av den jødiske dommer Richard Saue ? § 5 § Per Einar Guthus fengslet for å tale imot de jødiske #Okkupasjonsmakthavernes interesser § 6 §  Gro Ødegårds bok. Er Tony Bakos årsak til antisemittismens utbredelse ? § 7 §  Davos-Bartn aka Espen Barth-Eide; Jødisk maktelite med «standardmessig gjennomslag» i norsk forvaltning og domstol v/Villars-Dahl  § 8 §  ‘Guds Utvalgte Folk’ (Jødene) i Rogaland ved Ole Ueland liker ikke og vil gi Arvid Gimre psykiatrisk behandling § 9 § Maktdemonstrasjon av Norges jødiske makthavere: Trond Harald Haaland tvangsinnlagt § 10 § Scandinavian Star: Hva politiet i Norge og Danmark nekter å etterforske § 11 § Hvorfor dekker Riksadvokaten over forsikringssvindelen på Scandinavian Star? § 12 §  Offshore-kuppet. Sunnmørsåndens Tap og Jødementalitetens Seier? § 13 § Vi stjeler en vei: Har Mossad / Stay Behind rett til å drepe i Norge ? § 14 § Bærum kommune stjeler vei for jødiske Jan Herman Dante § 15 § Barrabas går fri (jødiske Gjermund Cappelen og hans jødiske finansiere), den uskyldige Eirik Jensen straffes i hans sted. § 16 §  Syndebukken ABB. Angrepet på Utøya. Dypstaten befester sin makt § 17 § Tore Knudtaa, Korsfestet av jødiske dommere Nesheim og Wallevik i favør av jødisk apologetisk lakselusforsker § 18 § Kenneth Skailand, ennå et offer for jødiske subversjon krefter i vårt land § 19 § Jurist og diplomat Synnøve Fjellbakk Taftø; Avslører den jødiske #Okkupasjonsmakten og lobotomeres § 20 § Jødene overtar norsk offshoreflåte § 21 § Thomas Hansen, «unabomberen» fra Narvik en fare for de jødiske #Okkupasjonsmakthaverne § 22 § Oddmar Remøy; Lov om Psykisk Helsevern mot dissidenter § 23 § Rune L. Hansen innbragt av #Okkupasjonsmakthaverne: Sosialdemokratiets «Ariske» Idealer § 24 § Arnold Juklerød opponerte mot skjulte maktstrukturer § 25 § Elmer Solbergs kritiserer #Okkupasjonsmakthaverne og «behandles» av «psykisk helsevern» § 26 § Hans Arne Nystad drapet; Det viktige for ‘Great Reset’ av Norge og #Okkupasjonsmakten nå er å ta ut alle personer som inspirerer folket å tenke selv § 27 § Knut Hamsun: De jødiske #Okkupasjonsmakthavernes behov for å ødelegge dem de hater § 28 § https://www.riksavisen.no/connie-eng-djevelen-ligger-i-bolsjevik-jodenes-makt-til-a-destruere-dem-de-vil-og-gjore-som-de-vil/ § 29 § https://www.riksavisen.no/statsforvalter-eva-may-norderhus-ap-vil-isolere-jarle-johansen-pa-asylet-for-a-skjule-sin-medskyldige-forbrytelse-etter-straffelovens-%c2%a7-365/ §§§

2024: 1000-års jubileum for Kristenretten

2024: 1000-års jubileum for Kristenretten i Gulatingsloven, Jøderetten har erstattet den i jubileumsåret

Frå makt til rett – Kristenretten på Moster frå 1024 : «Med kristninga kom ideen om at det finst noko som er rett, heilt uavhengig av maktforholda i samfunnet. Det var den retten som sprang ut av Gud og var lagt inn i skaparverket. Kristenretten som kong Olav Haraldsson Den heilage fekk vedtatt på Moster var difor eit viktig steg frå kristning av personar og mindre samfunnseiningar, til kristninga av heile samfunnet. Med kong Magnus Håkonsson Lagabøtar si Landslova av 1274, 250 år seinare, kan ein seia at prosessen som tok til på Moster var fullført.»https://moster2024.no/kristenretten

Kongen var underlagt Guds lov, og hadde å tilpasse landets lover til det, med Kvitekrist som landshøvding, kongenes Konge, jfr. Is. 9:6. Men så kom Bernadotte-Jødene som regenter. Bjørnstjerne Bjørnson advarte mot det, at det var Hårfagre-slekta som er eneste lovlige regentene for Norge; https://www.riksavisen.no/malaysia-king-harald-rex-bernadotte-jewish-vs-the-fairhair-viking-israelite-goodwill-victory-10/ med perverse statsministere som Gro Harlem Brundtland som vil på satanisk vis ofre barn til Baal og Molek inntil de er 18 : https://www.riksavisen.no/the-story-of-the-babylonian-whore-gro-harlem-brundtland/, altså dagens praksis som avløser å sette babyene ut i skogen for å dø, det som kristenretten fikk stoppet.

Ǥ 1. Om overholdelsen af kristendommen
«Det er ophavet til vore love, at vi skal bøje os mod øst og bede den hellige Krist om år og fred og om, at vi kan holde vort land beboet og vor landsherre uskadt. Han skal være vor ven og vi hans, men Gud skal være alles ven.»
http://www.heimskringla.no/wiki/Kristenretten_i_Den_%C3%A6ldre_Gulatingslov

Dommene har sluttet å være «ved lov», skal landet styres. Det er hva som passer de offentlige ansatte best, som skal idømmes. De som tjener våre Jødiske okkupant makthavere. Det er talmudisk jødisk, bolsjevik-sovjetisk. ikke kristent. Kristenretten har en helt annet opplegg, der skal loven beskytte borgerne mot makthaverne, jødene og deres forvaltere, i den bolsjevik-Sovjetiske Jøderetten skal Staten gjøre som den vil med borgerne, de skal finne seg i alt.. hva Staten bestemmer skal de finne seg i…. der har vi Jødedom, ikke kristendom  https://www.riksavisen.no/malaysia-king-harald-rex-bernadotte-jewish-vs-the-fairhair-viking-israelite-goodwill-victory-10/

Vikingene sikret kristne Bysant & Kiev RUS, RUS-land

Dere har alle hørt hvor barbariske vikingene var. Det er fordi dere har trodd på deres Jødiske makthavere.

Hva de statsautoriserte historieforteller ikke har lov å si av sine Jødiske makthavere, er at vikingene kristnet Europa lenge før 1024. Hva er så barbarisk og rå viking med dette som her er vedtatt av FRIE menn av ære av Giske-ætta sammen med Olav Haraldsson og Grimkjell på Moster i år 1024 (1000 års jubileum i år), hva er så barbarisk med dette ?  :

Gulatingsloven. § 1. Den fyrste bolk i denne bok er um kristendomen vár

«Det er upphavet til lovene váre at me skal bøygja oss mot aust og beda til den heilage Krist um godt ár og fred og um det at me má fá halda landet várt bygt og hava landsherren vár helsig; han vere vár ven og me hans vener, men Gud vere venen át oss alle.» –  https://moster2024.no/kristenretten

Deres Jødiske regenter og makthavere ønsker IKKE det norske folk skal vite at våre forfedre kristnet hele Europa, og etter hvert hele verden. DET var «barbarisk» mener Jødene.  I 2024 feires det landet over 1000 års jubileum for Kristenretten på Moster (1024, Gulatingsloven) som Giske-ætta slåss for sammen med Olav Haraldsson da, og nå. 1000 år etter står sjøslaget ikke i Hjørungavåg (986), ikke på Stiklestad (1030), eller frende Harald Hårfagres sjøslag i Hafrsfjord (872), men sjøslaget står i, på og om Giskehamna, som skal gå inn i historien som Kristenrettens ærbarhet og sannhetskrav, mot ett sett med løgn og bedrag av primitive gudløse paganister og hedninger.

Eystein sønn av Torberg Arnesson (alle kjenner Torberg), var gift med Maria, som var datter til Ellisiv av Kiev som igjen er datter av Yaroslav I. av Kiev («Den Vise») Vladimirovich og Ingegerd «Heliga Anna» av Kiev (born Olavsdatter). Disse hadde Rurik som tipp-tipp-oldefar, Rurik var den nordiske konge som ble tilkalt for å regjere over hedningene rundt Kiev-Rus og etablerte seg i Novgorod.

RUS betyr «Skandinav», det var Rurik og Co altså slekten til Giske-ætta som etablerte og stiftet RUS-land, med base i Novgorod til å begynne med. https://en.wikipedia.org/wiki/Rus%27_people

RUS-sere er opprinnelig Skandinaver altså.. Mange av vårt folk ble slaktet av de jødiske bolsjevik kommunistene i Sibir og GULAGS (utryddingsleire) fra 1917, 66 million sier Alexander Solshenitzyn. Tidenes største og verste Holocaust.

Ukristne samfunn og nasjoner varer sjelden særlig lenge… viser verdenshistorien oss… Dagens Ukraina, datidens Kiev-Rus, og RUS-land, tilhører Giske-ætta, period… ikke noe å diskutere, avslutt krigen

Kristenretten 1000 års jubileum i år, som har blitt Jøderett under våre Jødiske herskere. Vi vet fellesnevneren i alle sakene vi har, alle jeg har skrevet om, det er at jødenes interesser skal sikres i Norge, alle oss andre er det ikke så nøye med. Vi skal ha erstatning for dette, alle sammen….

Ja, jeg ser samme tendens , samme metode…. Det som ikke passer hva som er forutbestement blir ikke vurdert…, «den arrogante Staten» : https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/rlw6p8/den-arrogante-staten

Jeg ser for meg at saken jeg har i Oslo mot domstolen kan lages et gruppesøksmål av, samme sak hos oss alle, våre beviser som taler imot det forutbestemte blir ikke vurdert eller tatt med, de bare hopper over det. Jeg får bare si velkommen i Hamsun-Klubben til Atløy https://www.riksavisen.no/knut-hamsun-de-jodiske-okkupasjonsmakthavernes-behov-for-a-odelegge-dem-de-hater/

Vi kan ALDRI forvente jødisk rettferdighet, siden den ikke eksisterer. Fordi de ikke er rettferdige og er alltid onde i alt hva de gjør, pga av deres naturlige egoisme, som Esau’s foran Jacobs (Esau var Isaacs favoritt, Jacob var moren Rebekkas favoritt), er de gode tidene til babylonerne (talmudikere, kabbalister) ute nå. Daniel profeter om Babylonernes fall (slik vil det alltid være, syklisk, Ecc. 1:9 ) :

Daniel 5:25 «This is the inscription that was written: Mene , Mene , Tekel , Parsin

26 «This is what these words mean:
Mene [f] : God has numbered the days of your reign and brought it to an end.

27 Tekel [g] : You have been weighed on the scales and found wanting.

28 Peres [h] : Your kingdom is divided and given to the Medes and Persians.»

Obama on Ground Zero

De ødelegger ethvert samfunn og nasjon de får tilgang til. Hver gang vil Gud ødelegge det og dem «we will rebuild» sier de i satanisk trass (Malachi 1:4, Is. 9:10).

Engelsk magna carta, samt den amerikanske/amerikanske grunnloven er basert på nordisk viking protestantiske lov om landet.

Harald IV Gilchrist Magnusson Gille født på Orknøyene utenfor Skottland er min stamfar på både min mor og fars side, navnet hans ‘gilchrist’ betyr «Kristi tjener» på skotsk.

Han var som Donald Trumps mor fra Orknøyene, det var norsk i vikingtiden.

Jødene hater våre kristne lover, her fra Gulatingsloven y1024 : «beordre alle til å bøye seg mot øst og be til den hvite Kristus om et godt år og fred, holde kongen glad og bevare vennskap mellom mennesker, konge og Gud.» Jødene hater det selvfølgelig med lidenskap. Jobbet i 1000 år for å bli kvitt den, siden den nevner deres erkefiende Jesus Kristus. Ferdig. De har hatt 100% suksess.

De har allerede konvertert Norge til jødisk stil med alle sine perversiteter også i Norge.

The Story of the Babylonian Whore; Gro Harlem Brundtland
https://www.riksavisen.no/the-story-of-the-babylonian-whore-gro-harlem-brundtland/

Det betyr B’nai Brith-frimurerstilen «Se mot øst«; «Solen står opp i øst. Solen er den metaforiske kilden til «lys», dvs. kunnskap, opplysning og fred.». Idioter. Soltilbedere. KRISTUS er VEIEN, den eneste. En forandring av HJERTE, ikke av sinn.. Det er umulig for en jøde å forstå, det er et mysterum for dem, derfor vil de aldri lykkes lage «fred», noen steder.

Vi Israelittene sendte Rurik, Jødene sendte en kokainvrak av en dansene homoseksuell skulespiller, rene skjære komikvelden https://www.riksavisen.no/jewish-volodymyr-zelensky-the-joke-cokehead-of-the-century/

Invitasjonen til Rurik, fra barbarene (de tok til fornuften, at dette klarte de ikke) :

https://www.rbth.com/history/330627-rurik-dynasty-founded-russia-ruled-before-romanovs

Den eneste måten en jøde kan skape «fred» på er å drepe alle som sier imot ham, slik de gjorde i Sovjetunionen, massemord på 66 millioner skandinaver av RUS-folket for «antisemittisme».  Den andre loven bolsjevik-jødene Lenin og Trotsky. implementert, i kapringen av den russiske nasjonen i 1917, dødsstraff for «antisemittisme», hvilket vil si i praksis at kristendommen forbys.

Jesus Kristus og Kristi nordiske Ånd er den eneste kongen og fredsfyrsten som kan gjøre det, Lyset fra Norden, bevist av de nordiske nasjonene før jødene ødela våre nasjoner med multikulturalisme og all slags andre perversiteter, er hvordan Kristus gjennom 1000 år skapte de mest fredelige og harmoniske og vellykkede nasjonene av verden.

Varangians Guards, soldatene til vikingene, deriblant Ruriks, sikret Bysants forble kristent i 1100 år.   Ikke bare på Stiklestad at Giske-ætta sikret kristendommen og kristningen av hedninger. Ruriks soldater var del av Varangian Guards, viking soldater, som sikret det kristne Byzantiske Imperiet. Det er det lengst levende imperiet i verdenshistorien. Jøder som andre ukristne fikk ikke ha noen innflytelse i den kristne sivilisasjonen Bysantine med sin ortodokse kristendom, det sørget vikingene i blant annet Varangian Guards for. Og derfor hadde de en blomstrende sivilisasjon så lenge….1100 år. Etter Romerrrikets fall – hvor de beklageligvis fikk gjøre sine innflytelser gjeldende som kjent….som førte til fallet; «nød lærer nøgen kvinde at spinne» – forby Jødene i enhver nasjon, eller frata dem enhver innflytelse som ble gjort i Bysants, er ENESTE måten å beholde en nasjon kristen og siviliserte ;

Byzantine. Denne nasjonen ble sikret kristen av the Varangian Guards (Skandinaver)..

Selvfølgelig trengte jødene å ødelegge oss, for å prøve å promotere seg selv som «fredsbevarere». Vi ISRAELITTER ble av Gud instruert til å bygge for å være Lyset for nasjonene, sataniske jøder ødela og slukket Lyset vårt. Jeg har det i genene mine, å vite ;

 

Slektgranskning presteslekt Johansen - Borgen 14 03 23

 

De kristne grunnlovene i Norge, Storbritannia og USA, var der for å gjøre regjeringene begrenset, og tjene innbyggerne. Regjeringene kan ikke overskride den begrensede makt konstitusjonen gir dem, for å beskytte innbyggerne, ikke seg selv. Ved inntrenging på privat eiendom (trespassing) kan de og deres (selv politi) bli skutt og drept under kristen lov. Den jødiske talmudloven er å gjøre dem som regjeringen for deres bruk ubegrenset, loven for å tjene staten, for å beskytte staten, ikke oss mot staten. Så nå kan de skyte oss i hjemmet vårt, helt opp-ned på lovene. Satanisk snudd på hodet, av Satans Synagoge (Åp. / Rev. 2:9, 3:9).

Magnus IV Gilchrist ble født og bodde på Orknøyene, der Donald Trumps mor kom fra. Vi har samme problem der som i det norske kongehus, moren hans er en israelitt, faren hans en skitten åndelig uren jøde.

Og Donald velger sine fars tradisjoner, IKKE sin mors nordiske Israelitt tradisjon.

Dette er mitt påske-oratorio 2024, og minner om at når kongenes Konge (Isaiah 9:6) kommer tilbake og krever sin trone Han vant på Golgata, når han bestemmer han vil ha sitt jordiske Rike tilbake, da er Jødene ferdig.

Husk folkens at det var ikke at jødene myrdet Jesus som var det store. Det store med påsken er at Jødene tross all sin ondskapsfulle innsats ikke klarte å myrde ham, han stod opp tredje dagen, og lever utmerket den dag i dag i ånd, og er fremdeles deres HERSKER, Gud satte han i HERSKER posisjonen som han skal ha til evig tid, fordi han beseiret Jødene i åndskrigen den gang, som de snart skal få føle på.

Talmud-jødene har kuppet makten i verden idag, fra Jesus Kristus. Det Talmudiske «Dyrets» sår har blitt leget (Rev. 13:3), og de gjør et nytt kuppforsøk, hele verden under deres gud Satan, men #HanKommer #GudVinner, til slutt.

Husk likevel satanist Jøder, han beseiret dere allerede for 2000 år siden på Golgata, dere har allerede tapt… Snart kommer Han, da er deres lykkelige dager og snylterier med snitter og champagne på vår regning over, for godt…. Åp./ Rev. 20:7…. Min royale far fra Hårfagre slekten han laget veier over Finnmarksvidda etter andre verdenskrigen, hadde ikke sko, måtte tulle avispapir rundt føttene, DET er tjeneste for folket. Mens dere under falskt flagg okkuperer slottet i Oslo og spiste snitter og drakk champagne, idag med perverse i Davos.

Når Gud «parkerer» disse gjennomført onde og løgnaktige menneskene for godt, Rev. 20:9, da blir det slutt på festen, – for dem. Det er hvorfor Gud hater jøden Esau (Obadiah 1:10, 18. Ezekiel 25:12, 35:5, Malachi 1:2-3, 4:1, Romans 9:13), da skal vi feste, da skal vi feire, og synge Hallejujah, og vi ber «Jesus kom snart«, Rev. 21:8, 22, 22:11, 15

Easter Hallelujah – James Kilbane

Rabbi Benamozegh  above (1822-1900) is quoted in J. Creagh Scott’s book ‘Hidden Government’ (1954) noting the Jewish worldwide plot to overthrow Christianity. JCS was a British Lieutenant-Colonel who served with distinction in the South African War and WWI;

Lieut.-Col. J. Creagh Scott, D.S.O., O.B.E. - Hidden Government -Britons Publishing Society (1954)

.

Jødene skal ned på kne og angre seg, eller angre på det, de skal betale med sine syndige liv all urett de skaper for oss, lyset slokkes for dem, for evig  ;

 

Vincent James :

I’m not claiming to know exactly what all of this means, but I think it is important enough for all of us to be aware that this is happening and pray for wisdom in this area. On April 8th this year, there will be an eclipse. One singular eclipse is pretty amazing but this one is actually the last in a 3 part series that has SO much meaning behind it. It is important to know that God said that He would use the sun, moon and stars to communicate with us:
Genesis 1:14- “Then God said, ‘Let there be lights in the expanse of the heavens to separate the day from the night, and let them be for signs and for seasons and for days and years…»
Luke 21:25 – “There will be signs in the sun, moon and stars. On the earth, nations will be in anguish and perplexity at the roaring and tossing of the sea.»
So now that you know that God said that He would use the sun, moon and stars to communicate with us, let’s break down this 3 part eclipse series:
1) With the path of this last eclipse, combined with the first 2 eclipses (one in 2017 and the other in 2023), it will create the Hebrew letter over America that is «Aleph Tav» and in Greek it is the «Alepha and Omega» – both means «The beginning and the end.» God said in Revelation 21:6 that He is the beginning and the end and this Aleph Tav is like His signature. Why would He use an eclipse to put His signature over America? Let’s dig deeper:
2) He has used eclipses to warn nations of coming judgement so that the nation can repent of their sinful ways and come back to Him. This happened with the story of Ninevah. God told Jonah to go to the wicked nation of Ninevah and warn them about coming judgement. Jonah ran away from the assignment and while out at sea got swallowed up by a whale and was in the whale for 3 days. Jonah repented of running away so the whale spit him up. He then went to Ninevah and warned the people but there was something that also happened while he was warning the people…an eclipse came over the land. In the 19th century, ancient tablets were discovered that describe an eclipse called the Bur-Sagale eclipse where the totality of the eclipse landed right over Ninevah while Jonah was there preaching of the 40 day warning before the coming destruction. Because of this, the people realized that this was a sign from God that what Jonah was saying was true and they repented and God spared their nation.
It is amazing how much American mirrors Ninevah. (If you don’t see it, you may be part of the problem.) To make this even more clear, this last eclipse on April 8th will be going over 7 cities here in America called – yep you guessed it – NINEVAH! I honestly didn’t even know that we had any city here in the U.S. named that but here we are – with this eclipse going over these cities (and there will be an 8th one that it goes over also called Ninevah in Canada.)
Here are the cities:
🔺𝐍𝐢𝐧𝐞𝐯𝐞𝐡, 𝐓𝐞𝐱𝐚𝐬
🔺𝐍𝐢𝐧𝐞𝐯𝐞𝐡, 𝐌𝐢𝐬𝐬𝐨𝐮𝐫𝐢
🔺𝐍𝐢𝐧𝐞𝐯𝐞𝐡, 𝐈𝐧𝐝𝐢𝐚𝐧𝐚 (𝐭𝐡𝐢𝐬 𝐰𝐢𝐥𝐥 𝐛𝐞 𝐭𝐡𝐞 𝐡𝐢𝐠𝐡𝐞𝐬𝐭 𝐦𝐚𝐠𝐧𝐢𝐭𝐮𝐝𝐞 𝐨𝐟 𝐞𝐜𝐥𝐢𝐩𝐬𝐞 𝐌𝐚𝐠 𝟏.𝟎𝟐𝟑, 𝐭𝐡𝐞 𝐥𝐨𝐜𝐚𝐥 𝐭𝐢𝐦𝐞 𝐩𝐫𝐞𝐝𝐢𝐜𝐭𝐞𝐝 𝐟𝐨𝐫 𝐢𝐭 𝐭𝐨 𝐨𝐜𝐜𝐮𝐫 𝐢𝐬 𝐚𝐭 𝟑:𝟎𝟕 𝐏𝐌)
🔺𝐍𝐢𝐧𝐞𝐯𝐞𝐡, 𝐎𝐡𝐢𝐨
🔺𝐍𝐢𝐧𝐞𝐯𝐞𝐡, 𝐏𝐞𝐧𝐧𝐬𝐲𝐥𝐯𝐚𝐧𝐢𝐚
🔺𝐍𝐢𝐧𝐞𝐯𝐞𝐡, 𝐕𝐢𝐫𝐠𝐢𝐧𝐢𝐚
🔺𝐍𝐢𝐧𝐞𝐯𝐞𝐡, 𝐍𝐞𝐰 𝐘𝐨𝐫𝐤
🔺𝐍𝐢𝐧𝐞𝐯𝐞𝐡, 𝐍𝐨𝐯𝐚 𝐒𝐜𝐨𝐭𝐢𝐚 (𝐍𝐨𝐭 𝐢𝐧 𝐭𝐡𝐞 𝐔𝐒)
Could this be that God is warning us just as He warned Ninevah? There have been many «Jonahs» in the past few years warning the nation that we need to repent and add in this sign above our heads – we can’t turn away from the fact that it is not a coincidence. But if you need more proof, let’s keep going…
2) The first part of this 3 part eclipse series was in 2017. The path of that eclipse went over 7 cities named Salem, which is short for Jerusalem.
🔺𝐒𝐚𝐥𝐞𝐦, 𝐎𝐫𝐞𝐠𝐨𝐧
🔺𝐒𝐚𝐥𝐞𝐦, 𝐈𝐝𝐚𝐡𝐨
🔺𝐒𝐚𝐥𝐞𝐦, 𝐖𝐲𝐨𝐦𝐢𝐧𝐠
🔺𝐒𝐚𝐥𝐞𝐦, 𝐍𝐞𝐛𝐫𝐚𝐬𝐤𝐚
🔺𝐒𝐚𝐥𝐞𝐦, 𝐌𝐢𝐬𝐬𝐨𝐮𝐫𝐢
🔺𝐒𝐚𝐥𝐞𝐦, 𝐊𝐞𝐧𝐭𝐮𝐜𝐤𝐲
🔺𝐒𝐚𝐥𝐞𝐦, 𝐒𝐨𝐮𝐭𝐡 𝐂𝐚𝐫𝐨𝐥𝐢𝐧𝐚
The mathmatical «chance» of there being 7 Salem’s with the first eclipse and then 7 Ninevah’s for the 3rd eclipse is unthinkable. But what about the 2nd part of the eclipse?
3) Perhaps the most striking piece of the 2nd eclipse is that the precise center-line of eclipse path exits the USA directly over Corpus Christi. Corpus Christi means the “Body of Christ” and is one of the only towns named that in the world!
But let’s go back to this upcoming eclipse and dig even deeper…
4) Jonah was giving a 40 day warning to Ninevah during the eclipse. If you look at our April 8th eclipse and fast forward 40 days then you will get to May 18, 2024 – the day before Pentecost. The history of Pentecost is that is the last Spring Feast that the Lord has given us (there are 4 in the Spring and 3 in the Fall). This is the day that the Lord sent the Holy Spirit down to all those who have accepted Christ. We are told that the «Restrainer» (many believe this is the Holy Spirit) will be removed before the Tribulation – could it be that this is a warning for that? I’m not sure as that is a worldwide event and this eclipse will be just over North America but it is something definitely to think and pray about for more clarity and wisdom. No matter what, there are too many things lining up for it to not be nothing and so my job is to get the information out to you all so that you can at least be aware of these signs that God is giving us so that you can pray about it.
But let’s keep going…
5) From the start of this 3 part eclipse to the end, it will be 7 years. God uses numbers a lot to communicate with us, and 7 has a ton of meaning. A few examples are – He created the world in 7 days, there will be a 7 year tribulation, 7 is used for completion, etc.
6) Going back to how this correlates with Jonah & Ninevah’s story -at the time of this eclipse, there will be another sign in the sky…it will take place under the constellation, Cetus, which is the whale constellation! And not only will it pass through the 8 cities in North America named Ninevah, it will also pass through Jonah, Texas! Speaking of other towns that it will pass through, these are some of the other city names that it will go right over:
🔺Rapture, Indiana
🔺Williamston, Kentucky – this is where the Ark Encounter is located. The Ark Encounter is a full size replica of Noah’s Ark.
🔺Eagle Pass, Texas – where we are having so many border issues.
🔺And the point where it crosses the 2017 eclipse to mark the center of the X is an area in southern Illinois called Little Egypt. What is even more fascinating about this is that Little Egypt is sandwiched in between 2 other cities called Alpha, Kentucky and Omega, Illinois – both having the 2017 eclipse come over their cities. Furthermore, the intersection of the 2017 and 2024 solar eclipses occurs directly over the New Madrid Fault Line, a major seismic zone. An earthquake along this fault line could potentially destroy the U.S., making it one of the most perilous fault lines in the country. I have no idea if this will happen or not, but there are too many things here that are all literally lining up to not share with everyone.
7) One more interesting fact is that there are 2,422 days in between the 2017 eclipse and the 2024 eclipse. If you look up 2422 in Strong’s Concordance, an Bible concordance that has every word of the KJV, takes us to Exodus 1:19 which says,
“𝐓𝐡𝐞 𝐦𝐢𝐝𝐰𝐢𝐯𝐞𝐬 𝐚𝐧𝐬𝐰𝐞𝐫𝐞𝐝 𝐏𝐡𝐚𝐫𝐚𝐨𝐡, “𝐇𝐞𝐛𝐫𝐞𝐰 𝐰𝐨𝐦𝐞𝐧 𝐚𝐫𝐞 𝐧𝐨𝐭 𝐥𝐢𝐤𝐞 𝐄𝐠𝐲𝐩𝐭𝐢𝐚𝐧 𝐰𝐨𝐦𝐞𝐧; 𝐭𝐡𝐞𝐲 𝐚𝐫𝐞 𝐯𝐢𝐠𝐨𝐫𝐨𝐮𝐬 𝐚𝐧𝐝 𝐠𝐢𝐯𝐞 𝐛𝐢𝐫𝐭𝐡 𝐛𝐞𝐟𝐨𝐫𝐞 𝐭𝐡𝐞 𝐦𝐢𝐝𝐰𝐢𝐯𝐞𝐬 𝐚𝐫𝐫𝐢𝐯𝐞.»
Why would this be of any significance? Well, to me, it reminds me of how Jesus said that His return would be like a woman in labor with the signs of His coming growing stronger and closer together. We are at a point in history where we are seeing all of the signs that He gave us happening before our eyes. In fact, we are even seeing things that will happen during the tribulation get setup now. If we are seeing those things being setup now, that must mean that we are super close to it actually happening. Going back to God saying that He uses the sun, moon and stars to show us signs – and then Jesus saying that the signs of His coming will be like a woman in labor, well this information leading us back to Exodus 1:19 explaining that the Hebrew women have labor fast is so interesting to me! Could we be on the brink of the rapture and tribulation!? I don’t know exactly when it will happen but Jesus did tell us that we would know the season and I do believe that we have been in that season for the past few years and are pushing closer and closer to it!
So what do you do with all of this information?
It is no secret that this world has gone mad and everyone knows that there is something happening behind the scenes that feels really uncomfortable. If you have that feeling, you are right! There is a major push for things to happen that were predicted to happen over 2,000 years ago. Most people seek their understanding in the wrong place though. They look to the news and the world to guide them; however, these sources will only bring more questions, not answers. It causes people to live in fear, anxiety and depression. However, Jesus didn’t want us to live that way. He gave us the information so that we would know what is happening when we see these things. The first piece of living in His knowledge is accepting that God sent His son, Jesus, to die for our sins and on the 3rd day, Jesus rose from the grave and conquered death. The second piece is to repent to God of your sins and turn away from your sins. Most churches only teach how God loves you but don’t teach repentance anymore and that is a HUGE part of your faith. Jesus said that there will be many who come to Him and say, «Lord, Lord, I knew you.» But because they didn’t repent of their sins and seek Jesus’ ways instead of their own, He will reply, «Get away from me, I never knew you.» We cannot just live however we want without any consequences. Even little children understand this concept, but it has been lost on most adults. This is why Ninevah was going to see destruction – because they were a self-serving, sinful nation – just like America is today. You can’t change the heart of this nation, but you can change your heart and lead your homes to do the same. Third, pray for wisdom in these areas.
I know this has been incredibly deep but just like Proverbs 25:2 says, «It is the glory of God to conceal a thing, but the honor of kings is to search out a matter.» This sign in the sky will be right over your head in just a few weeks – will you have the eyes to see what it really means?”
A huge thanks to these sources:
Vincent James

 

Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)
Spread the love - Sharing is caring
    
  
  
    

2 Kommentarer

  1. Pingback: Norges makthavere bygger et trangt politisk klima i Norge ved psykiatriske trusler – Riksavisen

  2. Pingback: Imponerende byggverk, for korrupt prestestand – Helvete avskaffet – Riksavisen

Legg inn en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.