Skriv ut Skriv ut

Endetiden

av J.Johansen

Dessverre ser ikke menneskene ut til å lære av historien.

Mennesket er av natur et egoistisk vesen. På tross av alle gode forset­ter om å inngå internasjonale og forpliktende avtaler mellom nasjoner og raser så vil det med sviktende konjunkturer og økonomi vise seg at enhver er seg selv nærmest.

Dette ser vi allerede idag ved den økende proteksjonist­iske politikk som blir iverksatt p.g.a. de økonomiske konjunkturer. – Spesielt av den eneste gjenværende supermakt USA.

Økonomien vil før eller siden kollapse p.g.a. politikernes forsøk på å styre den, regule­re den naturlige samhandel. Deres styringskåthet vil felle dem. Ta fra dem midlene de leker seg med, som er andre folks penger opparbeidet ved arbeidsinnsats.

Det eneste som kan redde økonomien om de ikke velger en annen vei er en krig. Det vil gi økonomiske oppgangstider igjen denne gang som det historisk har gjort. Håpet mitt er at vi denne gang greier oss med en økonomisk krig.

Alternativet er at menneskene igjen får bli frie individer, deres fød­selsrett fra Skaperen, og eie seg seg og sin arbeidskraft. Politikerne har tatt fra menneskene deres frie vilje i form av bugnende lovbøker og handelsavtaler. På denne måten blir det ikke rom for å utvikle den indre moral og holdninger gjennom prøving og feiling, som må til for at «slekter skal følge slekters gang».

Et samfunn som regner mennesket som grunnleggende godt trenger ikke alle desse lover og påbud. Ethvert menneske kjenner forskjell på rett og galt i sitt eget indre sålenge de ikke oppmuntres til å bli følel­sesmessig fremmedgjort. – De ti bud burde være nok i seg selv. Det er lovjungelen som skaper avmakt og sjelelig/åndelig fremmedgjøring på individplan. Og når dette skapes på dette plan så vil samfunnet deretter falle som dominobrikker pga. at det er summen av individene.

Så en stund vil det i opprør mot dette scenario bli alles kamp mot alle, der enhver får greie seg som best en kan mens en tar denne grunnleggen­de lærdom mellom hva som er rett og hva som er galt. Resultatet deretter vil blie at den naturlige samhandel får utvikle seg igjen uten politikkens hjelp. Basert på den enkelte aktørs egne behov. Samhandelen vil regulere seg selv utav menneskeli­ge relasjoner og felles interesser. Ekte relasjoner og ikke papirrelasjoner. Dermed vil enhver kunne handle og få utbyttet av sin egen arbeids­kraft selv.

Jeg imøteser kollapset med forventning, for som individe­ne blir behandlet idag med sine egne midler kan det aldri være meningen at det skulle være. Dermed må politikerne tas fra sitt styringsredskap – pengene. Da kan de kanskje komme de som virkelig vil være det de var ment å være, nemlig folkets tjenere, heller enn dets herskere. Tiden alt dette skjer kjenner ingen mennesker, men tegne­ne er tyde­lige idag. Jeg håper at det skjer snarest, for ingen­ting er verre enn det som foregår idag – menneskesjeler som fødes til og lever i ufrihet. Jeg sier ikke at det er nødt til å bli slik. Tegnene er tydet utfra poli­tikken som blir ført idag. Når forutsetningene endrer seg (politikken endres) så vil også omstendighetene endre seg. Det er en naturlov.

Det er menneskenes egen delaktighet i skaperverket som således frem­kommer utav den frie vil­je – IKKE noe snakk om Guds straf­fedom. Vi velger liv eller destruksjon for med den frie vilje kommer ansvar. Desse to som henger sammen som to erteris.

Kanskje en del mennesker vil dø også. Slik er det i en verden hvor «sur­vival of the fittest» (den best tilpassningsdy­ktige/s­terkeste overle­ver) er det rådende prinsippet. Og vi er jo virkelig over­befol­ket – er vi ikke det da? Bedre å hjelpe noen få til et godt liv, fremfor å bruke milliarder på seigpining og temporær utsettelse av dødsprosessen hos de mange.

Dette skyldes politiske prioriteringer også. Ved å bedrive midler­tidig kunstig åndedrett på alt som ikke har livets rett. Sosialistisk dårskap hvor storsamfunnet skal være hele verdens mor/far. Hva vi kan gjøre er å lære dem å overleve hvor de er isteden­for, slik at de kan dra hjem og bygge levedyktige samfunn i hjemlandene.

Åpne grenser og blan­de­de kultu­rer vil gi Babelsk forvirring. – Bare babbel og dårlig kommuni­ka­sjon, uorden og kultur gnissninger. En urden som er villet; «splitt og hersk».

Herre over liv og død greier de ihvertfall ikke uansett viten­skap og hvor hardt de enn prøver. De eneste de greier å finne ut av er nye måter å drepe barna i mors liv og hvordan manipu­lere artene inkl. men­nesket.

Den fysiske manipuleringen fore­går i de offentlige sykehusene, mens den psykiske forgår i alskens barnehager eller barneoppb­evarings­institu­sjoner – enhetsskoler der alle bestrebes å bli lik. Alt dette bygger opp et kollektivt ansvar for mennes­ke­he­ten som det må jobbes hardt for å gjøre opp for. Hvis ikke går det ad dundas. Det politiske korrekte utenkende menneske er resultatet, og når bjellesauen går i grøfta, så går alle sauene etter den.

Mange har spådd det samme uten at det har skjedd sier du ? Det er bare fordi at menneskene har kommet til fornuften og endret kurs – dempet virkningene. At vi fremdeles lever og er til, er det beste beviset på det.

Det er mitt håp at vi gjør det denne gangen også, men til det trenger vi en dreining av politikken (med en sosial profil håper jeg). Noen må komme frem og tørre å si ifra om hva som er galt i vårt samfunn. Hvem skal det være så lenge ALLE er indoktrinert i det politisk korrekte, og hva som læres i «likhets skolen»? Men kanskje er det bare nødt til å gå så galt når selv Kirken (Den Store Babyl­onske Skjøge), som skulle være åndelig veiviser, spiller på lag med maktapparatet. Begge drevet av maktbegjær over medmen­nesker og penge­grisk­het etter andres penger, som de ikke natur­lig får tak i utav mennes­kenes frie vilje. Når de av mangel på åndelig kraft ikke lenger greier å appelle­re til menneskenes hjerter, må de finne andre måter å holde sin virk­somhet igang på! Horekirken som har solgt seg til Staten og for dens verds­lige virksomhet, siden Konstantin verdsliggjorde den i år 325.

EF-systemet er skapt utav en god tanke, men politikerne har ødelagt den som alt annet som de blander seg borti og legger sin hånd på. Dette var ment å være noe som grodde i menneske­nes hjerter og ikke i overfyllte protokoller. Det kommer til å vise seg at de fleste land etterhvert får nok med seg selv og sine indre problemer.

Er jeg en dommedagsprofet ? Vi får se. For meg er ikke dette endetiden, negativt og død, men tvertimot fødsel og en ny og bedre begynnelse. Det bereder grunnen for ny vekst. Er det nødt til å gå så langt at alle står mot alle for at majoriteten av menneskene skal lære, både personlig og nasjo­nalt, så la det skje snarest så vi blir ferdig med det. Død er liv!

Jeg er ingen tilhenger av seigpining. Tverti­mot så gleder min frie sjel seg, for utav lidelsen og smerten kommer gjenfø­delsen og oppvåknin­gen ! Bruk derfor din stemme til å gå inn for familien og liv, også for de aller minste, og imot politikkens lekekasse – EF/FN-systemet, og arbeid for personlig samarbeid mennesker imellom på personlig nivå.

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Facebook Comments

Kommenter. Leave a Comment


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.