Island; Utpresset og Robbet av Internasjonal Mafia

Islandsk tidligere statsminister og senere Sentralbanksjef og Bilderberger David Oddson (til venstre) gjennomførte operasjonen galant for sine sjefer. Husk at vår egen Sentralbanksjef Gjedrem også er Bilderberger og Rockefeller 'stooge'.
Island’s tidligere statsminister, Bilderberger, og senere Sentralbanksjef David Oddson (til venstre) gjennomførte operasjonen galant for sine sjefer. Husk at vår egen Sentralbanksjef Gjedrem også er Bilderberger og Rockefeller ‘stooge’.

Island gjennomlever sine skjebnetimer idag. Vi som følger med kan bare holde pusten. Vil ‘Lyset Fra Nord’ være at de opponerer mot denne internasjonale mafia, eller vil de gi etter og gi tapt, som så mange land har måttet gjort for denne overmakt før dem?

ICESAVE (avtalen om hva Islendere må betale for hva private banker har tapt i Nederland og Storbritania) er godkjent av det Islandske parlamentet, og ligger til godkjenning hos Presidenten. EU har sagt at Island ikke får bli EU-medlem før de har betalt ‘sin gjeld’. Norge har sagt at Island ikke får låne penger av oss, før de har innfridd IMF’s (International Monetary Fund) krav. Vi vet veldig godt hva slags agenda IMF har, i sin privatisering’ av nasjoners ressurser til Den Nye Verdensordens agenturs allerede velfylte lommebøker. Jfr. The Confession of an Economical Hitman; Mr, John Perkins.

Vi kan ikke si dette bedre enn de som gjennomlever elendigheten:

Et Åpent Brev Fra en Islands Forelder Som Ikke Vil Sette Sine Barn I Livslang Gjeld Til Internasjonal Mafia; Den Nye Verdensordens Agentur.

«Som statsborger av Island og som forelder er jeg nødt til å skrive til dere alle om Icesave, tvang og utpressing fra EU, IMF, de britiske og nederlandske regjeringene og med den åpenbare underliggende hjelp av den svenske regjeringen, mot den islandske nasjonen. Det er klart for de fleste av oss hva som skjer og vi vil ikke stå for det. Vi vil skrive om det for hele verden hvis det er det som trengs, og det har mange islendinger og utlendinger allerede gjort.

ICESAVE eller ICE-SLAVE som det kalles på Island, er ikke en plikt for det offentlige på Island. Icesave er en privat gjeld til en privat BANK som er konkurs. Hovedeier var Björgólfur Thor Björgólfsson fra London, England. Han var den største eieren av Landsbanki (Icesave banken) og han er således den viktigste skyldneren i Icesave. IKKE den islandske befolkning.

Den islandske befolkning skylder IKKE Icesave. De britiske og nederlandske regjeringene og EU lyver til verden om Icesave problemet. De misbruker sin makt med IMF for å tvinge den islandske befolkning til å betale Icesave og det vil ødelegge oss. Hvis den islandske regjeringen signere denne ulovlige slave-kontrakt, vil vi aldri bli ferdig å betale denne galskapen. Bare rentene vil gjøre oss konkurs oss, og balansen vil forbli ubetalt. Med Icesave er det intensjonen til britene og nederlenderne å bruke oss som en inntektskilde. Det har tydelig kommet ut i det åpne og folk over her har begynt å skrive om dette og gått sterkt imot det. Opposisjonelle politiske partier er rasende.

Mange har flyktet fra landet og mange flere vil flykte dersom slave-kontrakten går gjennom parlamentet. Vi vil ikke leve i landet vårt som slaver. Folk kaller dette ICE-slave eller den andre Versailles avtalen multiplisert.

Mange økonomer, jurister og andre har motsatt seg lovligheten av Icesave, både på Island og i utlandet. Våre mest respekterte juss professorer hevder det er INGEN LOV SOM FORPLIKTER DEN ISLANDSKE NASJON Å BETALE ICESAVE.

Icesave banken (Landsbanki) opererte under EØS / EU lover og under tilsyn av 3 land: Storbritannia, Nederland og Island. IKKE BARE Island. EØS, EFTA og EU-rettslige instanser utstedt aldri en eneste klage mot driften av Icesave. Den europeiske loven var feil, og heller enn å ta ansvaret for det, så ser EU etter en syndebukk, og Island var lett offer. Vi skrev ikke loven, vi fulgte den. Følgende er loven Icesave banken opererte under:

Fra EØS / EU-direktiv 94/19/EC,

«Dette direktiv kan ikke resultere i medlemsstatene eller deres kompetente myndigheter blir gjort ansvarlig i forhold til innskytere hvis de har sørget for at én eller flere ordninger som garanterer innskudd eller kredittinstitusjoner sørger selv for å sikre kompensasjon eller vernet av innskytere under forhold foreskrevet i dette direktivet er innført og offisielt anerkjent.
«Whereas this Directive may not result in the Member States’ or their competent authorities’ being made liable in respect of depositors if they have ensured that one or more schemes guaranteeing deposits or credit institutions themselves and ensuring the compensation or protection of depositors under the conditions prescribed in this Directive have been introduced and officially recognized.»

Den islandske regjeringen oppfylte denne EØS / EU-rett, selv om den britiske og den nederlandske myndigheter sier det motsatte. Ingen, ikke EU, ikke IMF, eller noen andre, kan komme, etter disse fakta, og kreve at vi betaler det vi ikke skylder. Vi vil ikke bli truet. Vi vil ikke være ydmyket lenger. Vi vil ikke utnyttes av EU, IMF og de to gamle koloni makter. Vi vil ikke bli deres nye koloni og betale for utpressing. Jeg føler for alle menneskene som mistet pengene sine. Likevel kan vi ikke betale det vi ikke skylder.

Bare ett politisk parti her, partiet til Jóhanna Sigurðardóttir (statsminister) og Össur Skarphéðinsson (utenriksminister) er svært villig til å gjøre noe for EU, deres primære og privata sak. Og dette har ødelagt vår sak sterkt mot ytre undertrykkende krefter og har isolert oss. I stedet for å snakke offentlig om sin egen nasjon i verden, har de ja-et med i alt EU krevde. Helt mot viljen til det store flertallet av folket og til vår avsky og raseri. Nær 90% av landet er imot å betale Icesave. Det ser ut som 10% igjen må være tilhengere av dette korrupte politiske parti. En gruppe advokater har inngitt en klage mot politikere som har til hensikt å tvinge ulovlig Icesave på oss. Menneskene samler inn underskrifter for å overbevise vår president om ikke å undertegne denne forferdelige Icesave loven.

MERK: Johanna og Össur’s politiske parti er det eneste politiske partiet med EU på dagsorden. Men de bare fikk 29% av totalt antall stemmer, og flertallet av den islandske velgere ønsker IKKE å bli med i EU og har ingen intensjon om å gjøre det. Så EU, de nederlandske og britiske parlamentene må stoppe å tru våre politikere ved å fortelle dem at vi vil ikke få lov til å delta i EU hvis vi ikke betaler ICESAVE. Minst 3 medlemmer (1 økonom og 2 advokater) av parlamentet vårt har rapportert trusler av denne art. Og takk gud for at vi ikke får lov til å delta i en uninon med agressorene: Storbritannia og Nederland, og noen få andre mektige nasjoner. Med den største respekt for de andre nasjoner innen EU.

Hvis britene og nederlenderne mener de har et juridisk krav, bør de fremme saken for en domstol. Men nei, det vil de ikke ha. De ønsker å nekte oss vår konstitusjonelle rett til å gjøre det. De vil absolutt IKKE ha dette foran en dommer. Er det rart folk finner det merkelig eller mistenkelige?? Nei, de vil tvinge den islandske regjeringen til å signere en kontrakt som sier at vi ikke skal følge en dom. At vi ikke vil følge en DOM. At hvis en domstol avgjør for oss, så kan vi snakke til dem, våre agressorer, og diskutere dommen med dem. Dette er en kriminell tvang.

IMF har vært over hele verden i lang tid og utnyttet og ødelagt land. De tvinger land i enorm gjeld for å samle inn penger for City Bank [o.a.: Rockefeller et al] og andre store banker og for større og sterkere land som Storbritannia og Nederland. IMF gjør dette i viten om at disse landene kan aldri betale den kolossale gjelden etter utpressing. Det er en del av planen å gjøre de landene de utgir seg for å hjelpe til konkurs. Å få slått konkurs disse landenes bedrifter og folk.

De holder renten høy for de velstående og tapper økonomien, de krever utålelig kutt i utdanning og helsetjenester, de krever svært høye skatter. Så når slavene ikke lenger kan betale – akkurat som IMF visste de ikke kunne – så kommer de inn og krever eiendom og ressurser veldig billig: De privatiserer disse landenes banker, bedrifter og naturressurser. De har startet denne prosessen på Island og i Latvia.

IMF gjorde dette i Argentina, Bolivia, Colombia, Panama, India og mange andre land i Afrika, Asia og Sør-Amerika. Nå har mange av disse landene såkalt 3dje verdens land status: Armod og fattigdom etter koloniseringen og IMF utpressingene. IMF bør bli lagt ned. IMF er nå i ferd med å ødelegge Island og Latvia.

Vi vil ikke leve i vårt land som slaver. Vi vil ikke betale den ulovlige ICESAVE.

http://eeelle.blog.is/blog/eeelle/entry/981861/
——-

England og Nederland har ennå den foreløpig siste aristokratiske elite i Europa av noe rang. Kongehusene i begge land eier enorme verdier, og store bedrifter over hele verden, og søker hele tiden muligheter til å få lagt sin klamme hånd over andre lands ressurser. Prince Bernhard av Nederland var en av stifterne av Bilderbergerne. Rothschild’s og det engelske kongehus, sammen med det nederlandske utgjør således ikke bare de siste rester av Britisk-Israelisme’; ‘Guds Utvalgte Folk’, men også eiendomsfolket på jord, tror de. Folkene i både Storbritania og Nederland er ikke annet enn slaver og uvitende medløpere til sine ‘eieres’ og herskeres agendaer.

Legg merke til hva denne Islandske blogger sier om deres situasjon som en lignende Versailles kontrakt. Det er nettopp det samme. Ranet av internasjonale bankiere før de erklærer krig mot dem som ranes, og ikke vil betale.

«Many people have fled the country and many more will flee if the slave-contract goes through the parliament. We will NOT live in our country as slaves. People call this ICE-SLAVE or another Versailles Contract multiplied.»
http://eeelle.blog.is/blog/eeelle/entry/981861/

Det er nettopp tilfelle med Tyskland etter første verdenskrig og før den andre, at de ingikk Versailles Traktaten som loppet det tyske folk for generasjoner fremover. Det var det Sosial Demokratiske Partiet, som stod bak i Tyskland også, og grunnen til at Hitler fikk vind i seilene var at Tyskerne følte seg sviktet av sin egen regjerning; Det Sosial Demokratiske Parti, som forøvrig var sterkt dominert av jøder. Derav fikk den anti-jødiske holdning slik grobunn i den Tyske befolkning frem mot den andre verdenkrig.

De som graver videre, vil finne uhyrlige paraleller mellom Weimar Republikken og USA, med store implikasjoner.

Lykke til island. Lykke til latvia (liten forbokstav – Deres suverenitet KAN være 100% over, om de noengang har hatt det 100% da). Lykke til resten av verden.

Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)
Spread the love - Sharing is caring