Skriv ut Skriv ut

Juleevangeliet 2008; Ikke stol ubetinget på vårt lederskap

sint
– det politiske, religiøse, økonomiske eller annet lederskap. Riksavisen.no er den ledende nettavis i Norge som tilbyr ‘religiøse’ innfallsvinkler til begivenhetene i verden, for som vi har sagt før så kan ikke verdens beskaffenhet forstås uten at en forstår de religiøse implikasjoner. Vi er faktisk de eneste som fyller denne funksjon i Norge idag, og tar det ansvaret. Alle andre religiøse er truet til å tie, eller de er omvendt til ‘Keiserens religion’; den neo-konservative judeo-kristne smørje.

Vi er på ingen måte religiøse, men regner oss for åndelige. Vi tror at julen er en gammel hedensk skikk som kommer fra Babylon (en mysteriereligion i motstrid til kristendommen som tilber ‘Sun of God’ mer enn ‘Son of God’), og at kirken er en uting som ensretter folk mer enn den setter dem åndelig fri, idet med kristendommen var ‘kirken’ en samlebetegnelse på et fellesskap av mennesker som deler den samme troen, uten av den trenger å være organisert i noen slags forretning for det.

Samtidig anerkjenner vi at alle religioner har noe rett i seg, i sin søken etter sanhet og rettferdighet, så inneholder religionene et ‘veikart’ til opplysning. At religionene, spesielt kristendommen og jødedommen har blitt vridd og vrengt på for å behage makthaverne (jfr. Keiser Konstantin som på Kirkemøtet i Nikea i år 325 gjorde kristendommen til ‘sin’), utelukker ikke at dette veikartet når en forstår det åndelig, som en indre vei til opplysning, mer enn en ytre vei til ‘frelse’, kan være nyttig. Den ytre vei er et system som tilber institusjoner og skikker mer enn bringer den indre opplysning for den åndelige pilgrim, og som dermed blir det motsatte av hva det var tiltenkt (for å behage makthaverne).

««Det skjedde i de dager at hele verden skulle betale skatt»
Har du tenkt over hvorfor verden måtte innskrives i manntall? Jo, fordi de skulle betale skatt. Du kjenner sikkert igjen teksten, og du kommer til å få høre den i julen. Dette er starten på juleevangeliet. Men det er også en fortelling om skatt. For hvorfor skulle den romerske keiseren Augustus, som på den tiden var verdens mektigste mann, telle alle innbyggerne i det romerske imperiet? Jo, fordi han måtte vite hvem som skulle betale skatt. Derfor måtte Maria og Josef ri fra Nasaret til Bethlehem – for at skatteoppkreverne kunne telle dem, og at de senere måtte betale skatt. I tidligere engelske bibeloversettelser starter da også Lukasevangeliet slik: «And it came to pass in those days, that there went out a decree from Caesar Augustus that all the world should be taxed». Keiser Augustus omtales av historikere som en skattestrateg, som visste å bruke skattene til sitt eget beste. Ikke ulikt dagens politikere. Blant annet fant Augustus ut at man kunne bruke skatter for å redde kostbare løfter. Augustus hadde nemlig lovet soldatene sine pensjoner, men det er dyrt. Løsningen for skattestrategen Augustus var klar: Han innførte arveavgift for å finansiere pensjonen! Senere har både engelskmennene og nederlenderne henvist til nettopp Augustus når de innførte sin arveavgift.»
http://www1.vg.no/pub/vgart.php?artid=549706

«ROMERRIKET. Adams forteller blant annet at en av hovedgrunnene til at islam bredte seg så raskt i tiden fra år 632 til 750 – på denne tiden øket islams utbredelse raskere enn noen annen religion noen gang har spredt seg – var at de arabiske erobrere ikke krevet opp skatt av dem som lot seg omvende til islam. Kristne ble avkrevet høye skatter; de som lot seg omvende ble ikke avkrevet skatt.»
http://www.aera.no/skatt.htm

Oss rebeller imellom
Hva gjorde dermed Jesus mest opprør mot? Romerne som ville ha skatter ? Eller mot sitt samtidige religiøse lederskap ? Begge ? Kanskje kunne en blitt fri av begge om en først ble fri det religiøse lederskapets manipulasjoner ? Blir en først åndelig fri, så er det utrolig hvor mye lettere en ser urett og galskap. Men åndelig frihet ville de ikke ha. Det truet deres makt og deres inntekter.

Vi kan finne ut av all verdens konspirasjoner hos makter og myndigheter for å holde folk som mentale og økonomiske slaver i sine ‘power plays’, men uten at en får med de åndelige drivkrefter som ligger bak vil en aldri fatte konspirasjonens dybde. I sin enkleste form kan den religiøse lære sammefattes  til kampen mellom det gode og det onde. Så enkelt er det. Alle våre studier kan sentreres rundt det.

Ef 6:12  «For vi har ikke kamp mot kjøtt og blod, men mot makter, mot myndigheter, mot verdens herrer i dette mørke, mot ondskapens ånde-hær i himmelrommet.»

Når en står ovenfor det ondes problem, og vil bidra til å løse det, og begynner å finne utav saker og ting, så slår frykten inn. En kan gjennom historiene i Bibelen blant annet lese om andre som har vært i samme båt, og har gjennomgått de samme følelser:

Joh. 7.13: «Dog talte ingen fritt ut om ham, av frykt for jødene.»

Joh. 20.19: «Det var om kvelden samme dag, den første dagen i uken. Av frykt for jødene hadde disiplene stengt dørene der de var samlet. Da kom Jesus; han sto midt iblant dem og sa: «Fred være med dere!»»

Når denne frykten slår inn så er det viktig å ha basis i en dypere tro, en viten om at dette livet ikke er alt, men bare et kapittel i et liv som strekker seg over mange dimensjoner og æoner. Religionens lære har lenge prøvd å fortelle oss at gjør vi det riktige vil vi profittere på det i evigheten, på forskjellige måter, om ikke vil vi tape på det. Dette gjør det personlige ansvar mer synlig, hvilket er hva vi trenger. Enten er en en del av løsningen, om en bidrar, om ikke en gjør noe er en mer en del av problemet. Den som tier samtykker heter det.

Vi tror at vi ved å skrive om dette på den måten vi gjør, så kan vi hjelpe andre åndelig disponerte på sin vei. Der er ikke mange på den veien, men så er heller ikke vårt stoff for massen, men for de få som har de rette impulser mot sannhet og rettferdighet, og som har kommet et stykke i sin utvikling. Det stykket går ofte utover den rent intellektuelle forståelse av verdensbegivenhetene som har foregått og som utfolder seg. Først kommer kunnskapen, siden forståelsen, og for forståelsen sin del må der ofte en åndelig fakultet i mennesket til for hjelp. Det trenges,  for hva er ondskap ? Vi vet at det ‘onde’ trives best ‘i mørket’, dvs skjult for menneskene. Det er altså vanskelig tilgjengelig kunnskap som må til, som må studeres, og som må settes sammen. Hvorfra kommer ondskap ?

Vitenskapen har nå repetert professor Milgram’s test fra 1962: Mer enn 80 % av folket vil torturere andre hvis de er fortalt så av en autoritets figur. Har vi ikke lært noe ting ? Jeg er ikke overasket. Er du?

«Der er ingen mulighet for dem til å si ‘Hva er min moralske oppfatning til dette?’«, avslutter artikkelen om den seneste vitenskapelige undersøkelsen om hvordan folk lett gjør ondt mot andre så lenge de blir dette fortalt av en ‘autoritet’. Milgram’s originale studie her.

De gis ikke den muligheten til å stille seg dette spørsmål, og ergo gis de ikke det valget, og slipper dermed å ta valget. Men rettspraksis fra Nurnberg etter andre verdenskrig er at enkeltindivider har ansvaret selv, uansett hvor mye ordre de har fått. Konklusjonen er at vi må bare rett og slett legge av oss autoritetstroen, forkaste enhver autoritet som vår leder, og begynne å tro mer på våre egne moralske vurderinger, og være våre egne autoriteter. Ondskapen trives ser det ut til best i kollektivistiske former. Den utbrer seg kollektivt. Mennesker gjør dermed ikke ondskap fordi de er personlig onde, men fordi de er intetanende med på det som de ledende krefter i verden forordner.

«Inntil menneskene anser livene til andre like verdifullt som sitt eget, så vil dette uheldigvis komme til å forbli sånn«.  Louise, Lincoln, UK.

Louise summerer opp det enkle kristne budskap, essesen av det; «gjør mot andre som du vil at andre skal gjøre mot deg«.

«Det er ikke det at rett og slett at disse folkene ikke er gode mennesker mer – der er en massiv sosial påvirkning som pågår«.
Dr Abigal San. clinical psychologist

http://news.bbc.co.uk/2/hi/health/7791278.stm

De Utvalgte vs. De Utvalgte
Hvis en som føler seg av sin ‘Gud’ et elsket individ og dermed Utvalgt, blir behandlet dårlig av en annen som også føler seg som Guds utvalgte, hvordan skal da dette ende ? Bibelen sier at guds utvalgte ikke skal ta rente fra en annen utvalgt. Spørsmålet blir så å bestemme hvem sin oppfatning om sin utvalgthet som er riktig. Hvem skal bestemme dette ? Ikke rart det blir krig i verden.

«Deutszland Uber Alles», det er slagordene vi får høre igjen før eller siden, i en eller annen form. Og alle bannere og ‘God Bless America’ idag i Amerika sitt hegemoni ligner mistenkelig på hva som utfoldet seg i Tyskland under andre verdenskrig. Og som den åndelige pilgrim vil før eller siden forstå, så har den ‘utvalgte’ gruppe som profitterer på vår elendighet, til all tid vært den samme. For dette har de brukt manipulasjon, propaganda, lurerier, og helt opp til mord av dem som sier dem imot, og avslører dem.

I Edward Bernays (Sigmund Freuds nevø og spindoktorens far) bok ‘Propaganda’, hans viktigste bok, argumenterer han med at den vitenskapelige manipulasjon av den offentlige opinionen er nødvendig for å unngå kaos og konflikt i samfunnet: «Den bevisste og intelligente manipulering av de organiserte vaner og meninger hos massen er et viktig element i et demokratisk samfunn. De som manipulerer disse skjulte mekanismer av samfunnet utgjør en usynlig regjering som er den virkelige makten i vårt land.  … Vi er styrt, våre sinn er formet, våre smaker er formet, våre ideer er foreslått, for det meste av menn vi aldri har hørt om. Dette er det logiske resultat av hvordan våre demokratiske samfunn er organisert. Enormt antall mennesker må samarbeide på denne måten hvis de vil leve isammen som et velfungerende samfunn. … I nesten enhver handling i våre daglige liv, om det er i politikken eller i forretninger, i våre sosiale samkvem eller i vår etiske tenkning, er vi dominert av et relativt lite antall personer. .. som forstår de mentale prosesser og sosiale mønster til massene. Det er dem som drar i trådene som kontrollerer den offentlige mentalitet.»

«Vi er oppdradd tradisjonelt til å stole på våre myndigheter, og er overbevist om at de bryr seg om oss. Dette er imidlertid, et stort feiltak. Under overflaten av den offisielle politikk er det en komplisert sosial og intellektuell prosess som foregår.»
Robin deRuiter. «Worldwide Evil and Misery: The Legacy of the 13 Satanic Bloodlines»

Jesus sa (Joh. 8.32): «Da skal dere kjenne sannheten, og sannheten skal gjøre dere fri

Våre valg definerer hvem vi er
I det store og det hele så betyr ikke alt så mye mer enn å velge det gode eller det onde i oss selv. Men først må vi vite å skjelne mellom det gode og onde da. Vi velger i de valgene vi gjør mellom hva vi ikke tolererer, som de Guds Utvalgte Barn vi er, eller hva vi stilltiende aksepterer, for i enden av det hele, så er det bare vi selv, og kun vi selv, som har retten og makten til å vite eller kunngjøre vår arverett til ‘Guds Rike’ (ved vår frie ånd), vite og bestemme om vi er Guds barn eller ikke. Og faller vi ned på den anerkjennelsen at vi er det, så kan vi enkelt og greitt ikke klare å ta noe dritt fra andre, om de aldri så mye kaller seg Guds spesielt utvalgte.

Jordan Maxwell sier 1:03:00 i video nedenfor, eller her:
«The real freedom in man is up here (in head). Consequently. [] The first governor in State of California said; No man is safe when freedom fails, the best man rotten in filthy jails, while those who cry the peace of peace are hung by those they try to please. Meaning that there can never be a common cause with darkness, there is no place for life dealing with darkness. You have to know the truth, and seek the truth and the thruth will set you free. Thats true. The more you educate yourself, the more you understand where things come from, the more obvious become, and you begin to see lies everywhere. And now you are in tune with God, and now you can begin to see where things have come from and where they are going.»

Jordan Maxwell igjen:
51:50 > «I again have to re-emphasize my appreciations for the divine principles in the scriptures, I believe there is a profound story especially in the New Testament. I think the New Testament as a redemption story, but most people dont know what redemption means.»

‘Redemption’ menes forsoning / forløsning / løskjøping fra forpliktelse. Vi har ved et offer gjort av mange martyrer før oss, som symbolikken rundt bibelhistorien om Jesus fra Nasareth illustrerer, blitt frikjøpt fra utvalgtes krav til blodofring, hellige rituelle avlidninger av mennesker og dyr, av deres utbytting av oss gjerne gjennom skatter og avgifter, løst fra å være disse selvutnevnte utvalgte menneskers slaver, men også mye mer. Vi er åndelig fri ! Dette er julens glade budskap, og det feirer vi svært gjerne.

2.Tim. 4.7: «Jeg har stridd den gode strid, fullført løpet og bevart troen.»

Det er hva den åndelige pilgrim mest vil ha igjen av sitt jordiske liv. Ikke masse penger, ikke makt, ingen heder, ingen ære, men bare dette:

«Jeg har stridd den gode strid, fullført løpet og bevart troen

– For en får ingenting med seg der en går likevel, annet enn sin sjels velvære ved å gjøre nettopp dette.

1. Peters brev 1-2; «Jesu Kristi apostel, hilser de utvalgte som lever som fremmede, spredt omkring i Pontos, Galatia, Kappadokia, Asia og Bitynia, 2 de som er utvalgt slik Gud, vår Far, på forhånd hadde bestemt, og ved Ånden innviet til å være lydige og til å bli renset ved Jesu Kristi blod. Nåde og fred være med dere i rikt mål!»

1. Peters brev 9-10; «Men dere er en utvalgt slekt, et kongelig presteskap, et hellig folk, et folk som Gud har vunnet, for at dere skal forkynne hans storverk, han som kalte dere fra mørket og inn i sitt underfulle lys. Dere som før ikke var et folk, er nå Guds folk.»

Har Gud ett folk, eller flere ? Er hans folk det folk av Jesus blodoffer som Peter snakker om, eller de av Abrahams blod ? Abraham frelser ingen ! Hvilken fantastisk forførelse fra Satan, han som er ekspert på forførelser, løgner, sjikane og bedrag, er det at sionistene har fått det til at de er utvalgt og ikke de som Jesus og Peter snakker om, nemlig de som er omskåret på hjertet mer enn nedentil, som er Guds Utvalgte.

Scenen settes for hva mange av kirkefedrene advarte mot, spesielt St. Augustine, nemlig at Anti-Krist reiser seg fra Judaismens midte, fra khazarene og sionistene. Eller Neo-Judaistene som Israel Shamir kaller dem. De som kaller seg jøder, men ikke er det (Joh. Åp. 2.9/3.9).

Shamir beskriver koalisjonen mellom Jøder og goyim som ønsker å opptre som jøder som ‘Mammonites’, til ære for guden de tilber. Han sier i sin bok «Our Lady of Sorrow«:

«The worship of Mammon is the Jewish religion which is now the established religion of the United States. Neo-Judaism is the official faith of the American Empire, and the war in the Middle East is indeed the Neo-Judaic Jihad. Neo-Judaism is the cult of globalism, neo-liberalism, the destruction of family and nature. It is anti-spiritual and anti-christian. It is also an anto-social cult of com-modification, alienation and uprooting. It abhors a cohesive society, solidarity, tradition – in short, it fights against the values upheld by the three great churches.»

President av Iran, Mahmoud Ahmadinejad i en alternativ juletale på Channel4/UK den 25.12.2008.. Hvorfor er han mer på linje med de kristne idealer enn ‘kristenheten’ selv ? Det ble ikke nådig tatt opp.  Han sa blant mange andre kloke ord:

Mahmud Ahmadinejad

«- Om Jesus hadde vært i live i dag, ville han utvilsomt stått sammen med folket i opposisjon mot bøllete, kranglete og ekspansjonistiske stater.
– Om Jesus hadde vært i live i dag, ville han utvilsomt heist rettferdighets banner og kjærlighet for menneskeheten, og kjempet mot krigshissere, okkupanter og kranglete, ekspansjonistiske stater.
– Om Jesus hadde vært i live i dag, ville han utvilsomt slåss mot den tyrannisk politikken til det eksisterende globale økonomiske og politiske system, som han gjorde mens han levde. Løsningen for dagens problem er å returnere til kallet fra de guddomommelige profeter. Løsningen på dagens kriser er å følge Profetene – de var sendt fra den Allmektige til det beste for menneskeheten.
– Vi tror at Jesus Kristus vil returnere, sammen med et av barna til den ærbødige Budbringer til Islam og vil lede verden til kjærlighet, brorskap og rettferdighet. Ansvaret til de som følger Kristus’ og Abrahamistiske trosretninger er å forberede veien for det guddommelige løfte og ankomsten av denne gledesfylte, skinnende og herlige tidsalder. Jeg håper at den kollektive vilje til nasjonene vil møtes i ikke alt for fjern fremtid og ved Guds nåde, at en skinnende tidsalder vil komme til å herske på jorden.»

Mahmoud Ahmadinejad er helt på linje med Jesus sine advarsler, og advarer likeledes mot å bli forført. Når Jesus ble spurt om hva som var tegnet på den siste tid, så sa han:
Matteus 24.3: “Men da han satt på Oljeberget, gikk hans disipler til ham i enerom og sa: Si oss: Når skal dette skje? og hvad skal tegnet være på ditt komme og på verdens ende? 4 Og Jesus svarte og sa til dem: Se til at ikke nogen fører eder vill!

Det er hvor vi er mer og mer er idet vi går over fra år 2008 e.k. til 2009 e.k.

‘Finanskrise’
Vi går inn i stadig strammere tider idet krefter i verden utarmer våre økonomier for å berike seg selv. ‘Finanskrisen’ er menneskeskapt med en hensikt, akkurat som den var i 1929, av samme miljø. For samme formål. De neo-konservative, eller Judeo-Kristne som de også kaller seg, strammer grepet nå. De har tilranet seg lands ressurser, og strammer nå tommeskruen. Hele verdensøkonomien er i deres hender. Om ikke lenge kontrollerer de ikke bare økonomien, men også i en overveldende grad menneskers sjeler og sinn. Hele vår vestlige sivilisasjon er basert på Babylonsk mysteriereligionsk system. Tanya Cariina Hsu tar hele historien bak denne økonomiske virkelighet og den skapte ‘finanskrisen’ opp i sin artikkel ‘Death of the American Empire’
http://globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=10651
blant mye annet sier hun:
«Ironisk nok, minst påvirket av krisen er de Islamske bankene.

De har for en stor del vært immun mot kollaps fordi Islamsk bankvesen forbyr oppbyggingen av formuer via gamling (eller alkohol, tobakk, pornografi, eller aksjer i våpenindustrien), og forbyr kjøp og salg av gjeld og åger (usury). I tillegg, Shari’ah bank lover forbyr investeringer i hvilket som helst selskap med gjeld som overstiger tredve prosent.

«Islamske bank institusjoner har ikke feilet  i seg selv siden de handler i konkrete realverdier og med kalkulert risiko» sier Dr. Mohammed Ramady, Professor of Economics at King Fahd University of Petroleum & Minerals.

Åtte år siden, mai 2000, gav den Saudiske Islamske bankier His Highness Dr. Nayef bin Fawaaz ibn Sha’alan, offentlig, en serie økonomiske foredrag i Gulf statene. På den tiden viste hans forskning at Arabiske investeringer i USA, i størrelsesorden $1.5 milliard, ble effektivt holdt som gissel og han anbefalte at de skulle trekkes ut og re-investeres i realverdier i de Arabiske og Islamske markeder. «Ikke i aksjer fordi aksjemarkedet kan bli manipulert på avstand, som vi har sett i de siste årene i de Arabiske markedene hvor milliarder av dollar forsvant «, sa han.

Han advarte om at det var helt sikkert at det amerikanske økonomiske system var på kanten til å kollapse på grunn av sin kumulative gjeld, stadig budsjettunderskudd og rentene på den gjelden. «Når rentene og underskuddene forfalt, så utstedet de bare nye Statsobligasjoner for å dekke inn de gamle obligasjonene som forfalt, sammen med disses renter og det nye underskuddet innkludert.» Syklusen kan ikke stoppes eller gjelden kanselleres fordi USA ville ikke da lenger kunne låne. Konsekvensen av å stanse denne syklus ville blitt total kollaps av deres økonomiske system istedenfor det delvise, skjønt massive, krasjet i 2008.

«Islamsk banking», sa Dr. Al-Sha’alan, «beskytter alltid individenes’ verdier mens det legger et lokk på egoisme og grådighet. Det har det beste av kapitalismen – filtrerer ut dets negative sider – og det beste ved sosialismen – filtrerer ut dets negative sider også.» Begge systemer vil uungåelig feile. I tillegg trengte ikke Europa og Japan ikke å bli holdt ansvarlig lenger eller ha gjeld til Amerika som beskyttelse mot Russland.

«Den essensielle forskjellen på det Islamske økonomiske system og det kapitalistiske system», fortsetter han «er at Islams rikdom tilhører Gud – individene er bare disponenter. Det er et verktøy, ikke et mål. I kapitalismen er dette motsatt: penger tilhører individer, og er et mål i og av seg selv. I Amerika spesielt, er penger tilbedt som Gud.»

Bush skullI sum, krasjet av hele den globale økonomiske system er et resultat av Amerika’s fiskale arroganse basert på et sett av regler for seg selv og et annet sett for resten av verden. Dets økede kreative finansiering bedro dets folk inn i en falsk følelse av sikkerhet, som nå ser ut som en feil på kapitalismen i seg selv.»

Hvorfor har det vi gått bort fra disse tidlige kristne prinisipper mot utbytting (ågerrenter) og ran i de ‘kristne’ sivilisasjoner ? Er det ‘by design’ så ? Har Amerika, ‘Det Nye Jerusalem’, dradd sin Guds Utvalgte status litt for langt ? Vil de nå gå til krig mot hele verden om nødvendig for å redde sin økonomi ?

Obama skull

De må vel få tatt ut det siste bolverk mot sin Nye Verdensorden og sin totale kontroll over verden og menneskene i den da; de islamske sivilisasjoner. De ‘kristne’ sivilisasjoner (vesten) har de utradert og transformert i sitt bilde allerede. Følg med. For øyeblikket er den siste skanse mot deres fullstendige kontroll over verden noen få islamske land, i Midt-Østen og noen få i Asia.

Se opp for tjuvraddene og forførerne. La lyset, opplysning, illuminere det åndelige mørke de holder mennesker i. Vi trenger ledere, og vi trenger myndigheter, men vi trenger ærlige mennesker i posisjonene som utgjør dette, og som tjener oss som har valgt dem, mer enn sine internasjonale venner. En av demokratiets mest fundamentale rettigheter er vår rett til å kritisere dem når vi mener de ikke gjør jobben sin godt nok, og i verste fall skader vårt land og vårt folk. Vi er deres herskere, de er våre tjenere, ideelt sett (selv om mange av dem har snudd dette prinsipp på hodet).

Pengevekslerne som Jesus drev utav tempelet for 2000 år siden er fremdeles fullt operativ sier Hal Turner i sin analyse av ‘Finanskrisen’, i videoen her:

Ha et God Nytt år i 2009, og lykke til.

Spread the love
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Facebook Comments

One Comment

 1. Conspiracy Classic Contains Many Pearls
  by Henry Makow Ph.D.

  Robin de Ruiter, 58, is perhaps the most prominent European conspiracy writer after David Icke but his ten books have been available only in Spanish, Italian, French, Czech, Serb, German and Dutch.

  Recently an expanded and updated English translation of his classic «Worldwide Evil and Misery: The Legacy of the 13 Satanic Bloodlines» has appeared. If anyone still doubts that a satanic cabal, the Illuminati, is responsible for all wars and depressions and is intent on enslaving mankind, I heartily recommend this book.

  A Dutchman raised in Spain, and now living in Equador, de Ruiter has been studying the Illuminati since the 1980’s. He writes with the assurance of a man who has deciphered the plan. For example, he doesn’t hesitate to place the Rothschilds and «their bank,» the Bank of International Settlement in Basle, at the top of the pyramid. (Puppet Obama will put another trillion in their pocket before the month is out.)

  De Ruiter uses familiar sources but because he is a polyglot, he has access to some important new ones. For eg. De Ruiter recounts the story of a Spanish geneticist who showed that there was no difference in the genetic origin of Jews and Palestinians. He was met with a storm of opposition from Zionists and quickly dropped this field of study. The anecdote shows that, even if the Jews weren’t a race, the important thing is that they think they are. (p.155)

  In 350 pages and 47 Chapters, de Ruiter surveys the New World Order, some parts in groundbreaking detail. He exposes the facts behind the death of Slobodan Milosevic, the 9-11 attacks (the topic of a separate book by de Ruiter FRONTIER AWARD 2005), the Freemasons, the education system, descendants of Judah, the Satanic bloodlines, their Satanic rituals, the Mormon Empire, the Jehovah Witnesses, the music industry and the «Great White Brotherhood.»

  In the following, I’ll present a sample of some of the provocative information available in this volume:

  + The Antichrist will choose Jerusalem as the capital of his global empire. European Jews had no interest in moving to Israel. Therefore Nazism was created partly to establish Israel. There was formal collaboration between Nazis and Zionists. The Nazis allowed German Jews to transfer their money (and even the value of their homes and factories) to Palestine in the form of German industrial products. Thus, indirectly, the Nazis built Israel’s industrial infrastructure. The Zionists were allowed a large network of training camps in Germany. The Zionists were not interested in elderly Jews or young children. De Ruiter claims that they blew up the ship «Patria» in Haifa harbor in 1940 killing 260 people, not because the British wouldn’t let them in but because the passengers were undesirable as settlers. (p.196)

  + In his early days in Vienna, Hitler was not anti-Semitic and his friends were mostly Jews. His Jewish friend Reinhold Hanisch wrote, «Hitler at that time looked very Jewish, so that I often joked with him that he must be of Jewish blood, since such a large beard rarely grows on a Christian’s chin.» De Ruiter supports the view that Hitler’s grandfather was a Rothschild, who financially supported his grandmother. (p.174)

  +The Nazis were largely funded by Illuminati Jewish multinationals like I.G. Farben, German General Electric and German American Petroleum. The Jewish bankers Warburgs transferred 128 million Deutschmarks to Hitler (roughly $30 million.) The Rothschild-run Bank of England handed Hitler Czech assets worth six million pounds. The Rothschild’s Royal Dutch Shell, run by Jews, Peter Montefiore Samuel and Robert Waley-Cohen gave Hitler 50 million Deutschmarks. (p. 180)

  + A common practice among the Illuminati is to adopt out their children. Then a biological father will impregnate his own daughter and the child will be sacrificed to Satan. (p.122)

  + Like Israel, Nazi Germany and the USSR, the United States is an Illuminati creation. «The Illuminati use the US as a springboard for their world leadership to subject other countries and to eliminate the remaining heads of state.» (p.33)

  + The Illuminati operate under many guises. De Ruiter quotes The Instructions of the Order: «It is important that the objectives are realized; the mask that is used is not important as long as there is a mask.» Communism, Zionism, Nazism, Feminism, and apparently even Americanism can be seen in these terms. The key for us is to separate valid ideals from the hidden agenda which they mask.

  CONCLUSION
  Robin de Ruiter writes: «We are dealing with an incredibly powerful conspiracy that controls all areas of our lives to a near perfection.» (38) The genius of this conspiracy is that most people are unaware of it. They simply act out of a combination of indoctrination (education), propaganda and perceived self interest.

  PREVIEW: http://www.marketingnewauthors.com/wwem_preview_1.html

Kommenter. Leave a Comment


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.