Skriv ut Skriv ut

Kristen Kommunepolitikk – Giske

Avisene (Smp 27.09.06) rapporterer fra kommunestyremøte i Giske hvor debattformen for og imot Havsul saken gis mer oppmerksomhet og debatt enn selve vindmøllene, spesielt Arnfinn Rune Giske (KrF) var opptatt av dette. Denne skribent er den første til å ønske velkommen en slik debatt, spesielt den med livssyn brukt i debatt, for hvor kan en ikke dra inn andres personlige livssyn om ikke i politikken, hvor enkelte markedsfører sine kandidatur under den ”kristne” fane (KrF)? Jeg vil bare minne om den kristne reformasjonen som via Hans Nielsen Hauge ble initiert over Norge for over 200 år siden. Ser ut til at det er behov for en ny som den også i dag, å minne om den.

Per Ole Valderhaug (KrF) fremholder at det er urettferdig å kalle ordføreren folkets hersker i Øyblikk 05.10.06.

Jeg kan gjerne fortsette debatten i media over dette tema, men jeg vil ikke at dette skal se ut som det er noen personjakt fra min side. Knut Støbakk er nok den beste ordføreren vi har hatt, veldig aktiv og oppegående, han vil noe, så det er ingenting med det å gjøre; det har med å gjøre for meg å ytre mine ønskede korreksjoner til medkristne utifra mitt livssyn, for i alt jeg gjør, så spør jeg alltid meg selv; ”Hva ville Jesus ha gjort i situasjonen?” Det er mitt ønske at flere kunne spørre seg om.

Dette er det viktige, og det bør være det viktigste også for alle som kaller seg kristen, ”i navnet eller i gavnet”, for det er i handlingen deres vi skal se hvem de er åndelig beslektet med. Og det var også det jeg gjorde da jeg bad om hjelp fra Knut til å stagge en aggressiv kommunekasserer, som ville slå meg konkurs på et uriktig grunnlag, og for det er Knut fremdeles meg svar skyldig, og det preger nok min noe harde skriftlige form. Jeg hadde ressurser nok til å aktivere rettsapparatet, og vant saken, men jeg spurte meg da som jeg spør meg nå; ”Hva ville Jesus ha gjort?” Jesus ville ha hjulpet og beskyttet enkeltmennesker mot enhver urettferdighet og overgrep fra stat, institusjoner og bedrifter. Han ville stått på barrikaden og fordømt Herodes’ våpendragere. Men hvordan blir dettenår de kristne selv kommer i tjeneste for ‘Herodes’. Er det Herodes’ regler, eller deres kristne ånd som blir viktigst åfølge da (?).

Ef. 6:12: ”For vår kamp er ikke mot kjøtt og blod, men mot makthaverne og åndskrefter, mot verdens herskere i dette mørket, mot ondskapens åndehær i himmelrommet.

Ondskapsfullt blir det hvor det er urettferdig og løgnaktig. Jesus bruker enkeltmennesker i sin gjerning, som står til ansvar ovenfor sin samvittighet og den Hellige Ånde i seg og kun det, mer enn de står til ansvar ovenfor myndigheter. Han brukte ikke offentlige etater. Ordføreren skal være vår fremste folkevalgte til å være en slik vår beskytter. Jeg fikk aldri denne hjelpen, og det gir meg grunn til å tro at ingen andre får den heller. Ikke engang svar på henvendelsen. For dette er jeg sur.

EN ting skal stortingsrepresentant, senere statsminister Bondevik (KrF) ha; Han svarte alltid på henvendelser, som det var mange av en gang jeg var i problemer. Men han gjorde aldri noe.

Ikke alle har eller hadde slike ressurser som meg sannsynligvis, som kunne trengt at ordføreren er deres mann. Det står stemplet på minnet mitt bildet av Knut og kommunekasserer Strand i Øyblikk hvor de danser og hopper og er glade for 36 millioner i økte skatteinntekter. Men er det over lik de skal gå for slike inntekter? Vi skulle arrangere folkemøte på dette, noen av oss som var i samme situasjon, også inkludert ”BÅ”, som er død nå, og kanskje gikk bort bitter på behandlingen en fikk i skattespørsmål. Kanskje var hans skattesak like urettmessig som min var?

Ve dere, fariseere og ormeyngel”, hevdet Jesus til tider hvor det ble for mye falskhet og hykleri i samfunnet rundt ham. Skal en kalle seg kristen så må det være i alle henseende, jobb som privat, hvis ikke blir det hyklersk.

Så det skal være OK å bruke livssyn til å markedsføre seg i politikken, KrF, og lokke enker og faderløse til å stemme på seg med å bruke livssyn. Men en skal ikke kunne bruke det til å stille den enkelte til ansvar? Jo, en trenger noen som meg som ikke er i miljøet, som står utenfor, og påpeker hvor en kanskje kan korrigere kursen litt. Om ikke en er i stand til å ta korreksjoner, som reaksjonene kan være en indikasjon på, så beviser det i seg selv at en har blitt for selvgod og sikker i sin tro, og denne selvsikkerheten blir selvforsterkende ved at en er en stor gruppe, det være seg politisk gruppe eller en menighet eller begge, som gjensidig bekrefter at ens tro er riktig og god. En tro blir ikke riktig ved at flertallet bestemmer den! Jesus sitt virke, ord og handlinger viser oss det. Han hadde også et flertall mot seg som definerte troen. Hva dere gjør mot meg og andre som meg, er nøyaktig det samme som fariseerne på hans tid gjorde mot ham. – Ta budbringeren når en ikke liker hans budskap.

Hans Nielsen Hauge sa; ”Da var det liksom jeg så verden ligge nedsunket i det onde noe jeg ble grepet av sorg over. Jeg ba Gud å vente med straffen så noen kunne omvende seg. Nå ville jeg gjerne tjene Gud. Jeg ba han fortelle meg hva jeg skulle gjøre? Da lød det i mitt indre: ”Du skal bekjenne mitt navn for menneskene, formane dem til å omvende seg og søke meg mens jeg finnes, kalle på meg når jeg er nær og rører ved deres hjerter, så de kan omvende seg fra mørket til lyset«.

Det gikk så langt for Hauge at han ba Herren om å få dø. «Men da lød det meget tydelig i mitt indre: Vil du dø nå, så har du for framtiden tjent synden. Du skal isteden bringe meg salighets frukt. Du har jo lovet å tjene meg, og vit at jeg ofte har brukt de små i verden til å utbre mitt rike. Jeg har kalt hyrder, fiskere og tollere til å følge min plog (1.Kong 19, Amos 1 og 7,14-15, Matt 4,18-19 og 9,9). Jeg skal gi deg kraft og visdom som dine fiender ikke skal kunne stå imot. Bli du kun fast i ditt kall og fortsett i tålmodighet. Jeg sa: Ja, når du min Gud vil styrke meg så er jeg villig. Siden denne gang har jeg hverken bedt om å bli kvitt mitt kall eller dø uten når det behager Herren!

Dette dannet et viktig grunnlag for en dyptgripende åndelig, økonomisk og sosial forandring som senere kom hele landet til nytte.

Dette (kursiv) ifølge Steinar Thorvaldsen. Høgskolen i Tromsø, festskrift i anledning Hans Nielsen Hauge’s 200-års jubileum. Og så er det noen krefter i dag som er mer opptatt av å tjene seg selv og sine, enn å tjene sitt land og sitt folk, de som har valgt dem til sine tillitsvalgte, og en skal ikke ha rett til å si imot dem og formane dem? ”Hans Nielsen Hauge var bedrøvet over den åndelige tilstand i vårt kjære fedreland. Prestestanden var stort sett ugjenfødte hyklere som røktet sin egen buk og ikke fårenes. Disse ting tok han fatt i i sine første bøker: ”Betraktning over Verdens Dårlighet” og ”Løpebanen”.”

Avslutningsvis poengterte representanten Giske i Giske Kommunestyre i Smp at ”slik vil vi ikke ha det”, med henvisning til debattform, og det er helt naturlig, men at de tror at de har makt og kraft til å påvirke hva andre skal mene og si, er nettopp grunnen til at vi ”bare skal ha det !”. De har kanskje blitt selvgode og utilnærmelige, som nettopp var utgangspunktet for artikkelen om Havsul-saken; at politikerne hadde blitt fjernt fra folk flest, dem de representerer, og at det interessante var ikke hva politikerne mente, men hvordan de representerer folkemeningen, og forvalter deres felleskasse og verdier. Har en markedsført seg under den ”kristne” fane, i offentlig verv, så skal en også kunne måtte ta kritikk, for sin ”kristenhet”.

Selvfølgelig vil enkelte ikke ha slike argumenter, for de
· vil være kristne på søndagene mellom 11:00 – 17:00, og ellers gjøre som de behager
· vil ha frihet til å tilgodese sine venner og menighetsfeller i forretninger
· vil ha frihet til å definere hva andre skal mene og si
· vil ha frihet til å dra fordeler av sine verv i politikken (korrupsjon)(fredssenter/FN jobb/annet)
· vil ha friheten til å definere hvem som er kristen eller ikke
· vil ha friheten til å definere hvem som er frelst, tilgitt, fått ”Guds nåde”, etc.

Det var nettopp mot slike at Hans Nielsen Hauge ble en fortærende ild mot all vranglære i sin tid, og måtte ta sammenlagt 10 år i fengsel for sin ”sivile ulydighet”, dvs si imot makthaverne i kirke, justis og politikk. Heldigvis er ikke vårt land bygget slik at dette kan tilfredstilles fullt ut for dem i dag, selv om de kan lage mye problemer for folk som står imot dem, via sine skjulte nettverk, spesielt i kommunepolitikken. Denne skribent vet at hvor det er gode levevilkår for alle, og hvor landet bygges med ærlighet og rettferd for alle, så vil de gå oss godt, og om ikke så vil det gå oss dårlig. Det er alltid verdt å bruke tid på å minne våre politikere på det, selv om de vil benytte enhver anledning til å skyte budbringeren istedenfor å tak i problemene; hykleriet og falskheten hos systemet og seg selv.

Jeg er hos Gud i nåde-
hva skader verden meg?
Om den en stund får råde
og stenger meg min veg?
Om den mitt legeme binder
i fengslets mørke skjul.
Så skal dog Ånden vinne
og holde glad sin jul.

Sa Hauge det en juleaften han ”feiret” i fengselet (1799). ”Haugianervekkelsen skapte positive ringvirkninger i såvel den åndelige som den økonomiske, sosiale og politiske situasjonen i Norge. Bevegelsen skapte en ny tid for kirke og folk, og fungerte som en historisk kraft som var med å sette skille i Norgeshistorien.” En slik kan oppleves igjen, men ikke med den medisinen som våre politikere i dag foreskriver, under hvilken fane det enn kan være de bekjenner seg til.

Hvorfor viser de i liv og vandel at Jesus er dem fremmed? Hvorfor blir jeg slått, hånet, fengslet og løyet på av de som bekjenner seg til å følge Jesus?” De ble Hauge alltid svar skyldig og hatet ham for det. Ofte minte han dem på at Frelseren fikk samme behandling når han sto på sannhets grunn. – De drepte han til slutt.”

Selv for Hallesby er Hauge den største profet som har vært sendt til Norge. Som enhver stor og sann profet fikk Hauge lide for den sannhet han var sendt for å forkynne. Det Hallesby ville, var å verne indremisjonen som en folkelig bevegelse nær menneskenes hverdag (Hallesby: Fra arbeidsmarken). Med Fredrik Wisløff forsvant denne folkelige bevegelse som Hauge og Hallesby var tilhengere av, og vi fikk istedenfor en “billig nåde” – ”kom som du er” frelsesteologi, hvor i likhet med katolisismen alle synder kan forsvares og tilgis. Vi fikk den autoritære teologi, som administreres og distribueres kun av lederskapet i ”kristenheten”, som våre stedlige representanter ser ut il å være tilhengere av; jfr. ”slik vil vi ikke ha det”, istedenfor en direkte forbindelse mellom Gud og mennesker, lekmanns teologi og forkynnelse, som fratar ”kristen”-lederskapet deres makt, og overlater den til enkeltmennesker. – Som vår ordfører, til å gjøre det beste for folket han representerer. Når en spiser kirsebær for mye sammen med representanter for ”de store”, så er det gode sjanser for at en fjerner seg ”fra folks hverdag”. Han skal være folket sin representant, som har valgt ham som sådan, og ikke Statens, og dens institusjoner eller dens bedrifter. Valget mellom å være Herodes’ sin mann (for eks. skatteoppkreveren), eller Herodes’ motmann; Folkets tjener.

Skal vår ungdom gi sine liv for religiøs og partipolitisk feiltenkning, uvitenhet og tankeløshet, som truer vår kultur med selvutslettelse? Skal vår frihet forspilles, fordi det frie ord knebles og ignoreres”, sier stifter og Stortingsrepresentant for Samfunnspartiet, B. Dybwad Brochmann i boken ”Livsløgnen i Faresonen” (1954), som selv ble urettmessig forfulgt og fengslet for sine kristne meningers skyld, av de som stolt hevdet at ”slik vil vi ikke ha det”. Det er grunn til å frykte dem, for de kan ta budbringeren, det viser historien oss.

Dette var det eneste denne skribent ville minne nåtidens lokale Krf’ere om, ikke å bedrive personlig uthenging, for alle gjør nok sannsynligvis sitt beste utifra sine forutsetninger, og av og til utifra sin uvitenhet. Så la oss derfor for Guds skyld fortelle dem at ”slik vil vi ha det”.

Brochmann: ”Søk lys, oppklaring og sannheten om deg selv, så befries du fra den trelldom hvori du har fanget deg selv”. Vår mentalitet blir vår skjebne, både som enkeltmennesker og som (lokal)samfunn, lærte han. Stol ikke på at hverken politikere eller religiøse overhoder/ledere vil godvillig skjenke deg dette, – de kan av og til ha sin egen agenda, bevisst eller ubevisst.

Så mine artikler er overhodet ikke ment å skade noen. Jeg anser det for mitt bidrag til at kanskje vi kunne skape en litt bedre verden i vår lille avkrok, hvor vi tar Bergprekenen og Jesus’ virke og ånd på alvor. Gjør vi det så vil det gå oss alle så mye bedre, både som enkeltmennesker og som kommune. En blir ”ivaretatt” da, og næringslivet vil blomstre som ledd i at enkeltmennesket blomstrer og trives og gjøres delaktig.

Dette gjelder kommunen og storsamfunnet kollektivt som for enkeltpersoner. Det vil gå en godt på tross av verdens urettferdighet og herskeråndens prioriteringer, om en har rette tjenerånden, er budskapet fra en rekke profeter gjennom tidene.

Lykke til.

J.Johansen, Valderøy

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Facebook Comments

One Comment

  1. Pingback: Bevisste Borgere av Norge » Fra Trellekår til Frie Menn

Kommenter. Leave a Comment


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.