Mer Karikaturer Om Religiøse Villfarelser

Verdens friheter
Det spørs i hvilken valuta eller standard en måler ytringsfrihet i. Frihet for hvem?

Karikaturstriden bølger frem og tilbake i kongeriket. Enkeltes religiøse villfarelser om egen utvalgthet, gir seg også diverse absurde utslag i verdenspolitikken.

Dagbladet har publisert karikaturer av Islams Muhammed og Jesus på korset på Golgata med grisetryne i det siste (jeg så heldigvis ikke dette bildet selv, ble det bare fortalt), men det er merkelig hvordan de aldri sier noe morsomt og kritikkverdig om de som har hatt makten i Norge etter andre verdenskrig til d.d. Har de ikke ytringsfrihet om alle tema?

Arbeiderpartiets sterke mann Håkon Lie skulle ‘bygge det Nye Jerusalem‘ og bidra til sionismens ekspansjon i verden etter andre verdenskrig i henhold til avtale mellom Lord Balfour (Storbritanias Utenriksminister) og Baron Rothschild -KingOfIsrael-, jfr. Trygve Lie som ble belønnet med å bli den første Generalsekretær i FN for den norske støtte. Det har vært tverrpolitisk støtte for den politiske ideologi Israelismen/sionismen, forkledd som jødisk religion. Har det vært noe diskusjon, så har den vært mer for galleriet. Israel har som det eneste land med egen tverrpolitisk fan klubb på Stortinget. Israels Venner. De lot Jens Christian Hauge i strid med lov selge Israel tungtvann fra Norge.

«[Bilderberg Siv Jensen] vil ha innvandrerne ”verditestet”. Er de for, eller er de mot ytringsfrihet? I fjor forsvant Blasfemiparagrafen fra det norske lovverket etter å ha vært sovende i mange år. Vi må tilbake 1980 da Monty Phtyons film ”Life of Brian” ble totalforbudt i Norge på grunn av blasfemi. Det er altså ikke mer enn 30 år siden norske kristne var så støtt som muslimer i dag er det over tegninger av Mohammed.» Sier Turid Birkeland fra Arbeiderpartiet til abcnyheter.no

Birkeland fortsetter: «Ytringsfrihet er også provokasjonens rett. Det er nettopp derfor den er viktig. Det er ikke retten til å slå inn åpne dører som må beskyttes, men retten til å ytre seg stikk i mot makt, helligdom og samfunnets vedtatte sannheter. Slik forfattere, filmskapere, tegnere, satirikere og meningsbærere til en hver tid har ytret seg – og derfor beveget oss . Derfor er ytringsfriheten brysom. Provokasjonen kommer som et skudd fra sidelinja på dem som ønsker fred og forsoning og kompromisser. Den virvler opp virkeligheten før du får sukk for deg.»

Godt sagt av Turid Birkeland. Hvordan ser Bilderberg Siv Jensen på lik ytringsfrihet for alle?

«Norges rolle knyttet til krigen i 1948 var liten – ut over at det var en nordmann som bekledde posisjonen som FNs generalsekretær og at Norge stemte for opprettelsen av Israel. Som generalsekretær var Lie klart pro-sionistisk, hvilket bl.a. er dokumentert av Odd-Karsten Tveit i hans bok ”Alt for Israel”. Bl.a. sendte Trygve Lie en norsk oberst, Alfred Roscher Lund, til Palestina som sin personlige representant – og obersten pleide svært nær kontakt med sionistene, som han ifølge Tveit også ga råd om hvordan de militært skulle slå araberne. Tanken om å anmode Norge om å sende soldater fra Tysklandsbrigadene til Jerusalem som en internasjonal styrke, ble aldri noe av. I kulissene bidro Norge likevel militært til den nye staten – takket være nære forbindelser mellom den sionistiske bevegelsen og norsk arbeiderbevegelse. Jødisk ungdom fikk derfor, i det skjulte, trening av militær karakter i Norge. Sionistene vervet leiesoldater i Skandinavia, og noen norske jøder dro til Israel for å kjempe for landets overlevelse. Også i nyere tid har norsk ungdom vervet seg til IDF. «
http://www.mil.no/unifil/start/bakgrunnen/article.jhtml?articleID=161994

«FNs sekretær Trygve Lie (nordmann), som i utgangspunktet skulle være nøytral og sørge for en rettferdig løsning, var totalt pro-jødisk og spilte i lag med sionistene. Han brukte sin stilling som FNs sekretær for å spionere til sionistenes fordel. (Se Alt For Israel s. 40). Han forfalsket dokumenter, snakket med to tunger, hadde himmelige møter med jødiske terroristiske grupper som Jewish Agency. Hans oppførsel fikk til og med USA til å beskylde ham for å ha solgt seg selv til jødene.»
http://www.islam.no/page1101136202.aspx

«Et annet er samarbeidet mellom norsk politi og Mossad. Et så nært samarbeid at politiinspektøren Iver Frigaard overhodet ikke tenkte at det var problematisk å ha med en Mossad-agent som han sa het «Tom Hansen» og var en person «som er ekspert på Midtøsten og som snakker arabisk» når han skulle intervjue palestinske flyktninger han mente hadde «interessante opplysninger».»
http://intsos.no/?id=2640

Bibelen advarer mot noen i Johannnes Åpenbaring (2.9 og 3.9) som vil komme og kalle seg jøder, men som ikke er det, men er Satans Synagoge. Hva sier Khazarenes stamfar?

«Jeg er G-d’s straff. Hvis dere ikke hadde begått slike store synder, ville aldri G-d ha sendt en straff som meg over dere.»
«I am the punishment of God. If you had not committed great sins, God would not have sent a punishment like me upon you.»

Genghis Khan

Demonstrerer mot Muhammed-karikaturene
«Jeg er glad for at forholdene ikke er slik i Norge at regjeringen blander seg inn i hvordan mediene dekker saker. Dette gir en ekstra påminnelse om at vi har et godt system der medier er helt uavhengig av myndighetene, sier Aftenpostens sjefredaktør, Hilde Haugsgjerd.»
http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/article3457677.ece

Siden de fleste palestinere og mange muslimer er semitter, så må vi vel bare finne oss i at anti-semittismen og anti-kristent sentiment råder i både Aftenposten og Dagbladet. Så selvfølgelig skal vi la friheten råde i mediene. Hallelujah for ytringsfriheten. Men i Amerika er det blitt et statsanliggende å hindre den………….med eget departement……

Rhie Won-bok Bannlyst av den Amerikanske Regjering.
«Det Amerikanske Innenriksdepartementet har valgt Deokseong Women’s University professor Rhie Won-bok’s bok «Far Countries, Near Countries» som et representativt eksempel på global anti-semittisme. I Innenriksdepartementets nylige rapport «Nåtidig Global Anti-Semittisme» (US Innenriksdepartment har en egen avdeling som skal ta seg av anti-semittisme, o.a.)) to scener fra boken er presentert til å vise Jøder som er innvolvert i global konspirasjons utøvelse. Boken, laget for å gjøre det enkelt å lære om verdenshistorie og kulturer, har solgt over 10 million kopier i Korea som en bestselger undervisningsbok for barn. Rapporten sier om boken at, «den fremstiller Jøder som engasjert i forskjellige konspirasjoner innkludert å kontrollere den amerikanske media, profittere på kriger, og forårsake 9/11 terror angrep.» For konkrete eksempler bruker rapporten en scene hvor aviser, magasiner, TVs og radiostasjoner er smykket med Davidstjernen, som er et Jødisk symbol, og forklarer at, «i sum tilhører Amerikansk media Jødene, og deres stemme er den høyeste.»
http://uk.asiancorrespondent.com/korea-beat/-p-845

Den kristne og muslimske religion kan jo harseleres mye over. G-d er død, sier de. Takke oss til mer verdslige makthavere, og velstående personer som vil være guder for oss, synes å være agenda bak latterliggjøringen av de som tror på en høyere åndelig autoritet (G-d/Allah/YAHWE) enn de mektige menn som eier media, hvisker Presidenter i øret, og alt annet. Ytringsfriheten er kun for latterligjørerne tilsynelatende. Men hvordan er det med den humoristiske sans ovenfor en religion som menge mener er penger og makt? Vil ikke Turid Birkeland og Siv Jensen også forsvare retten til også denne ytring like mye, eller er der doble standarder?

Om Fremmede Land & Naboland på koreansk. Historiefortelling bok-serie for de små. Kan vi forsvare denne koreanske professors rett til ytringer?

Lee Won-bokEn kontroversiell bok; Distant Countries and Neighboring Countries (‘Om Fremmede Land & Naboland’), laget av Lee Won-bok, professor ved Sør Korea’s Deoksung Women’s University, er ute, og har skapt mye furore i jødiske miljøer. Boken er en i en serie av bøker som skal ta sikte på å lære barn om andre land, ved bruk av komikk. Boken tar for seg innflytelsen som ‘jøder’ har i Amerika, via AIPAC og andre beslektede ‘jødiske’ og sionistiske organisasjoner.

Serien har solgt til nå mer enn 10 millioner eksemplarer.

Cartoonene er kommentert av forfatteren og oversettelser til engelsk og norsk følger nedenfor.

Jewish walls
We can never surpass the wall of Jews in American society.

«. . . [Vi] kan aldri forsere murene til Jødene i det Amerikanske samfunn.»

Media
"In a word, American public debate belongs to the Jews and it's no exaggeration to say that U.S. media are the voice of the Jews."

«I ett ord, Amerikansk offentlig debatt tilhører Jødene og det er ingen overdrivelse å si at USA’s media er stemmen til Jødene.»

Jødekokk
America wields the finance of the world any way they want . . . ". . . but the American financial world is completely dominated by the Jews. (The meat is labeled 'American financial world') Chef: 'What shall I cook this time?" (WWIII Nuclear War?-Chain)

Amerika leder verdens finanser akkurat som de ønsker . . .

«. . . men Amerikas finansverden er fullstendig dominert av Jødene.

(På kjøttstykket står det ‘Amerikansk finans verden’)

Chef: ‘Hva skal jeg koke denne gang?» (WWIII Atom Krig?-Lenker)

free from jews
"Boy, in that case how could America possibly be free from the Jews?"

«Boy, i så fall hvordan kunne Amerika muligens bli fri fra Jødene?»

"Newspapers, magazines, broadcasting, TV, telecommunications, and everything else are dominated by the Jews." (Trumpets are labeled newspapers, broadcasters, communication, and magazines. The people are labeled "the masses") Trumpeters: To the right!" (I think that is norfake right wing as in neo-cons, but "the right", meaning "supposed", propagandized right as in Tikkun olam-Chain)

«Aviser, magasiner, kringkasting, TV, telekommuninikasjon, og alt annet er dominert av Jøder.»

(Trompetene er merket aviser, kringkastere, kommunikasjon, og magasiner. Folket er merket «massene»)

Trumpeters: «Til høyre!»

WASP
". . .but the real group that controls America through money and media pressure is the Jews."

«. . .men den virkelige gruppen som kontrollerer Amerika gjennom penger og media er Jødene.»

suksess
"The final obstacle to success is always a fortress called Jews"

«Den siste hindring til suksess er alltid et fort kalt Jøder»

Bank of England
The Jews who got permission in 1694 established the Bank of England. "The Bank of England remained a private establishment until it was nationalized in 1946."

«Jødene fikk tillatelse til å etablere Bank of England i 1694». «Bank of England forble et privat foretak inntil det ble nasjonalisert i 1946.»

Europe jews
"But it's not just England. All over Europe Jewish power, based on monetary power, began to get stronger."

«Men det er ikke bare England. Over hele Europe er Jødisk makt, basert på pengemakt, begynt å bli sterkere.»

Jew York
The heart of world finance is New York." "So New York is where the greatest concentration of Jews in America are." "So 9.11 terror happened in New York."

«Hjertet til verdens finanser er New York».» «Så New York er hvor den største konsentrasjon av Jøder i Amerika er.» «Så 9.11 terroren skjedde i New York.»

Litt humoristisk sans må alle ha……., eller tåle, eller?

Spread the love - Sharing is caring
    
  
  
    
Skriv ut (Print) Skriv ut (Print) Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)