Økt bevissthet, menneskets beste våpen?

Økt viten og forståelse gir økt bevissthet, redusert viten og forståelse gir redusert bevissthet.
Økt viten og forståelse gir økt bevissthet, redusert viten og forståelse gir redusert bevissthet.

Mennesket står idag overfor alvorlige utfordringer. Dets frihet og verdighet trues av dem det har gitt sin tillitt, trues av en agenda som gir et scenario vi ikke har sett maken til på jorden. Spørsmålet er, hvordan skal mennesket møte denne utfordringen? Hva gjør vi? Hva må forandres? Hva har skjedd ved tidligere lignende situasjoner hvor mennesket ble utsatt for livstruende trusler og hvor det ikke bukket under, men seiret. Det er kanskje ikke lett å få øye på slike situasjoner, men de er der. Hva var det som skilte mellom tap og seier? Det synes som om viljen til å ofre alt selv livet er sentral, men like nødvendig er evnen til å konfrontere virkeligheten, se den slik den virkelig er, se gjennom illusjonene, se djevelskapen og døden i hvitøyet. Dette motiverer viljen til å overleve, til å ta ansvar og skjerpe bevisstheten. Som et resultat av dette løftes kunnskaper og ferdigheter til høyere nivåer.

Bevissthet, og særlig bevisstheten om å være bevisst er et kjernepunkt. Filosofisk kan bevissthet defineres som evnen til å perseptere eksistensen av, eller, bevissthet er i seg selv persepsjon. Siden mennesket er den eneste skapningen på jorden som har bevissthet og er bevisst, vil det være av betydning for menneskets atferd å vite og forstå hva bevissthet er. Er bevissthet en konstant størrelse eller kvalitet, variere den fra individ til individ? Kan den variere over tid hos det enkelte individet? Hvordan endrer man så, redusere eller øker bevisstheten? Hypotesen er at det kan man, det finnes metoder til å endre bevisstheten på. Det er nærliggende å si at bevissthet er forbundet med kunnskap, viten, forståelse. At et menneske som har større kunnskap og dypere forståelse dermed kan sies å være mer bevisste, at økt viten og forståelse gir økt bevissthet, redusert viten og forståelse gir redusert bevissthet. Når Nyhetsspeilet gir folk kunnskap om situasjoner i samfunnet øker disse menneskenes bevissthet om disse temaene. Og motsatt, ved å redusere folk kunnskap og forståelse gjennom forvirring, løgn og tilbakeholdt kunnskap og informasjon reduseres dermed menneskets forståelse og dermed dets bevissthet.

Mennesket

Et av de temaene hvor det hersker stor grad av forvirring er innenfor temaet mennesket, hva er et menneske. En observasjon av menneskers liv og hva de gjør og hva som skjer med dem, både i mikro- og makroperspektiv avslører kaos og destruksjon som resultat. Kan dette skyldes en manglende bevissthet hos mennesket om mennesket selv? Hva vet menneskt om seg selv? Antagelig svært lite og det det vet eller tror det vet synes å være til svært liten hjelp. Dette kommer svært klart frem når man betrakter den kunnskapen og forståelsen av mennesket som for tiden er fremherskende i kulturen, som gir forvirring og fører til elendighet, kaos og destruksjon. Dette gjelder for alle nivåer i livet og samfunnet, for det enkelte individet, for familien, for alle mulige grupperinger og samfunnsmessige strukturer, for nasjoner, ja og for hele naturen.

Det finnes idag to hovedleire for forståelsen av mennesket. Den ene baserer seg på evolusjon hvor alt liv generelt og mennesket spesielt har oppstått ved tilfeldigheter og utviklet seg til det det er i dag, og hvor mennesket fremstår som et biokjemisk dyr basert stimulus-respons som grunnleggende tankevirksomhet. Dette omtales ofte som «materialisme». Den andre baserer seg på at tilværelsen også i tillegg til det fysiske universet har en åndelig dimensjon hvor man finner bevissthet, intensjon og årsak, og som blant annet er arenaen for all skaping og avskaping. Dette omtales ofte som «humanisme». Innenfor dette området finner man filosofi som betyr kjærlighet til viten eller kunnskap og religion definert som et system av tro som medlemmene av en gruppe har til felles om naturen av krefter som i siste instans former menneskets skjebne og praksisene som er forbundet med dette. (Ref Gerhart Lenski; The Religious Factor, a Sociologist’s Inquiry)

Hva er så mennesket? En viljeløs kjøttkropp eller et viljesstyrt åndelig vesen? Det må være opp til det enkelte individ å søke kunnskap for å finne ut av dette og oppnå forståelse for livet. Det må så være opp til bærerene av kunnskapen å stille den til disposisjon så den enkelte selv kan erfare denne for så å søke og oppnå sine mål i livet.

Filosofen L. Ron Hubbard oppdaget og erfarte gjennom sin forskning av menneskets sinn på 50-tallet at mennesket slik vi ser det i dag består av tre hoveddeler; kroppen, sinnet og sjelen, ånden eller thetanen slik han valgte å definere den for å ha en eksakt definisjon. Thetanen er personen, jeget, den som er, og er et rent åndelig, ikke-fysisk og udødelig vesen. Sinnet er individets tankeverden hvor det både bevisst og ubevisst lagrer alle sine observasjoner, erfaringer og betraktninger gjennom eksistensen. Sinnet er stedet hvor personen stiller opp data for løsning av problemer i forbindelse med livet. Sinnet er i prinsippet en åndelig arena og beskrives ofte som personens eget univers. Kroppen er individets verktøy i det fysiske universet og har i prinsippet sin egen eksistens som et dyr.

Hubbard fant ut at mennesket og livet forøvrig nesten som et instinkt streber etter overlevelse og at mennesket grunnleggende sett er godt, men kan handle ondt. Spørsmålet er så hvorfor handler det ondt. Svaret fant han i den til da ukjente delen av sinnet, det reaktive sinnet. Her skjulte det seg for personen ukjente data, erfaringer og betraktinger fra hele individets eksistens som under gitte forhold, kalt restimulering, vil påvirke personen i dag og ubevisst minne ham om fortiden og skape uro, angst og depresjoner, eller i mer alvorlige tilfeller få ham til å handle som han selv eller andre rundt ham dengang gjorde. Dette kalles dramatiseringer da det er handlinger som ikke er rasjonelle i forhold til personens nåtidige omgivelser og hendelser. Her ser vi kampen mellom det bevisstre og ubevisste.

Så tilbake til utgangsspørsmålet, hvordan skal mennesket møte den utfordringen det står overfor. Med bakgrunn i ovennevnte datum kan man enkelt dele oppgaven i tre deler; tiltak for kroppen, sinnet og personen selv. For kroppen som er personens arbeidsverktøy er det viktig at den er frisk og i god form. Det viktigste er å forbygge sykdom. Undersøkelser viser av ca 70% av all sykdom har psykosomatisk årsak så sinnet spiller en viktig rolle, men mer om det lenger ned. Det alle enkelt kan gjøre er å gjennom kosthold styrke immunforsvaret, riktig kosthold, rikelig med vitaminer og mineraler, sporstoffer hjelper til med det. Unngå alle inntak av giftige og skadelige stoffer enten det gjelder via næringsinntak, rusmidler eller medisiner og vaksiner. Disse stoffene belaster kroppen og forstyrrer endog motarbeider naturlige prosesser og i verste fall påfører smerte og bryter ned hele organismen. Utover dette hører en viss for trim eller mosjon også med.

Sinnet

Sinnet er for de aller fleste av oss et ukjent område selv om vi faktisk bruker det hele tiden. Ja ubevisstheten rår. Det å holde mennesket i uvitenhet om seg selv er den beste måten å kontollere og undertrykke det på. Og de som overlever på bakgrunn av slike aktiviteter vil selvsagt angripe og rase mot dem som besitter kunnskap og teknologier om sinnet som fungerer. Man kan si at i motsetning til kroppen som er det fysiske verktøyet, er sinnet indivitets mentale eller åndelige verktøy. Sinnet har en ufattelig kapasitet og den rasjonelle delen av det, det analytiske sinnet gjør aldri feil, med mindre de dataene og den informasjonen det bearbeider innholder feil eller er motstridenede. Problemet er det reaktive sinnet som under gitte forutsetninger bringer frem emosjoner, tanker, stemmer, kommandoer, handlingsmønstre osv erfart og opplevd under tidligere hendelser i eksistensen. Grunnen til at disse hendelsene havnet «på feil side», i det reaktive sinnet var at individet på det tidspunktet den gangen hendelsen utspant seg hadde redusert bevissthet, ofte sterkt redusert bevissthet og samtidig ble utsatt for smerte. Innholdet i en slik hendelse kalles et engram. Et slik engram kan ligge uvirksomt i lange tider, mange livstider. Det kan vekkes til livet igjen når personen på nytt har reduseret sin bevissthet og opplever noe i nåtid som minner om engraminnholdet. Da blir det koblet inn og innholdet, hva det nå enn måtte være kommer til anvendelse i den nåtidige situasjonen uansett om det er rasjonelt eller ikke. Her har vi forklaringen på alle de feil og tabber folk begår, tragediene som skjer under påvirkning av rusmidler eller bare i affekt. Rusen som reduserer bevissthetsnivået og påfører kroppen smerte, er ikke bare en perfekt engramåpner, men også en god måte å legge inn nye engrammer på. All irrasjonalitet mennesket på alle måter frembringer og opplever skyldes innholdet i det reaktive sinnet. Her ligger også den bakenforliggende og virkelig årsaken til psykosomatiske sykdommer. Dette er jo på alle måter tragisk. Det gode er at innholdet kan gjøres virkningsløst gjennom mentale prosesser eller åndelig veiledning kalt auditering.

L. Ron Hubbard som utviklet auditeringsprosessene oppdaget under dette arbeidet at forskjellig typer kommandoer og atferdsmønstre var lagt i sinnet på noen av personene som han utførte utviklingarbeidet med. Nærmere undersøkelse av dette viste at etterretningsorganisasjoner og forsvaret/angrepet sammen med psykiatre som «fagfolk» sto bak disse programmerings- og implanteringsforsøkene, som da Hubbard avslørte og opphevet virkningen av. Man kan jo nå lett forstå hvor populær han ble i de kretsene.

Grunnen til at jeg trekker opp dette har to sider, en er for ren folkeopplysning, alle bør vite mest mulig om seg selv, være bevisst om seg selv, og to, at mange er bekymret over direkte tankekontroll fra autoriserte eller uautoriserte «myndigheter» på nasjonalt eller internasjonalt nivå. Direkte påvirkning av den enkeltes tankesett vil i praksis være umulig hvis vedkommende holder seg på et godt bevissthetsnivå. For vanlige mennesker vil bevissthetsnivået variere noe og det kan føre til en mildere form for restimulering av for eksempel negative hendelser i omgivelsene, forskjellig typer stråling ol. og man kan føle former for ubehag, tristhet, angst og kanskje depresjoner. Det man skal vite er at dette ikke er farlig. Normalt vil det gi seg i løpet av noen dager. Gjør det ikke det, kan det være lurt å bytte omgivelser en kortere tid. Det advares mot bruk av medikamenter i slike sammenhenger, da disse uten unntak fører til redusert bevissthet og faktisk kun gjør situasjonen verre. Den reduserte bevisstheten fører kun til en tilsynelatende forbedring for den det gjelder, da det skjer en reduksjon eller avstumpning av personens mentale rom.

Frihet fra tankekontroll

Den enkleste måten for «myndigheter» å kontrollere tanken på er å sørge for at den ikke blir tenkt. Så det å henlede eller styre oppmerksomheten over på andre uvesentlige forhold og oppta befolkningen med det er en god metode. Katastrofer, ulykker, hverdagsproblemer, fotball, såpeoperaer, sex og kropp er yndede temaer i så måte. Videre er det å pumpe så mye falske og uriktige og ikke minst konflikterende data som mulig, da dette er en god måte å skjule sanne data på, inn i befolknngen så den ikke lenger klarer å tenke klart eller gjennomføre et logisk resonnement.

For åndsvesenet, personen selv, er det som et første skritt viktig å forstå forskjellen på det analytiske og reaktive sinnet. Det reaktive sinnet kan i en viss utstrekning tøyles hvis man er klar over at det eksisterer og at man merker at det kobles inn. I tillegg til å søke kunnskap i livet vil det være viktig med en så etisk livsførsel som mulig, vise respekt for seg selv og andre er en utrolig viktig grunnstein i livet.

Ved hjelp av disse enkle rådene om økt bevissthet mener jeg bestemt at man kan gjøre hele befolkningen immune mot angrep på kropp og sjel. Jeg er temmelig sikker på at hadde de sanne dataene om mennesket og menneskets natur vært kjent for alle i vår kultur ville situasjonen her på jorden på alle måter vært dramatisk annerledes. Vi er kanskje kommet til et punkt hvor vi ser at vi må gjøre noe med det.

Jeg mener videre å se at situasjonen her på jorden virkelig begynner å ligne ett av folkeeventyrene våre, nemlig Rødhette og ulven. Ulven nå har spist bestemor og tatt hennes plass i senga. Rødhette har ennå ikke forstått at ulven har kledd seg ut som bestemoren, og synes ikke helt å kjenne henne igjen. Dette er stadiet nå. Vi vet hvordan eventyret går og jeg tror at slik vil det gå her på jorden også, takket være øket nødvendighetsnivå og bevissthet. Men vi trenger å skape en jeger. Og hvordan gjør vi det?

Facebook Comments

Leave a Comment


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.