Vedtekter Protestantisk Union (PU)

Protestantisk Union (PU) er en paraplyorganisasjon for protestantiske lekmanns menigheter, som gir støtte og åndelig rettledning til kristne protestantiske menigheter og personer, så de ikke farer vill i den populistiske ekumeniske tidsalder hvor Jesus Kristus ser ut til å bli skjøvet ned av sin trone, og som ENESTE Veien til Gud for både jøde og greker og alle andre.

1. NAVN OG FORMÅL

Organisasjonens navn er Protestantisk Union (PU)

Protestantisk Union er en frittstående juridisk person med medlemmer, og er selveiende. At den er selveiende innebærer at ingen, verken medlemmer eller andre, har krav på foreningens formue eller eiendeler, eller er ansvarlig for gjeld eller andre forpliktelser.

Protestantisk Union er et livssynssamfunn basert på kristendom, personlig frihet, tankefrihet og sosialt meningsmangfold som inkluderer kristne, fordi det er det kristne samfunnsengasjement som er under mest press av ‘hat’-lover og tankekontroll, som Jesus forutså i Johannes / John 15:18.

Protestantisk Union skal fremme protestantismen og utbre Jesus Kristus sitt evangelium.

Protestantisk Union skal gi en møteplass og et felleskap til de som står opp for protestantismen, ærlighet og integritet etter kristne prinsipper.

Protestantisk Union er åpent for alle som bekjenner seg som protestantisk kristen.

Protestantisk Union skal fremme Bibelsk kunnskapsformidling og demokratisk deltakelse.

Protestantisk Union skal gi en møteplass og et felleskap til de som står opp for protestantisme, Jesu Kristus som ENESTE Veien til Gud (Johannes/John 14:6), ærlighet og integritet.

Protestantisk Union vil samarbeide med andre organisasjoner, sammenslutninger og individer som vektlegger en kristen livsstil og Jesus Kristus som grunnsten (Efeserne / Eph. 2:20) og nasjonens kongers Konge (1 Tim. 6:15, Åpenbaringen / Rev. 1:5) hvis skuldre regjeringer hviler på (Esaias / Is. 9:6) i utformingen av samfunnets politikk.

Protestantisk Union vil tildele stipender til skribenter og kunstnere og andre som har utmerket seg til fordel for protestantisk kristendom uten noen slags ekumenisme (sola scriptura).

Protestantisk Union vil kunne gi juridisk eller økonomisk hjelp til mennesker som har blitt forfulgt for sin kristne tro og meninger, fortrinnsvis hvis dette skjer i Norge. Egne medlemmer vil gis prioritert støtte.

Protestantisk Union vil drifte et lite sekretariat, internett-TV/Radio og webside.

2. MEDLEMSKAP

2.1 VANLIG MEDLEMSKAP Vanlig medlemskap tilbys enkeltpersoner, som ikke er medlem i Den Norske Kirke eller annet registerført tros- eller livssynssamfunn. Det stilles ingen økonomiske forpliktelser knyttet til vanlig medlemskap annet enn at de er enig i formålet for Protestantisk Union. Medlemskapet løper til det blir skriftlig oppsagt.

2.2 STØTTEMEDLEMSKAP Støttemedlemskap tilbys enkeltpersoner som er medlemmer av annet tros- eller livssynsamfunn, inkludert medlemmer av Den Norske Kirke. Støttemedlemmer betaler medlemskontingent på minimum kr. 290 per år. Støttemedlemskapet løper til betaling uteblir eller det blir skriftlig oppsagt.

Støttemedlemskap tilbys også bedrifter og organisasjoner. Egne økonomiske avtaler fastsettes for disse.

3. ORGANISASJONSSTRUKTUR

3.1 FORMELLE ORGANER

Organisasjonens formelle organ er Styret.

Styret skal bestå av 1-3 medlemmer, og består ved stiftelsestidspunktet av Jarle Johansen, som Styrets formann. Styret skal minst ha et årsmøte hvor regnskap, budsjett og styrets årsberetning, samt behandle innkomne forslag og fastsettelse av kontingent behandles. Valg i henhold til vedtektene behandles også på Styrets årsmøte. Ekstraordinære årsmøter blir avholdt når styret bestemmer det. Styrets formann har dobbeltstemme ved stemmelikhet. Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret senest to uker før årsmøtet. Tid for årsmøtet blir annonsert på organisasjonens webside.

Signatur og prokura innehas av Daglig leder og Styreformann hver for seg. Ved stiftelsen er Jarle Johansen Daglig leder i Protestantisk Union.

Styret kan avsette Daglig leder. Styremedlemmene sitter for en periode av tre år av gangen. Ved enkeltvis ønske om å fratre, utpeker Styret nye medlemmer.

Styrets leder velges av styret. Styret skal oppnevne revisor.

Det kan inviteres til Landsmøte for alle medlemmer hvert tredje år. Landsmøtet kan stemme over valgkomiteens forslag til styrets medlemmer. Avstemningen er rådgivende for styret i oppnevnelsen av nye styremedlemmer. Landsmøtedeltakerne kan foreslå egne kandidater til styret.

Endringer av vedtektene samt oppløsning av organisasjonen kan bare gjøres på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene. Foreningens formue skal etter oppløsning og gjeldsavleggelse tilfalle det formål foreningen arbeider for å fremme, ved at nettoformuen blir gitt til en ideell organisasjon som årsmøte bestemmer

4. ØKONOMI

Protestantisk Union vil registrere sine medlemmer og søke offentlig støtte per medlem som en hvilken som helst annen tros- og livssynsorganisasjon.

De statlige overføringene og medlemstilskudd, kollekt og donasjoner vil benyttes til å støtte protestantismens utbredelse i Norge og i utlandet og drifte sekretariat. Inntil 60 % av de offentlige tilskuddene vil kunne gå til å støtte andre protestantiske  organisasjoner, menigheter og tiltak.

Protestantisk Union kan arrangere seminarer og sammenkomster for medlemmer, andre inviterte og offentligheten.

Det vil settes opp en støttefunksjon hvor medlemmene kan søke råd og støtte dersom de opplever at deres kristne overbevisning er dem til belastning og de er lagt for hat. Medlemmer har også fri tilgang til Protestantisk Unions webside og sosiale mediers online grupper for støtte, deling, meningsutveksling, kunnskapsformidling og coaching.

5. INNMELDING

Medlem innmelding
  1. Medlem (kr. 0,-)
  2. (påbudt)
  3. (påbudt)
  4. (påbudt)
  5. (påbudt)
  6. (påbudt)
  7. (gyldig email påbudt)
  8. (påbudt)
  9. (påbudt)
  10. Spam kontroll spørsmål:
 

Utmelding fra Den norske kirke her (for medlemmer):
https://kirken.no/nb-NO/om-kirken/medlemskap/inn–og-utmelding1/vil-du-melde-deg-ut/

Støttemedlem? Gå hit: