Verden; De karnalskes Shangri-la

CompetitionDen overveiende majoritet av menneskeheten heller til å være karnalsk i vår tid, alle har mer eller mindre allerede tatt ‘Dyrets Merke, helt frivillig med stor entusiasme og delvis arroganse tror de dette er ‘utvikling’, gjelder langt inn i kristenheten.

Politisk verdslig korrekthet har blitt tidsåndens religion.

Akkurat som i musikken, som en trenger ekstra sanser for å formidle og/eller forstå (‘extra sensory perception’), så trenger en det for å trenge inn eller ut i den åndelige verden. Den kjente «Ut mot havet» var en del av en kantate skrevet til Ålesund by. Skrevet av Edvard Fliflet Bræin fra Kristiansund. Dette var et bestillingsverk fra Ålesund som kom til å bli Ålesund`s bysang. Sunnmøres nasjonalhymne.

De med slike evner vil sense dramatikken i notene, de mektige kreftene i elementene, og endelig også roen…. komponisten sa at han valgte “det enkle og det naturlige, framfor det kompliserte”.

Ut mot havet

Mektig verk. Lavere utviklede finner vel mer i rap og hiphop som er mer i oversenstemmelse med deres uryddige og opprørske indre (rebellion mot Skaperen), enn i denne. De om det, for det er alltid et definisjonsspørsmål hva en mener med det ‘naturlige’, er det hva en er blitt i kjødet/karnalsk av syndefallet og makthavernes sosiale indoktrinering og Dagbladet og medias tildels perverse sexualundervisning, til hedonisme, synd og frafall fra Guds nåde og nærhet («ingen kommer til Faderen uten gjennom Kristus/Messias»), eller som en var ment å være; Skapt i Guds bilde?

Hvem av dem er mest ‘naturlig’?

I åndelig sammenheng er det gjenfødelsen til menneskerasen Jesus gikk foran og viste og viser med den initierings prosess han forordner for å bli ‘kristnet’ (‘The Way, Acts 9:2, 24:14’), altså for å heve seg over dyrenes (‘The Beasts) virkelighet til en høyere og edlere virkelighet som er mest ‘naturlig’. Tjenere (åndelig egenskap) fremfor hersker (karnalsk egenskap). Klarer en det, kvalifiserer en til en ‘høyere virkelighet’ av Jesus kalt ‘Himmelen’ aka Guds Rike. Dette er et ‘naturlig utviklingsforløp for et åndelig menneske, men ikke for et karnalsk.

«Men tro er full visshet om det som håpes, overbevisning om ting som ikke sees». – Heb 11:1.

Fordi det er Guds løfte i Bibelen, og en tror på løftene, gjerne ved erfarings vitenskap, at en har testet hypotesen og vet den stemmer.

Der er i Bibelen to typer merke menneskene kan ta og ha, ordet ‘merke’ (charagma) som er Dyrets Merke 666 og det i Apostelgjerningene, Acts 17:29, å være merket som Guds Barn med Lammets blod og oppskrevet i Livets Bok. Begge refererer til avgudsdyrkeri (idolatry) vs. Gud. Verdslig vs åndelig.

«Å være Guds barn, skal vi ikke tro at det gudommelige er som gull og sølv og sten, bilder formet av kunsten og menneskets fantasi». (Acts 17:29).

Gud er ånd, og finnes i verdens naturlige elementer og natur kun som ånd; den styrende ånd, den fysiske dimensjons Skaper.

Uten åndelige fakulteter er de med Dyrets Merke for evig slavefanget i denne bedrøvelige verden, 2 Peter 2:19, Dantes Inferno eller Satans Helvete. Det er den eneste virkelighet de inkarneres til, fordi de ikke har evner til å forestille seg eller å aspirere mot noe bedre, så er de fanget i denne verden, i Satans – denne verdens Fyrste – sitt grep. Jesus sa til røveren; Din tro har frelst deg, det viser at vi får alle etter vårt trossystem, de med manglende trossystem får også det manglende og den eneste begrensede verden de har mentale og manglende åndelige fakulteter til å ense; kun hva de ser med de fysiske sanser, hva de kaller ‘virkeligheten’, som i virkeligheten er bare en skygge av den egentlige mye større virkeligheten.

Åndelige kompromisser på de karnalskes vilkår bringer en falsk fred, politisk fred. De vil aldri kunne lykkes med sin form. Alt vil bare bli verre, inntil tidevannet snur igjen.

Karnalske Åndelige
TV (verdslig indoktrinering) Guds Ord (åndelig veiledning)
Glamour, ytre oppbygging Bønn, indre oppbyggelse
Forlystelser Hellighet (nærhet til Gud)
Penger/Mammon Separasjon
Ekstragavanse Pietisme, enkelhet
Underholdning Misjonering og evangelisering (empati; redde sjeler)
Herskerånd Tjenerånd
Egoisme Altruisme
Mote, ytre fremtreden Sobert sinn
Suksess (verdslig) Gode gjerninger
Sex (mest mulig pervers), eros kjærlighet Sjelens oppbyggelse, agape kjærlighet
Sport og spill Åndsliv, kunst og kultur
Sionistisk jødedom, politikk Kristendom, åndelighet
Polistiske verdensriker (NWO), kollektivisme Åndelige riker, individuasjon

Kjødelige karnalske mennesker er henfallen til kroppens begjær, alt må leves ut, tror de er menneskelivets mål og mening, i vakuumet som oppstår av mangelen på åndelig mening. Når de lever etter kjødet, vil de selvfølgelig gjøre hva kjødet ønsker å gjøre… ingenting er for perverst, ifølge menneskelig ‘visdom’ av Kunnskapen Tre kalt humanisme, hvor de har gjort seg til guder for seg selv. Romans 13:14.

«Men jeg sier: Vandre i Ånden, så skal I ikke fullbyrde kjødets begjæring. 17 For kjødet begjærer imot Ånden, og Ånden imot kjødet; de står hverandre imot, så I ikke skal gjøre det I vil«. – Gal 5:16-17.

Humanismen er ganske enkelt menneskene som velger seg sitt eget sett av verdier, tro og moral i stedet for å innordne seg til Guds normer, de som har hatt gyldighet siden skapelsens begynnelse. Humanisme eller sekularisme i Bibelen kalles «avgudsdyrkelse» (idolatry).

Johannes i sin Åpenbaring profeterer at det skal kun være 144.000 personer igjen med åndelige fakulteter intakt i den endetiden for den kristne sivilisasjon fra Israels Tolv Stammer; 4 Og jeg hørte tallet på dem som fikk seglet: Det var 144 000, fra alle stammene i Israels folk 5 Fra Juda-stammen var det 12 000 med segl, fra Ruben-stammen 12 000, fra Gad-stammen 12 000, 6 fra Asjer-stammen 12 000, fra Naftali-stammen 12 000, fra Manasse-stammen 12 000, 7 fra Simeon-stammen 12 000, fra Levi-stammen 12 000, fra Jissakar-stammen 12 000, 8 fra Sebulon-stammen 12 000, fra Josef-stammen 12 000 og fra Benjamin-stammen 12 000 med segl. Dette er Europas folk, Abrahams barn som skulle bli ‘mange nasjoner’.

Fra Dan stammen er det ingen nevnt, idet den har ‘The Serpent’ (‘Slangen’), som sitt stammevåpen, og vil ikke være med i ‘opprykkelsen’ (‘The Rapture’). De er verdslig/karnalsk.

Isteden for å lære av de åndelige, så vil de karnalske forfølge og kaldblodig myrde de åndelige fordi de ikke passer inn i bildet av det politiske ‘Nirvana’ de skaper seg i sitt indre, de åndelige disponerte blir deres fiender, som de forsåvidt alltid har vært og er. De karnalske slåss for å overta den vestlige sivilisasjonens sjel, og om de lykkes, vil det ikke lenger være noen sivilisasjon.

I Arthur Herman’s nye bok ‘The Cave and The Light: Plato versus Aristotle and the Struggle for the Soul of Western Civilization’, søker han å påvise vise at debatten mellom disse to greske tenkere, som levde omtrent 400 år før Jesu Kristi fødsel, gir det distinkte demokratisk likeverdig klasseløse selvstyre som en karakteristisk egenskap ved den vestlige sivilisasjon. Der er ingen forskjell på jøde og greker. Samme lov gjelder for Loke og Tor. Ingen helligheter. Ingen påfugler som trenger mer beskyttelse og sympati enn andre. Ingen jødisk bolsjevisme (sosialisme) som ‘Den Nye Verdensorden’ var mulig i et Europa som hadde bevart sin sjel, ingen ‘spesielt utvalgte’ som utgjør den karnalske herskerklassen.

De virkelige ‘Israelere’ og Israel hadde sørget for at Messias, Jesus Kristus hadde okkupert menneskenes hjerter, mer enn deres land. Der hadde vært en flat sosial maktstruktur. Ei så i Satans Synagoge sin okkulte ‘Nye Verdensorden’.

«En vei – Platons vei – ser verden gjennom øynene til den religiøse mystiker samt kunstneren,» skriver han i The Cave og Light. «Aristoteles sin vei derimot, observerer virkeligheten gjennom vitenskapens nøkterne øyne og henfaller til å se kraften gjennom logikk og analyse som eneste verktøy for å sikre menneskelig frihet. «

Den vestlige sivilisasjon er avhengig av begge for sin sunnhet, ifølge Herman. «Det er den konstante spenningen mellom disse to måter å se verden – det materielle kontra det åndelige, det praktiske versus den innsikts-intuitive side – det er den kreative spenningen, som tegningen av en streng med en bue, som skaper dynamikk som har vært så karakteristisk for vestlig kultur i hele dens historie», sa han under en presentasjon på American Enterprise Institute den 12. November – «De perioder der den ene eller den andre har en tendens til å være dominerende, det er tider med stagnasjon og tilbakegang«.

http://thefederalist.com/2013/11/25/true-but-not-true-enough-a-review-of-the-cave-and-the-light/

Den karnalske og den åndelige natur har behov for å være i balanse, i en symbiose. Om ikke vil det tippe over i det usunne. Forskjellen på dem er at om en blir i ubalanse åndelig, så vil en kun skade seg selv, blir virkelighetsfjern (eskapisme), mens om verden eller personen blir dominerende karnalsk så vil de skade alle andre enn seg selv, fordi det er jungelens lov som gjelder for de med ‘Dyrets Merke’, evolusjonsteoretikerne; Survival of the fittest, tror de. De som er som dem og lever etter det, er faktisk de som er ferdig først, ved dette livets utgang er det over for dem, for godt.

Det er motsatt i virkeligheten, men det er en virkelighet de ikke kjenner til, ei har de fakulteter eller sjelsegenskaper til å komme inn der «i min Fars hus er det mange rom», nettopp fordi de utelukker seg selv med sin karnalske væren, og porten er ikke åpen uten at der er et sett med personlige egenskaper de har vokst utav (de karnalske) og ett sett de har vokst inn i, integrert dem i personligheten (de åndelige).

«For de som er efter kjødet, attrår det som hører kjødet til, men de som er efter Ånden, attrår det som hører Ånden til. 6 For kjødets attrå er død, men Åndens attrå er liv og fred, 7 fordi kjødets attrå er fiendskap mot Gud – for det er ikke Guds lov lydig, kan heller ikke være det – 8 og de som er i kjødet, kan ikke tekkes Gud. 9 Men I er ikke i kjødet, men i Ånden, såfremt Guds Ånd bor i eder; men har nogen ikke Kristi Ånd, da hører han ikke ham til. 10 Men er Kristus i eder, da er vel legemet dødt på grunn av synd, men ånden er liv på grunn av rettferdighet. 11 Men dersom hans Ånd som opvakte Jesus fra de døde, bor i eder, da skal han som opvakte Kristus fra de døde, også levendegjøre eders dødelige legemer ved sin Ånd, som bor i eder«. – Romerne, Romans 8:6-8

Kjødelighet er vantro, å ikke tro på noe som helst som ikke kan sees eller høres med de fysiske sanser. Dette er defuncte mennesker, levende døde, åndsløse, egentlig ikke noe mer enn primater/zoombier (se serien ‘Walking Dead’, som gir et godt bilde på levende døde som eneste trenger menneskeben og menneskekjøtt å gnage på, raver rundt på evig jakt etter fysisk tilfredstillelse; mat). Alt som har å gjøre med det overnaturlige som ikke er foranlediget av den Hellige Ånd er karnalsk. 1 John 4:5. De Dyrets Merkede har en eneste ting for øye, dekke sine fysiske behov, alle av dem – koste hva det koste vil.

«Så, for å forstå den fortsatte eksistens av Satan på jorden, og det moralske fall fra nåden som Adam og Eva opplevde, må vi forstå den uatskillelige forbindelse mellom frihet og kjærlighet. Fordi selv om Gud plasserer kjærlighet svært høyt, så er den eneste måten at levende vesener kan virkelig elske og kommunisere med Gud er hvis de er skapt med en fri vilje, det vil si, den medfødte evne til å velge og bestemme selv.

Tydeligvis er levende vesener «programmert» som «biologiske roboter» til å tenke og føle på en forhåndsbestemt måte, de kan egentlig ikke elske; de kan bare handle og reagere som de er programmert til å handle og reagere. For virkelig å elske, må man virkelig være fri til å elske eller ikke å elske. Det må alltid være et spørsmål om frie personlige valg. Det er en av grunnene til at kristne bør aldri prøve å tvinge noen til å bli en troende i Kristus Jesus.

Men til tross for at Gud også setter individuell frihet høyt i en ekstraordinær grad, må det fortsatt være noen klare moralske parametre eller grenselinjer for å holde onde handlinger i sjakk som kan til slutt skade andre mennesker».
http://www.frankcaw.com/Why-Satan-Remains.html

Moses forklarte til Israelittene, «Og du skal komme i hu hele den vei Herren din Gud har ført dig på i disse firti år i ørkenen for å ydmyke dig og teste deg for å kjenne hvad som var i ditt hjerte, om du vilde ta vare på hans bud eller ikke. 3 Og han ydmyket dig og lot dig hungre, og han gav dig manna å ete, en mat som hverken du eller dine fedre kjente, fordi han vilde la dig vite at mennesket ikke lever av brød alene, men at mennesket lever av hvert ord som går ut av Herrens munn» (5 Mosebok, Deuteronomy 8:2-3).

Erkesynden er å være vantro, arvesynden er karnaliteten. Å ikke tro på løftene, men må myrde og drepe for mat og land, så er de vantro, de har glemt mannaen – de stoler ikke på den lenger. De må ta saken i sine egne hender, forlatt forfedrenes Gud; Abrahams Gud, Moses’ Gud, Jesus’ Gud. Gud kan ikke skape en person i sitt eget bilde, bare for at denne personen vender seg mot ham og vantror Gud. Da har denne personen forlatt det bildet av det perfekte åndelige menneske, udødeliggjort gjennom livet til Jesus Kristus. Satans Synagoge og andre har forkastet Gud, og vendt seg til the Adversary.

«Således er det og skrevet: Det første menneske, Adam, blev til en levende sjel; den siste Adam er blitt til en levendegjørende ånd. 46 Men det åndelige er ikke det første, men det naturlige, derefter det åndelige. 47 Det første menneske var av jorden, jordisk; det annet menneske er av himmelen. 48 Sådan som den jordiske var, så er og de jordiske, og sådan som den himmelske er, så skal og de himmelske være, 49 og likesom vi har båret den jordiskes billede, så skal vi og bære den himmelskes billed«. – 1 Cor 15:45-49.

Satan vet dette godt, det er derfor han gikk videre for å skape forskjellige falske religioner for å utfordre Guds egen religiøse orden og kommando, til å ytterligere begå alskens synder hvilken den største er vantro / vantro mot Gud. Satan fortsatte å bruke kunnskapen om verden (humanismen) for å utfordre Gud. Han utstyrte mennesker med forskjellige typer filosofier og mye kunnskap inntil de startet tro at de har overlegen kunnskap og kan utfordre Gud. Det karnalske menneske bruker logikk og filosofi til å definere spørsmål om tro som dårskap. Men kan et menneske skjelne Guds ord i hans / hennes kjødelige karnalske sinnstilstand?

“14 Men et naturlig menneske tar ikke imot det som hører Guds Ånd til; for det er ham en dårskap, og han kan ikke kjenne det, for det dømmes åndelig; 15 men den åndelige dømmer alt, men selv dømmes han av ingen; 16 for hvem har kjent Herrens sinn, så at han skulde lære ham? men vi har Kristi sinn”. – 1 Corinthians 2:14-16.

Åndssvake, åndsløse, i en verden uten Gud, hvor menneskene er blitt guder for seg selv. Og dermed dømt til fortapelsen for egen hånd.

«.. men disse, likesom brutale dyr, av naturen født til å fanges og forgå – de skal, fordi de spotter det de ikke kjenner, også forgå som dyrene gjør det 13 og få urettferdighets lønn. De setter sin lyst i å bruke dagen til vellevnet; disse styggelser og skamflekker, de fråtser i sin svik når de holder gilde med eder; 14 de har øine som er fulle av skjøgen og umettelige i synd; de forlokker ubefestede sjeler; de har et hjerte som er opøvd i havesyke, de forbannelsens barn!». – 2 Peter 2:12-14.

«18 Her er visdommen. Den som har forstand, han regne ut dyrets tall! for det er et menneskes tall, og dets tall er seks hundre og seks og seksti». Åpenbaringen, Revelation 13:18.

Mennesket = Dyret
Mennesket = Dyret
Seks -6- er nummeret for mennesker, menes «ikke helt ferdig». Mennesket var skapt på slutten av den sjette dagen. Anthropos. Menneskets karbon er 6 protoner, 6 elektroner og 6 neutroner.

«.. og de tilbad dragen, fordi den hadde gitt dyret makt, og de tilbad dyret og sa: Hvem er lik dyret? og hvem kan stride mot det? ( ) 8 Og alle som bor på jorden, skal tilbede det, hver den som ikke, fra verdens grunnvoll blev lagt, har fått sitt navn skrevet i livsens bok hos Lammet som er slaktet». – Åpenbaringen, Revelation 13:4 or 13:8.

De dyrets merkede elsker å være slaver under synden, deres verdslige herrer og mestere, eller slaver av sine begjær, omtrent som kua, geita og sauen som elsker sin bonde for å gi dem mat.

De dyrets merkede kan ikke leve i frihet, de dør da. De er kjempehappy med sin slavestatus, om det er i form av å betale åger og renters renter til Baron Rothschild, eller i form av å tjene de politikere og institusjoner som samme har innsatt for å holde sin hjord av slaver på sin plass, så har Satans Synagoge (Rev. 2.9 & 3.9) sine metoder for å holde sine slaver på plass, og tjene Satan :

«..som dere i fordums tider vandret efter denne verdens løp, efter fyrsten over verdens ånd, den ånd som nu er virksom i vantroens barn, 3 blandt hvilke også vi alle i fordum tider vandret i vårt kjøds lyster, idet vi gjorde kjødets og tankenes vilje, og vi var av naturen vredens barn likesom de andre». (Ephesians 2:2-3)

Chi Xi Stigma (666)
the 22nd, 14th and an obsolete letter (4742 as a cross) of the Greek alphabet (intermediate between the 5th and 6th), used as numbers;
denoting respectively 600, 60 and 6; 666 as a numeral:-six hundred threescore and six.
see GREEK for 4742

Stigma G4742
1) a mark pricked in or branded upon the body. To ancient oriental usage, slaves and soldiers bore the name or the stamp of their master or commander branded or pricked (cut) into their bodies to
indicate what master or general they belonged to, and there were even some devotee’s who stamped themselves in this way with the token of their gods

Men friheten var menneskets naturlige væren, som mennesket var skapt av Gud. De som lengter etter og elsker friheten, de er av Gud. Der er noe i evolusjonsteorien, men ikke hva Darwin la i det. Den er åndelig, mer enn fysisk. I virkeligheten har ‘menneskene’ aldri reist seg fra apestadiet, med Dyrets Merke, tilber sin animalistiske natur, impulsbaserte slaver av sine karnalske fysiske begjær.

Her er hvor galt det kan gå når de fysiske kjødelige begjær blir prioritert fremfor de åndelige, om at først ødela Ontarios Minister sin egen familie, nå skal hun ødelegge andres i politikken (Satan er hersker over denne verden, alle makthavere er insatt av denne negativt polariserte åndsmakt, som står alt det gode og gudelige imot):

The First Child Kathleen Wynne Destroyed
http://henrymakow.com/2015/02/the-first-child-kathleen-wynne.html

Menneskets evolusjon er betinget av at det kan bryte ut av sin karnalitet og heve seg over sine naturlige animalistiske tilbøyeligheter. Da først blir mennesket fullendt, ferdig skapt, i Jesus Kristus. Men Satan har blitt skapt for å prøve menneskene, slik at bare de mest kvalifiserte når ‘Himmelen’. De skal bli prøvet pg testet om de blir funnet verdig å få foretrede for Lammet, og inpass i ‘Guds Rike’ aka ‘Himmelen’.

«Jeg sa i mitt hjerte: Dette skjer for menneskenes barns skyld, forat Gud kan prøve dem, og forat de kan se at de i sig selv ikke er annet enn dyr«. – (Predikeren) Ecc 3:18.

Slagget av menneskeheten må finne seg i å bli skilt ut i denne alkymistiske åndelige prosess.

“Dere som har avklædd dere det gamle menneske med dets gjerninger 10 og iklædd dere det nye, som fornyes til kunnskap efter sin skapers billede; 11 her er ikke greker og jøde, omskjærelse og forhud, barbar, skyter, træl, fri, men Kristus er alt og i alle”. Colossians 3:10.

Det er for en stor del opp til oss menneskene selv å skape seg fra et animalsk kreatur med Dyrets Merke – 666, via innvielsesprosess vokse utav sine medfødte begrensinger til å bli fullverdig menneske, med alle de fakulteter og personlige egenskaper som ligger i begrepet ‘menneske’.

Relevant

Fra pattedyr til menneske
http://www.riksavisen.no/?p=9691

Anti-krister og djevelbevissthet
http://www.riksavisen.no/?p=7923

Spread the love - Sharing is caring
 
 
 
   
Skriv ut (Print) Skriv ut (Print) Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)

5 Kommentarer

 1. Pingback: Homoparader i norsk fotball utelukker kristne og muslimer fra fotballkamper – Riksavisen

 2. Fyllestgjørende vedrørende kommentaren rett under her..

  hagelvsfordhandpalmleft:
  http://postimg.org/image/mwavs8lez/

  hagelfordearleft_right.jpg:
  http://postimg.org/image/a278d4fg1/

  schirmerdavey (mer info):
  http://postimg.org/image/7gm1euv6t/
  alt indikerer tydelig bedrag, bedrag og bedrag..

 3. her min nest siste kommentar som ble refusert:
  http://postimg.org/image/4lx2be4mp/

  «Det siste først, her får hver og en gjøre seg opp sin mening, skuespill er det uansett:

  http://wellaware1.com/newsite/michele-obama-aka-rain-pryor/

  http://wellaware1.com/newsite/youtube-supresses-michelle-obama-forensic-video/
  Reminder Of How Actor Playing Michelle Obama Goes Off Script
  http://wellaware1.com/newsite/reminder-of-how-actor-playing-michelle-obama-goes-off-script/

  «Sorry, men kan ikke se likheter, verken i hånd, øyne eller ører.»

  Hånd: ett eksempel er egentlig nok, det tror jeg en rutinert håndtyder/leser kan bekrefte. Se figurene på dette nettstedet: http://indianpalmreading.blogspot.no/2014/03/line-of-apollo-benham.html
  og se hvor spesielle identiske linjer vi finner hos Hagel og Ford sin venstre håndflate. Det er tre eksempler over, klikk to ganger for detaljer, jeg gir det ikke inn med mindre teskjeer.

  Ører: Her er jeg enig i at det er forskjeller, men tar en i betraktning at spesielt Fords ansikt i det hele
  tatt er kunstig pga en velkjent «flyulykke» eller rett og slett velkjent manipulering ved hjelp av maske og/eller silikonlignende hjelpemidler. Også her har jeg allerede lagt ut detaljerte bilder som viser dette. Ørene hans er brettet litt ut i forhold til Hagel. Legg merke til «skjøten bak høyre øret og ned på halsen til Ford.

  Øyne: Her ser jeg for egen del bare likheter:
  hagelvsfordeyes
  http://postimg.org/image/6iciroa2j/

  Jeg kan vise hvordan jeg jobber. «Balle Klorin» har åpenbart minst et annet mer «sivilt» navn . For å være ærlig tenker jeg at kommentaren hans kan være et forsøk på å svekke min troverdighet. Når de andre feiger ut, må andre trå til, om enn ganske så tafatt må jeg si. Plutselig ser vi bort fra klare sammenhenger, som nevnte Fisher og sønnen med bøyd hode. Også det har jeg sjekket nøye og kan om nødvendig vise til mer. Og hva med ABB advokat Grøn som er vist til over, ingen likheter der heller? Skjerp dere! Ut fra lagret kunnskap mener jeg at «BK» svært mildt sagt kjenner Hans G. Og at han er en meget oppegående artikkelforfatter her på Ny.Sp.
  ( http://www.nyhetsspeilet.no/author/johannes-kvam/ ). Det er ingen stor hemmelighet. For å hente ut mer informasjon i etterretningsøyemed sjekker jeg adresse og om mulig billedutseende.

  Firma: http://www.proff.no/selskap/%C3%B8ystein-johannes-schirmer-kvam/oslo/reklamebyr%C3%A5er/Z0IAWIRY/

  https://www.google.no/webhp?hl=no&tab=iw&gfe_rd=cr&ei=QkG9VaHkI4fHYIj_tdAC&gws_rd=ssl#hl=no&q=%C3%98YSTEIN+JOHANNES+SCHIRMER+KVAM

  http://kvamconsulting.no/om-kvam/

  Kvam sjekkes opp mot engelske aktører, HansG er assosiert med Goldsmith
  ( http://postimg.org/image/4fyc1lrrp/http://www.nyhetsspeilet.no/2010/08/illuminartistenes-topp-13/comment-page-18/#comment-112018
  -Zac Goldsmith, MP (Richmond Park & North Kingston) and Ed Davey MP (Kingston and Surbiton) order refreshments using symbols at the Yourhealthcare Giving Voice launch event.
  (Zac er bror til Ben)
  http://givingvoiceuk.org/campaign-achievements/

  Local MPs Zac Goldsmith and Ed Davey meet Love Kingston’s Fundraising Manager Elaine Miller – See more at: http://kingstoncourier.co.uk/content/2013/02/12/anonymous-donor-pledges-%C2%A325000-love-kingston#sthash.mOZhgNsR.dpuf

  Mr Davey was speaking at an event to mark the first anniversary of the Smart Communities project – a programme launched by Kingston University to help borough residents develop green habits and reduce their energy consumption. North Kingston MP Zac Goldsmith, who launched the project last May, was also at the event at Fern Hill Primary School and was photographed alongside Mr Davey putting electricity generating bikes to the test.
  http://www.kingston.ac.uk/news/article/589/06-jun-2012-secretary-of-state-ed-davey-praises-communitys-smart-approach-to-tackling-climate-change/

  Her er eksempel på øyne hos tre forskjellige identiteter som er ganske like:
  daveyehankvam
  http://postimg.org/image/65vid2hpj/

  schirmer
  nazi
  https://en.wikipedia.org/wiki/August_Schirmer
  satanist
  schirmermarc
  http://postimg.org/image/55xebkuxf/

  http://1.bp.blogspot.com/-t77On0PsoQQ/U0567__yieI/AAAAAAAAAWE/vs9pxsbaaU8/s1600/IMG_4716.JPG

  schirmerdavey
  http://postimg.org/image/97n2l0kep/

  Det som forundrer meg i denne artikkelen er at Hans-Erik og Nord får det til å høres ut som om grillingen er forbeholdt mannen.

  Med sitater som: «Du må ha baller for å grille», «Det er en jobb for menn»
  http://www.bliengrillmester.no/2014_04_01_archive.html

  Melder du deg på Balle så kan vi se nærmere på Silje…

  Beste og smarteste
  At jesuittene bare var rettroende, var ikke nok. De skulle også være de beste og de smarteste av pavens soldater. Et medlem av ordenen skulle være topp utdannet, kunne latin og helst gresk, kjenne historie, filosofi og ikke minst naturvitenskaper. Ble en jesuittbror sendt ut som misjonær til fremmede land, måtte han lære landets språk og tradisjoner til bunns. Han måtte kle seg som en innfødt og gå i ett med landets befolkning.
  http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/Jesuittene–elsket-og-hatet-gjennom-500-ar-7147408.html»

  akanys.jpg
  http://postimg.org/image/woux8nmn1/
  kvamtakk.jpg
  http://postimg.org/image/bpwn01h8j/

 4. «Men tro er full visshet om det som håpes, overbevisning om ting som ikke sees». – Heb 11:1.
  Jeg fikk lyst til å snu på dette sitatet og vise at et paradoks har oppstått i disse åpenbaringenes tider.De som tror bare det de ser og blir fortalt; når de åpenbares for svært synlige realiteter, benekter de det også. De lever faktisk i disse dager også i troen og håpet, selvfølgelig med motsatt fortegtn:
  «Men tro er full visshet om det som håpes, overbevisning om ting som sees ikke er til».

  Da snakker jeg om avsløringer. Svært mange avslører for å lede oss bort fra den ekte sannheten i både ånd og materie. Siden jeg er utestengt fra nyhetsspeilet håper jeg å få illustrert mitt poeng ved hjelp av min siste kommentar som ble refusert:
  Forsøker igjen, denne gang uten å hanke hverken mannen eller Balle.
  Sitat: Sorry, men kan ikke se likheter, verken i hånd, øyne eller ører. Sitat slutt
  Dette er en sensasjonell uttalelse på bakgrunn av det som er vist i linker over her. Sensasjonelt er det også at det er 4 andre som støtter opp om det.
  Har all forstand forsvunnet? På tide å forlate drømmeverden og bedømme det som åpenbares for det blotte øye? Det forutsettes at det klikkes to ganger for forstørrelse og at tekniske forhold (også manipulative) tas i betraktning uten å mase om det her.

  Ingen likheter, i hånd??
  hagelvsfordhandpalmleft&right
  http://postimg.org/image/fbaqaa4zz/
  Sjekk linjene opp i mot alle andre eksempler, som her:
  (mange eksempler ved å trykke ”next”)
  http://www.myspiritualdestiny.com/palmistry.html

  Ingen likheter, i øyne??
  Hagelvsfordeyes
  http://postimg.org/image/yua0o6umf/

  Ingen likheter, i ører??
  hagelfordearleft&right
  http://postimg.org/image/jrnq12no1/

  Forrige kommentaren min forsvant.
  Nyslettet
  http://postimg.org/image/x9txk8fl3/

  Du er kastet ut av de eksisterende strukturer og plasseres i en posisjon i konflikt med dem. Det begynner som et forsøk på å gjøre arbeidet ditt godt, og ender med å bli merket som en samfunnsfiende.» Vaclav Havel .. (Takk for den JJ)

 5. Det er synd på dem med manglende forestillingsevne, som karnalske er, de er sjelløse i den forstand at de ikke har denne evne til å se annet enn hva deres fem sanser viser dem. De kan kun konservere det bestående i det fysiske, det verdslige, de kan ikke se bakom materien, de er ikke skapende, de er ikke engang nysgjerrig på hva som skjuler seg bak nye horisonter.

  Livet blir bare et evig jag etter ‘lykke’ og fysiske tilfredstillelser gjennom alskens underholdning, moro og hedonisme. Det blir livets mål og mening.

  Tror en på at dette liv og denne verden med sine systemer er alt som er mulig å få til, at der ikke er noen nye horisonter lenger, at dette er alt vi har, så blir det slik for disse sjelløse menneskene som tror det er slik.

  Derfor sa Jesus det slik; «Din tro har flrelst deg».. det betyr at enhver får ettersom deres evne til å forestille seg virkeligheter utover denne. Kall det gjerne ‘Himmelen’..

  De med Dyrets Merke vil ikke evne å se noe bedre enn de opplever her. De tror dette er den høyeste utvikling som er oppnådd for menneskerasen (Darwinistene/evolusjonistene). De er som dyr med instinkter bare. De har ikke åndelige fakulterer. Frykt for terror, frykt for myndigheter, frykt for alt mulig vil følge dem i døden, de har helvete på jord, De ser ingen løsninger, annet enn å bearbeide fryktene som deres ledere (mis)bruker ved å skremme dem ennå mer, og de vil takke disse som stiller alle deres frykter, men fryktene er der likevel.

  Frykt lever de i, og fryktene spiser dem sakte og sikkert opp innvendig… inntil de ikke er mer, og de dør som dyr, fordi de ikke hadde vekket den evige Ånden i seg… de er dermed som dyr, engangsfenomen, fordi de gav avkall på det som de KAN bli og være, bak neste horisont….. De er fanget i kroppen, det er alt de er; en biorobot…

  Der finnes veier ut av dette, men den vil de ikke ha…. The Way… det var bevegelsen til de første kristne hette, før den ble institusjonalisert og ble religion….. av Statsmakten…

  «Men tro er full visshet om det som håpes, overbevisning om ting som ikke sees». – Heb 11:1.

Legg inn kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.