Skriv ut Skriv ut

De 10 bud — og det 11.

Av advokat Kr. Almås

Også publisert i Østlendingen 1. Februar 1990

I et intervju går de tre politikerne; Arne Fjørtoft, Anne Enger Lahnstein og Thorbjørn Berntsen sterkt inn for at vi må gjenvinne respekten for de 10 bud. Jeg skal gjerne støtte en slik tanke. Likevel må det være på sin plass å minne om at politikerne bør begynne med seg selv.

Med en mengde uvitenskapelige, uholdbare og brunskimrende dommedagsprofetier som begrunnelse har politikerne konfiskert all grunneiendomsrett, og en rekke andre rettigheter. Disposisjonsretten er overført fra eierne til politiske pamper og byråkrater. Korrupsjonen ligger innebygget i selve systemet. Er du bror av ordføreren, blir du lett tomtemultimilli-nær. Er du nabo av ordføreren, er du garantert byggenektelse, fordi ordføreren ikke vil ha sjenansen av noen ny bebyggelse tett innpå seg. Litt spissformulert, selvsagt.

Burde ikke de 10 bud også gjelde for lovgivningen? Når tyveri av andres eiendom legaliseres og korrupsjon legalt kamufleres som «skjønnsmessige vurderinger av samfunnsinteressene ved utbyggingen» går samfunnet i forråtnelse. Når moral-stengslene først er fjernet, ved hjelp av lover som bygningsloven, konsesjonsloven, naturvernloven m.fl., brer forråtnelsen seg også til andre deler av samfunnslegemet.

Den gamle Frostatingsloven inneholdt et spesielt «bud» til lovgiverne. Det lød slik:

«Med lov skal land byggjast — ikkje med ulov øydast».

Nettopp dette «11. bud» har lovgiverne syndet meget sterkt mot de siste tyve år — ved å tråkke både på Grunnlovens § 105, og godtfolks vanlige oppfatning av moral og rettsbegre-per. Dette er den aller viktigste årsaken til at korrupsjonen har bredt seg som en pest over hele landet, og slett ikke bare til våre største byer.

Selvsagt vil vi ikke kunne fjerne all korrupsjon bare ved hjelp av lovrevisjoner. Men vi vil kunne redusere korrupsjonen vesentlig ved hjelp av et bedre lovverk. Vi vil oppnå langt mer ved dette enn ved moraliserende preik i avisintervjuer. En revisjon av alle «ulovlighetene» ville også ha en me> get positiv virkning på sysselsettingen.

Spread the love