Det fjerde riket

Operation Paperclip

Også publisert i Nationen 9. April 1990
(se Nationen 27.09.1990)

Statsminister Jan P. Syse beroliget oss nylig med at Vest-Tyskland har sterke demokratiske tradisjoner, og at vi intet har å frykte fra et samlet Tyskland. Vet Syse hva demokrati er? Hitler var i Tyskland ingen politisk nyskapning, men en eksponent for eldgamle tyske tradisjoner. Derfor har tyskerne heller aldri tatt noe oppgjør med nazismen. La meg kort minne om noe av det som er kommet fram om tyskernes og nazistenes moldvarparbeid etter 1945.

I 1972 kom en norsk oversettelse av general Reinhard Gehlens selvbiografi. Generalen forteller hvordan han i 1945 gikk direkte over fra å være Hitlers fremste Gestapo-general til å bygge opp etterretningstjenesten CIA for USA. Forutsetningene var bl.a. at Gehlen selv skulle være suveren leder. Han skulle ikke stå under amerikansk kommando eller kontroll. Tyske interesser skulle prioriteres foran USAs. Med basis i Gehlens agent-kartotek fra krigstiden, ble framtredende krigsforbrytere fra hele Europa samlet i CIA. Under McCarthys paranoide kommunisthets ble mange av dem hentet over til USA, og derfra satt i virksomhet i den tredje verden bl.a. med å organisere CIAs hemmelige kriger, samt verdens narkotikahandel.

I 1977 opplyste en tidligere frontkjemper, uimotsagt, i en avisdebatt at disse «utlendingan» allerede sommeren 1945 hentet norske agenter (angivere) ut igjen fra frontkjemperfengslene, fritok dem for straff, og satte dem til å passe på oss andre. Sinnssyke psykopater ble sluppet løs på samfunnet igjen, med rett til å hemmelighetsstemple alle sine misgjerninger. Nestkommanderende for Gestapo i Norge, Reinhardt, var blant de som gikk rett fra Gestapo til CIA. Bare et rent uhell hindret Henry O. Rinnan fra å følge etter.

Iflg. Gehlens bok startet infiltrasjonen og ødeleggelsen av våre politiske partier i 1956, da Vest-Tyskland på nytt fikk en mer selvstendig status, med den samme Gehlen som øverste sjef for all etterretnings- og overvåkningstjeneste. Hvis noen tror at man med Hitlers fremste Gestapo-general i en slik posisjon får «sterke demokratiske tradisjoner», har man svært lite forstått. I Norge har CIA utelukkende arbeidet for tyske interesser, ikke for USAs.

Høsten 1977 opplyste en særdeles pålitelig USA-kilde, den framtredende CIA-avhopperen Victor Marchetti, til «DAG og TID», at det foreligger en hemmelig avtale mellom CIA og norske regjeringer, at avtalen flere ganger er ajourført, at den sikrer CIA stor innflytelse i Norge, at den er i strid med konstitusjonene både i USA og i Norge, og at den aldri har vært framlagt verken for Kongressen eller Stortinget. Marchetti opplyste videre at i tillegg til den store innflytelse CIA er sikret gjennom denne hemmelige avtalen, har CIA i Norge dessuten infiltrert våre hemmelige tjenester, samt opprettet sin egen organisasjon i Norge, som arbeider uten enhver kontroll av norske myndigheter.

For noen år siden oppnevnte Televerket på eget initiativ et eget utvalg for å granske de utallige klager som var kommet fra politikere som mente seg overvåket, telefonavlyttet og trakassert. Utvalget konkluderte med at avlyttingene hadde funnet sted, men at de ikke var foretatt av Overvåkningspolitiet, men av de herostratisk berømte «andre». Etter at Tele-5 rapporten hadde ligget nedstøvet i departementet i flere år, ble en kort omtale av den gitt til Stortinget i St.Meld. nr. 65 for H 1983/84.

Denne delen av meldingen ble ikke behandlet verken i åpent eller lukket plenumsmøte i Stortinget. «Man» ønsker ikke at rent underordnede politikere eller velgere skal få noen som helst kjennskap til CIA-nazistenes virksomhet i Norge. Til tross for at selve stortingsmeldingen var et vanlig off. dokument, ble den tiet ihjel.

Vinteren 73/74 avslørte Anders Lange fra Stortingets talerstol at to av SVs stortingsrepresentanter hadde en meget klar nazibakgrunn fra krigstida. Etter dette har det vært en «offentlig hemmelighet» at også en rekke andre representanter hadde en slik klar nazibakgrunn. Hvorfor ble saken tiet ihjel? Se nedenfor om kjøp av politikere og pressefolk.

Verken våre militære hemmelige tjenester eller CIA/Norge er underlagt Kontrollutvalget. Det alt meste av den overvåkning, avlytting og trakassering av politikere som har funnet sted, er foretatt av tjenester som er fritatt for kontroll. Med all respekt for Kontrollutvalgets medlemmer, må man derfor kunne slå fast at utvalget ikke har mulighet for å fungere tilfredsstillende. Derfor er det også helt uinteressant når overvåkningssjefen opplyser at kjente politikere ikke har vært overvåket.

I 1977 kom det en bok «Heroin», med undertittelen: «Narkotika i Norge». Boka var skrevet av to meget seriøse pressefolk, som opplyste at gamle nazister m/medhjelpere, står for det alt meste av narkotikaimporten til Norge, vesentlig fra Tyskland, og med beskyttere på høyt nivå innen politi og politikk. Boka ble tiet ihjel. Stortinget foretok seg intet for å klarlegge beskyldningene.

I 1984 opplyste de to anerkjente USA-avisene: Washington Post og New York Times, på basis av offisielle kilder, at CIA har kjøpt opp politikere, aviser og media-medarbeidere, på tvers av alle partigrenser, for å kunne styre oss og våre meninger. I rapporten hjemme pekte Dagbladets USA-korrespondent, nåværende utenriksredaktør Arvid Bryne, på at dette var en bekreftelse på sterke forlydender som lenge hadde versert i orienterte kretser. Likevel ble saken tiet ihjel. Dette er et kameraderi, og en korrupsjon, som er langt alvorligere enn noe av det som ellers er avdekket. Jeg minner om at virksomheten primært skjer til fordel for tyske interesser, i samsvar med «Vest-Tysklands sterke demokratiske tradisjoner».

La oss ikke henfalle til ensidig kritikk av USA. Avtalen mellom Gehlen og «amerikanerne» ble inngått bak ryggen på alle ansvarlige organ i USA, troligvis mellom Gehlen og framtredende tysk-amerikanere. Hadde norsk presse, og norske politikere, vist tilnærmelsesvis så stor interesse for å rydde opp som den Washington Post og New York Times har vist, ville naziorganisasjonen CIA for lengst ha utspilt sin rolle i Norge. Vi som tidlig forsøkte å slå alarm, har istedet blitt tiet ihjel, og utsatt for forfølgelse. Man rydder ikke opp i Norge ved å bringe gammelt nytt om lyttestasjoner i England. Det er en ren avsporing.

Framstående briter advarer idag mot «Det fjerde riket». Frankrikes president, Francois Mitterrand ønsker en britisk-fransk allianse mot den felles tyske fare. Med sin Normandie-bakgrunn har kanskje Mitterrand fått med seg langt mer av de eldgamle norske demokratitradisjone-ne enn hva vår egen statsminister av idag har? Hvis vi ikke rydder opp i nazivirksomheten, men istedet søker tilflukt i EF, har vi svært små muligheter til å overleve som en demokratisk folkegruppe. Vi vil bli en liten utkantrepublikk i «Det fjerde riket», styrt av hemmelige tjenester, i samsvar med eldgamle sterke tyske tradisjoner. De er slett ikke demokratiske.

* * *

The Assassination of JFK Junior – Murder by Manchurian Candidate:

Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)
Spread the love - Sharing is caring