Holistisk Forbund; godt alternativ for gudløse?

Holistisk Forbunds helhet innvolverer ikke noen allmakt i de åndelige riker. Mennesket er den høyeste utviklede entitet i universet. Moder Jord er deres eneste univers.

Åndelighet og religion.
«Holistisk Forbund skiller mellom åndelighet og religion. Vi ser på religion som trossystemer definert av ytre rammer som dogmer og læresetninger, mens åndelighet er ubundet av dette.
Holistisk Forbund ønsker å styrke det enkelte individs rett og frihet til stadig dypere forståelse og erkjennelse av helheten, uten at vi sier noe om hva som er det eneste og sanne riktige.»

Det eneste sanne og riktige er hva som er sant og riktig. Løgn er løgn, og sannhet er sannhet. 1+1 er fremdeles 2, både sant og riktig.

Dette er sikkert et godt alternativ for dem som ikke har med noen Gud, Allah eller YAHWE (Elohim) i sine trossystemer. «Religio’ er fra latinsk og betyr forpliktelse. Forpliktelse til Gud, Allah eller YAHWE, i betydning en overordnet høyere åndelig makt i verden. Engler, nisser og troll, og menneskers egoistiske selvutvikling, mennesker som guder for seg selv, har erstattet Elohim. Det kan se ut som om når de kastet ut religionen som dogmer og læresetninger, så kastet de Skaperen, Faderånden, ut i samme rennet. Det vil si at de kastet barnet ut med badevannet. Men de laget seg lett en ny en, selv om de kaller det livssyn nå, hvor de er forpliktet til mennesket og til gaya, og dermed på lag med ‘de falne engler’ i de paganistiske religioner.

De har skapt seg noen nye dogmer og læresetninger:

«Holistisk Forbund mener derfor at åndelig erkjennelse og innsikt ikke står i motsetning til rasjonell tankegang og forskning.»

Da har de sett helt bort fra ‘syndefallet’, hvor mennesket har blitt guder for seg selv, og sin egen klokhet og visdom. Det vil vise seg at mennesket ikke besitter noe som helst hverken klokhet eller visdom, som ikke er basert på en overordnet åndelig makts prinsipper for fysisk og åndelig samkvem mennesker imellom, hvor faderånden balanserer ut modermaterien.

Økologi.
«Holisme og helhetstenking innebærer også en erkjennelse av vårt ansvar for den jorden som vi er en del av. Vi ønsker derfor å bidra til en mer helhetlig livsstil.
Holistisk Forbund vil derfor støtte et etisk dyrehold, det økologiske landbruket og en bedre tilgang til økologisk mat og andre helsekostprodukter. Holistisk Forbund vil også arbeide for bruk av miljøvennlig energi og økologiske byggemetoder.»

Dette er gode og fine prinsipper og dogmer, sett fra Moder Jords synspunkt, men en burde vel sett for seg bedre hvordan forskjellen mellom åndelighet og gaya går. Trenger menneskets ånd en jord for å leve, eller lever menneskets ånd HELT uavhengig av Gaya/Tellus? Har ikke Fader Ånd en eksistens helt uavhengig av Gaya/Tellus? Finnes der ikke et uendelig antall univers i universet, hvor menneskeånden kan gjøre sin entre når de har klart å heve hjertets vibrasjoner nok over den materiske tilknytning til å kvalifisere? Gjenfødt av ånd, og ikke av en kvinne denne gang. Finnes der ikke et eget univers også for dem som underlegger seg en allmektig guddom som vil alles beste?

Er dette Gaya-religionen?

Dessverre finnes det mennesker som tror sterkt på sin materiske form for kunnskap, klokskap og visdom utifra sitt intellekt, men når mennesker har ‘falt’ på denne måten – så er de underlagt en guddom som ikke vil dem vel, og en tror på mennesket som det ypperste åndelige vesen i universet, og at de på noen som helst måte kan løse dette ‘problemet’, problemer de selv har skapt med sin begrensede bevissthet og ‘kunnskap som verden gir’. En kan ikke løse problemer med den samme bevissthet som har skapt dem, sa Einstein. De tror på intellektet og dets evne til kunnskap, men ikke den rene ånden, ikke på det purifiserte hjertets stemme. Den dypere åndelige kunnskap. Fra det hjerte som har fått vasket seg i Lammets blod; Kjærlighets-impulsen.

Slike mennesker er del av problemene mer enn løsningene.

Alternativ medisin.
«Holistisk Forbund mener det er en menneskerett å kunne velge helsemessige behandlingstilbud i tråd med eget livssyn. Vi ønsker full aksept av alternative vitenskaper og behandlingsformer, og at mennesket som helhet må få økt fokus.
Holistisk Forbund ser det derfor som nødvendig at alternativmedisin og skolemedisin gis lik status, og at det stimuleres til økt dialog og samarbeid mellom disse grenene for best mulig å imøtekomme enkeltmenneskers behov.»

Nye disipliner for inntektsikring skapes for den nye religionens elite. En ny vri på et gammelt utdatert system. Hadde mennesker vært i åndelig og i fysisk balanse, så hadde det ikke vært sykdom på jorden. Allmakten har makt til å kurere enhver sykdom. Sykdom er symptomer på åndenød, og fravær av Faderånden på Moder Jord.

«Holistisk Forbund vil også utarbeide egne ritualer i forbindelse med spesielle høytider som for eksempel konfirmasjon, bryllup, fødsel og gravferder.»

Hvorfor skal de trenge nye ritualer som er bygget av samme behov som de forrige, mens den eneste forskjellen er at de ikke har med noen åndelig guddom annen enn gaya-omsorgen i sine betraktninger?

Dette kan enklest illustreres med vektleggingen på moderens fysiske tilknyting til barna på bekostning av fars åndelige tilknytning i den norske Abortloven og Barneloven.

Konklusjon; Stor omsorg for Moder Jord. Ingen omsorg for Fader Ånd. Det synlige og usynlige aspekt av vår verden; av Gud’s barns verden, av alle fedres barns verden. Ergo hedrer de ikke Ånd, de hedrer materien, Moder Jord, av Moderen, de får sin organiske mat og sin materiske kropp av, men ikke Fader Ånd, som de får sin åndelige mat og eteriske kropp av. De hedrer de feminine prinsipper, men tar avstand fra de maskuline.

Uansett, et godt alternativ for gudløse, for det er bedre med en gaya-guddom forankret i materien som søker å være god, enn ingen guddom i det hele tatt som ikke engang prøver å være god, tvertimot, selv om en mister den guddom som er forankret i det åndelige univers.

En klarer ikke å ha et korrekt forhold til Moderen, Moder Jord, uten at en også har et korrekt forhold til Faderen.

Som Lisbeth Lind sier i Visjon Nr. 1-2011 i sin reaksjon på hva Notto Thelle kaller ‘alternativ spiritualitet’. Lisbeth Lind er forøvrig opptatt av den eksoteriske og esoteriske veien til Gud, og det er riktig, den ytre og den indre, den dogmatiske og den gnostiske. Vi er mest opptatt av her de som er opptatt av en vei som er bort fra Gud, mot det materiske opplyste menneske, uten behov for noen Gud.

Lisbeth Lind påpeker helt riktig at det er nok bare en spiritualitet, og vil ha seg frabedt at noe kan karakteriseres som ‘alternativ’, og definerer den således: «menneskets aktive forhold til en transcedent virkelighet» (s. 48). Spørsmålet blir da bare siden vi har definert klart spiritualitetens essens, om Gud – om noen overmenneskelig kjærlighetsfull Allmakt, i en eller form, eksisterer i den ‘transcedente virkelighet’, i åndsriket der bak, eller om det er bare demoner og falne engler (eller døde mennesker på evig rotløs vandring, fortapt i dødsrikets irrganger) en finner der og kanaliserer (?).

* * *

Alle sitat:

Ståsted. Plattform
http://www.holisme.no/nb/node/55

Facebook Comments