Skriv ut Skriv ut

Hvor er proporsjonene?

Av advokat Kr. Almås

Også publisert i Nationen 27. September 1990
(se også Nationen 9. April 1990)

Jan P. Syses påståtte lovovertredelser er i den siste tiden viet maksimal oppmerksomhet i media. Oppslagene får et stadig sterkere preg av ren personforfølgelse, noe medienes fremste representanter unnskylder med at de vil beskytte demokratiet. Mon det?

Jeg skal ikke gå nærmere inn på realitetene i saken, som i media synes å ha blitt gjenstand for en temmelig fordreiet og uriktig fremstilling.

Derimot finner jeg grunn til å peke på at de samme store mediene som nå leder an i korstoget mot Syse, tidde bom stille etter at jeg i Nationen (9.4. i år), og i noen andre aviser, hadde en oversiktsartikkel med en rekke sikre kildehenvisninger, som viste hvordan ledende A-politikere allerede i 1945 lot Hitlers fremste Gestapo-general, Reinhard Gehlen, bygge opp naziorganisasjonen CIA. Denne naziorganisasjonen har, med full forståelse fra spesielle norske politikere, i minste detalj kopiert de metoder som general Hindenburg og Adolf Hitler brukte for å forberede nazikuppet i Tyskland den 31.1.1933. CIA har i Norge utelukkende arbeidet for tyske, og verken for amerikanske eller norske interesser.

Det norske demokratiet er allerede for lengst ødelagt av nazistene. De mediene som nå hevder å ville beskytte demokratiet, har i meget stor grad bidratt til ødeleggelsen, ved hjelp av en omfattende sensur, fortielse og desinformasjon. Hvor er proporsjonene i alt det selvskrytet, og alle de vikarierende argumenter, som preger dagens kommentarer i aviser og på TV? Skal A-partiet gjenvinne troverdigheten, må ikke bare nestlederen, men hele ledelsen, skiftes ut.

Etter de opplysninger som er kommet fram, er det årlig 30-40 000 firma som hvert år unnlater å sende pliktige opplysninger til registeret i Brønnøysund. All erfaring viser at når et samfunn blir pådyttet lover som er sterkt i strid med menigmanns rettsoppfatning, så brytes lovene. Dette problemet løser vi verken med økt politimakt, eller med mer politietterforskning, men ved at hele vårt brunskimrede og oppsvulmede byråkrati og lovverk undergis en grundig revisjon og sanering. Det er en av forutsetningene for at vi på nytt skal få et funksjonsdyktig demokrati.

Spread the love