Israels 10 tapte stammer

Israels 10 tapte stammer

Israels 10 tapte stammer. Det finnes faktisk kirker i Norge som gjerne opplyser mer om denne vår forbindelse til Israel; http://www.nccg.org/gnpk/GNPK-Art-107-Skand.html

De har som mål å samle de Ti Stammers utvalgte som er spredt over hele verden. En av de ti områdene er Skandinavia hvor det finnes en stor konsentrasjon av Israels Hus.

Noen av de ti stammene ble drevet opp i Kaukasus-fjellene mellom Svartehavet og Det kaspiske hav. Efter at de forlot fjellene, dro de til Nordvesteuropa som kimbrere, keltere, daner, normannere og saksere. Som rase ble de kalt «kaukasere».

Plinius sier at sakerne som slo seg ned i Armenia (syd for Svartehavet), ble kalt «sacassani» (6. bok 19). De kalte sin del av Armenia for «Sacasena», som nesten er identisk med Sachsen. Ptolemaios nevner også et skytisk folk som het «saksere». Angelsakserne er britenes forfedre.

Både britiske og skandinaviske røtter går derfor tilbake til Skytia. Der er beslektede folkeslag med felles opphav. Ikke rart at det finnes skytiske elementer i kunsten til både vikinger og keltere (The Scythians av T.T.Rice, s.178).

Ikke alle skytere var israelitter. Men vi vet bestemt at Israels ætt — de nordlige stammene — bodde i det skytiske området i det 1. århundre. Apostelen Jakob skrev et brev til dem (Jak.1:1).

Apostelen Peter gjorde det samme. Spesielt nevner han provinsene syd for Svartehavet, hvor de levde som «utlendinger» og femmede (1.Pet.1:1).

Den jødiske historikeren Josefus skrev sin historie om samme tidsepoke. I de siste 25 år av det 1. århundre, sa han, «er de ti stammer på den andre siden av Eufrat til idag, og de er en overmåte tallrik skare som knapt kan telles» (Den jødiske arkeologi, 11. bok 5, 2).

Kristendommen har for det meste vist liten interesse for samlingen av Israel. De som har, har vanligvis kun vist interesse for samlingen av jødene, som sammen med Benjamin og noen av levittene, utgjør Judas «sørlige Kongerike». Få, hvis noen, har vist interesse for samlingen av det «nordlige Kongeriket». Hvorfor? Fordi at, ulikt Jødene, har de nordlige israelittene mistet sitt språk og sin kulturelle identitet. Hvordan skal de da bli samlet?

De skal bli samlet ved åpenbaring og den Ruach Elohim (Guds Ånd). Når Yah’shua haMashiachs (Jesu Kristi) rene Hebraiske Evangelium blir presentert for dem, vil de med en gang gjenkjenne det i sine hjerter, som er motsatt av de mange av de hedenske kristne evangeliene som nå eksisterer. Og det er på grunn av dette at Guds Nye Pakts Kirke (Guds Nya Förbunds Kyrka i Sverige) nå samler inn i Skandinavia og andre områder i verden.

Kunne du være en etterkommer av en av Israels Ti Tapte Stammer? Hvis du er skandinavisk er det stor sjanse for at du er det. Nå gjenstår bare spørsmålet: er du villig til å omfavne din tapte kulturelle og åndelige arv som Yahweh gjenoppretter i disse siste dager før Herren Yah’shua haMaschiachs (Jesu Kristi) gjenkomst?

Hvis du er en slik etterkommer, så kom snart i kontakt med oss. Vi lengter etter å ønske deg velkommen hjem!
http://www.nccg.org/gnpk/GNPK-Art-107-Skand.html

Heilag – Olav heldt sabbat

I komplottet mot heilag-Olav allierte katolikkane seg med norske hovdingar og fekk narra dei til å drepa kongen sin, han som stod i vegen for katolsk innflytelse.

Landa i Nord-Europa, britiske øyar og Norden var kristne då den katolske religion byrja spreida seg frå Rom. I alle desse områda var den irsk-skottske keltiske kristentru rådande.
Den keltiske kyrkja heldt sabbat, og dei 10 bod heitte Jesu Kristi lov. Sabbatsbodet, det 4. bod, er Gud den allmektige sitt segl, og eit folks synlege teikn på at det lyder Hans lov; dei held sabbaten heilag (2.Mos.20) slik Jesus gjorde.

Katolikkane derimot høgtidar sundag, soldagen, til ære for deira gud, solguden Baal. Slik viser nasjonane gjennom handling kva gud dei trur på, kven sin dag dei høgtidar.

Då Hårfagreætta utdøydde, tok katolikkane makta, og Noreg seig inn i 400-årsnatta, den elendigaste bolken i historia. Da vart vi styrde av den katolske kyrkja. Sjølv om det var dansken som utførte administrasjonen av oss, var vi underkasta det heilage romersk-katolske imperium. Dette har vorte kamuflert som «dansketida». Men danskekongane vart styrde frå Rom.

Det kom snart forbod mot Laurdagshelg, noko katolikkane kalla ein «judaistisk skikk», og den gammel- norske Bibelen vart forboden. Dansk vart administrasjonsspråk. Norsk språk vart neglisjert og gløymt.

I referata frå dei katolske kyrkjemøta er sak nr. 1 på sakslista gong etter gong fordøming av laurdagen og gjentatte vedtak som forbaud han. Men nordmennene nekta å gje opp sabbaten og vart difor umulege å «kristna». Den heilage paven kom med trugsmål om hemn over dei som ikkje slutta med laurdagshelg og gjekk over til sundagen. (History of King Christian the 3. Krag og Stefanius)

I 1435 og 1436 vart det halde minst tre kyrkjemøte i Oslo og Bergen der Laurdagen vart forbode på det sterkaste. Den som vart teken i slikt, skulle straffast med 10 mark i bot. (The History of the Norwegian Church under Catholisism. R. Keyser)

Den gamle keltiske kyrkja kalla paven for Baal. I komplottet mot heilag-Olav på Stikkelstad 31. august 1030, allierte katolikkane seg med norske hovdingar og fekk narra dei til å drepa kongen sin, han som stod i vegen for katolsk innflytelse.

Når ein ikkje fattar skilnaden på katolisisme og kristendom, skjønar ein heller ikkje den sokalla «kristninga» av Noreg. Eller kvifor katolikkane fjerna vår gamle historie da dei hadde makta her i landet.

Kristen-Noreg er lurt trill rundt når dei trur at vi feirar 1000-årsjubileum for innføringa av kristendomen. Dette er 1000-årsmarkeringa for katolisismens inntog i Noreg, og det er noko heilt anna. Dette er det bevisstlause nordmenn skal applaudere over heile landet 1995, sin eigen undertrykkar, pavemakta, som reiv ned det kristne norske kongerike og gjorde oss til ein nasjon analfabetar.

Adam von Bremens og katolikkane si tilfusking av norsk historie er grundig avslørt av dr. teol. Marta Steinsvik.

Men det står billass med vår historie vekkstabla i Riksarkivet, og sannsynlegvis ein heil del i Vatikanets underjordiske bibliotek. Skulle ikkje våre vitskapsmenn kunne leita fram historia fra dei fyrste 1000 år? Og lenger attende, til dei 10 Israels ættene, våre forfedrar, som rømde til Norden og dei britiske øyar? Dei fekk ikkje halde lova under soldyrkarane i Assyria. (Halda lova = halde sabbaten.) Laurdagshelga og det 4. bod i Bibelen er provet på at Noreg vart eit kristent land da pavens menn kom. Lordagen, Lorid’s dag, the Lords day, Herrens dag.

Vil du vite meir om det katolske system (Lovløshetens hemmelighet) og korleis den katolske kyrkja ned kjempa den norske keltiske, tilrår eg Marta Steinsvik: «Hellig Olav og den norske statskirke», og «I moder kirkens favn», og Charles Chiniquy: «Katolisismen avslørt, 50 år i Romer kirken». (‘Bergmann Forlag, tlf. 70066269, 6151 Ørstad).

Dette burde vera obligatorisk lesnad for prestar, professorar, biskopar, og politikarar.

——————–

Israel er oss Europeere sier signaturen ‘Troende’ :

ISRAEL ER OSS EUROPEERE

Siden det er Israel som har fått: « Barnekåret og herligheten, pakten og lovgivningen, gudstjenesten og løftene»(Rom 9:4), har kristne et sterkt behov for å vite mest mulig om Israel og GT. På samme måte må også den enkelte vurdere den gamle pakt kontra N.T. og den nye pakt!
De fleste jøder er i dag bosatt i Vest – hovedsakelig USA, Europa og Russland! Kun en liten del bor i Israel og Palestina. De aller fleste som emigrerer fra det tidligere Sovjet drar til USA eller Europa. Bare en liten prosentdel av verdens jøder har bosatt seg i «Israel»! Det er profeterte i Ezekiel 36:24 følgende: « Jeg vil hente dere fra folkene (hedningene) og samle dere fra alle landene (nasjonene), og jeg vil la dere komme til deres eget land «. Har jødene blitt samlet i et land og har de reist fra hedningenasjoner eller kristne sådanne?

Guds ord sier fortsatt: « Og jeg vil stenke rent vann på dere, så dere skal bli rene. Fra alle deres urenheter og fra alle deres motbydelige avguder vil jeg rense dere «. Betyr dette at Israelittene skulle bli kristne i sitt nye land? Innholdet videre i Ezekiel 36 lover store materielle velsignelser slik at de ikke mer skal lide hån blandt hedningefolkene. Har « Israel « fått slike velsignelser i Palestina? Araberne har rikdom i form av olje, teknologi etc – dette til tross for deres « Israelhat « og Anti-Zionisme!

Den eneste grunnen til at « Israel « har klart seg og utviklet seg i Palestina, skyldes ene og alene den sosiale, militære og økonomiske støtte de har fått fra vesten pga det « holocaust « som skjedde ved siste verdenskrig. Det Palestinske holocaust – eller det kommunistiske – er derimot tydeligvis ikke så viktig!

De fleste kristne forteller at Ezekiel 38 og 39 gjelder innvasjonen av « Israel « i Palestina fra Sovjet (Gog og Magog), eller arabere etc ! Men 38:11 forteller bla.a at « Israel « skal være et land med åpne byer, hvor det bor et fredelig folk trygt og som alle bor uten murer, bommer eller porter! « Israel « i Palestina er lukket med soldater, tungt bevæpna nykolonialister, piggtråd, miner og bommer.

Jødene er ikke de fredligste men okkuperer, utvider land som de har stjålet, terroriserer uskyldige palestinere og bedriver tortur i statelig regi med omverdens stilltiende samtykke – noe «Guds utvalgte (men ingen andre) tydeligvis har rett til»! m.m. Rent Bibelsk så har aldri «jødene» vært hele ISRAEL heller!

Mange kristne forteller at de jødene som returnerte fra det Babylonske fangeskapet (f.Kr) var «hele Israel»! Men ISRAELS HUS og de tapte stammer returnerte ikke. Dr Scofield skriver på s 529 i « The Scofield Reference Bibel « følgende: « Muligvis returnerte individer fra alle stammene til Jerusalem under Zerubbabel, Ezra og Nehem. Efraim-Israel eksisterer fortsatt men kan ikke uten videre la seg identifisere «. De fleste stammene (Jacob-Israel) eller Nord-Riket, som ble bortført under det Assyriske fangeskapet – kom aldri tilbake til Palestina. De skulle bli fordrevet, omplassert og frelst et nytt sted gitt av Gud. Deres etterkommere er i dag kjent under et annet navn, og de er ikke jøder 2 Kongebok 17:6-23

Flavius Josephus skrev i « Antiquities of the Jews « XI kap.V: (som ble skrevet på Jesus sin tid) følgende: « Det er to stammer i Asia og Europa som er like Romerne, mens de TI STAMMENE er bortenfor Eufrat, der de øker i antall «. Historien viser også at de tidligste europeere, keltere, fønikere var hebreere og i slekt med bla a. « Dans stamme «. Germanere og Nordmenn har slektskap med disse og skytere fra Kaukasia der Israels Ti Tapte Stammer forsvant i fangeskap. Jødiske Encyclopedia 1905 vol.21 s.249 sier følgende: « Hvis de ti stammene har forsvunnet må de eksistere under et annet navn». « Jewish Quarterly Rewiew « July 1903 s. 106 sier følgende: « Etterkommere av jøder kan spores uten vanskligheter til i dag.

Men når det gjelder Israel er det vanskelig siden de ble bortført til Halah og Hebor samt byene i Media (2 Kongeb. 17:6)! Både fra historien og Bibelen vet vi at skille mellom « Juda» (Sør-riket) og Israel (Nord-riket og Samaria) var fast og sterkt. Jødene er kun etterkommere av noen få stammer der deler av JUDA-stamme utgjorde størstedelen. Hvorfor kalles da alle Israelitter for «Jøder»? Isaac Leiser i «Den jødiske religionen» vol.1 s.256 skriver: « Den Israelske nasjonen ble ikke helt bevart etter tilbakekomsten fra det Babylonske fangeskapet, da ti av stammene fortsatt var utstøtt «.

ISRAEL OG ISRAELITTENE VAR IKKE JØDER (JUDAEERE)!

De fleste kristne kaller Abraham en «Jøde», men i GT ble ingen kalt «Jøder»! Juda-riket blandet seg også med andre folkeslag og var ikke i enhver sammenheng Israelitter. Bibelen kaller de rene «utvalgte» ikke jøder men derimot: Israelitter, Jacobs Hus, Hebreere eller bare Barn av Israel.

1 Mos.17:5 forteller at Abraham vil bli far til mange folk (nasjoner). Jødene er ikke mange nasjoner (folk). I 1 Mos.35:11-12 profeteres det om Israels samling: « Et folk (en nasjon, KJV), ja en mengde med folkeslag (samling av nasjoner, KJV-Bibel) skal stamme fra deg, og konger skal utgå av dine landområder «.(1 Mos.48:19). (se ulike Bibel-oversettelser) Dette ble oppfyldt i USA med en nasjon og et folk, og i England der en mengde med folkeslag (FELLESSKAP AV NASJONER, KJV-Bibel) utgjorde det Engelske kongedømmet (UK). I 1 Mos.21:12 fortelles det: « For gjennom ISAK skal du få en ætt som kalles din ».

Kalles jødene i dag for « Sønner av Isaac « – eller « Isaacssønner «, « Saacssons «, « Saxons « ( Angelssaxons). 1 Mos 24:60 : « og måtte din ætt ta sine fienders porter i eie «. Port som et globalt strategisk holdepungt eller en viktig geografisk ferdselsvei var Panamakanalen, Suezkanalen, eller Gibraltarstredet m.m , alt kontrolert og bygget av europeere i sin tid.

DET SANNE ISRAEL

1 Mos.22:17: « Så vil jeg storli velsigne deg og gjøre din ætt så tallrik som stjernene på himmelen og som sanden på havets strand «. 1 Mos.24:60: « Og de velsignet Rebekka og sa til henne: Vår søster bli til tusen ganger ti tusen. Måtte din ætt ta sine fienders porter i eie «. ( I KJV « Tusen ganger millioner «)

5 Mos 1:11: « Sier Moses at Israel skal bli tusen ganger flere. Det skulle bli en langt større del en det jødene utgjør i dag. Den Nye Pakt beskrevet i Jerimias 31 gjaldt ISRAELS HUS. Dette kommer også klart frem i Hebreerne 8:8 som sier: « Dager skal komme, sier Herren, da jeg vil slutte en Ny Pakt med Israels Hus og Juda Hus «. På tross av dette – som skulle gjøre ISRAEL til kristne sier man at dette ikke gikk med Guds folk – «Jødene» – men bare «hedningene». De europeeiske folk tok bare tilfeldig opp den Nye Pakt? Jødene som både fornekter at Kristus er Messias som NT, – HAR IKKE OPPFYLLT PROFETIENE SLIK SOM EUROPEERNE!

Israel var delt etter Solomons død. Tusner/Millioner av Isralitter fra Nord-riket (Israels Hus) ble tatt til fange under Assyria f.Kr. Det var ved dette tidspunkt at enkelte «germanske/keltiske) stammer plutselig gjorde seg merkbare akkurat i det samme området ca 700 f.Kr. Senere ble disse Europas og Amerikas kristne, som la grunnlaget for den kristne demokratiske sivilisasjon. USA – « God,s Promise Land « – der undertrykte og terroriserte europeere ble satt fri og velsignet, reiste seg opp som et av verdens største demokratier.

Hosea hadde profetert til Israel før fangeskapet Rom.9:25-26: « Det som ikke er mitt folk vil jeg kalle mitt folk og den jeg ikke elsket vil jeg kalle min elskede, og på det sted hvor det ble sagt til dem: Dere er ikke mitt folk der skal de bli kalt den levende Guds barn «.(Se Matt.1:21, 2:6, 10:5-6, 15:24, Luk.1:16, 1:32, 1:54-55 , Joh 10:2-5, 10:16, Apg 26:7, Rom 9:4). I Europa, Amerika, Australia, m.m er vi blitt fortalt at det ikke er vi som er Guds folk, men alikevell er vi barn av Den levende Gud! Jesus Kristus frelser av Israels tapte sauer! Mange tror at Jesus Kristus kom til «Jødene» men i Matt.15:24: « Da svarte han og sa:

Jeg er ikke sendt til andre enn de bortkomne sauene av Israels hus «, i Joh. 10:26 står det: « Men dere tror ikke fordi dere ikke er av mine sauer. De hører min røst: Jeg kjenner dem og de følger meg, jeg gir dem evig liv «. Hvem har fulgt Jesus Kristus – hvem har hørt hans røst? Hvilkne sauer har fulgt Gud i over 2000 år!

Fly og internasjonal trafikk ble profetert i Jesaja 60:8: « Hvem er disse som driver hit lik skyer, flyr som duer til sine dueslag «. Hvilket folk var det som gjorde de fleste oppfinnelser? Hvilket folk står bak 99% av flyvning, oppfinnelser og bygging av fly gjennom historien? JESAJA 60:5: « For havets rikdom strømmet i mot deg, folkenes skatter kommer til deg «. Hvem har dominert havet i alle tider? Hvem er størst når det gjelder å livnære seg av havets rikdom? 5 Mos.15:6: « Når Herren din Gud velsigner deg som han har lovt, da skal du låne ut til mange folkeslag, men selv skal du ikke trenge å låne; du skal herske over mange folk men ingen skal herske over deg «. Hvilket folk har lånt og gitt penger til andre folk som de europeeiske?

Hvilket folk har tidligere i historien styrt de fleste nasjoner – på godt og ondt – og alltid klart seg selv? Alt dette er det enkelt å besvare: Det er de europeiske folkeslag. All rikdom har europeerne skapt selv ved hardt arbeid, flittighet og lange tradisjoner med håndtverk, kunst, konstruksjon, organisering, oppfinning, gruvedrift, jordbruk og fiske, skogbruk, handel, vitenskap og teknologi. Den store folkevandringen gjaldt UTVANDRINGEN til USA og andre riker – også det på godt og ondt – der kristne pionerer skapte en ny kristen sivilisasjon med demokrati og frihet.

PGA. MAMMON-GRÅDIGHET, INFILTRASJON, MATERIALISME, KAOS, JUDAISME ER NÅ DETTE BLITT MER OG MER ØDELAGT DA VI GÅR INN I DEN ANTI-KRISTNE TIDSALDER! I dag lever vi i den siste tiden og det mennesket har klart på de siste 50 år er nesten å ødelegge Guds skapelse med katastrofer, unødvendige kriger, naturødeleggelser og åndelig/moralsk forfall.Det som tidligere var et demokrati er i dag forfalt til diktatur og kaos-regimer.

Da JUDA-RIKET ble ødelagt ca 586 f.Kr av Babylon, profeterte Jerimias om ISRAELS HUS: « Du er min stridsøks (hammer) og krigsvåpen. Med deg vil jeg ødelegge nasjoner og kongedømmer «. Siden den gang er det ivertfall ikke jødene som har okkupert hedenske nasjoner og kongedømmer. Derimot har den hvite rase spredt kristendom eller siviliserte prinsipper blandt kannibaler, hodejegere, baaldyrkere og kongedømmer som bla.a drev menneskeoffringer, sort magi og satanisme i stor stil! At det i mange tilfeller – på den annen side – utviklet seg til grådig kolonialisme og imperialisme er en annen ting, de kristne nasjoner i dag ikke kan inneha ansvar og skyld for!

5 Mos. 33:13-16: « Måtte Herren velsigne hans land med det beste fra himmelen, med dugg og med vann fra havdypet som ligger der nede, med den fineste avling som modnes i sol og det beste som gror mens månen skifter, med det yppligste fra de eldgamle fjell, det aller beste fra de evige høyder, med alt godt som fyller jorden, og med velvilje fra ham som bodde i tornebusken. La dette komme over Josefs hode «! Dette lovet Josefs etterkommere all materiell velsignelse og beskyttelse.

Etterkommere av Josef er nettopp ISRAELS stammer og ikke «Jødene». Amerika var et av verdens vakreste og rikeste landområder. Med alt av naturresurser, fjorder, fjell, sjøer og hav, frodige sletter som ørken, olje og mineraler m.m. En perle gitt av Gud til sine! USA og Europa har stort sett måtte forskyne verden med mat, korn, teknologi, nødvendigheter etc. Mange folk lever fortsatt på det nivået de levde for tusen år siden – noe som gir oss europeere et stort ansvar. Vi er Guds stridsvåpen i kampen mot det onde i verden. Mot ødeleggelse av Guds skaperverk, – nasjonalstaten, familien, indivitet, og de humanistiske verdier!

Vi vet hvilket folk som hovedsakelig er kjent for å være kristne ledere og lærere. Et hellig presteskap som også har fått sine bønner besvart. JESAJA 62:2: « Du skal få et nytt navn som skal lyde fra Herrens munn «. HOSEA 2:17: « Jeg vil ta Baal navnene bort fra hennes munn de skal ikke lenger nevnes «. JESAJA 65:15 sier Gud til Israels fiender: « Det navn dere etterlater dere skal mine utvalgte bruke som et forbannelsesord: Måtte Herren vår Gud la deg dø som dem.

Men mine tjenere skal nevnes med et annet navn «. Disse ISRAELS fiender er fortsatt kalt ved sitt gamle navn «Jøder» – mens ISRAEL mistet sitt navn og sin identitet. Israel ble senere kjent under navn som keltere, germanere – eller Kaukasiske folk. Gjennom JERIMIA åpenbarte Gud følgende (3:14-15): « Vend om dere frafalne sønner lyder ordet fra Herren, for jeg er Herre over dere. Jeg vil ta dere en fra en by og to fra en ætt og føre dere til Sion. Så gir jeg dere hyrder slik som jeg vil ha og de skal vokte dere med kunnskap og forstand «. Gud samlet over 40 millioner europeere i Amerika (SION) i en periode på 40 år.

Den største masseutvandring i menneskets historie ! Og folkene hadde «født på nytt-frelste prester og lærere», akkurat slik det står profetert i Bibelen. Kristne missjonærer dro til alle verdens hjørner og forskynte ordet og frelsen. Enda dette er åpenbart tror enkelte at innvasjonen av en håndfull ateistiske, okkulte og anti-kristne «jøder» til Palestina er virkeliggjørelsen av disse profetier? På tross av at Åpenbaringen sier følgende: (Åp.3:9) « Se, jeg lar noen komme fra Satans synagoge, de som kaller seg jøder og ikke er det, men lyver «.(se også Åp 2:9, Matt 23).

I 1 Mos 25 fortelles det at Esau solgte retten til Jacob(30) og at Edom betyr RØD! 1 Mos 28: « Gikk han til Ismael og tok Mahalat til kone «. 1 Mos 36:2: « Esau tok seg koner blandt Kanaans døtre: Ada datter av Hetitten Elon; Oholibama datter av Ana, sønn til Hevitten «. Dette betyr at etterkommere etter Esau kan være Ismaelitter, Kanaanere, Hetitter, Hevitter eller Edomitter? 1 Mos 36 forteller oss fire ganger at Esau ER EDOM og far til Edomittene, som kan være en fellesbetegnelse på alle hans så forskjellig blandede etterkommere. Husk på at Edom betyr «Rødt»!!

Flere hundre år senere da Gud satte ISRAEL fri fra Egypt forteller 4 Mos 20 at det første folk som ville stoppe og krige mot ISRAEL nettopp var Edomittene. Alle historiebøkene i Bibelen forteller om fiendskapen mellom Israel og Edom. Som vi har vist tidligere var Israel på denne tiden ikke kalt jøder . Men kun Israelitter av f.eks Juda riket (500 år etter utfrielsen av Egypt) ble kalt jøder etter navnet JUDAEER (2 kong.16:6). Ordet Judaeer eller «jøde» kan altså bety 3 ting: 1 Følger av den judaistiske religion 2 Innbygger av Judea riket 3 Rasemessig etterkommer av Juda stamme m.m.

Slik har det opp gjennom de mange Bibeloversettelser oppstått feil og misforståelser. I Ester, da kongen sendte ut beskyttelsespakt for «jødene», ble mange folk i landet jøder for frykten for jødene kom over dem (Ester 8:17). Kongen styrte «fra India til Etiopia» – også områdene som gjaldt for Hetittene, Hevittene, Jebusittene og Kanaanerne. Derfor er det med stor sikkerhet at flere tusen av disse folk som kollektivt er kjent som «EDOM» tok opp navnet «JØDER» for å slippe kongens vrede. Ingen var etterkommere av Jacob-Israel enda de nå alikevell kan ha blitt «Jøder». Dette var 500 år før Kr.f.

I Ezra 9:1 ser vi at «Jødene» etter at de returnerte til Palestina tok koner blandt kanaanerne, hetittene, perisittene, jebusittene, ammonittene, moabittene, egypterne og amorittene – og slik knyttet enda mer «EDOM»-blandingsfolk til jødene. Disse holdt til i Jerusalem på den tiden Jesus ble født – i motsetning til «Kazar-Jødene» som holdt til ved Svartehavet. I denne gigantiske smeltedigel av en heksegryte levde det også rene Juda og Israelittiske grupper. Jesus var ren ISRAELITT av Juda stamme, Paulus ren ISRAELITT av Benjamins stamme.

Vi nærmer oss nå tiden da Messias Jesus Kristus var født og Flavius Josephus har skrevet at nettopp her var EDOM (IDUMEERE) en del av «Jødene». Dette forteller også NT. Hele Herodesslekten var også Idumeere (Edomitter). Hva disse stelte i stand kan du lese om i Matt 2, Luk 1:5, Matt 14, Mark 6, Luk 3, 9:23, Apg 4:27, 13:1 og apg.12. Her ligger grunnen til at noen «Jøder» fulgte og trodde på Messias Jesus, mens andre «jøder» hatet ham og forfulgte hans disippler – slik judaistene har gjort siden.

The Encyclopedia Biblica Vol 2 col 1187 sier også at Edom er del av jødedommen. The Jewish Encyclopedia ed 1925 vol 5 s 41: « Edom is in modern Jewry «. H G Wells store verk «Outline of History « verifiserer dette videre og sier at Edomittene ble jøder. Han går også videre og gir oss en ny ledetråd som vil hjelpe oss med identiteten til jødene. Han slår fast at idumeerne sluttet seg til et «Tyrkisk» folk som holdt til i Sør-Russland (Khazarene), som også ble «jøder» og gjorde jødedommen til statsreligion. Wells konkluderte med at begge utgjør i dag jødene – samt at hoveddelen av dagens jøder aldri har kommet fra Judea/Israel!

Ved å studere historien vil du forstå hvem Khazarene var og hvor de kom fra. Det er de såkalte «europeiske» jøder som i dag utgjør majoriteten av alle verdens jøder og de har aldri hatt rett til Palestina! Khazar-jødene har stjålet arven til de sanne jøder og Israelitter. Kilder: «The thirteenth Tribe» av jøden Arthur Koestler, Aschehougs Verdensh. 1983 bind 10 s 593, bd.4, The Encyclopedia Americana 1829, «Jødenes vei gjennom historien» Anton Blom s.67. Etter at Khazar-riket ble knust innvandret disse til mellomeuropa og Russland og gikk der under den falske betegnelsen – Guds Utvalgte Folk – jødene.

Nathan M Pollock som selv er khazar-»jøde» brukte 40 år på å forske i sin historie. Han konkluderte med at 6 av 10 jøder i Palestina og 9 av 10 i Vesten ikke er ekte jøder men nettopp etterkommere av Khazarstammen. Jødestjernen er heller ikke David skjold men et okkult tegn som heter HEXAGRAM. Og Kabbala og den Babylonske Talmuden er deres religion – ikke Mosebøkene og Bibelen. Judaismen er ikke grunnlagt i Juda eller i Israel men derimot i Babylon.

H G Wells forteller at «Judaisme er en konstruert politisk ideologi grunnlagt av mange». Det er her nøkkelen ligger. Det økonomiske bankiersystemen med renter og manipuleringer hadde sin opprinnelse også der,- i Babylon. Det er derfor ikke så rart at sjøgen som rir dyret : Babylon den store mor til sjøgene og all styggedom på jorden (mammon – gullkalven) i Åp 17-19 – er verdens økonomiske og materialistiske system (kapitalisme/kommunisme), eller «judaismen» den Babylonske «mysterie-religionen». Roten til ondskapen er grådigheten etter rikdom, materielle ting, makt på bekostning av andre mennesker.

Det mest undertrykkende økonomiske systemet vi kjenner i dag er kommunismen (statskapitalisme) der alt eies og kontrolleres av en psykopat-elite av partibosser og byrokrater. At kommunistene valgte rødt (edom) som farge på sin ideologi er kanskje ingen tilfeldighet? Ingen har så mange liv på sin samvittighet som kommunismen.

Kapitalisme er på sin side kommunismens tvillingbror – baksiden på den onde gullmynten. Ikke så rart at 99% av «de røde» var alle «khazar-jøder», og de kapitalistiske menn i Vest som hjalp dem – med få unntak, også var khazarer! Bibelen advarer og avslører disse som er Edom, Gog og Magog. Innvasjonen av ISRAEL er innvasjonen og ødeleggelsen av jer-USA-lem/ Europa og den europeiske kulturen med sitt demokratiske system. Gå derfor ut fra Babylon og bekjemp det onde!

ODIN OG DET GERMANSKE ISRAEL

Norges Kulturhistorie Aschehoug Oslo 79 s.261: «Det har imidlertid også vært hevdet at vår (vikingenes) dyreornamentikk kan ha sine røtter lengre borte, nemlig hos skytterne, et nomade-folk som særlig er kjent fra steppeområdene i Sør-Russland.». Norges Konge Sagaer forteller om Odin s.5: « På nordsiden av Svartehavet ligger Store Svitjod (sckytia) eller Det kalde Svitjod.

I Svitjod er det mange storbygder, der er det også mange slags folk og mange tungemål, der er riser og der er dverger, der er blåmenn og der er mange slags underlige folkeslag» «Landet øst for Tanakuisl i Asia ble kalt ÅSLAND eller ÅSHEIM, og hovedborgen i landet kalte de ÅSGARD. En som het Odin var høvding i borgen, der var det et stort blotsted. Det var skikk der at TOLV HOVGUDER (offerprester) skulle være de øverste, de skulle rå for blotene og dømme mellom folk.» (LEGG MERKE TIL HVORDAN TALLET 12 GÅR IGJEN. 12 ISRAELITTISKE STAMMER – 12 DISIPPLER M.M)

Videre skriver Snorre: « Men Odin var framsynt og trollkyndig, derfor av visste han at hans avkom skulle bygge og bo på den nordligste halvdel av verdi; derfor satte han brødrene sine, VE og VILJE, over ÅSGARD, og for sjøl bort alle diane med ham, og mange andre mennesker. Det skrives også at ODIN dro til Gardarriket, Sakseland (Tyskland) fikk mange sønner, tok seg bosted på Odins øy (Odense) før han slo seg ned i Skandinavia. Boken «Helter og halvguder hos Kelterne».

Myter forteller at «Dananerne» (Tuath De Danann) kom fra «langt mot nord svevende på skyer». Andre historikere mener de kom til Hellas fra Samaria i Israel,- og at de der var kjent som fønikere og hebreere. s. 90 «Helter og halvguder hos Kelterne» : « Dananerne bygget seg sin egen praktfulle borg ved Tara, som betyr det hellige fjell, den skjønne ås, utkikksplass (som: Lidskjalv, hvor Odin skuet ut over hele verden). Her gjemte dananerne sine kostligste skatter.

Dagdes gryte, Lugs strålesverd – det mektige solsverdet, og skjebnesteinen Lia Fail. På den skulle Irlands Konger alltid stå under kroningen «. Vi mener det var den steinen som ble brukt av Bibelens Jacob da han benyttet «skjebnesteinen» som hodepute ute i ørkenen, og derav ble gjort hellig. Jacobs «hellige stein» ble tatt vare på og fraktet videre av Israels stammer. s 90 står det videre: « Steinen ble på 600-tallet etter Kristus brakt fra Irland til Skottland, og siden av Kong Edward den I flyttet til England. Her finnes den den dag i dag – og det er kroningssteinen i Westminister Abbey..

Man kan si at den gamle spådom har stått sin prøve hittil; at hvor den steinen stod, skulle bestandig en Konge av keltisk ætt råde». s.86: « Belar er en annen keltisk sagnfigur – hadde også utvalgt hird på tolv mann. Belar hadde også et øye». Var videre Odins Hugin og Munin (tanke og hukommelse) symbol for samme profetiske redskap som Arons seerstener, Urim og Thummim? I VG 14 jan 99 er det videre et debattinnlegg om Israels tapte stammer.

ODIN FØRTE ISRAELITTERNA TIL NORDEN
Hentet fra boken ‘På Retta Vegar. Av Johan Millen Stockholm 1917;
Odin, som hittills endast varit en mytologisk figur i de nordiska gudasagorna, omgiven av oklarhet og mysticism, erhåller genom resultatet av de nu utførda bibelforskningarna sin verkliga gestalt i vår historia. Det var ej underligt att han, under hedendomens tidsskede, gjordes till en gudafigur. Ty det ar otvivelaktigt, att Odin var i besittning av en stor mental kraft. Dermed menas, att han hade en andlig førmåga långt utøver en vanlig manniska, varigenom han kunde betvinga svårigheter genom andlig makt, samt att han troligen, likt profeterna, kunde skåda langre fram an det materiella øget når, och darigenom se de lander, dit han skulle føra Israels stammar.

Men Odin synes ha varit mindre nograknad om både medel och andamål. Och ehuru han visste battre, låt han det folk, han ledde, urarta til avgudadyrkan och fanatism i sådan grad, att de skøto sina pilar i luften før att skremma sina gudar. De dyrkade stockar, stenar, djur och vad som helst. Att Israel skulle erhålla en sådan herde ar profeterat av : Sakarja i 11 kapitlet, 16 och 17 vers, varav den senere lyder: « Ve øver den ovardige herden, som øvergiver sin hjord; må ett svard traffa hans arm och hans høgra øga ! Må hans arm alldeles førtvina och hans høgra øga formørkas i grund!»

Av havderna veta vi, att Odin hade blott ett øga. Harav se vi, att profetian just avsåg honom, och han fick det straff profetian hotar med. Rawson sager om Odin: « Långt innan jeg visste, at Getærna, Gother og Ostragother (Gøtar och Ostgøtar?) vore Israeliter, føresvavade mig den tanken att Odin var Israelit. Otvivelaktigt var han en kraftig mental, d,v.s. andlig førmåga, om han ock icke utførde samvetsgrant det han åtagit sig.» Rev. Grimaldi skriver: « Den engelska kungafamiljen ar avkommer av den dynastiska grenen av Israel. Odin ledde sin harkomst från David. Både voro alltså Efraimiter. Dette bekraftas aven av ett gammalt manuskript i Herolds College i London och Sharon Turner s «History of the Anglo-Saxons.»

Odin førde våra stamfader, sju av Israels stammer, från Skytien, (Norr om Svarta havet) år 100 f. Kr. till Norden. Desso voro avkomlingar av desamma stammar, som 721 f. Kr. førdes av Assyrierna til Medien i fångenskap, uti vilket beroende de førblevo til Ninives fall, 606 f. Kr., då de blevo frigjorda och drogo med all sin boskap och bohag til Ryssland. Deres vandring dit tog dem som redan namnt 1 1/2 år. En del av stammarna under Odin lagrade sig søder om Østersjøn och bortlade namnet Getæer ock kallade sig nu Angler. Men med en del av Efraim og Manasse stammar fortsatte Odin in uti Skandinavien, vilka har antogo namnet Asar.

De sju stammarna hade alltså vistats i Russland omkring 500 år. Denna Odins vandring gick mot det før Israel bestemda slutliga målet, varom ar profeterat i Bibelen under benamningarna: «landet i norr», «havslanderna», «øarna i vester», «jordens yttersta grenser», m. fl, der Israel skulle finna sin framtida utveckling.

Uti Beowulf, det alsta Angler-poem, som finnes, uppgives også, att Odin hørde till Getæerna eller Getæfolket. Aven Islanska Edda og Sagorna omtala, att Odin ledde sitt folk ifrån Skytien eller Dannerstrøm (Donau) til Skandinavien. Islandarna aro aven Israelitter (av Asers stam) . Benjamins stam førenade sig senare med Efraims og Manasse stammer i Skandinavien. Benjamin kallades «ljusbararen» av det skal, at Benjamin medførde Kristendomens ljus, når de anlande til Norden. Benjamin var bosatt jamte Juda stam i Jerusalem under Kristi tid och bildade det siste s.k. Juda rike. Historien førmaler att Benjamins stam behandlades nasten som slavar av Judarna.

Då Juda rike upphørde, synes den kvarvarande delen av Dans stam, som då icke langre hade någon buffertstat emot Assyrierna, begivit sig i vag sjøledes til Irland och England. Israel aro under seklernas lopp omtalade med många olika namn, såsom Jakob, Samaria, Efraim, Bethel, Scutai, Gutai, Guther, Denna trupp, Gad, Massagethae, Gæthe, Goter, Østgoter, Vikinger og Nordmen samt Normander. Under alla dessa namn voro de såsom Israeliter førsvunna.

Dette var et lite utdrag fra en gammel Svensk bok fra 1917, mens det er nok av forskjellige bøker og tolkninger fra våre tider som er å få tak i. Og som går dypere både i historiebøker, kilder , myter og Bibelske tolkninger og profetier.

DE SOM ER INTERESSERT I MER OM DETTE KAN OGSÅ KONTAKTE;
M2000, POSTBOKS 45, 3276 LARDAL

——————-

Relatert lesning

Er du etterkommer av Israels 10 stammer?
http://www.verdidebatt.no/debatt/cat1/subcat4/thread110087/

Jeg, en ekte israelitt?
http://www.verdidebatt.no/debatt/cat12/subcat14/thread131127/

Norrøn mytologi og bibelske navn
http://www.verdidebatt.no/debatt/cat12/subcat14/thread142834/

ISRAELS TI TAPTE STAMMER
http://www.mensviventer.no/mvv12/tistammer.htm

Norrønafolket i opphav og vandring
http://bmonline.no/download/Norronafolket.pdf

http://www.christsassembly.com/literature/kragh/artikler/Ole%20Jorgen%20Johnsen.Israel%20i%20de%20siste%20dage.htm

http://www.missiontoisrael.org/gods-covenant-people/tableofcontents.php

http://www.thechristianidentityforum.net/downloads/Restoration-Israel.pdf


http://the-red-thread.net/Lost-Tribes-Israel-Advocates.html

Spread the love - Sharing is caring
 
 
 
   
5
Shares
Skriv ut (Print) Skriv ut (Print) Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)

15 Comments

 1. Pingback: Offshore-kuppet. Sunnmørsåndens Tap og Jødementalitetens Seier? – Riksavisen

 2. Pingback: Den planlagt de-konstruksjon av NATO – Riksavisen

 3. Pingback: Verden; De karnalskes Shangri-la

 4. Pingback: ‘Jødisk’ parlament i Brussel, kanskje også et Norsk?

 5. Pingback: Nye militante Ateismens mordertokt på Chapel Hill

 6. Pingback: Gog og Magog krigen er godt igang

 7. Pingback: Vårt opphav i det Hellige Land Israel

 8. Pingback: Å Huske Hvem Vi Er; Guds Utvalgte Folk

 9. http://www.nccg.org/gnpk/bearsheep.html

  BRÖLLOPPET ÄR BRÖLLOPPET MELLAN ISRAEL OCH JEHOWAH/JESUS KRISTUS.

  BJÖRNEN ÄR RYSSLAND SOM STICKER DÄRIFRÅN.

  FÅRET MED TVÅ HORN ÄR,
  «SABA-DEDAN»,
  YEMEN OCH SAUDI-ARABIEN,
  (DET ANDRA VILDDJURET I UPPENBARELSEBOKENS 13e KAPITTEL.)
  I HESEKIEL KAP.38:13.

  Arne Strand.

 10. DE 10 STAMMARNAS HEMKOMST !!!.

  HESEKIEL KAP 48.

  http://runeberg.org/bibeln/26_48.html

  DET MÅSTE ALLTSÅ SKE FÖRE 3-e VÄRLDSKRIGET(KAP.38-39).

  INNAN 3-e VÄRLDSKRIGET,
  «JEHOVAHS STORA OCH FRUKTANSVÄRDA DAG»,
  HAR OCKSÅ PROFETEN ELIA KOMMIT,
  MALAKI KAP.4., versarna –

  4. Tänken på Moses lag, min tjänares, åt vilken jag på Horeb gav
  stadgar och rätter för hela Israel.

  5. Se, jag skall sända till eder profeten Elia, förrän HERRENS
  stora och fruktansvärda dag kommer.
  6. Och han skall vända fädernas hjärtan till barnen, och barnens
  hjärtan till deras fäder, för att jag icke, när jag kommer,
  skall slå landet med tillspillogivning.

  HÄR ÄR DE HEMMA –

  UPPENBARELSEBOKEN KAP.7., versarna –

  4. Och jag fick höra antalet av dem som voro tecknade med insegel,
  ett hundra fyrtiofyra tusen tecknade, av alla Israels barns
  stammar;
  5. av Juda stam tolv tusen tecknade,
  av Rubens stam tolv tusen,
  av Gads stam tolv tusen,
  6. av Asers stam tolv tusen,
  av Neftalims stam tolv tusen,
  av Manasses’ stam tolv tusen,
  7. av Simeons stam tolv tusen,
  av Levi stam tolv tusen,
  av Isaskars stam tolv tusen,
  8. av Sabulons stam tolv tusen,
  av Josefs stam tolv tusen,
  av Benjamins stam tolv tusen tecknade.

  VIDARE –

  Johannes’ uppenbarelse, 12 Kapitlet

  Kvinnan och draken. Mikaels strid med
  draken.

  1. Och ett stort tecken visade sig i himmelen: där syntes en
  kvinna, som hade solen till sin klädnad och månen under sina
  fötter, och en krans av tolv stjärnor på sitt huvud.
  2. Hon var havande och ropade i barnsnöd och födslovånda.
  3. Ännu ett annat tecken visade sig i himmelen: där syntes en stor
  röd drake, som hade sju huvuden och tio horn, och på sina
  huvuden sju kronor.
  4. Och hans stjärt drog med sig tredjedelen av himmelens stjärnor
  och kastade den ned på jorden. Och draken stod framför kvinnan
  som skulle föda, ty han ville uppsluka hennes barn, när hon hade
  fött det.
  5. Och hon födde ett barn gossebarn, som en gång skall styra alla
  folk med järnspira. Men hennes barn blev uppryckt till Gud och
  till hans tron;
  6. Och kvinnan flydde ut i öknen, där hon har en plats sig beredd
  av Gud, och där hon skulle få sitt uppehälle under ett tusen två
  hundra sextio dagar.

  KVINNAN ÄR ISRAEL.

  DE 12 STJÄRNORNA ÄR DE 12.000 ISRAELER UR VARJE STAM.
  BARNET ÄR DETSAMMA SOM DE 144.000. ISRAELERNA,
  FÖRTLINGSFRUKTEN I ZION,
  DE ÄR OCKSÅ DETSAMMA SOM KVINNAN.

  JESUS SÄGER ATT NÄR NI FÅR SE,
  «FÖRÖDELSENS STYGGELSE STÅ PÅ HELIG PLATS»(TEMPLET),
  SÅ MÅ HANS ANHÄNGARE FLY UPP I BERGEN ETC.

  DET ÄR VAD DENNA KVINNA GÖR.
  «FÖRSTLINGSFRUKTEN»,
  DE SOM FÖLJER JESUS,
  SKALL INTE VARA MED OM DE SISTA 3 1/2 ÅRENS STORA VEDERMÖDA.

  MÅNEN(ISLAM) UNDER SINA FÖTTER.

  7 HUVUDEN,
  ROMS 7 KULLAR.

  10 HORN,
  2 AV DE URSPRUNGLIGA 12 MEDLEMMARNA I EU KOMMER HOPPA AV.
  (GREKLAND och DANMARK ???).

  7 KRONOR,
  NÄR KRONORNA ÄR PÅ HUVUDENA,
  ÄR DET SATAN SOM AVSES,

  NÄR KRONORNA ÄR PÅ HORNEN,
  ÄR DET EUs JORDISKA RIKE SOM AVSES,
  (TARSIS KÖPMÄN OCH ALLA DESS UNGA LEJON-HES.KAP.38:13).

  MIKAEL ÄR DEN KRISTNA VÄRLDSKONUNGEN.
  Johannes’ uppenbarelse, 6 Kapitlet.

  1. Och jag såg Lammet bryta det första av de sju inseglen; och jag
  hörde ett av de fyra väsendena säga såsom med tordönsröst:
  »Kom.»
  2. Då fick jag se en vit häst; och mannen som satt på den hade en
  båge, och en segerkrans blev honom given, och han drog ut såsom
  segrare och för att segra.

  ARNE STRAND.

 11. ISRAELS 10 FÖRLORADE STAMMAR !!!.

  KRISTNA MISSIONÄRER I KINA PÅ 1800 TALET,
  STÖTTE PÅ KINESISKA BERGSTAMMAR SOM HADE MOSE LAG.

  VAD KAN MAN DRA FÖR SLUTSATTSER AV OVANSTÅENDE ???.

  «»»PRÖVA ALLT OCH BEHÅLL DET SOM ÄR GOTT»»» !!!.

  FRIDENS !!!.

  ARNE STRAND.

 12. He is sending you a prophet. One like a prophet of old, who stands for justice and the restoration of the tribes as you head towards this key year for Israel.

  FRÅN –

  ISRAEL – A prophet will arise for your nation

  A Call to the Mountain Once again.
  Rev Heather Butler Revivalist/End Time Psalmist
  November 4th 2006
  Hidden Treasures Ministries International
  Psalm 42 9-11 Deuteronomy 33 18-19
  Psalm 91 Revelation 19

  A Storm is brewing once again against Israel, many are fearful and in distress, where is your voice sons of Zion call to the Messiah and He will hear.

  Listen to the voice of the prophets, read again psalm 91, see how the G-d of Abraham Issac and Jacob saved you throughout the generations, keeping a remnant so that end time prophesy will be fulfilled.

  Remember why your desendants roamed for 40yrs in the wilderness. They roamed because they did not truly know him, they were disobedient, and their eyes were blinded to the truth of who the one true G-d is , but he was patient, and revealed himself in the pillar of fire, and in the parting of the sea.

  Abba calls you, draws you back unto Himself once again, after many years of your wandering in the dry hard places he calls to you COME
  He watched as you searched for the truth but found nothing to sustain you.

  He has come to look for you, and is calling you back to your roots COME

  Come to the Mikvah , come to the living waters that will not only flow over you in cleansing, but will flow from your innermost being as streams of living waters, reviving your soul bringing a clarity and purity and holiness like never before, as you see who the Messiah truly is.

  The L-rd is as a lamp unto your feet to guide the way, to lead you into all truth in these last days so that you are able to lead others.

  It is written that He has not forgotten you, that He has your name engraved on the palms of his hands.

  Let Him comfort those who mourn, hear Him sing over you as in Zephaniah, songs that pour from a heart of tender love and mercy as He desires to reach into the depths of your soul with healing and forgiveness.

  Remind yourselves of who the Messiah truly is.

  A great prophet is being prepared for you once again, a voice in the land that will lead and guide you , just as Abba sent prophets in the days of old to draw you back into His presence, to reveal to you the ancient ways lost to you.

  He is sending you a prophet. One like a prophet of old, who stands for justice and the restoration of the tribes as you head towards this key year for Israel.

  Do not be surprised by the Prophets appearance, or his accent, He is chosen of the L-rd, and you will know him by the power that he carries in his hand, he stands again with a rod for Israel, as you face uncertainty, and come to that place of no escape he will raise the rod of his mouth over your land, and hit the ground with the promises that were destined for you to step into long ago.

  Take your eyes off the storm, and focus on the one sent to save you.

  This coming year is a year of rumours and war, do not faint, I Am is more than able sweep his arm against your enemies flinging them into chaos and confusion, can He not save you? Have you forgotten the ancient texts that speak of his majesty and might, have you forgotten what it truly means to be in unity with Him the Ancient of days?

  The time draws ever nearer, and you will go down into the valley together, but in might and strength as you unite as one body in Him.
  Turn back to the the ancient ways, the ways of the prophets of old. The Father will not fail those who crush unbelief under their feet and release the power of the word released for these days.

  You are a royal priesthood a Holy Nation, you are a remnant that is more mighty and more powerful than all who raise up against you in anger and greed.
  There is more to you the remnant than you can understand or see.

  Judgement is falling upon the nations, upon the people who have mocked and despised you, those who are not giving a true report of you. The L-rd is Calling Israel out of the cave of death where you will leave your grave clothes, out of the darkness of your past so that those grave clothes will hinder you no more.

  Death and destruction has played a big part in your history, and He has wept over you, But now is the time to open the blind eyes, to receive the revelation of who the Messiah truly is.
  G-d has brought you to this place, to this word, He has drawn you, and as you read this you are thinking “is he speaking to me? Is this word truly for me?” yes, this is your legacy. Step into it, quickly step in.

  Go through, go through the gates, prepare the way for the people, build up the highways for the L-rd.

  Say to the daughter of Zion surly your salvation is coming, and his reward is with him.

  It is time to come to the mountain once again, to call an assembly, just as the tribe of Issachar called, so now the L-rd calls you now, draws you to that place of righteous sacrifice once again. Where is your voice oh Israel, where are the priests who will be led to the truth, by the Prophet to come. Go to the mountain of the Lord, COME COME

  I Am awaits your decision your hearts cry for the nation.
  COME TO THE MOUNTAIN.
  Deuteronomy 33 v 18/

  VIDARE-

  A prophet of truth is being prepared for Israel who will speak with a voice unshaken and unmoved by leaders of nations, a prophet who will dare to speak as Elijah did, who leads Israel into repentance and out of bondage away from ways that were not Godly.

  (SAMMA PROFET SOM OVAN).

  FRÅN –

  ISRAEL
  Jerusalem The Hinge Pin
  Rev Heather Butler Revivalist/Psalmist
  Hidden Treasures Ministries Intl

  Jerusalem is the Hinge Pin, and belongs to the Lord, Israel does not belong to another!

  woe to those who divide Jerusalem , who cry out for division. Their own governments will be filled with unrest and heads will fall.

  Go back, go back to the book of Psalms look again, remind yourselves of my covenants. Psalm 111 and Deut 10:12 Psalm 96 :9

  He has given food and provision to those who reverently and worshipfully fear Him, He will remember His covenant forever and imprint it on His mind.

  He has declared and shown to His people the power of His works in giving them the heritage of the nations of Canaan.
  The works of His hands are absolute truth and justice faithful and right, and all His decrees and precepts are sure, fixed and established and trustworthy.

  They stand fast and are established for ever and ever and are done in absolute faith and uprightness.

  The reverent fear and worship of the Lord is the beginning of wisdom and skill.

  These are not just words written in a book, these are commands and promises that will not be broken. They are active words that have brought life and fruitfulness to those who lived them out, but destruction to those who defied them reducing the fruitful place once again to a barren wasteland.

  A prophet of truth is being prepared for Israel who will speak with a voice unshaken and unmoved by leaders of nations, a prophet who will dare to speak as Elijah did, who leads Israel into repentance and out of bondage away from ways that were not Godly.

  Israel the lord calls you back and draws you to himself once again. The Messiah will come as a warrior king, fierce in His love of you.

  You have gone your own way and left the pathway of truth, turn back to the ancient foundations that were laid before the beginning and established and rooted for all time.

  Turn to the Lord in this hour and He will turn to you.
  You Rabbis and Teachers of the law prepare yourselves for the drawing back of the veil.

  Israel is not shamed, rather Israel has learned much about the enemy that terrorizes and intimidates.
  The one true G-d calls you, those already chosen by Him for victory.
  This is not a time of defeat, but a time to recognise what it will take to defeat the enemies of Israel In the future
  Call upon the Lord whilst He will be found.

  This is key to you, call upon His name, call out to the one bruised for your transgressions the Messiah the One true G-d.
  He will thunder from the heavens and come to your aid.
  Your stones are ever before Him, crying at the wall, He will deliver you.

  MALAKI KAPITEL 4., verserna –

  4 Remember ye the law of Moses my servant, which I commanded unto him in Horeb for all Israel, even statutes and ordinances.

  5 Behold, I will send you Elijah the prophet before the great and terrible day of Jehovah come.

  6 And he shall turn the heart of the fathers to the children, and the heart of the children to their fathers; lest I come and smite the earth with a curse.

  http://www.youtube.com/watch?v=yWSATpx7uzk

  ARNE STRAND

 13. ISRAELS 10 FÖRLORADE STAMMAR !!!.

  39. And as for you seeing him gather to himself another multitude that was peaceable, 40. these are the ten tribes which was led away from their own land into captivity in the days of King Hosea, whom Shalmaneser, the King of the Assyrians led captive; he took them across the river, and they were taken into another land. 41. but they formed this plan for themselves, that they will leave the multitude of the nations and go to a more distant region, where mankind had never lived, 42. that there at least they might keep their statutes which they had not kept in their own land. 43. And they went in by the narrow passages of the Euphrates river. 44. For at that time the Most High performed signs for them, and stopped the channels of the river until they had passed over. 45. Through that regionthere was a long way to go, a journey of a year and a half, and that country is called Arzareth. 46. «Then they dwellt there until the last times; and now, when they are about to come again, 47. the Most High will stop the channels of the river again, so that they may be able to pass over. Therefore you saw the multitude gathered in peace.

  12. After this I saw the same man come down from the mountain and call to him another multitude which was peaceable.

  FRÅN –

  http://debatt.passagen.se/show.fcgi?category=6500000000000046&conference=10500000000000169&posting=19500000001718023

  ARNE STRAND.

 14. NI ÄR I VILLFARELSE !!!.

  http://www.nccg.org/gnpk/GNPK-Art-107-Skand.html

  1a Mosebok kap 10.

  GOMERS SÖNER VORO,

  «ASKENAS, RIPATH, TOGARMA».,
  STAMFÄDER TILL,
  «GOTER,KELTER och SLAVER»

  «ASKENAS»,
  ÄR JUDARNAS NAMN PÅ NUVARANDE TYSKLAND,
  ASKENAS ÄR DE «GOTISKA GERMANERNAS STAMMFADER».

  OSETERNA I KAUKASUS KALLAR SIG «OSER eller IRIR(ARIER)».
  GEORGIERNA I KAUKASUS KALLAR SIG «GROSINER eller ROSINER»,
  OCH GEORGIEN KALLAS «GRUSIA».

  OM VI LÄGGER IHOP DEM FÅR VI,

  «OS-GRUSIA»!!!.

  PERSERNA FÖRDE PÅ 500-TALET f.k. KRIG MOT ETT FOLK I NUVARANDE UKRAINA,
  DE KALLADE DETTA FOLK FÖR –

  «ASGOUSAI» !!!.,
  GREKERNA KALLADE DEM FÖR «SKOLOTER»,.
  ROMARNA KALLADE DEM FÖR «SKYTER».

  DETTA FOLK DREVS VÄSTERUT AV DEM FRÅN,
  «BULUN-TOHAI»(NORDVÄSTRA KINA),
  KOMMANDE «SARMATERNA»(SERBERNA=SLAVERNA),
  ÄVEN KALLADE «TOCHARERNA»(ARMENERNA).

  SKYTERNA KOM TILL SKANDINAVISKA HALVÖN,
  SOM OCKSÅ BÄR DERAS NAMN,
  PÅ 500-TALET FÖRE KRISTUS,
  DÄR DE GERMANSKA KELTERNA REDAN BODDE.

  VIDARE –

  «RIPHAT»., = «HAT»., = «HATTI»., = «HETTITT».

  DETTA FOLK KALLADE SIG EFTER SIN FAR «GOMER»,
  ALLTSÅ,
  «GOMERER,KIMERER,CIMERER,CIMBRER»,
  JÄMNFÖR DET GAELISKA KELTISKA NAMNET PÅ “WALES I GREAT BRITTANY”,
  «GUMRU eller CUMRU»,
  DET FINNS ÄVEN I NAMNET PÅ DEN SVENSKA STADEN «SIMRISEHAMN».

  DET VAR KELTERNA FRÅN «HETTITTERRIKET»,
  BOSÄTTANDE SIG I ALPERNA,
  SOM PÅ 1800 FÖRE KRISTUS FÖRDE BRONSÅLDERN TILL «SCANDINAVIEN».

  VIDARE –

  «TOGARMA», «ARMENIEN».

  DE UTVANDRADE ÖSTERUT TILL STADEN,

  «BUCHARA» I NUVARANDE VÄSTTURKESTAN.

  DE VANDRADE VIDARE ÖSTERUT TILL NUVARANDE NORDVÄSTRA SINKIANGPROVINSEN,
  I KINA,
  TILL STADEN MED DERAS NAMN,
  «BULUN-TOKHA».

  DE KALLADES «TOCHARER»,
  SEDEMERA «SARMATER»,
  FRÅN ( TOSARMA=SARMA=SARMAT=SARBAT=SERB).

  DESSA FOLK,
  HAR INGET MED DE TIO FÖRLORADE ISRAELISKA FOLKSTAMMARNA ATT GÖRA.

  ISRAELS 10 FÖRLORADE FOLKSTAMMAR FINNS I BERGSTRAKTERNA I KINA.

  ARNE STRAND.

 15. Pingback: Nyhetsspeilet.no » Å huske hvem vi er: Guds utvalgte folk

Legg inn kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.