Julemas og dansen rundt gullkalven

Kristne kan med fordel unngå å delta i den falne del av Israels sin dans rundt gullkalven.
Kristne kan med fordel unngå å delta i den falne del av Israels sin dans rundt gullkalven.

Nøyaktig HVORFOR måtte han fødes? Fordi menneskene hadde mistet sin vei, bommet på målet (hvilket er definisjonen på ‘synd’), og havnet helt på vidvanke fra Skaperens vilje for sin Gode Gamle Verdensorden.

Materialismen, dansen rundt gullkalven, Verdensrike fantasiene til de frafalne kommunistiske ‘jøder’, hvor de skal ha all eiendom og all makt i hele verden, kan for de fleste synest å ha også grepet kristendommen i sine klamme fangarmer.

‘Mitt Rike er ikke av denne verden‘, sa Jesus. Hans oppgave var en annen enn sine samtidiges aspirasjoner av den. En verden basert på rettferdighet, kjærlighet og fred var Riket hans.. ikke det satanistiske verdslige politiske riket til kommunistene eller nazistene (sosialistene).

Jesus var varslet tusen år før sin ankomst til det frafalne Israel (alle 12 stammer, og ikke bare Juda-stammen), og ikke til et palass, men en krybbe og en stall i Betlehem. Der var ikke rom i herberget hos de ‘selvutvalgte’ og pompøse, som aspirerte og aspirerer som verdensherskere, og ikke tjenere.

Hvilken fantastisk begivenhet dette var. Hundrevis av år før fødselen til Jesus fra Nasaret, hadde en rekke gammeltestamentlige profeter vitnet om hans komme.

Idag har mange glemt dette, eller har aldri hørt om disse historiske hendelsene som ble innledet av de gammeltestamentlige profetier som varslet hans komme. Som et resultat har disse profetiene om Messias mistet den enorme makt og innflytelse de bør rettmessig ha over ånden og sjelen til menneskeheten.

Mens millioner søker mening i all slags paganistiske og delvis satanistiske adspredelser i julen, så går de glipp av hva som ligger rett foran dem. Feiringen av julen er en feiring av de oppfylte profetier – av Messias sin fødsel. Ved å forutsi gjennom Profetene hva som skal skje og komme, så beviser G-d sin allmakt og sin eksistens.

Når hver av de gammeltestamentlige profetene skrev følgende vers, henviste de til en tid flere hundre år frem i fremtiden. Den endelige oppfyllelsen av profetiene, i livet til Jesus fra Nasaret for nesten 2000 år siden, er utenfor fornuftsbasert forklaring, og mer enn verdig en verdensomspennende feiring av hans fødsel, for det er gjennom profetetienes oppfylelser G-d beviser sin eksistens, og evidens for at han holder verdens skjebne i sin hånd, selv om Han for en tid har latt Satan og satanistene få også lov å utbre og velge og skape sin verden utav sin frie vilje, med sin dans rundt gullkalven, og deres samfunns vei og verdens skjebne derav, og når de har fått den muligheten som ble gitt dem som en kjærlighetshandling til menneskene, idet de er født i sin Skapers bilde, med fri vilje og som medskapere, så skal deretter Dommen komme når også disse skal ha fått utprøvd sine frie viljer for en stakket stund.

1. Messias vil bli født i Betlehem

I det 8. århundre f.Kr., varslet profeten Mika at den lille landsbyen Betlehem ville føde Messias:

Du, Betlehem, Efrata, du minst blant slektene i Juda!
Fra deg lar jeg en hersker over Israel komme.
Hans opphav er fra gammel tid,
fra eldgamle dager. – Mika 5:1

700 år etter, ble Jesus født som hele verdens Messias.

«Da Jesus var født i Betlehem i Judea, på den tiden Herodes var konge…[]» – Matt 2:1

2. Messias vil være av Juda- stammen

Skrevet over 1000 år før Jesu fødsel, profeterte Første Mosebok at Messias skulle være en etterkommer av Juda stammen (‘Han kom til sine egne, men de tok ikke imot Ham‘):

10 Septeret skal ikke vike fra Juda
eller herskerstaven fra hans føtter
til han som eier den, kommer,
han som folkene skal lyde. 1. Mosebok. 49:10

I oppfyllelsen av denne profetien, ble Jesus født som en etterkommer av Juda-stammen. To ættetavler av Jesus sin familie er referrt i Lukas 3 og Matteus 1, hvilket bekrefter at Jesus faktisk er en etterkommer av Juda-stammen.

Store konger vil gjøre ære på Messias

Den syttiandre Salme, nedskrevet ca 1000 år før Jesu fødsel, bebudet en tid da utenlandske konger ville reise fra fjerne land for å hylle Messias:

10 Konger fra Tarsis og fjerne kyster
skal sende skatt til ham.
Kongene i Saba og Seba
skal komme med gaver. – Salmene 72:10

Årevis og generasjoner senere, ble Jesusbarnet gjenstand for tilbedelse fra kloke menn fra fjerne land:

«Da Jesus var født i Betlehem i Judea, på den tiden Herodes var konge, kom noen vismenn fra Østen til Jerusalem 2 og spurte: «Hvor er jødenes konge som nå er født? Vi har sett stjernen hans gå opp, og vi er kommet for å hylle ham.» – Matteus 2, 1-2

«De gikk inn i huset og fikk se barnet hos moren, Maria, og de falt på kne og hyllet ham. Så åpnet de skrinene sine og bar fram gaver til barnet: gull, røkelse og myrra». Matteus 2:11

4. Messias vil være av Davids ætt

Den ett hundre og tretti andre Salme ble nedskrevet ca 1000 år før Jesus, profeterte at Messias skulle være en etterkommer av kong David:

Herren har sverget til David
et pålitelig ord han ikke går fra:
«Din livsfrukt vil jeg sette på din trone. Salmene 132:11

Profeten Jeremia skriver også ca 600 år før Jesu fødsel, to ganger erklærer han at Messias skulle være en etterkommer av kong David:

«Se, dager skal komme, sier Herren,
da jeg reiser opp en rettferdig spire for David.
Kongen skal regjere med visdom
og gjøre det som er rett og rettferdig i landet». – Jeremia 23:5

«I de dager og på den tid lar jeg det spire fram en rettferdig spire for David. Han skal gjøre det som er rett og rettferdig i landet». Jeremia 33:15

Etter Jesus sin fødsel, erklærte engelen Gabriel :

«Han skal være stor og kalles Den høyestes Sønn,
og Herren Gud skal gi ham hans far Davids trone». – Lukas 1:32

5. Messias vil være født av en jomfru

Mer enn 650 år før fødselen av Jesus fra Nasaret, profeten Jesaja videreformidlet Herrens løfte om at Messias skulle bli født av en jomfru:

«Derfor skal Herren selv gi dere et tegn: Se, den unge jomfru skal bli med barn og føde en sønn, og hun skal gi ham navnet Immanuel. 15 Rømme og honning skal han spise inntil han forstår å forkaste det onde og velge det gode. 16 For før gutten forstår å forkaste det onde og velge det gode, skal det bli øde i landet til de to kongene du frykter.» – Jesaja 7:14-16

Denne profetien ble oppfylt ca 700 år senere, da jomfru Maria, forlovet med Josef, fødte Jesus fra Nasaret:

«Med Jesu Kristi fødsel gikk det slik til: Hans mor Maria var lovet bort til Josef. Men før de var kommet sammen, viste det seg at hun var med barn ved Den hellige ånd. 19 Josef, mannen hennes, som var rettskaffen og ikke ønsket å føre skam over henne, ville da skille seg fra henne i all stillhet. 20 Men da han hadde bestemt seg for dette, viste en Herrens engel seg for ham i en drøm og sa: «Josef, Davids sønn! Vær ikke redd for å ta Maria hjem til deg som din kone. For barnet som er unnfanget i henne, er av Den hellige ånd. 21 Hun skal føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus, for han skal frelse sitt folk fra deres synder.» 22 Alt dette skjedde for at det ordet skulle oppfylles som Herren har talt gjennom profeten:

23 Se, jomfruen skal bli med barn og føde en sønn,
og de skal gi ham navnet Immanuel
– det betyr: Gud med oss.»
Matteus 1: 18-23

6. Barn vil bli drept for å søke å drepe Messias

600 år før Jesus, skrev profeten Jeremia denne profetien ned etter Herrens påbud:

15 Så sier Herren:
I Rama høres skrik,
klagesang og bitter gråt.
Rakel gråter over barna sine
og vil ikke la seg trøste.
For barna hennes er ikke mer. – Jeremia 31:15

Etter Jesus sin fødsel, drepte kong Herodes alle gutter i alderen to og under som levde i og rundt Betlehem i et forsøk på å drepe den lovede Messias:

«Da Herodes forsto at vismennene hadde narret ham, ble han rasende. Han sendte ut folk og drepte alle guttebarn i Betlehem og omegn som var to år eller yngre. Dette svarte til den tiden han hadde fått vite av vismennene. 17 Da ble det ordet oppfylt som er talt gjennom profeten Jeremia:

18 I Rama høres skrik,
gråt og høylytt klage:
Rakel gråter over barna sine
og vil ikke la seg trøste.
For de er ikke mer». . Matteus 2:16-18

7. Messias vil være i Egypt

Mer enn 700 år før Jesus, Hosea profeterte at Messias skulle bli kalt ut av Egypt:

«Da Israel var ung,
fikk jeg ham kjær,
fra Egypt kalte jeg min sønn». – Hosea 11:1

Denne profetien ble senere oppfylt i livet til Jesus fra Nasaret:

«Han sto da opp, tok barnet og moren med seg og dro samme natt av sted til Egypt. 15 Der ble han til Herodes var død. Slik skulle det ordet oppfylles som Herren har talt gjennom profeten: Fra Egypt kalte jeg min sønn». – Matteus 2:14-15

8. Messias vil være G-ds Sønn

Den andre Salme, skrevet ca 1000 år før Jesus, profeterte at Messias skulle være Guds Sønn:

7 Jeg vil kunngjøre det Herren har fastsatt.
Han sa til meg: «Du er min sønn, jeg har født deg i dag.

8 Be meg, så gir jeg deg folkene som arv
og hele jorden i eie». – Salmene 2:7-8

Etter dåpen av Jesus fra Nasaret, høres en røst fra Himmelen som vitner om at Jesus er oppfyllelsen av Salme 2:

«Og det lød en røst fra himmelen: «Dette er min Sønn, den elskede, i ham har jeg min glede.» – Matteus 3:17

9. Messias vil få den hellige Ånde

Mer enn 650 år før fødselen av Jesus fra Nasaret, Jesaja profeterte at Messias skulle bli salvet av Den Hellige Ånd:

«Herrens ånd skal hvile over ham,
en Ånd med visdom og forstand,
en Ånd med råd og styrke,
en Ånd som gir kunnskap og frykt for Herren». – Jesaja 11:2

Etter dåpen ble G-ds Ånd utøst over Jesus:

«Da Jesus var blitt døpt, steg han straks opp av vannet. Og se, himmelen åpnet seg, og han så Guds Ånd komme ned over seg som en due. 17 Og det lød en røst fra himmelen: «Dette er min Sønn, den elskede, i ham har jeg min glede.» Matteus 3:16-17

10. Messias vil bringe lys til Galilea

Jesaja profeterte også 650 år før hans fødsel at Messias skulle dukke opp i Galilea, bringe lys til de som lever i mørket:

«Sannelig, det skal ikke finnes mørke for henne som er i trengsel. Før i tiden førte han skam over Sebulons land og Naftalis land. Men i fremtiden skal han la dem komme til ære: veien til havet, landet bortenfor Jordan, folkeslagenes Galilea. 2 Det folket som vandrer i mørket, ser et stort lys. Over dem som bor i dødsskyggens land, stråler lyset fram». – Jesaja 9:1-2 (NLT).

Under sitt offentlige virke, reiste Jesus gjennom hele regionen i Galilea, og bragte håp og fred til alle av de Han møtte:

«Da Jesus fikk høre at Johannes var blitt fengslet, dro han tilbake til Galilea. 13 Han forlot Nasaret og bosatte seg i Kapernaum, ved sjøen, i Sebulons og Naftalis land. 14 Slik skulle det ordet oppfylles som er talt gjennom profeten Jesaja:

15 Sebulons land og Naftalis land,
ved veien til havet,
bortenfor Jordan,
hedningenes Galilea,

16 det folket som bor i mørke,
har sett et stort lys,
over dem som bor i dødsskyggens land,
har lyset strålt fram. – Matteus 4:12-16

Messias sin oppgave

Som illustrert i de nevnte Bibelens beretninger, oppfylte Jesus fra Nasaret de gammeltestamentlige profetier om den kommende Messias, Fredsfyrsten, og hele menneskehetens Frelser. Mens folk i hans generasjon forventet at Jesus fra Nasaret skulle komme som en erobrende Messias, en som ville krige mot og nedkjempe de romerske myndighet og etablere deres guds rike på jorden, i henhold til Mosebøkene, så mistet de muligheten til å se og forstå den sanne hensikten med hans komme; – for å bære syndene for menneskeheten.

Jesaja profeterte og skrev, ca. 650 år før Kristus, også om den enorme byrden Messias skulle bære på sine skuldre på våre vegne:

“Sannelig, våre sykdommer tok han,
våre smerter bar han.
Vi tenkte: Han er rammet,
slått av Gud og plaget.

5 Men han ble såret for våre lovbrudd,
knust for våre synder.
Straffen lå på ham, vi fikk fred,
ved hans sår ble vi helbredet.

6 Vi gikk oss alle vill som sauer,
hver tok sin egen vei.
Men skylden som vi alle hadde,
lot Herren ramme ham.” – Jesaja 53:4-6

«Etter fengsel og dom ble han tatt bort.
Men hvem i hans tid tenkte på
at han ble utryddet av de levendes land
fordi mitt folks lovbrudd rammet ham?» – Jesaja 53:8

10 Det var Herrens vilje å knuse ham med sykdom.
Når hans liv er gitt som skyldoffer,
skal han se etterkommere og leve lenge.
Ved hans hånd skal det lykkes, det Herren vil.

11 Etter sin nød skal han se *lys•,
han skal mettes ved sin innsikt.
Min rettferdige tjener
skal gjøre de mange rettferdige,
han har båret deres skyld.

12 Derfor gir jeg ham del med de mange,
med de mektige deler han bytte,
fordi han tømte ut sitt liv til døden
og ble regnet blant lovbrytere.
Han tok på seg de manges synd
og ble rammet i stedet for lovbrytere.» – Jesaja 53:10-12

Jesajas profetier ble oppfylt i livet, døden og oppstandelse til Jesus fra Nasaret. Historien vitner om dette faktum. Gjennom Jesus, kan G-d, i nådig godhet, erklærer oss ikke skyldig.

Paulus, en mann som en gang forfulgt og drept de som gjorde slike dristige påstander, viet den siste delen av sitt liv til å forkynne evangeliet om Jesus Kristus. Dette er hva han hadde å si om saken:

… for alle har syndet og mangler Guds herlighet. 24 Men ufortjent og av hans nåde blir de kjent rettferdige, frikjøpt i Kristus Jesus. 25 Ham har Gud stilt synlig fram for at han ved sitt blod skulle være soningsstedet for dem som tror. Slik viste Gud sin rettferdighet. For han hadde tidligere i tålmodighet holdt tilbake straffen for de synder som var begått. 26 Men i vår tid ville han vise sin rettferdighet, både at han selv er rettferdig, og at han kjenner den rettferdig som tror på Jesus». – Romerne 3:23-26.

Det skjedde.

Jeremias og Salmenes Bok profeterer det samme, opp til tusen år før Messias sin fødsel.

«Og se, en Herrens engel stod for dem, og Herrens herlighet lyste om dem, og de ble meget forferdet.
Og engelen sa til dem: Forferdes ikke! for se, jeg forkynner dere en stor glede, som skal vederfares alt folket!
Idag er det født dere en frelser, som er Kristus, Herren, i Davids stad.
Og dette skal dere ha til tegn: Dere skal finne et barn svøpt, liggende i en krybbe.
Og straks var det hos engelen en himmelsk hærskare, som lovet Gud og sa:
Ære være Gud i det høyeste, og fred på jorden, i mennesker hans velbehag!»

Kanskje er det behov for at Kristus gjenfødes i hver enkelt igjen, og minner dem på hva som er viktig?

Håpet er at hver og en av oss vil komme til å forstå den sanne meningen med julen. Det handler ikke om kaker, juletrær og hilsninger. Det handler ikke om julenissen eller reinsdyr eller små engler eller jomfru Mariaer. Det handler ikke om noen fridager, og det handler ikke om julegaver. Julen handler om EN enkelt gave – Guds gave til oss:

«Og du, i kraft av blodpakten med deg
setter jeg fangene dine fri
fra brønnen uten vann. .» Sakarja 9:11

For Gud gav oss den gave, sin egen Sønn, i en ny blodspakt, for at hver den som tror på ham, skal ha evig liv. På grunn av fødsel, liv, død og oppstandelse som Messias, er det falne menneske i stand til å unngå straff av evig adskillelse fra G-d. På grunn av Messias sin fødsel, vil G-d en dag bli å bo blant menneskene. Og hver dag, ikke bare 24-25. desember har vi Jesus å takke for denne største av velsignelser.

All ære og makt bør gis til hans navn for evig og alltid, fordi han åpnet himmelriket for menneskene, og vant over ondskapen i verden med sitt offer; sitt eget liv. Der er ingenting mer å betale for våre synder og karma, de ble betalt, en gang for alle, for «alle dem som tok imot ham gav han retten til å bli kalt G-ds Barn».

Julen er en høytid hvor han er nær, en tid hvor millioner og milliarder av mennesker minnes ham og trekker ham og hans Lys dermed inn i denne verdens mørke åndssfære.

Spread the love - Sharing is caring
 
 
 
   
Skriv ut (Print) Skriv ut (Print) Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)

En Kommentar

  1. 3 eksepsjonelt smarte menn fra øst fulgte en spesiell stjerne. Etter at de kom til Jerusalem og fortsatte mot Betlehem stoppet stjernen over huset (stallen?) hvor den nyfødte Messias var. Hva var det egentlig de 3 vise menn fulgte på sin vei? Hvordan kan en stjerne stoppe opp?

    Gratisprogrammet Stellarium gir oss svaret.

    Selvom det er gratis er det såpass nøyaktig at Eirik Newth bruker det til undervisning ved UIO. I den aktuelle tiden, da Yeshua (Jesus) kan ha blitt født, går planeten Jupiter en merkelig dans fram – tilbake – fram og gjennom Regulus. Regulus er den mest lyssterke stjernen i bildet Løven (assosieres med Løven av Juda). Før og etter denne utrolige kroningsferden omkring Regulus er det konstellasjoner med planeten Venus. Kjør Stellarium etter resepten jeg har mekka:

    http://ord8liv.wordpress.com/2013/12/24/julestjerna/

Legg inn kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.