Menneskets vei mot Høyere Bevissthet

Mennesket utvikler seg gradvis mot høyere bevissthet. Ut og inn av mørket. Sakte men sikkert.
Mennesket utvikler seg gradvis mot høyere bevissthet. Ut og inn av mørket. Sakte men sikkert.

(Læren om menneskets åndelige bevissthetsutvikling)

Bevissthetens utvikling kan aldri forstås uten å dra religionen inn som et begrepsapparat. Religionen har vært en stor del av kulturen i 6000+ år, slik at den er ikke lett å komme bort fra for å forstå bevissthetens utviklingen. Mange forstår kjærlighet som en følelse mellom to mennesker, men den er langt mer enn det. Den er en egen bevissthet. Likedan som hat og likgyldighet er det, så er det en essens i menneskets hjerte og sinn som definerer ens tilværelse. En plasserer seg ved bevisst valg i en eller noen av dem, men kan sjelden klare å være i alle motsetningene samtidig. Men det er fullt mulig å utvikle seg fra en motsetning til den andre. Det var hva religionen skulle virke som, men sjelden greidde. Snarere tvertimot, heller bidro den til å bli de ubevisstes maktfaktor.

1. Personlig kjærlighet (bevissthet)
Øye for øye, tann for tann. Egoismen. En selv (eller ens klan) først.

Den religionen som er fremste eksponent for denne tidsalder, er jødedommen som er mer enn 6000 år gammel, og ikke har endret seg tilsvarende. De skryter faktisk av at deres religion en for evig og alltid den samme. De tilber samme hevnende JAHVE og den som tilgodeser kun dem selv, idag som de gjorde for 6000 år siden. En blir her virkeliggjort gjennom å være en hersker over menneskeheten. Dette er denne religionens credo.

Denne gruppen utgår fra alle raser og kulturer, hva de har felles er denne mentalitet hvor verden består av herskap og tjenere, og herskapet har rett til å herske over tjenerne. Politikken har blitt deres fremste styringsverktøy. Utrolig nok aksepterer tjenerne fullstendig dette, og underkaster seg dette credo i servil underdanighet, og dermed utgjør disse i fellesskap den dominerende gruppe i verden. De er gjensidig avhengig av hverandre, og trenger hverandre, herskapet og tjenerne. En perfekt symbiose.

Sagnene om våre egne vikinger, viser hvordan de var agentur for denne samme tidsånd. Så våre forfedre var ikke noe bedre, eller verre, enn mange andre.

Tidsånden var slik. Ikke til å dømme eller å repetere. Bare til å lære av.

2. Transpersonal kjærlighet (bevissthet)
Nestekjærlighet. Å vende andre kinnet til. Dette bevissthetsforløp innleder Fiskenes tidsalder (ca. 2000 år).

Fiskene er på mange måter en kollektivitetens tidsalder, hvor kollektivet går foran individet. Den kollektivisme som den foregående tidsalder var forløperen til. Sagnene om Jesus fra Nazareth, som var Fisk, er en lære som ledet de åndelige pilgrimer inn i denne tidsånd.

Vi har sett nazisme, kommunisme, sosialisme og en rekke andre uheldige ‘ismer’ utbre seg i denne tidsalder. Fiskene svømmer mot hverandre, og symboliserer på en utmerket måte hvor forvirret denne tidsalder er. Fiskene kan ikke bli fullbyrdet før de svømmer i samme retning.

Bevisstheten som blir instillert i våkne enkeltmennesker i denne tid, er at det er personlig belønnende å gi sitt liv for sin neste. En blir virkeliggjort gjennom sin tjeneste for menneskeheten. Den som gir sitt liv for andre, skal finne det. En finner mening og hensikt i sin tilværelse med sin tjeneste for andre. Kristendommens credo at det lønner seg å ofre sitt liv for andre.

Mørke krefter innen religion og politikk har gjort det de kan for å hindre denne tidsalders sanne lys å komme fullt ut til uttrykk. Det er bevisstheten etter 1ste avsnitt; den personlige kjærlighetens agentur, som gjør sine siste kraftanstrengelser for å hindre at denne periodes siste rest av lys skal overleve. Men lyset kan aldri slukkes helt.

En skal være forsiktig med å henge seg på religioner som katolisismen, som også hevder at deres religions lære er for evig og alltid den samme. Disse vil for all tid komme i uttakt med ‘tidsånden’, og den bevissthet som helt automatisk blir en del av vårt univers, om bakstreverske krefter liker det eller ikke.

3. Universiell kjærlighet (bevissthet)
Perioden vi nå er i innløpet til blir kalt Vannmannens tidsalder (ca. 2005-4005). Vannmannen blir symbolisert med broderånd og universell forståelse, med mennesket som en del av det felles univers. I denne periode blir mennesket individualisert, og fremstår som mer personlig ansvarlig for universets utvikling. En kan ikke i dens ånd overlate ansvaret og handlingene for sitt eget liv til kollektivitetens yppersteprester, eller andre (for eks. politikere). En må selv aktivt ta del for sitt egen velvære, – og gode liv. Gjøre sine egne valg, istedenfor bare de valg en blir presentert.

Ens personlige velvære og mening i tilværelsen finnes av mennesket ved å forene seg med ‘ånden’ i denne tids bevissthet. Vi trenger ikke gjøre noe for at denne bevissthet skal komme. Den er her allerede, og hver dag kobler individer seg på denne bevisshet, av de som er sensitiv for hvor verden går. Av de som er foran i bølgen av bevissthetsutvikling.

Denne bevissthets credo er at hvert enkelt individ er ansvarlig for hva de gjør, og ikke gjør. Den vil ikke hevde noen «frelseskompleks» ovenfor andre, bare ovenfor seg selv. Menneske – frels deg selv, og du vil frelse verden samtidig. Den vil ikke trenge martyrdom på andres vegne, – bare på eget. Hvis du vil endre verden, ta en titt i speilet og begynn den endring; En klarer aldri å forandre verden, men en kan alltids klare å endre seg selv og sin egen oppfatning og persepsjon av verden. Verden vil for all tid bli et «rottereir», hvor klinten skilles fra hveten, og hvor bevissthet utvikles.

Denne tidsalder trenger ingen kirker eller religioner. Kirkene og religionen er instillert i hvert enkelt menneske. Kollektivismen er ikke lenger tema her. Det er individuasjonen som gjelder. Denne individuasjon må ikke forveksles med egoismen etter 1st avsnitt; den personlige bevisstheten. Fordi en gjennom individuasjonen helt automatisk blir del av en større helhet, hvor en ved å frelse seg selv, faktisk helt praktisk frelser hele den verden en er en del av, fordi verden blir som en ser den. Mennesket, individet, har blitt det skapende vesen det alltid har vært, – uten å vite om det, hvor enhver definener sitt suverene univers.

Vi befinner oss her som skapere i et uendelig univers. I virkeligheten er vi på dette nivå av bevissthet semi-guder alle ihop, og det vi tenker og tror og handler på, slik blir vår tilværelse, vårt univers. At mennesket tillot klandestine krefter å gjøre dem til ‘reptiler’, av jord og ikke av ånd, er det største svik og bedrag mot menneskets suverene ånd. De med bevissthetsgrad etter 1ste avsnitt vil gjerne holde ethvert menneske på sitt nivå. De utgjør denne verdens ‘fyrste’.

Vi ser i denne tidsånd at ikke noe av det trenges å gjøres for vår neste. Vi trenger å gjøre det for oss selv, men det vil paradoksalt nok bli til nytte for vår neste allikevel, fordi en ikke kan bli en del av denne tidsånd, uten å ha kjent på og arbeidet seg utav de foregående perioders ‘ånd’. En har vokst utav dem.

En ser seg selv som individuell del av en større helhet, og vil ved sin utvikling automatisk bidra.

* * *

Enhver vil være låst i sin bevissthetsgrad inntil de aktivt tar skritt for å bryte utav den. De vil være fanger av sin egen mentalitet, åndelige fengsel. Personer under 1ste avsnitts bevissthet vil hate denne artikkels avsnitt 2 og 3. Personer med bevissthet etter 2ndre grad vil beskytte sin bevissthet, og ta avstand fra 3dje avsnitt. Personer under 3dje avsnitts bevissthet vil ha medfølelse og omtanke for begge de tidligere bevissthetsstadier, de vil forstå dette, idet de selv har vært der, og vet hva det koster å arbeide seg forbi dem.

Lykke til i den nye verden.

Mvh. J.Johansen

Denne artikkel blir oppdatert her, etter hvert som jeg får tilbakemeldinger og finner på nye ting på dette tema:

http://www.riksavisen.no/?p=507

Kommenter gjerne artikkelen eller kom med innspill nederst på siden.

[Utvikling av Kosmisk Bevissthet]
Kosmisk

Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)
Spread the love - Sharing is caring