Skriv ut Skriv ut

Mytologi og Arketyper i kulturen

«Christian Myths – Contemporary Stories». For eksempel Bibelen viser sjelenes reise gjennom tiden gjennom slike historier, som Bhagavad Gita gjør det, som ikke bare er døde bokstaver, men de skal lage bilder i sinnet, eller rettere sagt hente frem igjen de arketypiske bilder i menneskets bevissthet. Menneskets originale språk er ikke bokstaver eller ord, men bilder; kalt arketyper. Jung skrev mye om disse arketyper.

Sjelens reise er for all tid den samme. Den har blitt inkarnert ned i materien for å kunne skjelne godt fra ondt. Den skal lære seg skjelneevnen. Det er det eneste. Enkelt og greitt. DERFOR er det også at det gode og det onde eksisterer i samkvem på vår jord. Det er hele hensikten med denne eksistens. Sånn sett fikk erke-engelen Lucifer, som mytologisk sett var den engelen Gud var mest glad i av alle, en utakknemlig oppgave. Vi skal plassere oss selv på den gode/onde aksen.

Den individuelle sjel skal med sine valg og sine handlinger vise hvilken substans den finner seg å være mest del av og identifiserer seg med; av materie (Lucifers domene) eller av ånd (Kristus’ domene). Identifiserer en seg med den begrensede kropp, så gjør en seg utrolig mye mindre enn en i virkeligheten er. I virkeligheten er vi alle gedigne åndsvesener, – uten begrensninger av noen art. Men for at en kan gjøre seg nytte av denne ubegrensede ånd, så må en stille inn på rette frekvens hvor en kommer i kontakt med denne ubegrensethet. Den sender på 102,7 THz og ikke 108,0 for å si det noe flåsete.

Disse mytene eller arketypene er ikke bare 2000 år gamle, men er like gamle som menneskeheten selv. Jesus fra Nazareth var genial som i sin samtid så disse bildene. Han viste med sitt liv, ikke bare med fortellinger (lignelser), hva arketypene i historiene han fortalte inneholdt, og hva historiene han levde, fortalte om den menneskelige eksistens. Han satte disse arketyper inn i sin samtids språkdrakt. Vår utfordring er å gjøre det samme i vår tid. Og jeg vil utfordre leseren til å bidra med sin historie; «oversetting» fra en gammel myte til en med moderne språk i kommentarfeltet nedenfor.

Det var vel derfor de mindre utviklede (ondsinnede) brant ned biblioteket i Alexandria (Egypt) fordi menneskene ikke skulle få tak i den litteratur som gjør at en kan finne igjen mytene, og finne ut at de har like stor relevans idag som for 5000, eller for 2000 år siden. Arketypene er menneskenes felles erfaringsbank, Akasha krønikken, som den utviklede kan ha tilgang til. Mytene er historiene som går i arv som er utledet av arketypene. Arketypene kan forstås som mangedimensjonale bilder, som uttrykker hele den fellesmenneskelige erfaring i et glimt. Et svært avansert maleri, med mange dybder, med andre ord. Reell kunnskap kan kun nåes ved tilgang til arketypene i seg selv, men bøker og litteratur er bra for å sette en på sporet.

Dagens bibliotek i Alexandria er Internet, som nok også vil bli «brent», fordi tilgang til rette tolkning av arketypene og spredning av disse mytene truer makten til makthaverne. Mytene kler av dem, og legger deres valg og disposjoner ut til spott og spe, for andre som for dem selv. Gjennom mytene finner vi at de har ikke forandret seg en tøddel på 5000 år, eller mer. Det er de samme ubevisste krefter som styrer dem idag som før. Fordi de ikke kjenner mytene, eller arketypene bak mytene, så er de dømt til å gjenta feilstegene i det uendelige, inntil de forstår. Derfor gjentar historien seg, spesielt er vi negativt påvirket av de uheldige deler av den.

Kristendommen er ikke noen tro. Tro alene betinger ingen forståelse av mytene og arketypene. Religionene er som forskjellige oversettelser av disse arketyper. Det er rekkevidden av hva hver enkelt av religionene forstod i sin samtid. Språket til å beskrive arketypene med har utviklet seg etter hvert, slik at ordforrådet har blitt rikere, og bildene dermed klarere og mer detaljerte etter hvert som århundredene skrider frem.

Å kun tro på noe, er som for et barn som tror på julenissen. Å være voksen kristen betyr å FORSTÅ de arketypene og bildene i den kristne versjonen av beskrivningen av arketypene. Som for muslimene å forstå arketypene i Muhammeds beskrivelse av dem. Det var kunnskapen for 2000 år siden som ble nedfelt i de kristne beskrivelsene av dem, i opposisjon til de myter som jødedommen utla. Det var blant annet forskjellen på herskere og tjenere («den som vil være hersker skal være tjener«), på «øye for øye, tann for tann», kontra «å vende det andre kinnet til«. Kristendommens myter beskriver hva som behager sjelen, og sjelens utvikling, mer enn datidens rådende myter behaget «kjødet» for ikke å si makten. Som det gjør ennå. Idag kan vi nok legge til ennå mer i forståelsen av disse arketyper. Mange flere mennesker tar til å huske. Og arketypene er for evig og alltid de samme, men vi forstår kun de vi er predisponert for å forstå.

Av dette kan vi slutte at de eldste religioner, som bruker samme språk og forståelse på å søke å beskrive arketypene og bildene, som de alltid har gjort, uten å bruke det utviklede språket vi idag besitter, er de som er mest «tilbakestående». Deres bevissthet sitter fast i tusener av år gammel «viten». De er retardert. For menneskets og sjelens vei, er fremover og oppover, mot lys og kunnskap, ikke å sitte fast i tradisjoner som ble praktisert tusener av år siden, og den begrensede kunnskap som da rådet om verdens og menneskets beskaffenhet. Det blir som om vi med steinaldermenneskets teknologi skulle leve våre liv idag, selv om vi vet bedre.

Det blir feil å karakterisere dette som ny kunnskap, for kunnskapen er like gammel som menneskets historie, men den er ny i den forstand at den har vært glemt, undertrykket, for så å bli husket igjen.

Å skryte av at ens religion er for all tid har vært og for all tid kommer til å være uforanderlig, som hos jødedommen og katolisismen, er å hengi seg til hedenske og uvitende trossystemer, ute av synkronisitet med det nåtidige åndsliv forøvrig.

De primitive trossystemer som jødedommen og ateismen tror ikke at der er noe mer liv etter dette (derfor regnes de som anti-kristelige. Kristelig i betydning «opplyst»). Ved døden skrus lysbryteren av, tror de, og det var det. Dette er i beste fall naivitet, i verste fall uvitenhet og dumhet. Hvordan kan kropp som består av atomer og celler, er materie («av jord er du kommet til jord skal du bli«), kunne snakke i en? Den som gir en stemme? Den ånd i en som kan forlate kroppen like enkelt som den går inn i en annen kropp? Hvordan kan død materie, som kropp er i seg selv, snakke og tenke? Der er en ånd i en, en «rytter», som er den som er liv, som gir kroppen liv, og som forlater kroppen når den vil, og tar inn i en ny kropp om det er nødvendig eller ønsket. Lytt, virkelig lytt, til den stemmen i deg, din stemme, og finn at jeg har rett. Tror du den stemmen du hører kommer fra død materie?

For å illustrere sjelens uavhengighet av kroppen, en selvopplevd historie:
«En gang var jeg ute av kroppen, kroppen min lå igjen som et dødt skall i sengen. Det var det som dro ut som var meg, sjelen/bevisstheten, og kroppen var bare som en frakk som lå igjen der nede, og jeg hadde absolutt ingen følelser for den. Jeg var der jeg var, høyt hevet over kroppens begrensninger. Det var en fin tur, men jeg ble redd, og da «skjøt» jeg tilbake. Når jeg kom tilbake måtte jeg kalle hver enkelt kroppsdel til funksjon igjen ved å sende «bevissthet»/tanke til hver legemsdel. Jeg sendte først bevissthet til tærne, så føttene, så hendene, osv. Kroppen var kald og «død», bare et skall, uten MEG. Det «vitenskapelige» verdensbilde vil nok mene at en er smårar som tror på dette, men jeg tror ikke; Jeg vet.»

Ingenting av det som er skjult (esoterisk), skal holdes skjult for dem som søker. Opplysningen ligger i de arketyper som er begravet dypt i enhver av oss.

Så spørsmålet er; Hva vil DU indentifisere deg med? Død materie som en begrenset kropp er, eller en ubegrenset ånd?

Eksempel på kristne myter – samtidshistorier:
(legg merke til mytebeskrivingenes utvikling fra det gamle testamente til det nye testamente, når du studerer på dette)

1. Mos. 3.12 Adam svarte: «Kvinnen som du har satt til å være hos meg, hun gav meg av treet, og jeg spiste.» 13 Herren Gud sa til kvinnen: «Hva er det du har gjort?» Kvinnen svarte: «Slangen lokket meg, og jeg spiste.»;
Kvinnen er tradisjonelt nærmere naturen, materien, enn mannen. Barnet av mannens ånd blir gitt kropp gjennom kvinnen. Kvinnen blir dermed lettere å forføre av verdens herskere, idet dette er hennes domene som hun kan forstå. Kunnskapen som verdens herskere tilbyr, er ene og alene for ett formål; å trygge sin egen makt og grådighet og bidra til hans agendaer. «Slangen» er et bilde på luciferske krefter; satan. Kvinnen blir lettere offer for disse forførelser. Derfor sier Bibelen at det er best at mannen er familiens åndelige leder. Når kvinner som nå integrerer maskuline kvaliteter (både på godt og vondt) og mannen vice versa, kan kvinnen like så godt som mannen lese akashakrøniken som mannen. Faktisk er det mange kvinner som er svært disponert for dette, på grunn av sin bedre utviklede instuisjon og rikere følelsesliv.

«Det hendte i de dager, at Maria og Josef måtte begi seg til sitt hjemsted, Betlehem, for å skrive seg inn i mantallet»;
Hvorfor skulle de måtte skrive seg inn i mantallet? For at Herodes skulle forsikre seg om at han fikk skatter fra alle sammen (husk at det var mye nomader i det samfunnet på denne tiden). Denne historie beskriver en helt vanlig arketype, om keiseren, maktapparatet, som må organisere samfunnet slik at han skal få inn nok skatter til seg og sine venners overlevelse, for jobbe for overlevelsen det gidder ikke maktapparatet. Andre skal med sitt arbeid forsørge dem.

Vi har bildet om Jesus på vei til sitt Golgata, ingen tilbød seg å hjelpe å bære hans «kors» (korset er et bilde på en oppgave en har tatt på seg, en bør);
Dette bildet kan vi henføre til arketype som som følger. Jurist Herman Berge avdekket ulovlige og urettstridige forhold innen justisvesenet i Norge av klandestine nettverk innen statsforvaltningen. Utakk er verdens lønn, nå og for all tid. Berge ville hjelpe folket av med urettvist maktapparat, ved å påvise det, men det folket han ville «frelse» fra dette, blir istedenfor maktapparets fremste hjelpere. De vender seg mot «frelseren», p.g.a. at de ikke kjenner disse myter, og er hjelpeløse i makthavernes formende hender. Makthaverne satte igang en kampanje mot ham via sine kanaler (TV2 mest), for å bevirke at folk flest skal hjelpe dem med å ta ham; «korsfest, korsfest» ville de høre fra folket. Makthaverne la forholdene til rette for at folket selv skulle kreve ham «korsfestet». Og slik ble det. Rett og slett å reise mobben mot ham. Media representerer idag på mange måter «folket», idet de hevder de formidler folkemeningen. Jeg håper og tror at der var en eller noe få, som hjalp og støttet Berge på vei til sitt Golgata.

Berge er en som andre i en tusener av år gammel tradisjon hvor mørkets krefter tilsynelatende vinner over lysets krefter. For å irritere de bevisstløse, som ser dette som et offer, så skal en vite at det var oppstandelsen som er det store i denne myte, ikke å være offer for andres uforstandighet. De som gjør det rette, får et bedre liv, her og nå på måter de ubevisste ikke verdsetter, eventuelt siden. Sjelen fryder seg! Dette er hva påsken handler om. Som vi feirer. Arketyper kan ikke gjøre forskjell på folk. Det er bare slik. Følg med.

Jeg kan ta hver enkelt passasje i Bibelen, og henføre dem på denne måten, men for nå så er det nok.

Ser du flere slike mytologier som kan henføres til noen spesiell arketype i dagens forhold, vil jeg sette pris på at du legger dem inn i kommentarfeltet under (muligheten er stor for at den etter nærmere avtale dermed kan komme med i en bok om temaet).

~ Ikke før veven har stilnet
Og skyttelen sluttet å gå
Vil Gud trekke teppet til side
Og la oss riktig forstå
At også de mørke tråder
som de lyse bånd
Var helt nødvendig for mønstret i Mesterens mektige hånd ~

Denne artikkel kan med fordel leses i sammenheng med denne artikkel «Å elske sannhet og kjærlighet»

Husk også at det en ære for «overmennesker», å bli dømt og «korsfestet» av «undermennesker». Sjelen utvikles og belønnes om en evner å bli martyr. Garantert.

Mirror of the Soul (Chris deBurgh, utdrag)

http://www.riksavisen.no/uploads/mirror.wmv

Mvh., og lykke til i å avdekke arketypenes hemmeligheter;

J.Johansen

Spread the love
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Facebook Comments

One Comment

 1. Hm..meget interessant. Siden du er inne på religion og Bibelen, råder jeg deg til å lese skapelsesberetningen nøye. Du har rett i at mennesket er et åndelig vesen. Legg merke til at gud skapte mennesket i sitt eget billede..osv. Vel, Gud er et åndelig vesen, så mennesket ble skapt som et åndelig vesen, dvs. at gud skapte de menneskene han ønsket å skape, som åndelige vesener. Da gud så at det ikke var noen til å dyrke jorden, skapte han først Adam, som da ble det første mennesket skapt i kjøtt. Adam ble da Guds stedsfortreder på jorden og skulle sørge for at Guds åndelige skapninger ble til mennesker i kjøtt. Han skulle i utgangspunktet skape mennesker i kjøtt, som før var skapt i ånd av Gud.
  Adam var en original skapning av Gud, han var lik gud. Da gud så at Adam var ensom, besluttet han, som kjent av de som har lest Bibelen, å lage en make til ham, som var Eva.
  Det faktum at Eva ikke var et direkte produkt fra Gud, gav slangen en mulighet til å blande seg inn(som du sier, nærmere naturen). Adam og Eva hadde to sønner, Abel og Kain.( sier ikke Kain og Abel som de fleste gjør)
  Abel var skapt av Adam på den måten Gud hadde lagt ned i Adam at menneskene skulle skapes.
  Kain, var derimot et resultat av kjønnslig omgang mellom den såkalte slangen og Eva.
  Det er derfor de to arketypene har oppstått. Det ligger i genene. De som synes å være materialistiske er av slangens ætt og var i virkeligheten i kke i Guds plan fra begynnelsen. Derfor er de heller ikke med i fortsettelsen. Det er de som i første rekke har sørget for at verden har blitt som den er i dag.
  Slangens ætt, det er de som har bygget byråkrati og sørget for at verden snart er ubeboelig for ærlige mennesker.

Kommenter. Leave a Comment


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.