Naturvernhysteriet

Naturvernhysteriet stammer fra Tyskland. De førkristne tyskere hadde en religiøs dyrking av naturen. På samme måte som svært mange i Norge beholdt troen på nisser, troll og huldra mange hundreår etter at kristendommen var innført i Norge, slapp naturdyrkelsen aldri taket på den tyske befolkningen. Man finner den bl.a. I høy grad igjen i den tyskstiftede Steinerskolen.

Hitler og den nærmeste kretsen rundt han vare store naturdyrkere, og var, så langt jeg vet de første som tok det nazistiske naturvernhysteriet i bruk for å svekke sine motstandere, med påstand om at de høstet naturen for hardt. Propagandaminister Goebbels sendte ut pressemeldinger om at hvis ikke de senere vestallierte reduserte oljeproduksjonen sin drastisk, ville all verdens jordolje være oppbrukt innen 1970. Goebbels arbeidet som vanlig i samsvar med sin egen læresetning: «Hvis bare en løgn blir gjentatt mange nok ganger, vil den til slutt bli oppfattet som en sannhet».

Et av tyskernes store problem under den 2. verdenskrig var at de hadde en akutt mangel på drivstoff. Hadde de nådd fram med sin propaganda overfor England, Nederland og USA, ville disse landene ha fått noe av det samme problemet.

Skal man forstå noe av hvordan det nazistiske naturvernhysteriet kunne dukke opp igjen etter krigen må man kjenne til hvordan Hitlers fremste Gestapo – general, Reinhard Gehlen på slutten av krigen gikk over fra tysk til amerikansk tjeneste og tok alle virkemidler fra Gestapo med seg.

Gehlen har selv i sin biografi delvis gjort rede for hvordan denne overgangen gikk for seg. Han forteller bl.a. At han tok hele sitt agentkartotek med seg da han flyktet over til de amerikanske styrkene. Det var dette medlemskartoteket han benyttet seg av da han hjalp amerikanere med å bygge opp den nye etterretnings og gangsterorganisasjonen CIA. CIA er bygget opp med alle de verste krigsforbrytere som ledere. Alle de viktigste virkemidler er tatt med fra Gestapo til CIA: Tortur, fengsling uten dom, personlig og økonomisk forfølgelse av politiske motstandere, avlytting/overvåking, drapstrusler og drap og en voldsom spredning av løgnpropaganda og falske rykter om motparten. Alt dette har også skjedd i Norge.

I sin selvbiografi skriver Gehlen at han bl.a. stillet følgende vilkår for å gå i amerikansk tjeneste; Gehlen skulle selv være suveren leder av det han bygde opp. Han skulle hverken stå under amerikansk kommando eller kontroll. Dessuten skulle tyske interesser prioriteres foran de amerikanske. Alt tyder på at de allierte styrkenes øverstekommanderende, general Dwight D. Eisenhower fra starten av var orientert om avtalen med general Gehlen.

Da Eisenhower ble president i USA, sendte CIA sine krigsforbrytere over til USA, med falske navn og pass, og derfra rundt til alle verdens land. Blant den bagasjen de tok med seg var det nazistiske naturvernhysteriet. Hvis man bare får politikerne til å svelge dette tøvet, er det et velegnet middel til å ødelegge landets økonomi, slik at det blir lett å styre utenfra. CIA ønsker å styre alle land.

I selvbiografien forteller Gehlen at Gehlen selv og amerikanerne var livende redde for at engelskmennene skulle få kjennskap til avtalen.

Det man også bør merke seg i denne sammenheng var at en av grunnene til at Tyskland tapte krigen, var at de vestalliertes etterretningstjeneste fungerte langt bedre enn den tyske, som Gehlen hadde hatt hovedansvaret for. Men de vestalliertes tjenester var vel for det meste bygget opp av engelskmenn bl.a. Med hjelp av noen intelligente unge norske matematikere som hadde rømt vestover.

Det er ikke så vanskelig å gjette seg til hvordan Winston S. Churchill ville kunne ha reagert om han hadde fått kjennskap til at en av Tysklands aller fremste krigsforbrytere og tortursjefer hadde gått rett over fra tysk til amerikansk tjeneste.

Det er også lett å forstå at de CIA-dominerte norske media har tiet Gehlens bok ihjel. Man ønsker ikke at innholdet i denne boken skal bli alminnelig kjent- og slett ikke etter at CIAs grusomme opptreden der er blitt gravd frem av amerikansk presse og deretter også omtalt i norsk presse.

Hvordan kom det nazistiske naturvernhysteriet inn i våre politiske partier?

Som i andre europeiske land, er CIA for det vesentligste bygget ved hjelp av gamle nazister, deres barn og barnebarn.

På nyåret 1974 avdekket daværende stortingsrepresentant Anders Lange at alle de gamle partiene hadde representanter som hadde fått landssvikdom på seg etter krigen. Langes uttalelse om dette kom etter at en av SVs representanter hadde beskyldt Lange for å være Nazist. To ganger under krigen hadde Lange to ganske lange fengselsopphold som hjemmefrontmann.

Langes opplysninger ble dysset ned. Allerede på dette tidspunkt var alle våre gamle partier totalødelagt. Ingen ønsket noen offentlig diskusjon om det som hadde hendt. Dette kom enda tydeligere frem da Stortinget noen år senere skulle vedta mandat for den såkalte granskningskommisjonen for de hemmelig tjenester; Lund-kommisjonen. Det ble da vedtatt at man skulle granske CIA eller den tyske BND. Også BND var bygget opp av general Reinhardt Gehlen. Gehlen satt også som sjef for BND inntil Willy Brandt ble tysk kansler og forsøkte å innføre demokrati i Tyskland.

Det nazistiske naturvernhysteriet fulgte med de nazistene som etter hvert fikk fremskutte posisjoner i de forskjellige partier.

I SV var det hoffet rundt SVs landssvikdømte parlamentariske, Hanna Kvanmo, som sørget for at nazistisk naturvernhysteri ble SVs flagg-sak nr. 1. Man kaller det «myke verdier» når man med rå statsmakt ønsker å overføre all privat eiendom til statlige organer og å knekke landets økonomi.

I Venstre var det en nær slektning av Rinnans nestkommanderende, Ivar Grande. Ivar Grande var den mannen som infiltrerte og anga de «Englandsfarerne» som Sigurd Evensen senere skrev bok om. Da Grande kom ned igjen til Ålesund ble han likvidert av hjemmefronten tett før påske 1945. Denne nye Grandemannen greidde, fordi flertallet av delegatene ikke ante hvem han var og hva han sto for, ved et kupp å bli valgt til formann i Norges Unge Venstre. Grande og hans medsammensvorne gjorde nazistisk naturvernhysteri til en hjertesak for Venstre. De klarte å hindre et forlik på Røros i 1972, og bidro derfor sterkt til at V ble splittet og ødelagt.

I KrF. var det også en mann med et høyst tvilsomt rulleblad fra krigstiden som klarte å bli innvalgt på Stortinget, og bli valgt som medlem av stortingsgruppens styre, for så å få full tilslutning til at KrF skulle arbeide for de såkalte myke verdier. Også KrF er fullstendig ødelagt.

I SP var det en ung mann som hadde gått rundt i hirduniform i Kvam i Gudbrandsdalen under krigen som bragte det nazistiske naturvernhysteriet inn i partiet. Dette skjedde allerede mens Per Borten (SP) var statsminister. Den gamle hjemmefrontmannen Borten tok et beinhardt oppgjør, både med det nazistiske naturvernhysteriet, og de høyst autoritære kreften som sto bak det. Allerede den gang hevdet de at det måtte stå fritt å avslå en hver byggemelding, ut fra sin egen fri vurdering, dersom de ikke likte trynet på søkeren.

Etter Borten kom det imidlertid en rekke politiske nuller, både i SP og i de andre partiene. Nazistene har fått det nøyaktig som de ønsket. De som har spesielt god kontakt med de rette politikere og byråkrater innen maktapparatet får lov å bygge ut. Resten får blankt avslag. Under utviklingen av dette nye, totalitære regimet har et ødelagt og kunnskapsløst Storting sett bort fra at nyordningen er klart i strid med Grunnlovens forutsetning om at alle innbyggere skal behandles likt og at man ikke kan ta eiendommen fra noen uten å gi eieren full erstatning. Nazisympatisørene i norsk politikk har i realiteten konfiskert all norsk grunneiendom uten å betale erstatning.

Hysteriets kommandosentral

Det er ingen tvil om at det nazistiske naturvernets kommandosentral hele tiden har ligget i CIA og AP. Nå ser det imidlertid ut som AP gjerne vil kjøre opposisjonspartiene foran seg. Delvis skyldes vel det grasrota i LO, som ser at arbeidsplassene deres vil bli ødelagt av denne politikken. Delvis skyldes det vel at de ser at bobla kan sprekke og at hele humbugen kan bli avslørt.

Det radarparet som utvilsomt har gjort mest for å ødelegge norsk administrasjon, norsk konkurranseevne og norsk økonomi er Gro Harlem Brundtland, som miljøvernminister og senere statsminister, og Per Kleppe som finansminister. Kleppe hevdet at vi måtte stoppe all utbygging i Fastlands -Norge for å kunne investere alle våre resurser i Nordsjøen. Ellers ville vi få en overoppheting av norsk økonomi, hevdet Kleppe.

Ved hjelp av beinharde kredittrestriksjoner og en komplett idiotisk ågerrente, skapte Kleppe massearbeidsløshet. Delvis for å skjule mest mulig av denne og delvis for å få byråkrater nok til at disse, på en høyst grunnlovsstridig måte kunne overta disposisjonsretten over all privat grunneiendom, økte man i løpet av 10 – årsperioden 1970 – 1980 antall offentlig ansatte fra 300 000 til 500 000.

Er det noe som skaper overoppheting av økonomien er det selvsagt at man ansetter 200 000 offentlige ansatte som skal ha en relativt bra lønn uten å produsere noe som helst. Etter prisnivået nå i 2007 – 2008 påførte dette de offentlige kasser (stat, fylker og kommuner) en årlig kostnad på anslagsvis 150 milliarder kroner. Samtidig med at en rekke bedrifter var slått over ende av Kleppes idiotpolitikk, slik at skattegrunnlaget var vesentlig forringet påførte man skattyterne 150 milliarder kroner i ekstra belastning. Men hver gang man hever skattene hevder AP glatt at man må ta vare på de svake i samfunnet. Enda er det visst en del velgere som tror på Aps LØGNPROPAGANDA. ?

Dette til tross for at da Gro Harlem Brundtland rykket opp til statsminister (iflg. AP- sekretær Ronald Bye skjedde dette ved et rent kupp) gjennomførte Brundtland, med AP- tillitsmann og sentralbanksjef Hermod Skånland en ny runde med skyhøye ågerrenter. Resultatet ble hva det måtte bli.

Konkursskred, bankkrise, massearbeidsløshet, mer sosial nød, økende selvmordsfrekvens og stadig større problemer med å få statsbudsjettet til å gå i balanse. Hvis hensikten var å ødelegge norsk økonomi for godt, kunne virkemidlene knapt ha vært bedre valgt.

Gro Harlem Brundtland er inngiftet i en av krigstidens nazifamilier. Per Kleppe er sønn av en mann som bestyrte jødeboer i Bergen under krigen.

Jeg er også kjent med at det på et tidlig tidspunkt var folk med en klar Nazibakgrunn som forsøkte å bringe det nazistiske naturvernhysteriet som programposter i H og FRP – men det er først nå i senere tid at disse har begitt seg på vandring inn i fantasienes skrekkfulle verden.

Det nazifistiske naturvernhysteriet og FN

Selv om hysterikerne utvilsomt hadde arbeidet for sine ideer lenge før det, var det først på slutten av 1960- tallet de satte i gang en verdensomfattende aksjon for å skremme vettet av folk – med påstander om at hvis vi ikke straks satte i verk tiltak for å redusere verdens befolkning og verdens totale forbruk meget drastisk ville vi aldri kunne kvitte oss med hungersnød og fattigdom.

Samtidig gikk «avisvitenskapsmennene» til et meget kraftig angrep på den fremstående norskættede amerikanske vitenskapsmannen Norman E. Borlaug. Borlaug hadde fått Nobels fredspris for sitt arbeide med å redusere sulten i verden. Det Borlaug ble meget kraftig kritisert for var bruken av nye sprøytemidler. De første av de sprøytemidlene som kom var ikke helt ufarlige, men skadevirkningene av dem var, ved riktig bruk, minimale, sett i relasjon til de utrolig store fordeler man oppnådde med dem.

Professor Borlaug gikk sammen med flere andre kjente vitenskapsmenn i USA – gjennom alle de «opplysninger» og påstander som avisvitenskapsmennene hadde fremsatt på det tidspunkt. Borlaug gjorde i 1971 rede for resultatet av disse undersøkelsene i et foredrag i FNs ernæringsråd FAO, der den norske ernæringseksperten, professor dr. Knut Breirem var president.

Punkt for punkt påviste Borlaug at alle de påstander som avisvitenskapsmennene hadde fremsatt var uriktige. Borlaug konkluderte bl.a. sitt foredrag med å fortelle at han trodde ikke et ord på hva disse avismennene hevdet før de fikk sine teorier etterprøvet og verifisert av anerkjente vitenskapsmenn og trykket i seriøse vitenskapelige tidsskrifter.

Etter noen år ble imidlertid den tidligere Gestapo- offiseren, østerrikeren Kurt Waldheim, valgt til generalsekretær i FN. Da gikk FN over fra å støtte vitenskapsmennene til å støtte avisvitenskapsmennene. Påstandene deres ble selvsagt ikke riktigere av den grunn, men misbruken av FNs navn førte til at langt flere trodde på dem. Den naturvitenskapelige analfabeten, Gro Harlem Brundtland, som bl.a. hadde ertet på seg en rekke norske jordbunnseksperter med Brundtlands grovt uriktige påstander om virkningen av sur nedbør, ble utnevnt til «verdens miljøvernminister». Etter dette har FN sprøytet ut en sammenhengende serie av grovt uriktige påstander og dommedags profetier.

Al Gore har nå fått en Oscar- pris, en Emmy- pris og Nobels fredspris for sin film «en ubehagelig sannhet». Samtidig har britisk høyesterett dømt den samme filmen nord og ned og lagt ned forbud mot at den vises i britiske skoler med mindre elevene straks blir gjort oppmerksom på at det ikke finnes vitenskapelig dekning for AL Gores dommedagsprofetier. De konklusjoner de britiske domstoler har kommet frem til synes å være sammenfallende med de kommentarer som norske og danske vitenskapsmenn har kommet med.

Selv om Nordpol-isen smelter vil dette ikke føre til at havoverflaten stiger. Det er intet som tyder på at en eventuell temperaturøkning er menneskeskapt. Dersom vi får en slik varig temperaturøkning, vil denne som helhet være en stor fordel for Norge og de øvrige land på Nordkalotten. Heller ikke for land lenger syd vil en temperaturstigning føre til vesentlige problemer. Selvsagt er det enkelt å påvise at enkelte plantearter eller dyrearter kan få visse problemer. Men ser man helheten for kloden under ett, er det ingen tvil om at vi vil være tjent med en temperaturøkning.

Når man ser på hvordan dagens politikere har søplet bort milliarder og atter milliarder på å ikke bygge ut gasskraftverk i tide, på ikke å bygge ut en moderne infrastruktur, og på en rekke andre såkalte «miljøverntiltak», som det ikke finnes faglig begrunnelse for, er det intet mindre enn 30 – 40 års sammenhengende skandale.

10.12. 2007

Adv. Kristofer Almås

Torpo

Spread the love - Sharing is caring
    
  
  
    
Skriv ut (Print) Skriv ut (Print) Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)