Skriv ut Skriv ut

Nikoalitten Espen Ottosen som Jesus hater

Indremisjonen har forlatt lekmannsreligionen og blitt elitære nikoalittiske gnostikere. Espen Ottosen plasserer «Farmen-Andreas» i bås med kjente kristenprofiler og advarer mot «åndelige freelancere», og «ensomme ulver». Hvem er ensom så lenge de har og er i menighet med Kristus da?

http://www.vl.no/troogkirke/kaller-kristen-profiler-ensomme-ulver/

«Sekkebetegnelsen omfatter profiler som engasjerer seg i den offentlige debatten uten at de har en menighet eller organisasjon i ryggen. Kristne enkeltpersoner, som bare uttaler seg på vegne av seg selv, bør tas mindre på alvor enn de som er en del av et ansvarlig åndelig lederskap», skriver Espen Ottosen på verdidebatt.

«– Jeg håper å finne en menighet jeg kan finne meg til rette i, men så langt har jeg ikke funnet en slik menighet»,
sier Nørstrud.

Du kommer ikke til å finne noen heller Anders Nøstrud, for Ottosene og nikoalittene de vet best hva du trenger, selv om du sier du ikke føler deg hjemme hos dem, så er de helt hundre prosent sikker på at de har den 100% riktige lære, den er vedtatt i plenum av deres ‘ansvarlige lederskap», og det er tvilsomt om vi ‘ensomme ulver’ noensinne finner noe åndelige føde og hjem hos dem. Vennligst hold Den Hellige Ånde utenfor, mener de å si med det.

Selv Indremisjonen som en gang var en lekmannsbevegelse har jo blitt institusjonalisert. Dette er når institusjonene og organisasjonene og ‘menighetene’ blir viktigere enn Den Hellige Ånde og enkeltpersoners DIREKTE kontakt med Gud og Kristus via DHÅ. Ottosen mener altså at dette kan IKKE oppleves uten at et ‘klokt’ kollegium har blitt enig om hva som er riktig, da er de som fariseerne og de skriftlærde…

Nina Karin Monsen, Jan-Aage Torp, Hanne Nabintu Herland er blant de andre som er åndelige pygmeer i kristen sammenheng og ikke bør tas seriøst, ifølge Indremisjonens Espen Ottosen.

Nikoalittene, de Ottosene som Jesus hater, de som misliker ‘de ensomme ulver’. Joh. Åp. 2 handler om dette, og de falske apostler som lærer annerledes, om å tilbe et lederskap.

Åpenbaringen / Rev. 2:15: «Slik har også du noen som holder fast ved nikolaittenes lære, som Jeg hater.»

‘Ansvarlig åndelige lederskap’, hvilken pompøs og idiotisk uttalelse fra Ottosen.

Det eneste lederskap som trenges er i verste fall DHÅ, om der ikke finnes noen menneskelig bedre enn nikoalittene. De er vanligvis i full aktivitet med all slags politikk for sionismens utbredelse og dens Verdensrike… og skal være OPPHØYDE ‘åndelige ansvarlig lederskap’— – RABBINERE og PRESTESKAP – til å befordre mennesker til helvete av å lure og forføre fromme veltroende naive mennesker til å støtte Verdensriker og myrderier i Palestina, som om det skulle være kristent. De er så opptatt av sionismens utbredelse i verden, at de har ikke tid til å bry seg med ekteskapslov, barnelov, aborterte barn, urettferdighet, korrupsjon i statsadministrasjonen, satanismens utbredelse i vårt land, – de er masseforført til å prioritere feil.

Deres ekumeniske, politisk korekte vedtatte ‘kristendom’ er Anti-Kristelig. ‘Fredsfyrsten’ som kommer til å vise seg, for å ‘forene’ menneskeheten vil være falsk.. «Jeg er Veien, Sannheten og Livet» – (Johannes 14:6)

Snart blir det klart hvem som tar ‘dyrets merke’, hvem som faller for løgnene om en ‘forent’ menneskehet (forent i Anti-Krist – ekumenismen) og ikke. Deretter deler verden seg i to leire. KUN to leire.

«Mitt Rike er ikke av denne verden»

Det er bare tull at de skal være ‘lederskap’, for ingen kan være ansvarlig for andre sin frelse eller sitt fall. Dette er personlige ting og valg, trenger ingen ledere… med eller uten ansvar..

Men vil de påta seg ansvaret for alle som havner i helvete av deres unnfallenhet og hva de forleder fromme folk til å støtte, det er jo hva de sier de vil være… så er de velkommen for meg.

hierarki

Småpaver

Det er noen som er mest opptatt av makt, og hvem som skal bli tatt ‘seriøst’ og være lederskap, enn å fortelle om Kristus ‘og ham korsfestet’.

1. Kor. 2,2 Paulus sier; «For jeg ville ikke vite noe blant dere, uten Jesus Kristus og ham korsfestet.»

Et par Vatikan kristne i Norge, begge kvinner, Hanne Nibuntu Herland og Nina Karin Monsen går i rette med den gnostiske nikoalitten Ottosen. Merkelig at de som har vært mest utsatt for nikoaliottene gjennom tidene, Pave tilbederne, skal reagere på dette. De kjenner vel lusen på gangen av erfaring.

Hanne bør være forsiktig å ikke havne i den samme fellen som den hun kritiserer:

«Noen er teologer, andre er historikere, statsvitere, noen er uformelle uutdannede pastorer og andre er anglikanere og katolikker: Det bør da være rom for alle i et liberalt demokrati og i den kristne kirke? Eller mener Ottosen at det bare skal være rom for hans egen organisasjon?»

Kan synest noe elitistisk selv her, selv om det er forståelig at akademikere har størst sans for og respekt for andre akademikeres «faglige ståsted», så kanskje kan jeg med den største ydmykhet minne om at Jesus valgte seg fiskere, håndtverkere, en skatteinnkrever og lekfolk som sine apostler, de som ikke var ferdig indoktrinert i vranglære av det fariseeriske og gnostisk nikoalittiske presteskapet.

Kanskje er Den hellige Ånde viktigere enn ‘faglig ståsted’

Hvorfor ikke stå sammen og tillate forskjellighet?
http://www.verdidebatt.no/debatt/cat12/subcat13/thread333392/

Jeg står ikke sammen med de som Jesus hater; nikoalitter og satanister for øvrig.

Jesus sier i Åpenbaringen 2:15 at han hater nikoalitter og småpaver som Ottosen… (?) : «Slik har også du noen som holder fast ved nikolaittenes lære, som Jeg hater.»

«Dere husker at jeg i Efesus’ tidsalder bragte frem at ordet Nikolaitt kommer fra to greske ord: Nikao, som betyr å beseire, og Lao, som betyr lekfolket. Nikolaitt betyr «å beseire lekfolket.» Hvorfor er nå dette slik en forferdelig ting? Det er forferdelig fordi Gud aldri har plassert Sin menighet i hendene på et innvalgt lederskap som beveger seg med politisk tankegang. Han har plassert Sin menighet i Gud-innsatte, Åndsfylte menns omsorg som lever etter Ordet, som leder folket ved å mate dem med Ordet. Han har ikke skilt folket inn i klasser slik at massene blir ledet av et hellig presteskap.»
http://bmonline.no/download/Nikolaittenes%20l%E6re0001.pdf
https://www.riksavisen.no/wp-content/uploads/Nikolaittenes20lE6re0001.pdf

Teologisk innsikt tilhører en åndelig elite.
«Den andre trostesen som særpreget Nikoalittene, var at vanlige mennesker, eller menighetens ”fotfolk,” var forpliktet til å la sine åndelige og opplyste ledere avgjøre hva som var rett eller gal teologi. De trodde ikke på Bibelens allmenne prestedømme, og at Guds Ånd kunne veilede den enkelte oppriktige kristne til hele sannheten. De hevdet at det ville bli tros-anarki hvis det skulle være slik. Det krevde spesielt kompetente kristne til å tolke Skriften rett, mente de. ”Nikao” kommer fra et ord som betyr ”overvinne” eller ”herske over.” (i betydning å bestemme.) ”Laos” betyr ”leg” eller ”underdanig.”
http://www.mensviventer.no/mvv29/nikolai.htm

Årsaken til nikoalittenes makt OG lederne i forretningslivet var/er jo at de gir inntrykk av å vite noe som ikke lekfolket vet, det var liksom det som trygget deres makt, enten det er paver, indremisjonsprelater eller rabbier.

Luther og Gutenberg satte en stopper for det, men vi er tilbake til nullpunktet, dessverre…

Kirkehistoriker Oskar Skarsaune mener at vi dyrker ‘ensomme ulver’, og at ensomme, kristne ulver er ikke et ukjent historisk fenomen.

– Det nye testamente er tydelig på at den som mener han har et ord fra Gud plikter å gjøre det kjent for menighetens forsamling og plikter å utsette det for prøving i menigheten. Dersom man begynner som «en ensom ulv» og hele tiden vet bedre enn det kristne fellesskapet man tilhører, så bør man gå noen runder med seg selv.
http://www.vl.no/troogkirke/vi-dyrker-ensomme-ulver/

Når hele ‘felleskapet’ (felleskap for hvem?) har blitt nikoalittisk og satanistisk, så er det kanskje best å fortsette å være en ensom ulv Skarsaune?

«Mine kjære, tro ikke enhver ånd! Prøv åndene om de er av Gud! For det er gått mange falske profeter ut i verden. 2 På dette kjenner dere Guds Ånd: Hver ånd som bekjenner at Jesus Kristus er kommet i kjøtt og blod, er av Gud. 3 Men enhver ånd som ikke bekjenner Jesus, er ikke av Gud. Det er ånden til Antikrist, som dere har hørt skal komme. Og den ånden er allerede nå i verden». – 1 John 4:1

Dette betyr at vi skal teste hva de gjør og sier opp imot Bibelen.

«See to it that no one takes you captive by philosophy and empty deceit, according to human tradition [‘humanisme’], according to the elemental spirits of the world, and not according to Christ
Pass på at ingen får fanget dere med filosofi og tomt bedrag som stammer fra menneskelige overleveringer og grunnkreftene i verden og ikke fra Kristus.
«. Kolosserne 2:8;

» Med all slags urett forfører han dem som går fortapt, fordi de ikke ville elske sannheten så de kunne bli frelst. 11 Derfor sender Gud over dem en villfarelse som gjør at de tror løgnen. 12 Slik skal de få sin dom, alle de som ikke trodde sannheten, men hadde sin glede i uretten».. – 2 Tess. 2:10-12

» I det ytre har de gudsfrykt, men de fornekter gudsfryktens kraft. Vend deg bort fra slike folk!». – 2 Timoteus 3:5

«Men viktigst er selvsagt hva den enkelte faktisk sier – og om det stemmer med Bibelen.», sier Ottosen.

Sant det. Det gjelder det samme for hva Ottosen sier også.

Idag når absolutt ALLE meningheter tror på det løgnaktige dogmet at jøder mer enn kristne er Guds Utvalgte Folk, og at kvinnelige prester og homoekteskap er ok, menighetene priser hedonismen, menighetenes lederskap er korrumpert og satanifisert, så er det tryggest å være ensomme ulver og søke menighet med Jesus Kristus DIREKTE.

Spread the love