Og jeg ser en ny jord

Verden gjennomgår en åndelig kataklysme i disse dager, med fugle- og fiskedød, vulkaner og jordskjelv og oversvømmelser. Jorden renser seg for menneskers karmiske gjeld. Når jeg las denne setningen i en kommentar fra Monica gikk det som en kald kribling gjennom meg, håret reiste seg. Positivt sett, for dette er nøyktig som jeg har forstått overgangen, som Monica beskriver utrolig godt:

«Vi våkner plutselig opp der vi også, blir bare som en helt alminnelig morgen etter en lang natt hvor vi hadde mareritt om at vi var i en grusom verden full av ondskap, og vi tenker da selvfølgelig, puh det var nå enda godt det bare var en drøm.»

Dette er ikke noe som så lett kan kan beskrives fordi det er mesteparten en vag intuisjon. Jeg skal likevel prøve å formidle nattens nye innsikt.

Det er morgengry for noen, dommedag for andre. Når alt er som mørkest i verden, da er det like før lyset er iferd med å trenge gjennom for noen. Vi kan vanskelig bestemme akkurat NÅR mørket er på det mest intense, for der er ingen åndelig kalender eller klokke for å bestemme det. En kan kun tyde tegnene, på hendelser i verden. En ny himmel og en ny jord, VIL oppstå for enhver av oss. Som en Fugl Fønix som reiser seg av asken og restene av det forgagne.

Denne Fugl Fønix er på mange måter ‘det nye mennesket’, gjenfødt i ånd, til ånd, som vil oppleve sine aspirasjoners verden like sikkert som sol før eller siden kommer etter regn.

Jeg har prøvd å beskrive det en eller annen plass som et veikryss i ethvert NU, hvor vi velger å dra vår egen vei, og det vi velger som facts og basis for vår sjel, er hva som blir med oss, og det vi velger bort, blir tilbake i det forgangne. De med det tar den andre veien i veikrysset. Dette  er den åndelige virkeligheten vi aspirerer mot. Det er utrolig viktig hva vi tar med oss, og ikke tar med oss, i form av hva vi velger som sant for oss i hvert eneste våkne øyeblikk i dette NUET.

Jeg har sagt at G-d’s fornavn er Kjærlighet, og mellomnavn er Rettferdighet. Jeg har beskrevet mine aspirasjoner her; Kjærlighetens Rike. DET er hvor jeg skal. Enhver med sine kompatible venner, av samme sjels substans, skal møtes igjen i et Åndelig Rike etter deres egne aspirasjoner. ALLE får hva de aspirerer mot. Der er skapt et Univers for absolutt alle etter deres behag! Også for satanistene og Frankensteinene. De som har modell og som sin største aspirasjon; mer makt, mer penger, mer terror, mer kontroll, for seg selv eller sin gruppe. De får dette også, og de ubevisste masser får lov å være deres slaver.

«Det som ikke gjøres bevisst, møter en som skjebne«. Carl. G. Jung.

De ubevisste får en ubevisst skjebne.

Universet, G-d’s skapelse er svært rettferdig. Universet er FANTASTISK!

«Snart ser dere meg ikke lenger. Jeg drar til et sted dere ikke kan komme ennå«, sa Jesus til disiplene.

Etter min forskning på mystikerne så trenger dette ikke bety noen fysisk død, men rett og slett et nytt liv i den kroppen en lever, en gradvis og fortløpende overgang til høyere vibrasjonsfrekvenser, for vår eteriske skikkelse er energi, kun energi, og energi omdannes og transformeres fortløpende. Vi ‘ sklir’ dermed bare inn i nye inkarnasjoner, etter som vi har fylt opp vår bevissthets beholder med pro og kontra av det vi har lært i en ‘inkarnasjon’ (skjer samtidig), og hva vi har bestemt er sant for oss. Så de parallele verdener er relative.

Her er min, kan ta noen inkarnasjoner å komme dit (vet ikke når), men dit SKAL jeg, før eller siden:

Kjærlighetens Rike
http://www.riksavisen.no/?p=5991

Ingen Mad Scientists Frankensteiner ala Graig Venter og korrupte politikere der nei. Der vil alle det som er best for alle andre, og ikke bare for seg selv og sin gruppe.

Våre valg skaper vår verden

ALT vi velger som riktig og viktig for oss nå i dette øyeblikk, og hva vi tar avstand fra, er hva som skaper vår fremtidige ‘inkarnasjon’ (skjer samtidig). Vi ‘sklir’ ut og inn av dem hele tiden, kan switche mellom dem. Kun her og nå tidslinjen begrenser oss. Bevissthetsmessig kan vi forlate den ene og fortsette i den andre når vi er klar for det, når vår bevissthet er fylt av det nye vi aspirerer mot, og syk og trett og lei av ‘den gamle verdens ånd’ vi fornedres av ved å delta i. Når vi har følt på dette lenge nok, vil det etterhvert påvirke det eteriske plan i oss, og forandre den vibrasjonsfrekvens vår verden er bygget på, og vi bare ‘sklir’ over i de glidende tranformasjoner og overganger.

Det er derfor det er så utrolig viktig nå for flest mulig sin del at de vandrer den åndelige veien. Våre veier deles helt automatisk fortløpende nå, hver enkelt av oss begynner å se lyspunkter, mørket trekker seg tilbake fra oss, vi ser mer og mer vår nye verden tre frem, og vi danner grupper av kompatible mennesker (like barn leker best) som utforsker de nye åndelige verdener vi er kallet til, fremdeles mens vi er i denne samme kropp (?)……

UTROLIG VIKTIG å være bevisst på dette, akkurat nå. Men like viktig å vite er ALT hva en ikke vil ha med seg. Til bedre en kjenner denne verdens systemer og galskap og korrupsjon, til mer har en lært hva en ikke vil ha med seg, til bedre aspirasjoner skaper en seg. Jeg garanterer; Hvert eneste minutt brukt på studier av verdens beskaffenhet, er ikke bortkastet. Det vil lede en til å ta mer korrekte beslutninger om sine valg; hva en ønsker og hvordan en ikke ønsker å ha det, og det påvirker hvordan ens aspirasjoner eller imaginasjoner formes i en.

Din tro har frelst deg, idag skal du bli med meg til Paradis«, sa Jesus til røveren på korset, som hadde de riktige høyverdige aspirasjoner. Uansett hvor krimiell hans samtidige ledere så ham, så var det ikke der hans forløsning lå, – ved å holde eller bryte menneskelover og menneskebud. Han hadde den rette åndelige innstilling, var i de åndelige lover, med sin sjels fakulteter intakt. Vår ‘tro’, visualiseringsevne, danner og skaper vår fremtidige ‘inkarnasjon’. Vi er medskapere til det univers vi ønsker å ha. Utrolig.

Noen som jeg kjenner, ble her en dag pluselig sittende å gråte uavbrutt, for folket på jorden som hun sa. Står en i denne kjærlighet, denne medfølelse, denne sorg, så er det hva som har bragt verdens lidelse til opphør gjennom historien. For i denne følelse, der iler ALLE universets åndelige krefter, engler m.v., til unnsetning. Dennes ‘bønn’, dennes medfølelse, dennes omsorg for andre enn seg selv, BLIR hørt! Ikke tvil på det et eneste øyeblikk. Alt denne personen kan se for seg, blir virkeliggjort, den sorg den personen har og bærer for verden, skal slukkes som vannet slukker et bål.

Fordi denne personen har tatt på seg seg sin del og vel så det av verdens byrder, og verdens kollektive karma, SELV OM hun overhodet ikke er ansvarlig for den.

«”Kom til meg du som strever og bærer tunge byrder, og jeg skal gi deg hvile”, sier Jesus. De åndelige byrder mange bærer, den sorg de bærer, for den falne menneskehet, vil bli løftet bort lett som ingenting, og den nye verden vil bli åpenbaret for dem, som dalende ‘ned fra himmelen’, fra ånd; Det Nye Jerusalem.

«Veldig spennende tider vi lever i og kanskje er vi alle The Chosen Ones til å se og lære av dette som skjer».

Denne åndelige tilstand, denne bevissthet, denne sorgens væren over denne verdens beskaffenhet, er PORTEN til den nye jord, og den nye himmel; det åndelige Nye Jerusalem.

Jeg forklarte henne at det har vært deres valg. De visste ikke bedre, ville helst ikke vite bedre. En kan ikke velge bort noe en ikke vet eksisterer. Noen blir igjen, andre drar videre til den «nye jord, og den nye himmel» – uten chemtrails, mad scientists (frankensteiner) og korrupte politikere. That’s how it is.

Mitt råd: Vær SVÆRT bevisst på hva en vil ha med seg, hva en vil tro på, hva slags krefter som styrer verden, hva de gjør, slik at en har en opplyst muligheten til å bevisst velge dem bort fra sitt eget sjeleliv og deres selskap på sin egen videre vandring i universets saler. Velg dem bort. Velg hva som er bedre for en, uansett hva det er, it’s already given; by G-d the Almighty, Skaperen av Himmel og Jord. Våre imaginasjoner, som Rudolf Steiner kalte det, er våre personlige himmeler.

VÆR i kjærlighetens ‘boble’, vær I verden, ikke AV verden, så er det den verden en får, etter hvert.

Alt er relativt til vår egen forestillingsevne.

Den ene setningen minnet meg på dette lignende jeg skrev for mange år siden. Det er svært viktig akkurat nå i denne brytningstid, transformasjonstidspunkt, ved enden av dette EON.

Menneskets selvpåførte katalysmer

Og G-d sa; «Min ånd skal ikke alltid være hos menneskene, for mennesket er Kropp også; likevel skal menneskets dager telles til 120 dager«. Det var dets verdslige kroppslighet som hadde korrumpert dette mennesket, dets arrogante tillit til egne evner og kunnskaper. I YHWE’s dager var det G-d som ødela de ugudelige sivilisasjoner og guds folks fiender. «Aldri mer», sa Han. Etter Kristus og Kristusimpulsens komme til vår jord, så fikk mennesket en ennå større grad av fri vilje, til å velge mellom rett og galt, godt og ondt, og de fikk selv ødelegge seg selv og sin jord om de så velger.

G-d observerte jorden, og lo og behold, der var korrupjon, konspirasjoner mot mennesker og G-d, vold og nød, kjærligheten var blitt død hos menneskene, det var alle mot alle, enhver var seg selv nærmest, ens neste fikk greie seg så godt han kunne, Frankensteiner (mad scientists) fikk fri utfoldelse; destruksjon og død gledet de seg over:

Genesis 6.
3 And the LORD said, My spirit shall not always strive with man, for that he also is flesh: yet his days shall be an hundred and twenty years.
11 The earth also was corrupt before God, and the earth was filled with violence.
12 And God looked upon the earth, and, behold, it was corrupt; for all flesh had corrupted his way upon the earth.
13 And God said unto Noah, The end of all flesh is come before me; for the earth is filled with violence through them; and, behold, I will destroy them with the earth.

2000 år etter faller det åndelige Israel, av samme årsaker som vår sivilisasjon skal falle idag. Tempelet revnet, og folket spredt for alle vinder. Allerede da sa Jesus hva som ville skje i en senere tid:

«Si oss: Når skal dette skje, og hva er tegnet på ditt komme og verdens ende?»
4 Jesus tok til orde og sa: «Pass på at ikke noen fører dere vill! 5 For mange skal komme i mitt navn og si: ‘Jeg er Messias!’ Og de skal villede mange. 6 Dere skal høre om kriger, og det skal gå rykter om krig. Se da til at dere ikke lar dere skremme! For dette må skje, men ennå er ikke enden kommet. 7 Folk skal reise seg mot folk og rike mot rike, og det skal være hungersnød og jordskjelv mange steder. 8 Men alt dette er bare begynnelsen på fødselsriene.
(Matteus 24:3-8).

Jesus fortsatte sin belæring av disiplene:

«Som det var i Noahs dager, slik skal det være ved Menneskesønnens komme. For i tiden før storflommen spiste og drakk de, giftet seg og giftet bort, helt til den dagen Noah gikk inn i arken, og de skjønte ingenting før flommen kom og tok dem alle. Slik skal Menneskesønnens komme være. Da skal to menn være ute på markene; én blir tatt med, én blir igjen. To kvinner skal male sammen på kvernen; én blir tatt med, én blir igjen.
Så våk da! For dere vet ikke hva dag deres Herre kommer. Men det skal dere vite: Dersom husherren visste når på natten tyven kom, ville han våke og ikke la ham bryte seg inn i huset. Derfor må også dere være forberedt! For Menneskesønnen kommer i den time dere ikke venter det.»
(Matteus 24:27-44).

Nye 2000 år etter, det åndelige Israel faller, nå i global skala:

To tusen år etter at Jesus ytret disse ordene, opplever verden igjen katastrofale hendelser av bibelske proporsjoner. Men, som i Noahs dager, fortsetter jordens innbyggere å spise, drikke, og skylder på ‘elementene’, mens menneskeskapte G-d’s fornektende onde handlinger eller mangel på respekt for de åndelige lover og umoralske handlinger er hva som fører til deres ragnarokk, deres selvutslettelse.

De har gravd sin egen grav, og G-d i himmelen på sin trone har de avsatt i sin arroganse. Nå får de smake steken, når deres egen karma returnerer. En høster som en sår. De har vært advart i 2000 år. G-d intervenerer ikke i menneskers frie vilje. Han rykker bort de som har en annen vilje, på slik måte at alle får sin verden etter sine behag og aspirasjoner.

Satanistene får ha sin verden i fred, hvor de kreperer i sitt selvskapte holocaust, mens de hellige ‘rykkes opp’, glir gradvis bevissthetsmessig og åndelig, inn i den nye verden, på måten som er beskrevet ovenfor.

Karmiske kataklysmer

Jeg vil anbefale en god bok fra 1987, som re-definerte noen av oss en del på den tid. Birgit Klein. Tittel: ‘Og jeg ser en ny jord’. Soldag Forlag (1987).

«.. boken er et forsøk på å føre den åndelige og psykologiske viten sammen til en helhet», sier forfatteren Birgit Klein.

Trygve Lange-Nielsen fra forordet:

«... Vi er allerede i begynnelsen av dette store skiftet.

Nå er det ikke lenger tid til å sitte på gjerdet og vente, nå må alle – absolutt alle – velge sin vei. Dette valget vil få umiddelbare konsekvenser for hver og en av oss. Og det vil måtte gjøres valg hele tiden, stadig nye og viktige valg i livet.

Det som skjer nå, med de høye energiene på Jorden idag, er at vi får kastet karma tilbake til oss, enten vi vil eller ikke. Det er ikke lenger anledning til å fornekte livet eller kraften eller meningen vår. Tar du et valg vil du nå møte konsekvensene av valget nesten umiddelbart, du kan ikke lenger fortrenge dem i årevis.

Planetet Jorden er rede til å gå inn i 4. dimensjon, som den siste planeten i vårt solsystem som gjør dette. Tiden har kommet hvor vi skal arbeide med hjertechakraets energier, hvor kjærlighetens bevissthet skal få råde over menneskenes utviklig.

Jorden er i en forvandlingsprosess, i et skifte. Hun kaster nå av seg all negativ karma vi har påført henne i vår tid her. Det betyr at vi får tilbake all vår negative karma, og må ta imot og gjøre opp med dette».

«La Din vilje Skje, på Jorden som i Himmelen«. Det er på tide å ta Fadervår alvorlig. Menneskene har rotet det til for mye for seg selv nå, på sin solovandring. Prisen for å spise av Kunnskapens Tre, og tro seg så vis og forstandig og klok, for å bli ‘G-d lik’, kan vise seg å bli høy. Babels Tårn har vært forsøkt bygget før. Med dårlig resultat.

Lykke til.

Spread the love
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Facebook Comments

7 Comments

 1. Pingback: Love Thyself; Struggling with the Demons of Fear

 2. Pingback: Anti-krister og djevelbevissthet

 3. Pingback: Oslo-drap og Albert Pike’s Verdensreligion

 4. Pingback: Frihet – i det planetariske fengsel

 5. ELVIS PRESLEY – IF WE NEVER MEET AGAIN with LYRICS

  Elvis Presley – Take My Hand, Precious Lord

 6. Måken Jonathan
  Er det noen som har lest om Måken Jonathan i Richard Bach’s bok fra 1973 med samme tittel. En perle. Historien om Måken Jonathan fra han blir født, til han faller fra trærne i bakken når han første gang prøver og fly, og gradvis blir bedre, men han er ikke fornøyd med noe annet enn å bli best av hele måkeflokken han tilhører, han trener og trener, og SKAL opp i X antall mph, sette rekord, og rekord setter han til slutt; han dundrer gjennom lysmuren og befinner seg på en strand i en annen tilværelse.

  Seth-materialet

  In the fall of 1976, Jane Robert’s book of Seth channeling, Psychic Politics, was published.

  Seth said, “You can live more than one life in one time. You are neurological turned in to one particular field of actuality that you recognize.”

  SETH: If you could think of a multidimensional body existing at one time in different realities, and appearing differently within those realities, then you could get a glimpse of what is involved.


  Bashar – Parallel Realities – «Shifting Through Infinity»

  Bashar talks about parallel realities. Past and future are not places but perspectives!

  http://www.youtube.com/watch?v=TQPYY00Bvhc

  Reincarnating into a Parallel Reality

  You do not have to wait for this lifetime to end in order to reincarnate into a new reality. An infinite number of energetic possibilities exist within your present moment as parallel realities.You can choose to reincarnate at any time within any moment into one of these parallel realities and begin a new life. Once you have aligned your beliefs to allow these new changes, you are ready to open to visions of parallel realities you may choose from.

  http://www.squidoo.com/reincarnating-into-a-parallel-reality

 7. Gode programmer som sier endel fra BBC og History Channel, men hva teknokratene ikke har greie på er at dette er åndelige parallelle universer, som vi kan skifte mellom bevissthetsmessig. Eteriske i form.

  Parallel Universes – BBC Horizon
  og
  History Channel: Parallel Universe

  Kvantefysikk. Metafysikk. Åndelighet er en høyere forståelse av fysikkens lover.

  Everything you’re about to read here seems impossible and insane, beyond science fiction. Yet it’s all true.

  Scientists now believe there may really be a parallel universe – in fact, there may be an infinite number of parallel universes, and we just happen to live in one of them. These other universes contain space, time and strange forms of exotic matter. Some of them may even contain you, in a slightly different form. Astonishingly, scientists believe that these parallel universes exist less than one millimetre away from us. In fact, our gravity is just a weak signal leaking out of another universe into ours.

  In another universe, the British could win the American Civil WarThe same but different

  For years parallel universes were a staple of the Twilight Zone. Science fiction writers loved to speculate on the possible other universes which might exist. In one, they said, Elvis Presley might still be alive or in another the British Empire might still be going strong. Serious scientists dismissed all this speculation as absurd. But now it seems the speculation wasn’t absurd enough. Parallel universes really do exist and they are much stranger than even the science fiction writers dared to imagine.

  Greater dimensions

  It all started when superstring theory, hyperspace and dark matter made physicists realise that the three dimensions we thought described the Universe weren’t enough. There are actually 11 dimensions. By the time they had finished they’d come to the conclusion that our Universe is just one bubble among an infinite number of membranous bubbles which ripple as they wobble through the eleventh dimension.

  Each universe may exist as a bubble with its own laws of physicsA creative touch

  Now imagine what might happen if two such bubble universes touched. Neil Turok from Cambridge, Burt Ovrut from the University of Pennsylvania and Paul Steinhardt from Princeton believe that has happened. The result? A very big bang indeed and a new universe was born – our Universe. The idea has shocked the scientific community; it turns the conventional Big Bang theory on its head. It may well be that the Big Bang wasn’t really the beginning of everything after all. Time and space all existed before it. In fact Big Bangs may happen all the time.

  Of course this extraordinary story about the origin of our Universe has one alarming implication. If a collision started our Universe, could it happen again? Anything is possible in this extra-dimensional cosmos. Perhaps out there in space there is another universe heading directly towards us – it may only be a matter of time before we collide.

Kommenter. Leave a Comment


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.