Point of Return kaller kongen til råd


Menneskers grunnleggende naturgitte gudommelige rettigheter står for fall, og de som ikke søker hjelp hos den rette instans, er dooooomed…..

Gjennom åndsvitenskapelig forskning vil en finne at luciferiske og ahrimanske krefter er også skapt av Allmakten, – Bibelen sier at faktisk var noen av de falne engler hvem G-d elsket høyest av alle, og de fikk lov å holde på, for å teste menneskenes ånd og frie vilje. Uten motsatt polariserte krefter i verden, hadde der i realiteten ikke forefunnes noen fri vilje, idet det da hadde vært bare en ting å velge.

Derfor har universet blitt skapt med valgmuligheter, med forskjellige åndstrukturer, for individet å forbinde seg med. Alt etter deres frie vilje.

Allmakten i de åndelige riker, G-d, har i det fysiske sin parallel i de verdslige myndigheter. «Gi Keiseren hva Keiserens er, og G-d hva G-d’s er«, sa Jesus det. Det betyr at en kan velge hvem sine lover en kan velge å følge, og en kan tjene dem en vil av dem. Men for gudelige mennesker så er det helt klart hvem sine lover som står øverst, som det også skulle være for myndighetene. De hadde og har faktisk ikke lov å lage lover som strider mot det jussen kaller det naturalistiske fundament for alle lover.

Derfor har de etter åndsvitenskapelige prinsipper heller ikke lov å straffe de som holder seg til G-d’s lovers moralske standarder mer enn deres umoralske. Gjør de dette, vil de bryte åndelige prinsipper som selv deres mentale og sjelelige derFuehrer er bundet av. Dette vet de, alle som er initiert i det okkulte i deres ledelse vet det ihvertfall, at gjør de dette, så vil ‘himmelens dom’, altså åndelige prinsippers karmaeffekt, falle over dem, personlig.

«The laws of nature are the laws of the almighty God, whose authority is superseded by no other power on earth or beyond».
George Mason

De passer seg for dette, men der er mange måter en kan utnytte dette å sette dem i åndelig ansvar for sine handlinger på. En må rett og slett konfrontere myndighetspersonene personlig med det faktum at de er under G-d’s dom, med sin eventuelle unnfallenhet. Dette verktøy er jo selvfølgelig tilgjengelig kun for dem som tilhører Allmakten, og forpliktet seg på OG FAKTISK HOLDER dennes lover og moralske standarder, og ikke Ahrimans (Ahriman er åndsforskningens begrep, ved Rudolf Steiner, for en åndelig entitet ala satan i Bibelen). G-d’s Rike er en bevissthetstilstand, hvor Ahriman eller den ahrimanske bevissthet ikke har adgang.

Hvorfor slår den norske løve stadig flere i hodet med øksen sin?

Verdiløshet

Vi ser det spesielt i familiepolitikken, men vi ser det også i sammenbruddet av alle naturlig skapte verdier og strukturer. Menneskene har gjort seg til skapere, og skaper elendighet, med sitt oppblåste selvbilde. De har forlatt de gudommelige lover og satt seg fore å ordne samfunnene og verden med menneskeskapte lover og systemer, fordi de har tapt kontakten med sitt åndelige opphav. De styrende har satt seg i direkte opposisjon til den naturlige gudommelige skapelsen, – i direkte opposisjon til Skaperen.

At folk er for stolte til å underlegge seg Allmakten og Allmakten’s Lover, men ikke for stolte til å underlegge seg menneskers lover, sier jo sitt. De som er av Kristus, har Kristus sin autoritet, sier Bibelen. «Vik bort fra meg Satan«, kan en si, – som Jesus selv sa det når han ble fristet på fjellet av Fristeren.

Fritt valg, et av universets aller mest hellige åndelige lover. Men selvfølgelig; de som av stolthet og ‘kunnskap som verden gir’, ikke kan underlegge seg noen høyere autoritet, de er selvfølgelig underlagt sine jordiske herskere fullt og helt. Slit dem med helsen.

Det du eier kan du gjøre hva du vil med. Det Ahriman eier i sitt rike, kan han gjøre hva han vil med. Denne verden er det Ahrimanske Riket. KUN bevissthetsmessig kan en trascendere dette riket. Det G-d eier, som er i hans rike, kan han gjøre hva han vil med. En kan således også velge de gudommelige prinsipper for samfunnsbygging, eller de ahrimanske som er evig krig, nød og ødeleggelse. Uansett hvordan de prøver, så vil de med ahrimansk bevissthetsnivå ikke klare å skape noe paradis, fordi de har rett og slett ikke rette prinsippene i sin åndstruktur. De vil, de vil, men de får det ikke til.

…natural law is a view that certain rights or values are inherent in or universally cognizable by virtue of human reason or human nature.

http://en.wikipedia.org/wiki/Natural_law

Så alle slike lover som strider imot de ‘naturgitte’ gode egenskaper i mennesket, er i virkeligheten laget som et opprør mot den gudommelige orden.

The rule according to a higher law means that no written law may be enforced by the government unless it conforms with certain unwritten, universal principles of fairness, morality, and justice.

http://en.wikipedia.org/wiki/Rule_According_to_Higher_Law

Der er G-d’s Lov, og der er Menneskers Lover.

Vi kan se mennesker som spotter og blasfemerer G-d, Kristus, Muhammed, Den Hellige Ånde – profetene, alt som mange mennesker holder hellig, og som er hellig – fordi disse holder nøklene til de åndelige riker og kunnskap om Loven. Disse som blasfemerer er å oppfatte som under menneskers lover, fordi de har forkastet både G-d, og G-d’s Lover, fordi de tror menneskers lover gir dem større frihet enn den frihet G-d’s Lover gir. De tror ofte at Lucifer var frigjøren som satte Adam og Eva fri fra et diktatorisk fangeskap i Edens Have (Paradis). Kunnskapen satte dem fri, også kunnskapen om at de kunne bli som guder selv. Disse tror seg å være de klokeste i universet. I virkeligheten er de motsatt, for deres univers er kun omfattet av dette fysiske univers, de ser ikke, vet ikke om noe annet. De falt for det luciferske bedrag, og utøver sin nyvunne gudelignende status i verden. De har blitt guder for seg selv. Tror de. Maken til chutzpah.

Når dette får utviklet seg, når både Allmakten, Loven og profetene forkastes, da er ‘sivilisasjonen’ ved enden av sitt EON. Bibelen beskriver et helt slikt EON, fra 1.Mosebok (Skapelsen) med alt mellom til Johannes Åpenbaring (Dommedag). Da faller deres omhyggelige byggede puslespill, basert på løgner og bedrag, sammen til slutt.

Der er er en positiv entitet i de åndelige riker som ofte kalles G-d. Det er en positivt polarisert åndskraft som vil en det beste. Alltid! Og så har en de og den i den andre ytterlighet som vil bringe mest mulig elendighet og nød over mennesker. Over flest mulig. Dette er det ondes innflytelse i verden, skapt for å gi mennesker frihet til å velge.

NB: De luciferiske og ahrimanske åndskrefter er en utro venn. Den kan være din venn en liten tid for å oppnå noe, men i neste øyeblikk vil de uten medfølelse falle deg i ryggen.

Point of Return kaller kongen til råd

Facebook oversvømmes av saker en kan støtte, folk som har opplevd urett og urettferdighet i samfunnet. Hvorfor er det slik?

«The question of humanity deals with the idea as to whether the God of nature shall govern the world by his own laws, or whether we will grant that privilege to priests and kings».
John Adams

Fordi både Illuminatet og kommunismen/sosialismen har som et av sine credo å ødelegge ikke bare familieinstitusjonen, men også alle de andre grunnleggende verdier i nasjonene for å erstatte dem med sine egne. Erstatte familieinstitusjonen med statsmakten som ens eneste familie; fader og moder. Dette faktum har jeg dokumentert grundig i andre av mine artikler. G-d’s skapte relasjonene å bestå av mor, far, barn. Statsmakten vil erstatte denne relasjon med en sosial relasjon, ste-foreldre, som de mener er like bra, og også hvor de sosiale ledere skal tilbes som guder. ALT er i realiteten et opprør mot det guddommelige system skapt for jorden. Et ahrimansk opprør mot den guddommelige orden.

Sigr sier: «Den ateismen som vi finner i vesten i dag stammer mye fra Karl Marx og kommunismen. Denne ateismen har ingenting med det opprinnelige å gjøre, da kommunismens ateisme (som faktisk har likhetstrekk med sionismen) var et rent verktøy for å få folket til å dyrke statslederen som gud. Nord-korea et et veldig synlig eksempel på autoritetsdyrning som jeg kaller det. Kjennetegnet på disse er ateister som nærmest på en agressiv måte rakker ned på alle og alt religiøst, samtidig som de er lite kritiske til autoriteten.»
http://www.nyhetsspeilet.no/2011/01/diaboliserte-islam-i-politikk-og-media/comment-page-2/#comment-55369

Samfunnets autoriteter skal gjøres til ens mor og far; jfr. Landsmoderen, Landsfaderen. De biologiske relasjoner kan lett erstattes av sosiale relasjoner i disses verdensbilde. Mange av oss klarer oss utmerket godt uten disse sosiale autoritative ‘foreldre’. Jfr. Mao Tse Tung som ‘Kinas Far’. V.I. Lenin, The father of Communist Russia. Menneskers åndelige far; G-d, skal erstattes av et verdslig åndelig farsbilde, tilbedelse av verdens herskere fremfor G-d, som åndelige ledere (forførere). Vel, de kan kysse seg et visst sted sola sjelden kommer til for meg…….

JJ sier: Freud: Studerer en åndsvitenskapen, så finner en at universet er bygget ‘under som over’, det vil si at denne verden er bygget som i de åndelige sfærer. Vår ånd har en ‘far’, et opphav, på tilnærmet akkurat vis som vår fysiske kropp har det. Dette er ikke til forkleinelse for vår jordiske far, tvertimot, vi vil finne at på mange måter er det av dennes ånd vi er mest, som vi er av moderens kropp mest; Moder Jord.
Den synlige og usynlige del av oss. Legg merke til hvor fremtredenede Maria-kultusen er, og hvor usynlig Josef er. Det faderlige opphav skal undertrykkes, og med det de åndelige aspekter av menneskelivet. The Matrix. Mennesket skal bindes til verden, til jorden. Som slanger (serpents) skal de bukte seg i støvet her. Ikke bryte fri.

Kuler biter ikke på Ånden.

«Mitt Rike er ikke av denne verden».

Der er et åndelig rike å ta med i beregningen for de som er gjenfødt til ånd. For de andre finnes det ikke noe annet enn den fysiske verden, med dens herskere som de er tro mot. Lights out for dem. Ikke mitt problem.

Det er dette som er det store ved å bli ‘født på ny, av ånd, og ikke av en kvinne denne gang». En har ved denne gjenfødelse hevet seg over kroppens begrensninger, og blitt ånd mer enn kropp. Og denne ånd en kan finne ved gjenfødelsen her, er den samme som vi har i evigheten………
http://www.nyhetsspeilet.no/2011/01/diaboliserte-islam-i-politikk-og-media/comment-page-2/#comment-55379

Det offentliges bødler

En kan lese om mange mennesker som står i store personlige problemer i samfunnet, og samtidig ser en at de lager seg vitser om og blasfemerer Allmakten og G-d. Idet en ser dette, så ser en også grunnen til at elendigheten vederkveges dem. De har bragt forbannelse over sitt eget hode, ved å forbanne Allmakten og/eller G-d. Den eneste motsatte polariserte makt, åndsmakt, som kunne hjelpe dem mot den verdslige makt, den spotter de (?). Disse vil ikke bringe annet enn tap og elendighet over sitt eget hode, på grunn av sin innstilling, på grunn av sine valg.

Tiden går utrolig mye fortere idag, det vil også si at det går lagt kortere tid fra karma bindes, til karma løses. Det vil si tiden for reaksjonene på aksjonene, på valgene, at tiden for velsignelsene og ulykkene kommer over ens hode, for de forbindelser en knytter i det åndelige riket, samt avhengig av HVEM en knytter forbindelse med.


«When defining the new law of America stated: All our citizens should understand that the actual source of the republican principles designed in our law is none else but the Holy Bible!»

Noah Webster, the founder of Webster’s dictionary

De blinde og døve for åndelig sannhet vil ikke finne løsningen. Når de har løst en enkeltsak, så har der i mellomtiden de offentlige bødler tatt 100 nye. Ingenting er løst, ikke noe samfunnsproblem ordnet opp i, uten at en tar det onde ved roten, fokuserer på hva som er det overordnede premiss for elendigheten; nemlig de offentlige bødlers rolle og agenda i elendigheten. Uten en ser denne, og gjør noe med denne, klarer en ikke å løse noe som helst.

Det er gammel karma de måtte bli nødt til å lide noe for, og straffen for å underlegge seg med sin frie vilje de luciferiske krefter hos denne verdens makthavere, ved å tie og tåle – og ikke bry seg med andre enn seg selv, så har de underlagt seg disse krefter. Helt frivillig, og da sier Bibelen at da er en også i disse herskeres vold, de kan gjøre hva de vil med en. En har valg bort den åndelige Allmakt.

Når de derimot velger seg Allmakten fremfor Verdensmakten, så er løftet at en overvinner den offentlig korsfestelse i den offentlige galge og gapestokk (korsfestelsen), og gjenoppstår som et helt nytt menneske, hvor deres indre er transformert. De har gjort seg delaktig i lidelsens vesen, og aldri igjen vil disse mennesker kunne se på lidelse uten å søke å gjøre noe for å behjelpe den, fordi den er så nært forbundet med deres egen overlevde lidelse. De identifiserer seg med de elendige, og ikke med de rike og vellykkede.

“For jeg er kommet ned fra himmelen, ikke for å gjøre min vilje, men for å gjøre hans vilje som har sendt meg. Og dette er hans vilje som har sendt meg, at jeg ikke skal miste noe av alt det han har gitt meg, men oppreise det på den siste dag. For dette er min Fars vilje, at hver den som ser Sønnen og tror på ham, skal ha evig liv. Og jeg skal oppreise ham på den siste dag.»

Joh 6.38-40

I Jobs Bok leser vi om hvordan Job holdt seg trofast til Allmakten gjennom sine ‘trials and trubulations’.

Gjennom alle prøvelser og trengsler som ‘satan’, livet, utsatte Job for, med G-d’s velsignelse (i respekt for og som test på Job’s frie vilje – som menneskene fikk ved å støte seg selv utav Edens Hage), så klarte Job seg, og fikk i tifold tilbake for hva ‘satan’ tok ifra ham, FORDI han nektet å fordømme Skaperen for sin elendighet, og FORDI han så at dette var ikke Skaperens verk, men Skaperens motsetning i verden sitt verk. Han holdt sitt fokus på det åndelige gode forsyn, og det angret han nok ikke på senere, når han en dag kom ut på andre siden av elendigheten som Ahriman utsatte ham for.

Vi serfor mange personer som arbeider for de verdslige myndigheter; de vil ha problemer med å bite den hånden som mater dem, eller som de sender faktura til, eller får lønn av for sine tjenester, for sitt daglige brød. De kan aldri bli uavhengige så lenge staten betaler deres lønn. Disse utgjør på mange måter de som i overskriften blir benevnt for ‘de offentlige bødler’. Men der er også mange andre.

De som er i skuddet i mainstream media om dagene som mislykkede deltagere i rettsalen i disse dager, er de sakkyndige. Helt fortjent.

Sakkyndighet på avveie
http://www.aftenposten.no/meninger/kommentatorer/stanghelle/article3994749.ece

Blind tro på sakkyndige
http://www.dagensmedisin.no/nyheter/2004/04/30/blind-tro-pa-sakkyndige/index.xml

Prisen på et ødelagt liv
http://www.aftenposten.no/helse/article950390.ece

Det er også dommerstanden i justisvesenet. Disse ‘sakkyndige’, profesjonelle horer, men også dommerne har gjort seg til gjenstand for åndelig korrupsjon, de tjener statsmakten, mer enn den åndelige Allmakten. Pendelen slår nå tilbake på de sakkyndige, de skal steke i sitt eget fett, og den elendighet de har bragt over andre mennesker. Det er deres dommedag.

Reiste sak – anmelder sakkyndige
http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article3978792.ece

Mange har opplevd hvordan de i en rettsal ikke har møtt retten, men makten, og at dommerstanden således har falt fra sin ærverdige eleverte stilling hevet over statsmakten, til å dømme rett og riktig, uavhengig av hva statsmakten ønsker og vil de skal dømme. Når kommer dommedag over dommerstanden?

Verdimessig grunnlag

Familien som samfunnets kjernecelle har vært under angrep i mange tiår, fra 80-tallet eskalerte det.

Vil en løse disse sakene, alle sammen av dem, så må sakene tas opp på et verdimessig grunnlag. En må se at mange av sakene er relatert til det verdimessige gode, og at dette verdimessige gode som familien er som en institusjon skal knuses, staten skal være ens eneste familie. ALLE systemer er innrettet på å bevirke dette. De som har studert kommunismen vet dette veldig godt. SÅ, derfor vil ikke sosialister kunne være medhjelpere til å løse sakene, fordi de ser på det som et pluss med sterk stat, en alternativ familie, ergo vil disse IKKE bidra til å løse saken på verdimessig grunnlag, men kun på individuelt grunnlag. Fordi det strider mot deres fundamentale politiske oppfatninger.

Når dette er sagt, så er det stor enighet om familiepolitikken i Norge, så slik sett er det stor enighet om denne ødeleggelsen av kjernefamilien, og sånt sett så er hele spekteret av det politiske norge sosialister.

Og strider det også mot deres premiss at det ikke finnes noen G-d, noen Allmakt i universet, som står over de herskere i verden som har påført en elendigheten, så er de i virkeligheten kun overlatt til andre menneskers godhet og forgodtbefinnende, men disse har ingen virkelig makt. De kan bare være medfølende.

En må evne å reise fokus opp fra enkeltsakene og se på systemet som er implementert i sin helhet, og HVORFOR det er implementert slik.

Vi ser også gode mennesker som gjennomgår tøffe dager, i møte med de offentige bødler, men evner å beholde sin menneskelighet, de står trofast på et verdigrunnlag, de forfekter sannhet, de er ærlige mot seg selv og sine medmennesker, de ser både sine egne feil, og andres feil. Disse menneskene vil stå oppreist når alt er over, og etter en tid når kampen er tatt, så vil de de se at alt var for det beste, og at det var ingen ting de vokste på så mye som det de måtte gå gjennom.

Nasjoners og svilisasjoners fall

Alle kunne vært åndelig korrumpert, om der var bare en spesiell gruppe som ikke var det, nemlig dommerstanden i rettsvesenet. De kunne på en måte oppveiet all elendighet og nød i verden mot individer, OM ikke de også hadde blitt mer maktens tjenere enn rettferdighetens tjenere, sistnevnte som var deres mandat i utgangspunktet. De skulle tjene en høyere rett, en justis som står over statsmakten (derfor vi har tre statsmakter for å balansere ut den politiske makten), åndelige lover, som ALL juss er basert på i utgangspunktet.

Vi har fått politiserte domstoler. Dessverre.

Ve dem som gir urettferdige lover og utsteder fordervelige skrivelser.
< < Esaias 10:1 >>

Og han sa til mig: Israels og Judas folks misgjerning er over all måte stor; landet er fullt av blodskyld, og staden er full av urettferdige dommer; for de sier: Herren har forlatt landet, Herren ser det ikke.
< < Esekiel 9:9 >>

Men skulde da ikke Gud hjelpe sine utvalgte til deres rett, dem som roper til ham dag og natt, og er han sen når det gjelder dem?
< < Lukas 18:7 >>

Den som velger G-d, er utvalgt av G-d. Mange er kallet, få blir utvalgt, fordi de velger dette bort.

Hvor dette skjer, er nasjonen iferd med å gå inn i fullstendig de-generering. Dette er det beste beviset på at denne nasjonen har falt fra nåden, fordi med dette har vanlige folk ikke lenger noe som helst vern mot urettferdig forfølgelse. Nå er samfunnet korrumpert helt til topps, og det er bare en vei, og den går nedoverbakke for dette samfunnet.

Igjen; det er vanskelig å dømme imot den hånden (makten) som mater en, til fordel for et individ som kan ofres uten konsekvenser. Tror de. For det finnes en høyere rettferdighet, karma som kommer tilbake til dem selv. «What goes around, comes around». Enhver høster som en sår.

Det skal enhver av de offentlige bødler få oppleve og erfare, – før eller senere. Når ingen hjelp eller rettferdighet er å finne lenger i verdens systemer, vil vel de kloke søke i de åndelige riker etter svaret? Eller vil de forbanne G-d for menneskers verk – mennesker som de selv har gitt sin stilltiende støtte?

Blasfemiparagrafer er laget av kloke mennesker for å hindre at uvitende drar forbannelser over sitt eget hode, for å beskytte dem. Lite lurt. Når disse blir tvertimot avviklet, og stimulert av myndighetene, da er det ikke lenge før samfunnene råtner på rot, og blir avviklet.

Historien viser at alle samfunn som utvikler seg i slik lei, har en lei tendens til å gå til grunne, av samme årsak…..stikkord; Egypt, Babylon, Romerriket, USSR, USSA.

«In 1985 [2011], dont have faith in your leaders or anything, because it can get you killed»
Bruce Springsteen

Ateismen; et “rent verktøy for å få folket til å dyrke statslederen som gud”, sies det over.

Vi ser sikkert alle forbindelsene dette har til gamle Egypten og dets Faraoer.

Kelly family-Let my people go

Det er kanskje tiden for Israelere, åndelige G-ds barn, å komme seg ut fra Egyptens land?

Facebook Comments

Kommenter. Leave a Comment


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.