Prisen å betale for tillit til Erna Solberg; Døde barn

Å være dum skal koste. Det koster faktisk liv. Kristne skal aldri ha tillit til jøder, gitt deres historie hvordan de har vært mot kristne. Om kristne har tillit til at Erna Solberg beskytter deres barn, mer enn hun representerer den k-jødiske legemiddelindustrien, fortjener de kanskje ikke annet enn sine barns død. https://www.riksavisen.no/okkupasjonsmakt-jodiske-erna-solberg-avloser-jodiske-jonas-gahr-store-ved-makten/ §§§ https://www.riksavisen.no/erna-solbergs-jewish-roots-on-both-sides/

Mon hvor mye Sindre Finnes hadde investert i legemiddelindustrien hos de jødiske vax-produsentene ?

Om ikke kristne beskytter sine barn og har mer tillit til Gud enn til at jødiske Erna Solberg beskytter dem, så får de smake steken. Gud har nedlagt et perfekt immunsystem i dem på forhånd. De som har tillit til Erna Solberg fremfor Guds immunsystem, vil oppleve en rekke med barnelik (de voksne fortjener knapt annet for sin naive tillit til mennesker som aldri bør gis tillit til noe annet enn å stille sine egen grådighet på makt og kake), da går det slik ;

Hennes søte Willow,
I dag er samme dag som jeg tok deg med til legen for å få 4 måneders sprøytene dine. Før vi dro for å gå til legen husker jeg at jeg tok et bilde av deg i det grønne setet ditt mens du satt på benken og så på meg lage mat. Det var en vanlig dag. Avtalen din var senere på ettermiddagen. Dette ville være det siste bildet jeg ville ha av deg som normal.
Før vi dro for å gå til legen var du ditt normale jeg. Smilte så vakkert!
Jeg visste ikke at denne min avgjørelse jeg tok denne dagen om å ta deg til legen ville besegle skjebnen din. Du var så glad da vi forlot huset. Jeg husker jeg så i bakspeilet og så deg leke med lekene dine i bilsetet mens du smilte så søtt! Da vi kom til legen ble du veid. Hjertet mitt frydet seg da sykepleieren sa at du veide 18 kilo! Vokser så perfekt! Vi ble sendt tilbake til venterommet for å vente på at navnet ditt skulle bli kalt opp. Øyeblikk senere ble vi ført til baksiden. Jeg vil aldri glemme det rommet vi ble bedt om å sitte i mens vi ventet på legen. Georgia Bulldog-tema dekket veggene. Du fortsatte å leke med lekene dine mens vi ventet på legen. Legen kom og han smilte mens han så på deg! Jeg vil aldri glemme at han sa «Wow! Smilet hennes gjorde akkurat dagen min, for i dag har vært en tøff dag«… mens han nikket med hodet. Jeg husker jeg lo og følte meg så stolt av deg og innvirkningen du hadde på andre. Du vil alltid lyse opp ethvert rom du var i!

Etter at legen vurderte deg og gikk over hvor frisk du var og hvor perfekt du vokste, forlot han rommet. Sykepleieren kom. Da hun kom, hadde hun et brett med vaksene dine. 💉 Jeg kledde av deg og la deg på bordet. Hun fortsatte med å gjøre det hun kom inn for å gjøre mens hun stakk deg første gang. Du skrek, ansiktet ditt ble blodig rødt og hun klarte ikke å håndtere deg mens du kjempet mot henne for å stoppe henne. Sykepleieren ba meg deretter holde deg nede for de siste injeksjonene dine. Dette hjemsøker meg den dag i dag. Skrikene dine går igjen i hodet mitt. Jeg gjorde som jeg ble bedt om og tenkte at det jeg gjorde var å beskytte deg! Jeg holdt deg nede. Du stirret på meg i smerte. Du hadde Hep B, Prevnar 13, DTAP og rotavirus. FDA godkjenner 5 mcg aluminium som et sikkerhetstiltak, du ble injisert med nesten 2000 mcg aluminium denne dagen sammen med de aborterte fostercellene, frostvæske, formaldehyd, etc…

Da vi forlot legekontoret skrek du et høyt skrik i noen minutter i baksetet i bilen og sovnet så. Det var da jeg mistet deg. Da du våknet var du aldri den samme, du var veldig sløv. Du var ikke deg selv. Du ble veldig syk umiddelbart etterpå. Jeg prøvde å kontrollere skrikene dine og feberen din. Jeg trodde jeg gjorde så godt jeg kunne. Du sluttet å spise og drikke. Jeg sa hele tiden til meg selv at du ville bli bedre! Jeg tok feil, jeg hadde ingen anelse om at sjelen din gjorde seg klar til å forlate min. Noen dager senere fant jeg deg. Du var livløs.

Hjerneblødningen din. Du hadde en blodpropp på nesen. Jeg ristet deg og skrek at du skal våkne og se på meg. Det gjorde du aldri… Du var borte. Du var kald. Jeg var så redd. Hjertet ditt hadde sluttet å slå mens mitt fortsatte. Hele verden sluttet å snurre. Hjerneblødningen din fra tungmetallene, leveren din også. Kroppen din var for svak for overbelastning av tunge metaller metaller og giftstoffer.

Alt var en uklarhet .. Jeg husker det føltes som en evighet for en førstehjelper å komme dit og det var bare et spørsmål om minutter, han kjente deg ikke og jeg husker at jeg så ham fra verandaen mens han prøvde så hardt å bringe deg tilbake på bak i ambulansen, selv om jeg vet han visste dypt i sitt hjerte at du hadde vært borte en stund. Jeg husker politimannen gikk frem for å gå opp trappen på verandaen, og mens han mumlet at du var borte, skrek jeg så høyt at ingenting kom ut av munnen min, jeg var så redd. Jeg husker at jeg måtte ta en beslutning så raskt, enten å brenne kroppen din eller begrave deg. Jeg plukket ut den lille kjolen din og kisten. Jeg fikk ta avgjørelser som ingen mor burde måtte ta. Jeg savner deg, jenta mi ! Vær hos meg de neste dagene fordi mamma er svak når det kommer til deg.

Siden du dro har mamma kjempet. Det har også mange andre ..Vi har reist flere ganger til CDC i Atlanta, mange møter i hovedstaden. Robert F Kennedy Jr kom også for å utdanne lovgiverne om lovforslaget HB416 som skulle lære foreldre skade av vaksinene og den tredoblede timeplanen og ingrediensene. Flere reklametavler har blitt satt opp til minne om deg for å utdanne andre. Historien din er verdensomspennende sammen med tusenvis av andre overveldende historier som er de samme som din. Du har også flere sanger som har blitt utgitt til din ære. Minnet ditt lever definitivt og du har reddet så mange! Jeg er så stolt av jenta mi og innvirkningen du har gjort fra himmelen! Ånden din er sterk.
Jeg er så stolt av denne babyen, mamma visste det ikke. Jeg lover deg én ting at døden din ikke vil være forgjeves! Jeg vil ikke tillate det! Du hadde en hensikt, og jeg ser at den seirer.

Bare én ting endret seg da du dro; Alt

#JusticeForTheVoiceless
#WeepForWillow

Her Sweet Willow,
Today is the same day that I took you to the doctor to get your 4 month shots.Before we left to go to the doctor I remember taking a picture of you in your green seat as you sat on the counter and watched me cook.It was a normal day.Your appointment was later in the afternoon.This would be the last picture that I would have of you normal.
Before we left to go to the doctor you were your normal self.Smiling so beautifully!
I didn’t know that my decision I made this day to take you to the doctor would justify your fate.You were so happy as we left the house.I remember looking in the rear view mirror and watching you play with your toys in your car seat as you smiled so sweetly!As we arrived to the doctor you were weighed.My heart felt happy when the nurse said you were 18 pounds! Growing so perfectly!We were sent back to the waiting room to wait for your name to be called .Moments later we were led to the back.I wont ever forget that room we were in asked to sit in as we waited for the doctor .Georgia Bulldog theme covered the walls.You continued to play with your toys as we waited for the doctor.The doctor arrived and he smiled as he looked at you ! I won’t ever forget him saying “Wow! Her smile just made my day because today has been a rough day”….as he nodded his head.I remember laughing and feeling so proud of you and the affect you had on others. You would always light any room you were in!
After the doctor assessed you and went over how healthy you were and how perfectly you were growing he left the room.The nurse arrived.As she arrived she had a tray with your va))ines . 💉 I undressed you and layed you on the table.She proceeded in doing what she came in there to do as she poked you the first time.You screamed, your face turned bloody red and she couldn’t handle you as you fought her to stop.The nurse then asked me to hold you down for your final injections.This haunts me to this day.Your screams replay in my head.I did as I was asked thinking that what I was doing was to protect you! I held you down.You stared at me in agony.You had the Hep B, Prevnar 13, DTAP and rotavirus. The FDA approves 5mcg of aluminum as a safety measure , you were injected with almost 2,000 mcg of aluminum this day along with the aborted fetal cells,antifreeze,formaldehyde,etc…

As we left the doctor you screamed a high pitch scream for a matter of minutes in the backseat of the car and then fell asleep.This is when I lost you .When you awoke you were never the same,you were very lethargic.You were not yourself.You became very sickly instantly after.I tried to control your screams and your fevers .I thought I was doing the best that I could.You stopped eating and drinking .I kept telling myself you would get better ! I was wrong , I had no idea that your soul was getting ready to leave mine.A few days later I found you.You were lifeless.Your brain hemorrhage.You had a blood snot clot on your nose.I shook you and screamed for you to wake up and look at me.You never did…
You were gone.You were cold.I was so scared.Your heart had stopped beating as mine continued.The whole world stopped spinning.Your brain hemorrhage from the heavy metals, your liver also.Your body was too weak for the overload of heavy metals and toxins. Everything was a blur ..I remember it felt like forever for a first responder to get there and it was only a matter of minutes , he didn’t know you and I remember watching him from the porch as he tried so hard to bring you back on the back of the bed of the truck when I know in his heart that he knew you had been gone for awhile.I remember the cop stepped forward to walk up the steps of the porch and as he mumbled you were gone I screamed so loud nothing came out of my mouth, I was that scared .I remember having to make a decision so quickly rather to burn your body or bury you.Picking out your tiny dress and your coffin. I was given decisions that no mother should have to make.I miss you baby girl! Please stay with me the next few days because mommy is weak when it comes to you.
Since you have left Mommy has fought.So has many others ..We have traveled multiple times to the CDC in Atlanta, many meetings at the Capital.Robert F Kennedy Jr also came to educate the legislators on the Bill HB416 that would teach parents the harm of va))ines and the tripled schedule & ingredients.Multiple billboard’s have been put up in your memory to educate others.Your story is world wide along with thousands of other overwhelming stories that are the same as yours.You also have multiple songs that have been released in your honor.Your memory is definitely alive and you have saved so many! I’m so proud of you baby girl and the impact you have made from heaven!Your spirit is strong.
I’m so sorry for all of this baby, Mommy didn’t know.I do promise you one thing your death will not be in vain!I won’t allow it !You had a purpose and I’m watching it prevail.
Only one thing changed when you left.. “Everything”.

#JusticeForTheVoiceless
#WeepForWillow

Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)
Spread the love - Sharing is caring