Political Right and Left – A Control Device signed Hegel

Antony C. Sutton og Hegeliansk dialektikk

Political Right and Left – A Control Device signed Hegel
Politiske Høgre og Venstre – En Kontroll Mekanisme signert Hegel

ANTONY C. SUTTON var født i London i 1925 og utdannet ved universitetet i London, Gottingen, og California. Amerikansk statsborger fra 1962, var han forsker ved Hoover Institution for War, Revolution and Peace i Stanford, California fra 1968 til 1973, hvor han produserte den monumentale tre volums studien; «Western Technology and Soviet Economic Development«.

«Sutton var fra den gamle skole i politisk forskning, hvor akademia fortsatt handlet om å finne sannheten. Uavhengig om den kan være “sårende” for noen eller ikke.»

Rothschild Funding World War II – Dr Antony C Sutton Interview

Antony C Sutton gave an interview back in 1980 discussing his research on the funding of World War II, when American and European financiers were funding both the Nazi party and the communists.

WALL STREET AND THE BOLSHEVIK REVOLUTION.
http://reformed-theology.org/html/books/bolshevik_revolution/

I 1974 fullførte Professor Sutton «National Suicide: Military Aid to the Soviet Union«, en best-selgende studie over Vestlig, hovedsaklig Amerikansk, teknologisk og finansiell assistanse til Sovjetsamveldet. «Wall Street and the Rise of Hitler» er hans fjerde bok som avslører Amerikanske industriledere og bankiere (inkl. Prescott Bush, – G.W. Bush’s bestefar) som finansierer nazismen, som internasjonal sosialisme/kommunisme/bolsjevisme. De to andre bøkene i denne serien er «Wall Street and the Bolshevik Revolution» og «Wall Street and FDR«.

.
Wall Street and the Rise of Hitler Trilaterals Over America Wall Street & the Bolshevik Revolution The Best Enemy Money Can Buy Americas Secret Establishment Wall Street and FDR

Høgre og Venstre – En kontroll mekanisme

Right and Left – A Control Device

Dialektisk nazisme og kommunisme

(Et søk etter «Hegel» i Antony C. Sutton’s «America’s Secret Establishment – An Introduction to the Order of Skull and Bones» gir 137 treff)

Slik ble Lenin/Stalin og Hitler begge satt opp av av samme oppdragsgivere/finansiere. Den sionistiske stat og dens agenturs makt i verden ble syntesen av andre verdenskrig, jfr Balfour erklæringens oppfyllelse mellom Baron Rothschild (-KingOf Israel-) og Storbritanias utenriksminister Arthur Balfour.

Steg for steg………..

Nåtidens hegelianske storpolitikk

Høyre-venstre paradigmet er skapt med det formål å arrestere de mentale tankeprosesser. Ved å være offer for dette så setter mennesker sine tanker i bås, og klarer ikke å tenke utover den ‘bås’ de er stimulert til å hensette seg selv i. Mange bryter fri av dette restriktive tanke paradigme i dag. Det er del av en generell oppvåkning. Andre er fornøyd med å være produksjonsfaktorer i det system de skaper, og vet ikke annet enn at det skal være utvalgte eliter, og deres arbeidende tjenere; proletariatet.

Gud skapte frie mennesker, hvor individet er i sentrum. Det internasjonale sionist-sosialistiske system setter systemet i sentrum, og individene som tjenere av systemet, og dermed indirekte tjenere av systemets lederskap. En himmelvid forskjell. En fullstendig 180 grader åndsorienterings avvik.

Guds skapelse er korrumpert og erstattet med et ‘manmade’ samfunn system. Dette er Guds motstander som står bak i et åndsperspektiv. Og derpå følgende åndskrig om menneskers sjel og sinn. Hvem vinner?

«Vi har ingen rett til å å noensinne glemme at psykologisk krigføring er en kamp for å vinne folks sinn.»

«We have no right ever to forget that psychological warfare is a struggle for winning people’s minds.» – Mikhail Gorbachev

Den Nye Verdensorden

I 2010 består den Hegelianske dialektikken i verdenspolikken av at det er øst og vest som settes opp imot hverandre igjen. Asia, China, Iran, Russland på ene siden, og vesten på den andre. Det skapes en ‘virtuell’ konflikt mellom disse to ‘sider’. Jfr. FN’s Maurice Strong med David Rockefeller som mentor, som fastboende Government Consultant for kinesiske myndigheter, og en annen Regjerings Konsulent Henry (Heinz) Kissinger i skytteltrafikk til samme land. I vesten kommer dette til å føre til at mellomklassen utraderes.

I den Nye Verdensorden som kommer til å bli syntesen av neste internasjonale ‘konflikt’ vil det eksistere kun en elite, og deres arbeidere, proletariats paradis, i tråd med den sionist-sosialistiske elites våte drømmer, som skal tjene disse utvalgte dårer i sitt ansikts sved.

«Hva som helst pris den Kinsesiske revolusjon har hatt, så er det åpenbart at den var vellykket ikke bare i å produsere mer effektiv og dedikert administrasjon, men også ved å motivere til høy moral og samholdsfølelse for formålet. De sosiale eksperimenter i Kina under Formann Mao’s lederskap er et av de viktigste og vellykkede i menneskehetens historie.»

«Whatever the price of the Chinese Revolution, it has obviously succeeded not only in producing more efficient and dedicated administration, but also in fostering high morale and community of purpose. The social experiment in China under Chairman Mao’s leadership is one of the most important and successful in human history.»David Rockefeller

Noe collateral damage som noen hundre millioner døde mennesker er ikke så viktig, som å ha prolaterer med høy ‘arbeidsmoral’. Men det hjelper jo godt for de-populasjons agendaen.

Kanskje vil noen når den den Nye Verdensorden blir en realitet gi David Rockefeller et al en særskilt plass i arbeidsleirene, – de kan sikkert ha godt av å få studere proletariatets gleder og sorger på nært hold, – oppleve det. Kanskje vil de ‘revolusjonære’ passe på å ta fra eliten pengene og gullet, og spre det på proletariatet, i tråd med den sosialistiske doktrine? DA skulle det blitt en annen låt fra nebbet til de som tror de alltid skal sitte på toppen og lede og styre og herske….

Nobelprisen til kinesiske Liu Xiaobo er nok bare en del av å virtuelt skape denne ‘konflikt’, som den mainstream media publiserte ‘valutakrigen’.

http://www.vg.no/nyheter/spesial.php?id=679

Tese : Østen; Iran, Kina, Russland, Asia generelt.
Antitese : Vesten; Europa, USA, etc.
Syntese : Den Nye Verdensorden (NWO).

«Mine herrer, kamerater, ikke være bekymret for alt dere hører om Glasnost og Perestrojka og demokrati i de kommende årene. De er først og fremst for ytre forbruk. Det blir ingen vesentlige endringer internt i Sovjetunionen, annet enn for kosmetiske formål. Vårt formål er å avvæpne amerikanerne og la dem falle i søvn. «

Gentlemen, comrades, do not be concerned about all you hear about Glasnost and Perestroika and democracy in the coming years. They are primarily for outward consumption. There will be no significant internal changes in the Soviet Union, other than for cosmetic purposes. Our purpose is to disarm the Americans and let them fall asleep.” –Mikhail Gorbachev, tale til det Sovjetiske Politbyrå, November 1987.

Rett og slett en fortsettelse av kommunist staten, men med nye ord, litt mer moderne demagogier.

Hele målet med praktisk politikk er å holde befolkningen på tå hev – og deretter bli ledet i sikkerhet – ved å true den med en endeløs serie av trusler og fiendebilder, alle er bare oppdiktede.
«The whole aim of practical politics is to keep the populace alarmed — and hence clamorous to be led to safety — by menacing it with an endless series of hobgoblins, all of them imaginary.»H.L. Mencken

x

Trangen til å redde menneskeheten er nesten alltid bare et falsk dekke for trangen til å herske over den.»

«The urge to save humanity is almost always only a false face for the urge to rule it.» — H.L. Mencken

Nyhetsspeilets faste kommentator ‘smurfen sier:

At Kina er med i NWO bekreftes av en rekke møter mellom Kissinger og NWO gjengen som flittig besøker Kina og Hu
Rotschild eier nå alle de største bankene i Kina
Den typiske NWO politikken med og skape en kunstig kald krig mellom vesten og Kina er godt i gang på samnme måte som den kalde krigen mellom Sovjet og USA var det i sin tid
Et spill for galleriet sånn som alltid mao
Da Gorbi gikk av så sendte han et avskjedsbrev til Gro H der han avsluttet med: lykke til med utformingen og det viderere arbeidet med og få på plass en ny verdens orden

Norges største globalist og NWO forkjemper og leder av Europarådet gav seff ikke fredsprisen til en menneskerettighetsforkjemper i Kina av andre grunner en at det skulle skape politisk uro

Her snakker Jagland åpent om en ny og stabil verdensorden og støtte til agresjon mot Iran i en kronikk kun basert på gjengen i http://www.enverden.no

Mahmoud Ahmadinejad har jødisk opphav og er Mossad agent.

http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/iran/6256173/Mahmoud-Ahmadinejad-revealed-to-have-Jewish-past.html
http://www.vg.no/nyheter/utenriks/artikkel.php?artid=572949

x

«Den Amerikanske befolkning vil aldri med viten og vilje akseptere sosialismen. Men under navnet til «liberalisme» vil de adoptere hvert eneste fragment av det sosialistiske program, inntil Amerika en dag vil være en sosialistisk nasjon, uten å forstå hvordan det skjedde».

«The American people will never knowingly adopt socialism. But, under the name of «liberalism», they will adopt every fragment of the socialist program, until one day America will be a socialist nation, without knowing how it happened». – Norman Thomas, i mange år det amerikanske Sosialist Partiets president kandidat

x

«Amerika er som en sunn kropp og dens motstand er trefoldig; dens patriotisme, dens moral og dens åndelige liv. Hvis vi kan underminere disse tre områdene, så vil Amerika kollapse fra innsiden».

«America is like a healthy body and its resistance is threefold: its patriotism, its morality and its spiritual life. If we can undermine these three areas, America will collapse from within». – Joseph Stalin, tidligere diktator i  Sovjetunionen

 

x

«Effektiv gjennomføring av Agenda 21 vil kreve en dyp reorientering av alle menneskelige samfunn, ulikt alt verden har opplevd av et stort skifte i prioriteringene av både myndigheter og enkeltpersoner, og en enestående omdisponering av menneskelige og økonomiske ressurser. Dette skiftet vil kreve at en bekymring for de miljømessige konsekvensene av enhver menneskelig handling integreres i individuelle og kollektive beslutninger på alle nivåer. «

«Effective execution of Agenda 21 will require a profound reorientation of all human society, unlike anything the world has ever experienced a major shift in the priorities of both governments and individuals and an unprecedented redeployment of human and financial resources. This shift will demand that a concern for the environmental consequences of every human action be integrated into individual and collective decision-making at every level.» — FN «Agenda 21»

x

«Det eneste håp for planeten er at den industrialiserte sivilisasjon kollapser. Er det ikke vårt ansvar å se til at det skjer?»

“Isn’t the only hope for the planet that the industrialized civilizations collapse? Isn’t it our responsibility to bring that about?” — Maurice Strong, rik elitist og maktfaktor i kulissene bak FN systemet.

x

«Den nye ‘environmentalisasjon» av vår sivilisasjon og behovet for kraftige tiltak for interesse til hele det globale samfunnet vil uunngåelig ha flere politiske konsekvenser. Kanskje den viktigste av dem vil bli en gradvis endring i statusen til FN. Det er uunngåelig at det må det ta på seg noen aspekter av en verdens regjering. «

«The emerging ‘environmentalization’ of our civilization and the need for vigorous action in the interest of the entire global community will inevitably have multiple political consequences. Perhaps the most important of them will be a gradual change in the status of the United Nations. Inevitably, it must assume some aspects of a world government.»  — Mikhail Gorbachev, kommunist og tidligere leder av Sovjetunionen

x

«Under leting etter en ny fiende å forene oss, kom vi opp med ideen om at forurensning, trusselen om global oppvarming, vannmangel, sult og lignende ville passe formålet …. Alle disse farene er forårsaket av menneskelige inngrep. … og dermed er den «virkelige fienden,  er dermed menneskeheten selv …. tror menneskeheten krever en felles motivasjon, nemlig å ha en felles motstander for å realisere en verdensregjering. Det spiller ingen rolle om denne felles fiende er en ekte en eller …. en som er oppfunnet for formålet.»

“In searching for a new enemy to unite us, we came up with the idea that pollution, the threat of global warming, water shortages, famine and the like would fit the bill….All these dangers are caused by human intervention….and thus the “real enemy, then, is humanity itself….believe humanity requires a common motivation, namely a common adversary in order to realize world government. It does not matter if this common enemy is “a real one or….one invented for the purpose.” — Club of Rome.

Noen ‘revulusjonære’ vil sikkert få reservert plasser for disse elitistene og andre i ‘arbeidsleirene’ de har planlagt for osss andre, for sitt tjenerskap, og dem som ikke gidder tjene dem (extermination). Mange er det nok som sikkert vil ønske at de får smake steken de tilbereder for andre ved å pløye noen åkre med hest, lage noen veier med spade, etc. Det skulle gi dem et skudd for baugen og redusere troen på egen utvalgt status.

At de er utvalgt av Satan – den lovløse åndshersker alene – er ubevisst selvsagt, men en realitet for mange andre observatører som følger dem, for noe godt kan vel knapt noen se de gjør, annet enn det som beriker dem selv enten i form av makt eller penger.

«9 Når Den Lovløse kommer, har han sin kraft fra Satan, og han opptrer med stor makt og med under og falske tegn. 10 Med all slags urett forfører han dem som går fortapt, fordi de ikke tok imot og elsket sannheten, så de kunne bli frelst. Derfor sender Gud over dem en villfarelse som virker i dem så de tror løgnen. 12 Og slik skal de få sin dom, alle de som ikke trodde på sannheten, men hadde sin glede i uretten.»
Paulus’ andre brev til tessalonikerne. Kap. 2.9-12.

Hvis ikke folk våkner i tide, og ingenting blir gjort av et stort nok antall mennesker, så kan en forvente mer som dette i den uante fremtid; De Glemte Holocaust.

Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)
Spread the love - Sharing is caring