Banesår. Søknad om støtte.

Åpent brev til Fritt Ord / Norsk Penn

Emne: Søknad om støtte til bokprosjekt.

Arbeidstittel: Banesår. Dissidenters vilkår i menneskerettslandet.

«Du skal ikke tåle så inderlig vel, den urett som ikke rammer deg selv». Arnulf Øverland, 1937.
http://www.riksavisen.no/?p=49

På siten «Dissident Defence Network» som jeg er webmaster for har jeg samlet ca. 40 norske navn (til nå), pluss masse internasjonale, som på grunn av at de har trådd makten for nær i sine skriverier har kommet i problemer med forfølging og trakassering, mange drept for sin overbevisning og for å ville opplyse menneskeheten om ting makthaverne ikke ønsket skulle bli opplyst. Jeg mener disses historie må bli hørt.
http://dissident-net.org/

Jeg skal rundt og videointervjue alle disse 40 personer, som alle har opplevd negative ting som følge av sitt samfunnsengasjement, og for sine ytringer. Jeg henvender meg også til Norsk Penn, med håp om dere vil kunne støtte og følge med mitt bokprosjekt;

«Banesår. Dissidenters vilkår i menneskerettighetslandet.»

En DVD med utdrag av disse videointervju skal følge med boken.

Jeg trenger kr. 500.000,- for dette prosjekt, eller hva dere kan avse. Bokens innledende kapitler finnes på Dissident Defence Network her:
http://dissident-net.org

Jeg ønsker med mitt prosjekt å vise den røde tråd, å finne det minste felles multiplum, fellesnevneren, for alle disse. Jeg mener å øyne den allerede; en politisk kamp mellom venstre/høyre siden i politikken som i etteretningsorganisasjoner, jfr. Reiulf Steens bok «Maktkamp», og Victor Ostrovsky’s bok «Kampen Om Mossad», som begge beskriver denne kampen. Kampen ble ikke vunnet med ord, men med kuler og krutt, karakterdrap, trakassering og maktovergrep. Kampen mellom «fredsduene» og krigshisserne. Jeg begynte med etterkrigspolitikk for å finne ut hva og hvorfor det gikk krigseilerne så ille (verre etter krigen enn i krigen). Jeg fant ut at «Arbeider»partiet er det mer i navnet enn i gavnet.

«Norsk politikk; Det Skitne Maktspillet i Kulissene 1945-2006«
http://www.riksavisen.no/?p=300
«Valla/Yssen-saken; Høyresiden i AP vinner terreng»
http://www.riksavisen.no/?p=230

At jeg i samme slengen skriver om samrøret mellom norske hemmelige tjenester og CIA/Mossad, gjør ikke prosjektet til noen mindre «helserisiko», noe som svært få, nesten ingen i Norge har turt å ta i, og spesielt ikke Lund-kommisjonen og andre lignende «granskningskommisjoner» etter andre verdenskrig og til dags dato.

«Rettsvesenet og media, politiske verktøy til besvær»
http://www.riksavisen.no/?p=317

Etter å ha studert alle disse sakene, vil jeg faktisk bli svært overrasket om jeg ikke får noen mottiltak mot meg, og som forsikring mot dette, ber jeg Norsk Penn å følge med. Støtte fra Fritt Ord kan behjelpe å beskytte meg.

Hva er fellesnevneren mellom JFK, Olaf Palme, Yitzhak Rabin, Leah Rabin, Johan Jørgen Holst, Mordechai Vanunu, Barry Chamish, Lawrence P. McDonald, Reiulf Steen, Anne Orderud Paust, John Lennon, Michael Jackson, Synnøve Taftø Fjellbakk, Norulv Øvrebotten, Liv Gerd Valla, etc. etc. (pluss en endeløs rekke av andre medmennesker; kristen, jøde og muslim). Jeg mener å ha funnet den. Makten som gjør dette vil helst se på alle disse som isolerte hendelser, men når en ser dem i sammenheng, så broderes bildet tydelig frem.

«Media og Stats-beherskerne i tospann. Valla-saken m.fl.»
http://www.riksavisen.no/?p=369

Foruten å bli skutt av av hjernevaskede patsyer, viser min forskning at de mest vanlige måter å ta ut dissidenter på ved hjelp av agenter innenfor eller utenfor de hemmelige tjenestene, er:

  • Karakterdrap via media.
  • Å skape problemer for vedkommende i arbeidslivet.
  • Økonomiske våpen.
  • Telefonovervåkning for å skremme (de lar det vises ved ekko el.l.).
  • Å ramme dissidentens familie, gjerne ved bruk av de av samfunnets institusjoner de behersker.
  • Brenner ned husene deres (som maktdemonstrasjon/skremsel).
  • Å hjernevaske psykisk syke, ustabile personer til å utføre handlingene.
  • Flyulykke.
  • Elektromagnetiske laser våpen.
  • Indusert hjerne/hjerte slag, med kjemikalier som ikke kan spores (metode fremgår av Ostrovsky’s bok «Kampen Om Mossad»).

Bortsett fra en barnefordelingssak hvor jeg oppdaget rettsapparatets vilkårlighet, og manglende rett, samt at likningskontoret ikke liker noe særlig mine forretninger, har livet behandlet meg godt. Til nå, så får vi se hva som skjer etter dette.

Jeg har bakgrunn for å forstå hvorfor disse dissidenter har gjort som de har gjort (integritet og ærlighet), og jeg har bakgrunn for å forstå hva det har kostet dem.

Fordi jeg selv har fått en del motstand fra «autoritene» hvilket jeg tilskriver det faktum at jeg ble psykisk terrorisert og psykisk mishandlet i ungdomsskolen, av pietistiske mørkemenn, og det ser en ut til å dra med seg videre gjennom livet. En mister sansen for «autoriteter» etter slik behandling.

Mishandlingen da kom av at en var litt for frittalende og frittenkende. Litt for mange spørsmål ala «Hvorfor det da?», som ikke kunne besvares saklig. Da kom sinnet istedenfor svar. Jeg var med andre ord umulig å oppdra i den ene rette lære. Da, som nå. Den eneste forskjellen er at nå er det en politisk lære jeg opponerer mot, det politiske korrekte, som i sin form grenser til det religiøse.

Etter å ha vært kidnappet på jobb, og havnet som fange i jungelen i Nigeria høsten 2006, med noe som best kan karakteriseres som en «nær-døden-opplevelse», så følte jeg for å gjøre noe mer meningsfullt i tillegg til den daglige dont for føden. Jfr. forskningen til Raymond Moody («Livet Etter Livet») og Kenneth Ring («På rett vei til Omega») sine bøker, bøkene til Rune Amundsen («Livets Speil») bl.a., som viser at alle de som går gjennom en slik nær-døden-opplevelse nær sagt alle blir blir fri fra frykten for døden, – og de får et stort behov for å gjøre noe meningsfylt. Det ser ut til at dette er «fryktenes» moder, på slik måte at når denne er borte kan en leve livet kvalitativt mer enn kvantitativt.

«I 1915 holdt Rudolf Steiner et foredrag som han kalte «Om Dødsøyeblikket» , og han fortalte at vi da oversvømmes av en bølgende visdom som trenger inn i oss fra alle kanter, som en enorm og uungåelig lysbølge. «Forestill dere at man trer gjennom dødens port inn i denne verden av bølgende åndelig visdomsliv…Denne verden fylles av lyset…Vi kan ikke engang se oss selv i den. Det er så mye fellesskap at vi ikke engang evner å skjelne mellom oss selv og verden. Alt er en enhet. Han sier at dette lyset stammer fra tankelysvesener, dvs. fra alle de høyere utviklede åndelige vesener som har en eksistens uten fysisk legeme. Disse er menneskets hjelpere og han påpeker at de ikke bare er krefter, men vesener.»
Jan Ø. Nilsen. «Farvel Død». (Kurer Forlag 1987).

«Ring skriver i boken «På Rett Vei til Omega» at en fullstendig NDO gir opplevelsen av en absolutt og ubetinget åndelig utstråling så fryktinngytende overveldende at den som har hatt den for alltid slynges inn i en helt ny eksistens. Etter denne opplevelsen kan mennesket aldri vende tilbake til sitt gamle liv, selv om enkelte gjerne ville det. Et menneske kan ikke lenger søke tilflukt i den tryggheten som konvensjonelle synspunkter og verdier i samfunnet gir. Opplevelsen får en forrang i forhold til det han måtte ha lært eller tidligere trodd på. Ideer blir erstattet med direkte kunnskap. NDO er ikke bare en erfaring som blir et kjært minne, ikke engang en erfaring som «forandrer ens liv». Det blir ens liv.»
Magne Lystad. «Den Uendelige Virkeligheten». Cappelen 1991.

Etter dette prøvde jeg å finne utav hvorfor en som arbeider blir så dårlig behandlet når noe skjer, og hvorfor vårt samfunnsystem ser ut til å være mer laget til beste for bedrifter og deres profitt, enn for vanlige folk som meg, – og spesielt krigseilernes skjebne har jeg vært opptatt av, sannsynligvis siden vi har et slags skjebnefelleskap.

«Interessekonflikter i Utenriksdepartmentet»
http://www.riksavisen.no/?p=158

“Fascism should more appropriately be called Corporatism because it is a merger of state and corporate power.”
“Fascisme skulle mer rettmessig bli kalt corpotarisme fodi det er en sammenslåing av statlig og næringsmessig makt”.

Mussolini

Jfr. «Det fjerde riket» av adv. Kr. Almås
http://www.riksavisen.no/?p=383

Vi har et tverrpolitisk problem. Det går på tvers av alle partpolitiske skillelinjer, som den observante leser i lang tid har fortstått er partipolitikk bare et spill for galleriet, siden de alle som en gjør det samme, selv om de sier litt forskjellig. Når statskapitalismen er blitt så fremtredende at dens prioritet er økonomi og profitt for staten, fremfor å ta seg av sine innbyggere, da er vi der. Mennesket blir et verktøy for produktivitet og profitt, en produksjonsfaktor, og intet annet.

Se filmen «IBM og Holocaust – Den strategiske allianse mellom Nazi Tyskland og Amerikas Mest Mektige Bedrifter» – av Edwin Black, på http://www.rikskanalen.no

Når det apparatet som er i «kjømda» er fullt implementert, er jeg en av de første som havner i integrerings-, arbeids- og dødsleirene. Vi som kan avsløre dem. De som stod bak holocaust, holder på like ufortrødent idag som da. Det tar bare litt mer tid. Og der kommer ikke til å være svært mange som legger merke til det, fordi fokuset er rettet mot noen andre «offer», noen andre «jøder».

Jeg skal dokumentere hva som skjer oss reelle etterfølgere av Abraham, som setter Gud/YAHWE høyere enn de verdslige makter og myndigheter som ved terror og korrupsjon har tilrevet seg makten. Vi jøder, som er omskåren i hjertet, om ikke i kjødet, og som ikke vil ta deres merke, får en litt vanskelig tid fremover. Jeg oppdaget at bak retorikken så skjuler det seg et fascistisk, i form nazistisk samfunnsystem. Se filmen jeg har oversatt her:

«IBM Verichip, fra styrerommene til nazienes dødsleire»
http://www.riksavisen.no/?p=384

eller her: http://www.veoh.com/channels/borgervern

Filmen er laget med basis i boken; IBM og Holocaust – Den strategiske allianse mellom Nazi Tyskland og Amerikas mest mektige bedrifter – av Edwin Black

Se den med norske tekster på http://www.rikskanalen.no

Og alle trodde fascismen var lagt død under andre verdenskrig, at det var det krigseilere og soldater kjempet og vant for? Tenk igjen! Styreformannen for IBM. Thomas J. Watson, var et medlem av Bohemian Grove, en posisjon som han delte med sin gode venn, den fascistiske totalitære lederen av Nazi regimet; med navn Adolf Hitler. Vi er så nært det som ikke Hitler fikk til med krigsmaskinen, som vi aldri har vært før, ved hjelp av økonomiske midler og psykologisk krigføring (ensretting/indoktrinering).

Advokat Kr. Almås siterer i en artikkel i Nationen den 9.4.1990 fra selvbiografien til general Reinhard Gehlsen, som kom ut på norsk i 1972. Generalen forteller her hvordan han i 1945 gikk direkte over fra å være Hitlers fremste Gestapo-general til å bygge opp etteretningstjenesten CIA for USA. Jepp, nettopp den som JFK lovte å «splintre og spre for alle vinder», med følge at de myrdet ham. «Dagen da Amerika døde», er det sagt om den saken, og det er så sant som det er sagt. Den siste folkelige representant både hos dem og oss. Almås beskriver videre hvordan den fremtredende CIA-avhopperen Victor Marchetti til «Dag og Tid» i 1977, påpekte at det forelå en hemmelig avtale mellom CIA og norske regjeringer, at avtalen er ajourført flere ganger, og at den sikrer CIA stor innflytelse i Norge, og at den er i strid med konstitusjonene både i Norge og Amerika. Marchetti skal videre ha opplyst at CIA har innfiltrert våre hemmelige tjenester, samt opprettet sin egen organisasjon i Norge, som arbeider utenfor enhver kontroll av norske myndigheter. Saken ble dysset ned, og kom aldri opp i Lund-kommisjonen eller annet.

Så andre verdenskrig brakte oss ingen seier. Fullt tap i alle henseender. Folks konfliktaversjon og frykt, og at de har lagt all makten i politikernes hender, for at de skal opprettholde freden for oss, ble kontraproduktivt. Det var kun dette krigen handlet om, som krigen mot terror er det; å trette ut folk, slik at de skulle/skal overlate styringen til de «høye beskyttere», overgi sine borgerrettigheter for falsk sikkerhet. Tabbe.

«Farvel Gamle Arbeiderparti»
http://www.riksavisen.no/?p=386

Se klipp fra TV-debatter i IBM Verichip filmen hvor nær vi er dette scenario idag, ifølge ledelsen av Verichip selv. Se sammenhengen mellom tallet på håndbaken og tallet i et RFID chip til å implementere under armens hud. Mange firma har allerede tatt i bruk dette, for adgangskontroll, ifølge filmen.

Og om noen blir forvirret av at jeg nå drar frem CIA, mens jeg tidligere har beskrevet Mossad, så er det det å si at de er ett og det samme apparat. Jim Garrison skal engang ha sagt at «fascism will come to America in the name of national security.»

Alle de som er nevnt som dissidenter på min site, http://dissident-net.org/, og som vil bli beskrevet i min bok, regner jeg for å være «Brothers In Arms», og jeg vil dokumentere behandlingen av disse for fremtiden.

Frykten som våpen

Flere har sagt at de ikke kan delta, av frykt for sin egen og sin families sikkerhet. Til dette er å si at frykten er et våpen, det er de skjulte krefters fremste verktøy for å kunne holde på, som det er Djevelens verktøy som beskrevet i Bibelen. Med frykt og terror så skaper de betingelsene for sin fortsatte maktbase. Det er hva «Djevelens» undersåtter her på jord bruker for å beholde sin makt over mennesket (dets sinn mest av alt).

At gode folk ikke handler og sier, av frykt, er således den eneste og fremste årsak til tingenes tilstand.

«The only thing needed for evil to triumph is that good men do nothing».

Edmund Burke.

Og når alt er sagt og gjort, uansett hvilken mottiltak de skjulte maktstrukturer måtte sette inn mot dem som opponerer mot dem og deres system, så er det ikke lengden på livet som betyr noe, men kun kvaliteten på livet den tiden det består her. Den som tier samtykker i at et slikt system skal få utfolde seg, en blir medskyldig og en del av det undertrykkende systemet.

«Det er bedre å leve som tiger en dag enn sau hele livet».

Alexander Hagen, Investor

Sogyal Rimpoche beskriver i Den Tibetanske Dødeboken om sinnets negative egenskaper at opplevelsene, hallusinasjonene i bardoen (mellomtilstanden mellom død og gjenfødsel) kan bli temmelig skremmende. Sterkt negative handlinger som ikke er angret og «renset», legger inntrykk eller «frø» i sinnet, som i bardoen kan gi opphav til regulære nedturer eller paranoide, skremmende syner og lyder, og kan gjøre at den avdøde, fordi han/hun ikke forstår at det er sinnets egne projeksjoner, derfor prøver å gjemme seg og tar den første og beste gjenfødsel som byr seg. Jo mer frykt og paranoia, jo dårligere gjenfødsel. En forstår dermed at det har sin pris å hjelpe verdensmakten og undertrykke og forfølge uskyldige individer. Straffen er et liv, og død, i frykt og beven, for hva en har påført andre av smerte og lidelse ved sin atferd på jorden.

På samme måte er det viss en gjør gode gjerninger, og hva en av sin sjel på en måte er forpliktet å gjøre i det livet en tildelt her, så oppnås en bedre tilværelse der en havner. En havner blant de åndelig opplyste, mer enn blant de mørkets herrer som styrer vår tilværelse her.  Fordi karma er i Jesus sitt vokabular «å høste som du sår». Dette har ingenting med noen straffende Gud å gjøre. Det er en naturlov. Maksimalt rettferdighet og orden. Gud kan ikke gjøre forskjell, fordi han ER naturloven. Alt vi sender ut kommer tilbake til oss. Før eller siden.

«Herskere og Tjenere. Om Gud i Oss, – en Naturlov.»
http://www.riksavisen.no/?p=349

Død er liv. Helvete er her. Ingenting har endret seg på 2000 år. Kun kulissene.

Joh. 12:25 «Den som elsker sitt liv, skal miste det. Men den som hater sitt liv i denne verden, skal berge det og få evig liv.»

Joh. 1.2:15 «Elsk ikke verden, heller ikke de ting som er i verden! Om nogen elsker verden, da er kjærligheten til Faderen ikke i ham.»

Jeg fant at de som styrer er ikke våre politikere, men noen som skjuler seg i hemmelige etteretningsorganisasjoner og hemmelige brorskap, utenfor konstitusjonell kontroll, og som skjuler sine aktiviteter bak «nasjonale sikkerhetsinteresser», men det er i virkeligheten ene og alene for sin egen sikkerhet og tilværelse med sine lyssky aktiviteter de beskytter.

«Valla/Yssen-saken; Høyresiden i AP vinner terreng»
http://www.riksavisen.no/?p=230

Disse mørkemaktene smigrer seg selv hvis de tror de kan true noen, og spesielt meg, på livet. De gjør jo en god gjerning ved det, for meg, men ikke for seg selv. De faller, men de som tas av dage stiger, i bevissthet og ånd. Vi er åndelige vesener. Kroppen er kun et instrument her. Tror de det er så fint å være her på jorden under deres åk? De har skremt og truet folk med helvete i det hinsidige, mens det i virkeligheten er her. Til og med lokket med himmelen i det hinsidige, som også kunne vært her, var det ikke for deres aktiviteter omhandlende makt og penger.

Ethvert annet sted er bedre å være; Over denne planet har satans sønner og døtre fritt frem til å eksperimentere med hvor langt de kan gå med løgn, bedrag og ondskap. Fordi de har Satan til far. Og fordi det er mørke/skjulte makter som styrer her.

Og djevelen førte ham opp på et høit fjell og viste ham alle verdens riker i et øieblikk. 6 Og djevelen sa til ham: Dig vil jeg gi makten over alt dette og disse rikers herlighet; for mig er det overgitt, og jeg gir det til hvem jeg vil; 7 vil nu du falle ned og tilbede mig, da skal det alt sammen være ditt. 8 Og Jesus svarte ham og sa: Det er skrevet: Du skal tilbede Herren din Gud, og ham alene skal du tjene.

Lukas 4:5

«Jeg skjønte det ikke. Nu er det for sent.
Min dom er rettferdig. Min straff er fortjent.
Jeg trodde på fremgang, jeg trodde på fred,
på arbeid, på samhold, på kjærlighet!
Men den som ikke vil dø i flokk
får prøve alene, på bøddelens blokk!»

Arnulf Øverland, 1937.
http://www.riksavisen.no/?p=49

Dere kan si jeg tar feil, men reaksjonene vil vise hva som er sant. Tar jeg feil, vil de ikke bry seg med meg. Vil jeg møte mottiltak, og forsøk på å tie meg, så vet alle at jeg hadde rett. Å bli «korsfestet» av de mørke krefter og makter i vår verden, er ikke nødvendigvis en negativ ting. Spesielt ikke for dem som setter sin lit til en enkel mann i slitte sandaler, som fremdeles lever i beste velgående i ånd, og som vet hva dette går ut på. Fordi han vandret veien selv, og fant seg i sin skjebne på Golgata.

Våre personlige Golgata må vi vel alle møte, før eller siden, men ved å lære av historien, til beste for fremtiden, så er det av det gode at makthaverne innen politikk og religion ikke ofrer uskyldige varslere, tar budbringeren, folk som vil det beste for samfunnet, for å slippe unna med sine lysskye disposisjoner. Nå, som for 2000 år siden.

Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)
Spread the love - Sharing is caring