Rød Symfoni – det gode mot det onde

Leon Trotsky (Leo Davidovitsj Bronstein) var Rothschild's agent. "The Red Symphony," var ikke ment å bli publisert. Det bekrefter at Rothschild-Illuminatet planla å bruke Kommunismen for å etablere et verdens tyranni av de super rike.
Leon Trotsky (Leo Davidovitsj Bronstein) var Rothschild's agent. "The Red Symphony," var ikke ment å bli publisert. Det bekrefter at Rothschild-Illuminatet planla å bruke Kommunismen for å etablere et verdens tyranni av de super rike.

Las «Red Symphony» 1) igjen forleden, og ser plutselig hvordan alle mennesker i verden får sine ambisjoner tilfredstilt i henhold til sin bevissthet, mørkets som lysets apostler.

«The Red Symphony» er et avhør Stalins Hemmelige Politi (NKVD) gjorde av arrestanten Christian Rakovsky i 1938, en Sovjettisk ambassadør som var en nær kollega av Leon Trotsky, Rothschild’s agent. Rakovsky’s mål er å overbevise Stalin, en nasjonalist, til å samarbeide med «the Communist-Capitalist International» (Illuminati) (noe Stalin etter hvert gjorde).

«Det er klart at jeg vet ikke dette som en Frimurer, men som en som tilhører ‘Dem’ [Illuminati], sier Rakovsky, en kollega av Leon Trotsky som ble arrestert for komplott mot Stalin.
http://www.savethemales.ca/000280.html

Dette 50-siders avskriften av avhøret av ham, kalt «The Red Symphony,» var ikke ment å bli publisert. Det bekrefter at Rothschild-Illuminati planla å bruke Kommunisme for å etablere et verdensomspennede diktatur av de super-rike (Illuminati).
http://www.savethemales.ca/000275.html

«Kommunisme, langt fra å omfordele rikdom, er laget for å konsentrere rikdommen i hendene til verdens rikeste mennesker (Staten eier rikdommene og de eier Staten). Og Marxisme, «mer enn å være et filosofisk, økonomisk og politisk system, er en konspirasjon for en revolusjon.»
The Revolutionary Movement, som definerer moderne historie, var et middel til å øke bankiernes makt ved å ødelegge den gamle orden.

http://www.savethemales.ca/001297.html

«med revolusjon» menes i virkeligheten; velte over ende den Vestlige sivilisasjonen (overturning)».
http://www.savethemales.ca/000275.html

Er dette grunnen til at oljepengene ikke er tilgjengelig til å bruke for norske barn, kvinner og menn? Av den enkle grunn at vi ikke eier dem? At andre eier pengene, fordi de kontrollerer staten via stråmenn?

«.. sannheten er at en relativt liten klikk av Jødiske bankier familier og deres ikke-jødiske allierte i de ledende familiene i Europe og Amerika har tilranet seg kontrollen med å skape penger, og med det verdens skjebne.»
http://www.savethemales.ca/001297.html

«.. les en innsiders erklæring om at bankierne er ikke fornøyd med bare ubegrenset rikdom, men ønsker ubegrenset makt».
http://www.savethemales.ca/001297.html

Hva gjør alle vi andre for å hjelpe dem i deres bestrebelser? Den som tier samtykker?

Den bevisstløse masse får sin ambisjon om å være bevisstløs tilfredstilt. De vil ikke vite, vil ikke «plages» med sannheten. Uvitenhet er deres verden, eller bedre, uvitenhet eventuelt liten kunnskap og bevissthet skaper den verden de ser gjennom sine øyne. De legger dermed valgene for seg selv på andre, sine folkevalgte og andre, slik at de slipper dette personlige ansvar med å ta valg på egne vegne. Lettere å la andre velge og styre for seg. Da gir de med det en blankofullmakt til å utvikle verden etter disse andre sitt forgodtbefinnende, – gjerne på slik måte som vi ser verden utvikler seg i dag, – i svært negativ retning, med pervertert seksualitet (vår grunnenergi) og maktimpulser som drivkraft.

Når alle andre ambisjoner er tilfredstilt, og ubegrenset med penger, til og med rikelig tilgang på seksuell tilfredstillelse, hvilken annen ambisjon er der enn absolutt makt og dominans over andre, – over de bevisstløse? De har jo selv gitt de opplyste få (The Illuminated Ones) slikt mandat? Slik er verden laget, for at enhver skal få oppfylt sin ambisjon, alt etter sin bevissthet og sitt kunnskapsnivå.

Når bevissthet og kunnnskap ligger til grunn for ethvert valg, så ser vi at det er kun en selv som velger hvem en vil tilhøre; the good guys eller the bad guys, det gode eller det onde, med sine respektive «åndelige herskere» eller mentale Førere om en vil. For å kunne gjøre valg, så må en ha kunnskap og bevissthet om alternativene som foreligger for en. Om en ikke har det, så vil en velge kun det som er kjent for seg selv og massen. En havner uvilkårlig på den brede vei.

Enhver er ikke hverken bedre eller verre enn den nye verdensordens agentur. Enhver har de sider i seg som de har, seksuelle som maktstreberske. Forskjellen på menneskene utgjør kun de valgene de gjør, hva en gjør med de sider i en. Det spørs bare hvor mye «menneske» en er villig til å se i seg selv. Heri gjør en seg selv stor eller liten som menneske. Liten ved å utelate og undertrykke store deler av seg selv, fordi en ikke liker de sidene, eller har fordommer mot dem. Stor ved å se at alle de sider som alle andre mennesker har, – de sider har også jeg. I det har en inkorporert ethvert annet menneske i seg selv, vi har blitt Ett, – enbåren i bibelsk terminologi.

I religiøs terminologi er det dette valget bevisste mennesker gjør mellom «det gode» og «det onde». Enhver har sin frihet til å gjøre det valg en vil, – hvilken gruppe en vil tilhøre. I religiøs litteratur er dette bildet forenklet i to grupper bare, men i virkeligheten er det vel veldig mange nyanser av bevissthetsnivå og «grupper». Det er nok gjort svart/hvitt i litteraturen for å lettere få frem et poeng, – en velkjent teknikk blant skribenter.

«Det gode jeg kunne gjort, det gjør jeg ikke, men det onde det gjør jeg».

På alle plan i verden er der noen som rapporterer til noen over seg. Alle med makt- og dominansimpulser i seg rapporterer til noen med ennå mer makt- og dominansimpulser i seg, og i henhold til teksten «Red Symphony» er de høyeste på pyramiden «bankierne i New York», som har blitt gitt enerett til å lage penger av politikerne (the Federal Reserve System – som ikke er føderalt, men privat), av de folkevalgte. Denne gruppen, «bankierne i New York», utgjør den høyeste epidom av «The Illuminated Ones», som de liker i kalle seg selv.

«Banking establishments are more dangerous than standing armies«. -Thomas Jefferson-

Hvor der er nok penger, ubegrenset, kan enhver tjeneste kjøpes. Også nesten ethvert menneske kan kjøpes til å tjene seg, – også politikere selv på et lavere nivå med samme makt og dominanstilbøyeligheter, – som alltid og gjerne alltid vil videre opp på den samme uheldige stige av «karriere».  Hvem de høyest i pyramiden av perverte sex- og makt tilbøyeligheter rapporterer til kan vi vel knapt vite, men enkelte sier at det er selveste inkarnasjonen av dominans, Satan eller Lucifer, de er underlagt og rapporterer til. Selveste Lysbringeren, som han kaller seg selv.

Ser vi på Lucifer eller Satan som en åndelig entitet i verden, eller som en kvalifikasjon i menneskets psyke og sinn (i dets innerste sjel), hvor i henhold til esoterisk lære to «riker» eksisterer side om side å velge mellom (igjen forenklet selvfølgelig), så ser vi også at alle de bevisstløse helt automatisk og uten å vite det havner under den gruppen som er styrt av satan eller de luciferiske krefter. De har underlagt seg den entitet som er mest dominerende i verden, – som er mest synlig. Den enkleste vei, den brede vei. Følger resten av saueflokken.

Galskapen kommer av at ved fortrengning av de sider en kun ser i andre, og ikke gjenkjenner også i seg selv, fører til projisering av disse sider på andre, mens de som gjør det tror helt og fullt at de handler i «det godes tjeneste». De tror seg bedre enn de er, fordi deres bevissthet ikke rommer mer enn dette «gode» de ser. De ser ikke sin egen ondskap, og sine egne tilbøyeligheter til å gjøre den.

Rakovsky fortalte Kus’min at Illuminati aldri tar politiske eller økonomiske stillinger. De bruker «mellommenn».

«Bankfolk og politikere er bare stråmenn…. selv om det er de som besitter ledende posisjoner og tilsynelatende ser ut til å være forfattere av planene som er utført…» (248-249) 9)
Mange Jøder tjener Illuminati og det er årsaken til anti-Semittisme. Men Tony Blair og George W. Bush tjener det også og er ikke Jøder. Medlemmene i Bilderbergerne og «Skull and Bones» er mesteparten ikke Jødiske. Illuminati er en alianse mellom Rothschildene, og verdens super rike forenet i Frimureriet, hvis Gud er Lucifer.
Menneskeheten, Gud’s praktfulle eksperiment, har blitt ødelagt og kompromittert. Fra den amerikanske soldat i Irak, til skattebetaleren som betaler den nasjonale gjelden, vi er alle «stråmenn».

http://www.savethemales.ca/000275.html

«Endelig, Kommunismen kan ikke seire om ikke den undertrykker den «fremdeles levende Kristenhet». Han referer til den «permanente revolusjon» som skriver seg tilbake fra Kristus’ fødsel, og reformasjon som «dens første delseier» fordi det splittet kristenheten. Dette indikerer at «Konspirasjonen» også inneholder en rase- og religiøs faktor.
http://www.savethemales.ca/001297.html

Trist er det å se at dominansen av verden består av de som anses av gode mennesker for å være i den negative siden av Opplysthet; De som er henfallen til makt og dominans over andre som sitt høyeste ambisjonsnivå regjerer. Vil den positive siden av Opplysthet noensinne kunne klare å «outnumber», bli flere enn disse som anser seg opplyst i Luciferisk betydning i verden, slik at verden kan komme på rette sporet igjen? At jorden kan bli himmelriket, mer enn det helvete disse krefter har skapt nå, foran våre øyne?

Tror ikke det, for hele denne verden var sannsynligvis skapt for å skille mellom lys og mørke, mellom godt og ondt, hvor mennesker læres å ta valg for sin egen del. Ingen kollektivisme kan bidra i disse valg. En er ene og alene, fra fødsel til grav i ansvar for de valg en gjør. MEN de som utvikler seg drar videre til en ny åndelig verden, og de vil komme til å oppleve at den fysiske verden de ser for sine øyne forandrer seg mer i tråd med sine idealer og drømmer. En forlater de bevisstløse mer og mer. Som Frimureriet har 33 grader mot Lucifer, har nok alle andre kanskje like mange grader mot Lucifers motpol; hva enn en vil ønske å kalle den entitet. Verden var nok konstruert for at lysets mennesker skulle få testet sin bevissthet og sin ånd mot mørkets familie.

«Hvem er min familie?», sa Jesus, «dere er er min familie»; dvs. de som en har lik bevissthet med. Det er de vi kommer til å dele fremtiden med, blodsbånd eller ikke.

«Du skal forlate din mor og din far, alt må du legge av deg, for å følge meg». 10)

Vi kan selv velge hva og hvem vi tilhører, vi kan fritt definere hva som er det gode eller onde for oss selv, og vi kan føle oss opplyste i begge tilfeller, se her:
Det teologiske dogme til Albert Pike er utbrodert i disse Instrukser utstedt av ham den 4. Juli, 1889, til frimurernes 23. Supreme Councils i verden:
«Hva vi sier til massen er; Vi tilber en Gud, men det er en Gud en tilber uten overtro».
«Til dere, Sovereign Grand Instructors General, sier vi dette, så dere kan gjenta det til Brødrene av 32ndre, 31ste og 30te grad; Frimurernes religion skal være, for alle oss initierte i de høyere grader, vedlikeholdt i renheten til den Luciferske doktrine.
Hvis Lucifer ikke var Gud, ville Adonay (den kristne Gud) hvis mørke gjerninger beviser hans ondskap, falskhet og hat mot mennesket, barbarisme og avsky for vitenskapen, ville Adonay og hans prester kunne nå opp til han?
Ja, Lucifer er Gud, og uheldigvis er Adonay også Gud. For den evige lov er at der er ikke lys uten skygge, intet vakkert uten stygghet, intet hvitt uten svart, for det absolutte kan bare eksistere som to Guder: mørke er nødvendig for lyset å tjene som et lerret som pidestallen er nødvendig for statuen, og bremsene til lokomotivet….
Doktrinen til Satanismen er kjettersk; og den sanne og rene filosofiske religion er troen på Lucifer; Adonays jevnbyrdige; men Lucifer, Lysets Gud og Godhetens Guddom slåss for menneskeheten mot Adonay, Guden over Mørke og Ondskap».  8 )

En kan nok si at de har «snudd litt på flisa» siden det for dem er denne verdens lover og atributter som fremstår som ‘goder’. Goder er for noen penger og makt, for andre et lykkelig liv, god helse, mye frisk luft, fred i verden til englers velbehag og sikkerhet for sin families underhold. Så godhetens guddom er relativ.  Illuminatet ser ut til å ha de Luciferiske goder som sitt ideal. Dem om det. Vi er mange som ser på hvordan verden er blitt for å kunne fastslå at deres verden, den verden deres doktriner har skapt, ikke er ‘god’.

«Illuminatis propaganda vil ha oss til å tro at alle de som er imot kristendommen er ateister. Dette er en planlagt løgn som er laget for å skjule de hemmelige planer av dem som regisserer den Luciferske Konspirasjon. De holder seg bak scenen, deres identitet og sanne målsetting gjemt for til og med for det store flertal av de som de lurer til å gjøre sin vilje. De vet at den endelige suksess for deres djevelske plan om å tilrane seg makten over verdens regjeringer gjennom sin Nye Verdens Orden er avhengig av deres evne til å skjule sannheten fra folk inntil det er for sent å stoppe planenes fullbyrdelse«. 6)

I et bemerkelssverdig brev datert 15. August 1871, som inntil nylig var utstilt hos British Museum Library i London, Skriver Pike til Mazzini detaljer om de Luciferiske planen for verdensherredømme. I tydelige detaljer utbroderer han planen om tre verdenskriger. Han sier at den tredje av disse krigene «vil vi slippe løs Nihilistene og Ateistene, og vi skal utfordre en formidabel sosial kataklysme som i all sin skrekk vil vise klart til nasjonene effekten av absolutt ateisme, opprinnelsen til grusomhet og til den mest blodige uorden. Alle steder vil da borgere, forpliktet til å forsvare seg selv mot verdens minoritet av revolusjonære, vil utrydde disse ødeleggere av sivilasjonen, og mesteparten, desillusjonert av Kristendommen, hvis deistiske ånd deretter fra det øyeblikk vil bli uten kompass (retning), ivrig etter et ideal, men uten å vite hvor å rette sin tilbedelse, vil motta det reneste lys gjennom den universelle manifestasjon til den rene lære til Lucifer, endelig bragt inn til offentligheten, en manifestasjon som vil resultere fra den genererelle reaksjonære bevegelse som vil følge ødeleggelsen av kristenheten og ateismen, begge beseiret og utryddet på en gang«. 6) 7)

En skal ikke la noe som helst få fange seg i en verden en ikke trives i. Selv om de truer en på livet skal en ikke overgi sin ånd til deres varetekt. Det er det hele livet handler om; denne kampen om ens ånd. Da bør en ikke tape kampen på oppløpssiden, men vite at en stod i kampen og vant den. «Vik bort fra meg Satan». Den ambisiøse åndelige pilgrim lar seg ikke stoppe av noen som helst mundane følelser, for å komme til den verden han eller hun aspirer mot. Alle behov og dragninger kan han/hun legge av seg, for å komme dit en vil. Selv den trygge kollektivistiske Staten kan en lett fri seg fra, om en har sterk nok drift mot en bedre tilværelse, åndelig og fysisk. Holder en sin bevissthet og ånd upåvirket av verden og fast forankret i sin fremtids utopia, så vil en komme dit. Overgir en seg til «verdens mentale hersker» på oppløpssiden, eller overgir valgene i livet til statens funksjonærer, så har en tapt hele livet sitt sin hovedhensikt; en kom ikke i mål, en vant ikke kampen; en looser. En ble veid, og funnet for lett. «Mange er kallet, men få er utvalgt».

For å klare å skille de gode og onde fra hverandre, så må vi se på fruktene av deres arbeid, handlingene og hva de fører til, mer enn ordene de bruker.  Ord er billig, og brukes ofte i motsatt betydning. De bruker gode formål og gode ord i den forbindelse, til å oppnå onde (skjult/ i mørket) hensikter.

Her på jorden skilles «klinten fra hveten» åndelig sett. Og det er dette som er det geniale med verden; enhver får sin tilværelse i henhold til sin bevissthetsgrad og de valg en gjør som følge av den. Maksimal rettferdighet. Så vi kan nok aldri forandre verden til noe annet enn det den var skapt for å gjøre, men vi kan ved å ta de riktige valgene kunne få utforske hvor det bringer oss hvor aldri noen kommer tilbake for å rapportere om hvordan er, for svært sjelden vil noen gå tilbake i sin utvikling, unntatt en som for 2000 år siden, kom frivillig tilbake («ble gudesendt») fra de «himmelske sfærer» for å fortelle om at der var andre og bedre valg å gjøre, hvor en havner i en helt annen verden enn det helvete mange opplever her.

Således blir hele livet og verden en leksjon i bevissthetsutvikling. Ved hvert øyeblikk i livet, deler veien seg som i et veikryss. Noen forlater den negative vei, og drar videre på sin åndelige reise i en mer positiv retning. Vi vet lite om hvordan deres liv blir etter hvert, men hva vi vet er hvordan livene er til de som lever her og nå utarter seg, – det som med åndelig språkform gjerne kan kalles helvete. Hva vi vet fra esoteriske tekster er at de på den smale vei er lovt «landet som flyter over av melk og honning», så får hver enkelt legge det en vil i det. Vi får vel hver enkelt den «himmel» eller «helvete» vi evner å drømme og aspirere mot. Klarer vi ikke hverken å drømme eller aspirere mot noe bedre, så havner en vel automatisk i den negative menaifestasjon, det såkalte ‘helvete’. Klarer en ikke å se de tilsynelatende motsetninger i seg, så vil heller ikke veien fremstå som klar, og valget vil bli galt, – en følger den minste motstands vei; den brede vei, med resten av sauflokken, inntil ledesauen leder alle utfor stupet.

Når alt i verden har blitt så galt som idag, så forstår vi hvor mange det er som egentlig har foretatt «det gale valg».

Så en kan nok aldri forandre verden, MEN en kan forandre seg selv, og ikke være av denne verden åndelig (å være I verden, men ikke AV verden). Det er veldig lett å korrumperes i verden av penger og makt, som er verdens viktigste åndelige basis. Pilgrimmer som tar denne bevissthetsprosessen vil dermed helt automatisk finne at en ny og bedre verden åpenbarer seg for dem, etter som de utvikler seg. Verden går mer deres vei. Klarer en å endre sitt utsyn på verden, finne ut hvordan verden egentlig er, og ikke slik illusjonene om den er, og finne at slik vil en ikke ha det, så vil den fysiske manifestasjonen av verden forandre seg.

Så det er ikke sikkert det er «noe galt med verden», kanskje den skal være slik, nettopp for å skille klinten fra hveten. Skille løven fra lammet. Ikke sikkert vi trenger å kjempe mot noe eller noen i verden, annet enn å vise vår avstandstagen fra det de gjør og står for. Vi kan kun klare å definere oss selv i forhold til noe, og finner dermed oss selv. Med å ta avstand fra dem viser vi vår posisjon; hvem og hvor vi tilhører åndelig sett. DET er viktig. DER finner vi vår åndelige familie.

«Men must be governed by god or they will be ruled by tyrants«. -William Penn-

Å vente på noen himmel etter døden, om en ikke finner den her og nå, er fånyttes. Der finnes ingen snarveier til himmelen, selv ikke døden er en slik snarvei. Himmelen finnes her og nå ved å utvikle seg selv og sin bevissthet til å inkorporere «himmel og jord» i seg selv og i sin bevissthet. Der er intet annet sted en kan finne himmelen, Gjør en ikke prosessen nå, så må en gjøre den siden. Dette er helt sikkert. «Ingen kan bryte seg med makt inn i Guds rike», eller lure seg inn. En må gjennom den åndelige prosess av transformasjon, til det rette vibrasjonsnivå.

<youtube insert> David Icke – vibrasjoner

Makthavernes undertrykte perversiteter om det er makt eller seksualitet, og den bevisstløse masse’s stilltiende støtte til dem, er hva som skaper elendigheten. Hadde de kjent seg selv, og sett terroristen som hviler i bunnen av egen sjel, så hadde de også kjent igjen den relle terroristen utenfor seg. Siden de ikke kjenner den, er det den som kommer til uttrykk fra dem selv, til tross for alle ord om det motsatte. Likeens med enhver annen de ikke liker utenfor seg. Hadde alle tatt et oppgjør med sine egne «demoner», hadde de som spiller dem ut for å vise det menneskelige potensiale, kunne tredd ut av denne utakknemlige rollen. De er alle bare håpløst fortapt i en bevissthet som nok har denne verden som sitt domene, men ikke i de parallelle verdener vi som multigalaktiske vesener aspirerer mot i våre beste øyeblikk i livet.

Enhver får å finne den verden en aspirerer mot. På denne side, eller den andre siden av den kroppslige «døden», – om ikke den åndelige. Så vi også kan si; ‘Det er fullbragt’. Livet og utviklingen går videre den, med eller uten hver enkelt av oss. Det er det fine med verden.

Mvh. J.Johansen

Bevisste Borgere av Norge
esoteric.eu.com

1) http://users.cyberone.com.au/myers/red-symphony.html
2) http://www.savethemales.ca/000280.html
3) http://www.savethemales.ca/000275.html
4) http://www.savethemales.ca/001297.html
5)  Des Griffin – Descent Into Slavery
6)  Des Griffin – Fourth Reich of the Rich, s. 70-71
7)  William Guy Carr, Pawns in the Game, s. xv-xvi
8)  Le Femme et l’enfant dans la Franc-Masonnerie Universelle, by A.C. De La Rive, s. 588, og Occult Theocrasy, s. 220, 221.
9)  Des Griffin  – Descent Into Slavery.

10)  J.Johansen – Utvikling av Kosmisk Bevissthet

Des Griffin’s Fourth Reich of the Rich, inneholder også avhørsprotokollen «The Red Symphony» i sin helhet.

Spread the love - Sharing is caring
    
  
  
    
Skriv ut (Print) Skriv ut (Print) Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)