Jury-ordningen må styrkes

«Jury-ordningen bør styrkes bl.a. ved at fagdommeres adgang til juryoverkjøring ved frikjennelser bør fjernes. «

I fem måneder har de ti legfolkene i juryen i NOKAS-saken lyttet til aktoratets bevisførsel og forsvarernes arbeid med å så tvil om bevisene. ”Det er bedre at ti skyldige går fri, enn at en uskyldig blir dømt. Og ”hvilke bevis dere vil legge vekt på, er noe dere selv råder over”, minnet lagmann Daniel Lunde om i sin rettsbelæring. Juryen foretok sin frie bevisvurdering, slik han ba om og slik de skal gjøre, og kom til at bevisene var tilstrekkelige til å felle 12 av de 13 tiltalte i saken. Men at bevisene var utilstrekkelige for domfellelse i saken mot Thomas Thenderup. Juryen lot tvilen komme tiltalte til gode.

Sfm.no sin serie om justismord viser at langt flere dommer opp igjennom vår historie burde lagt denne rettslige tommelfingerregelen til grunn.

30 minutter etter juryens frikjennelse, ble den satt til side av de tre fagdommerne. De forkastet dermed arrogant juryens frie bevisvurdering – en vurdering som hele vårt jurysystem er tuftet på. Ordningen med at fagdommerne kan sette en jurykjennelse til side, ble opprinnelig innført for å hindre at uskyldige skulle bli dømt. I dag virker ordningen ofte helt motsatt av hva som var intensjonen. Fagdommerne blir overdommere med fri anledning til å vise at de står høyt hevet over vanlige folk.

I NOU 2002: 11, som fikk tittelen ”Dømmes av likemenn”, pekes det på at ”siden 1887 har bruken av jury gradvis blitt innskrenket til fordel for meddomsrett, dvs. at saken i lagmannsretten behandles av tre fagdommer og fire lekdommere i fellesskap”. Det har m.a.o vært en utvikling i retning av at juristene får stadig mer makt i vårt rettsapparat, på bekostning av alminnelige folk. Det mener jeg er en meget betenkelig utvikling. Fordi det er en åpenbar fare for at fagfolkene tilbøyeligheter til kynisme og arroganse kan trenge alminnelig rettsoppfating, menneskelige hensyn og skjønn til side. Derfor bør legfolk ha en sentral rolle å spille også i framtidens rettsapparat.

På denne bakgrunn er veien å gå slett ikke å fjerne jury-ordningen, slik FrPs justispolitiske talsmann Jan Arild Ellingsen tar til orde for. Jury-ordningen bør i stedet styrkes bl.a. ved at fagdommeres adgang til juryoverkjøring ved frikjennelser bør fjernes. En slik lovendring bør dernest være et ledd i at juristarrogansen i det store og det hele dempes atskillige hakk.

Svein Tore Marthinsen

www.sfm.no

Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)
Spread the love - Sharing is caring