Kabbalah – lyset for vår fot?

ALLE sannheter skal frem i vår tid, og det er ikke fordømmelse å ønske å vite mer om alle ting. Det er kabbalistisk; å motta innsikt og forståelse. Vi ber om at all debatt om kabbalah samles under denne artikkel. Kabbalah tilbyr innsikt om livet og det gudommelige – og passer for alle, sier reklamen for kabbalah kursene.

Som vi her skal se kan disse innsikter ha en to-sidig karakter. ALT i verdens dualisme, og alle religioner og lærer, kan brukes, og har blitt brukt, både negativt og positivt. De som ikke ser dette, kan få et problem ved at de ubevisst havner på den negative manifestasjons side, om en ikke er bevisst på forskjellen.

Kabbalah er ingen tro, det er et verktøy. Om noen kritiserer kabbalah så kritiserer de et verktøy, ikke noen tro. Verktøyet skal være for å lære adepten mer om livet, og om de gudommelige oversanselige riker. Alt under himmelen kan brukes både til godt og ondt. Dessverre. Jeg tror ikke på unntak. En kan bruke verktøyet til å lede adepten til G-d, eller en kan bruke verktøyet til å lede adepten til å bli ‘guder for seg selv’.

«Frimureri er et søk etter lys. Det søket leder oss direkte tilbake, som du kan se, til Kabbalah».
«Masonry is a search after light. That search leads us directly back, as you can see, to the Kabalah».
– Albert Pike, Morals and Dogmas, s. 741

Der er ymse slag av frimurerbevegelser. Noen fører til G-d, andre leder adeptene til å bli ‘guder for seg selv’. Albert Pike var leder av den skotske rite, og skrev dens doktriner og læresetninger.

Kabbalah er et verktøy, et verktøy som de jødiske mystikere brukte for å finne svar på livets gåter og spørsmål, for eksempel; Hva er G-d? Og for å motta innsikter og forståelse om ting de leser i sine hellige skrifter, for eksempel Torah’en (Mosebøkene), idet alle hellige skrifter antas å ha flere lag av forståelse i seg, slik at kun ‘initierte’ kan forstå det, og at det trenges verktøy for å av-kode dem.

Dette er riktig, at de inneholder flere lag av forståelse, som ikke ‘låses opp’ mentalt for en før adepten er klar til det, men dette kan også misbrukes, ved at et ‘hellig’ lederskap kan forføre massene ved sine tolkninger, som ingen andre mennesker som ikke er ‘innvidd’ har noen muligheter til å sjekke riktigheten av. Massene blir således å følge blindt det initierte lederskap; rabbiene i den jødiske tradisjon. Paven i den katolske kristne tradisjon, med sin Maria-kultus og helgendyrking, martyrtradisjon, som alle tar fokus bort fra Jesus Kristus.

Enhver lære som ikke stimulerer til å tenke selv, og bare følge blindt noen ‘initierte’ og opphøyde er aldri av det gode. Det beste er at alle ‘låser seg opp’ til å forstå åndelige ting. Åpner sitt kronechakra.

Den kristne mystiker Rudolf Steiner har et positivt syn på kabbalah brukt som et utviklingsverktøy, og omtaler Rosenkreutzer-ordenen positivt. Med det jeg vet idag, så har jeg ikke funnet noen grunn til å være uenig med Steiner i dette. Der er helt sikkert en årsak til at Rudolf Steiner tok avstand fra eller ble kastet ut fra kabbalisten Madame Blavatsky’s hus fordi hun hatet kristen manns blod.

Norges kabbalah ekspert Andreas N. Bjørndal, som har lært opp norges kabbalister, sier:

«Livets tre kan beskrives som skaperverkets arkitektoniske tegning. Av alle arketypiske systemer kan ingen måle seg med symbolikken i «Livets Tre». Det favner de fleste esoteriske systemer i et syntetisk, oversiktlig hele. «Livets Tre» er en uvurderlig nøkkel for den sannhetssøkende, den som ønsker å se og forstå, føle og begripe, og ikke minst leve i og erkjenne en større helhet».
http://www.kabbalah.no/index.html

Er kritisk sans negativt?‘, spør Andreas N. Bjørndal på sin blogg:

«I noen av debattene på disse sidene er man forsiktig med å være kritisk. For meg er ordet kritisk ikke et negativt ladet ord. Det er å være på vakt, passe på, overveie, etterprøve, det å være bevisst, er flott!»
http://altnett.ning.com/profiles/blogs/2109341:BlogPost:119334

Livets Tre er ikke noen tryllestav, sier Bjørndal.

«Livets tre er flott, men forklarer ikke alt, like lite som noen av de andre systemen forklarer alt.»
http://altnett.ning.com/xn/detail/2109341:Comment:33893

Peter Grun sier i debatt i Andreas Bjørndals kabbalah gruppe:

«For meg så er livets tre først og fremmest et psykoanalytisk verktøy, og kanskje verdens kuuleste psykoanalytiske system, som på en enkel måte fører den søkende gjennom en rekke selvinitieringer som kan fører frem til mer selv innsikt.»
http://altnett.ning.com/xn/detail/2109341:Comment:33879

Jeg har ikke kjennskap til om Bjørndals kabbalah praksis leder adepten til et nærmere forhold til G-d, eller et nærmere forhold til seg selv som ‘guder for seg selv’. Jeg er enig med Grun at det er nyttig med et psykoanalytisk verktøy for å kjenne seg selv bedre, og hvorfor og hvordan en ofte tror og handler som en gjør. ‘Kjenn Deg Selv, og du skal kjenne Universets hemmeligheter’, stod det over portalen til tempelet til Oraklene i Delphi. Til mer en går innover, til mer forstår en utover.

Men vi skal se på kabbalah ikke som et psykoanalytisk verktøy, men som et åndelig verktøy, for hvilket var dets opprinnelige formål.

Det kristne Livets Tre

I en positiv setting blir kaballah brukt til å utvikle seg selv, til å komme nærmere G-d. Til å kjenne Jesus Kristus i ånd, som blant andre den kristne mystiker Rudolf Steiner har et SVÆRT nært og godt forhold til. Herom må det ikke herske noen tvil. Jfr. artikkelen ‘Kristologien i Rudolf Steiners antroposofi‘.

I dette Livets Tre ser vi at det er veien til Faderen, via Sønnen og den Hellige Ånde, som er uthevet, og som er adeptens åndelige vei. Dette er den kristne kabbalah. Dette er Rosenkreutzernes modell.

Jeg har ingenting imot noen lære som blir brukt som en lære til selvinnsikt, og en lære som bringer en nærmere G-d, og dermed Kjærlighet og Godhet. For dem vil der øverst på dette Livets Tre i initieringsprosessen trone et bilde av Faderen, av G-d.

Vi finner mange på Internet som skriver at de har veldig mye imot en lære som bringer en bort fra dette, som bringer mennesker til å bli egoistiske, brautende, fulle av selvskryt av hvor flinke de er, hvor kloke de er, arrogante, til absurde forestillinger hvor utvalgt de er – fordi de har så mye kabbalistisk kunnskap (men lite hjerte), og så endelig som følge av disse syv døds synder; Bort fra G-d.

Invertert og pervertert

For der er en annen setting kabbalah blir brukt, ala Madonna, og det er den som fører bort fra G-d, bort fra Kjærlighet, mot Egoisme, mot selvforherligelse om hvor flink og kunnskapsrik og utviklet en er, hvor progressiv eller liberal en har blitt som følge av all kunnskapen.

Får jeg kysse Britney om jeg blir kabbalist?

Ask The Rabbi, sier:

“Sannheten er at nøkkelen til mystiske hemmeligheter ikke er i noen bok, de er i ditt hjerte. Selv om noen ‘avslører’ en ‘kabbalistisk hemmelighet’, så forblir de en hemmelighet så lenge du ikke er istand til å forstå den” (Så frykt ikke: Kabbalas hemmeligheter er fullstendig trygge hos Madonna.)”

“The truth is that the key to mystical secrets are not in any book, they’re in your heart. Even if someone “reveals” a “kabbalistic secret,” it remains a secret as long as you are not able to understand it. (So have no fear: The secrets of Kabbala are perfectly safe with Madonna.) ”

http://ohr.edu/ask_db/ask_main.php/277/Q1/

Det rabbien poengterer er at de som ikke har fått sitt hjerte opplyst, vil ikke forstå kabbalah boken åkkesom.

Og i den setting blir menneskets opplysning, illuminasjon, plassert på toppen av treet, og er retningsgivende for adeptens bilde av virkeligheten; en verden hvor mennesket er guder for seg selv. Alt som ikke er forbudt etter menneskenes lover er dermed tillatt. Kan en lure seg forbi disse menneskeskapte lover, er det fint, og for eliten gjelder ikke disse lover. Fritt frem å prøve for alle, ingen høyere karmisk dom. Fullstendig de-generering av samfunnene blir resultatet.

Dette er den utviklingsveien som Henry Makow kaller ‘deification of man‘ – det er menneskets selvtilbedelse, at mennesket skal utvikle seg til å bli guder for seg selv.
http://www.henrymakow.com/the_god_of_the_cabala.html

Henry Makow som er en kristen jøde, med besteforeldre som omkom i det tyske holocaust, og ikke det bolsjevik-sionistiske holocaust hvor 66 million kristne russiske mennesker gikk med. Viser til min artikkel “De Glemte Holocaust”.Og som jøde har han de beste forutsetninger for å forstå opplegget, fordi dette er jødisk åndelig disiplin og verktøy til åndelig oppvåkning.

Rabbi Schneerson

Det er veien som har tillatt Craig Venter å få holde på med sin ‘mad science’. Frankensteiners paradis. Se artikkelen ‘Naturkatastrofer av Bibelske proporsjoner’.
http://www.nyhetsspeilet.no/2011/01/naturkatastrofer-av-bibelske-proporsjoner/

Her ser vi det rent faktiske resultatet av at mennesket har gjort seg selv, og mest sine korrupte politikere, rabbier, paver og Mad Scientists, til guder for seg selv.

Det er slik det går når våre tillitsvalgte politikere i ett og alt dilter i store internasjonale bedrifters og bankers hæler, lyder deres minste vink, slik at disse deres G-d’er (Molok og Mammon) og Herrer skal få tjene noen få dollar mer.

Dette er det perverterte gudsbilde. Men av deres frukter skal vi kjenne dem.

Invertert G-ds Rike

Deres tro på egen kunnskap og evner, vil eventuelt da har ført dem til det inverterte bilde av det gudelignende mennesket, som skulle skape paradis på jord, nemlig at mennesket er guder for seg selv, AKKURAT SOM HOS ADAM OG EVA, som spiste av dette Kunnskapens Tre, dette Livets Tre, Og de faller fra nåden, men stiger i kunnskap, og til mer brautende blir de, endelig så brautende at de anser seg som lederne for verden; Den Nye Verdensorden.

– ‘La Din vilje skje, i himmelen som på jorden’

‘LA DITT RIKE KOMME – I HIMMELEN SOM PÅ JORDEN’

Det inverterte Riket på jord i Fadervår blir dermed det diabolske, det sataniske, det Ahrimanske. Mennesket har gjort seg til guder for seg selv. Mennesker har valgt seg de negative expressions til de ti sephirot som er de ti måtene G-d utøver sin vilje på, og valgt seg de ahrimanske expressions, som leder til det Ahrimanske Riket. Kunnskapen som disse krefter som styrer verden har valgt seg, har ført til at de velger de negativt polariserte åndskrefter, som expression og utrykk for luciferiske og ahrimanske uttrykk, som de har valgt seg som sin guddom, fordi den bedre tjener deres egoisme og grådighet – makt over mennesker, fremfor å velge den positivt polariserte veien; G-d’s vei, i fotsporene av den som gjorde innvielse til det guddommelige riket mulig ved Golgata-mysteriet; Jesus Kristus.Kjærlighetens vei.

For mennesker som vil noe for egoistiske interesser, og med god kunnskap om kabbalah systemet, så kan det faktisk være en fordel å gjøre seg bruk av de luciferiske og ahrimanske åndelige krefter som er i verden, og det blir gjort; ‘By Deception we shall Rule‘.

Dette er satanistene. De har brukt esoterisk visdom og kunnskap, til å skaffe seg fordeler fremfor andre. Løgn, bedrag, deception, drap, mørk rituell praksis, alt tas i bruk for å nå sine egoistiske målsettinger. De bedriver ordkløveri av de hellige tekster, for å få alt til å stemme med sitt verdensbilde. Krig blir fred, og kjærlighet blir hat. De mener at disse negative åndkrefter er i verden for å bli brukt, ikke kjenne til dem for å ta avstand fra dem. Dette er en svært viktig differensiering!

Ordkløveri er kabbalah

Hva jeg har vært opptatt av er det faktum at twisting av ord, for eksempel i den kabbalistiske Talmud, har en evnet å få ‘Du skal ikke drepe”, til å bety “Du skal ikke drepe andre jøder”. Det er utrolig kreativt selvfølgelig å på en måte komme klar av G-d’s straff for å bryte Moselovene, og slik redefinere det hele ved hjelp av intellektuelle distrasjoner, men riktig blir det ikke.

Det blir det motsatte av den egentlige betydning i tilfelle, som i sin form blir Ahrimansk. Ett eneste eksempel:

«…Those who deny the Torah and the prophets of Israel, the law is that they should be killed and those who have the power of life and death should have them killed. And if this cannot be done, they should be led to their death by deceptive methods.’
(Talmud: Choschen Hammishpat, 156 Haggah)

Tvertimot Moses lov om ikke å drepe. Disse ‘DECEPTIVE METHODS» er svineinnfluensa, AIDS, kreft fremkallende stråling, kreft i det hele tatt, arrangerte naturkatastrofer, etc.

Kabbalah og Talmud som er orale tradisjoner i tolkning av Torah’en, har gjort sionistene og khazarene (ikke blodsjøder, av Abraham) til Israels Folk, og Israels Folk (de troende, G-d’s folk) til gentiles (goym). Det er den observerbare motsetning av Ordet og Loven som blir sannheten. Dette er den negative side av kabbalah og Talmud og fariseerismen. De vrir og vrenger på Guds ord til å passe dem. Disse er sionister, og ikke jøder, for rett jøde er ‘den som er omskåret på hjertet’, sier Jesus, og den som holder seg nært til G-d, uansett hvilket navn de gir sin G-d, det være seg Allah, YAHWE, Gud, G-d, etc. – så lenge den G-d har sine moralske og åndelige lover som transcenderer de som menneskene selv kan evne å definere for seg selv.

Fariseerne var kabbalister, og dagens fariseere er sionister. Der er to sorter Kabbalah, en ond, og en god, den gode setter G-d på topp av Livets Tre, og de holder Moses bud som det står skrevet og ikke som det er tolket til av kabbalistiske rabbier. Den onde setter menneskets illuminasjon og guder for seg selv øverst på treet. Jesus ble korstfestet av negativt polariserte kabbalister. Sionistene er våre dagers fariseere.

But woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites! You lock up the kingdom of heaven from people. For you don’t go in, and you don’t allow those entering to go in”. (Mat 23:13)

Woe to you experts in the Law! You have taken away the key of knowledge! You didn’t go in yourselves, and you hindered those who were going in”. (Luke 11:52)

Hva sa Jesus om fariseerne?

Jesus sa til dem;

«If God were your Father, you would love Me, for I proceeded forth and came from God… You are of your father the devil, and the desires of your father you want to do.» (John 8:42, 44)

Var Jesus kabbalist eller fariseer? Disse han fordømte nord og ned, og som fikk ham drept for det?

Hvilken G-d?

Der er mange slags guder. En bør ikke tro på alt en hører, og at alt er godt, bare fordi de sier ‘God’.

«Ikke alle som sier Herre, herre, etc.«. Albert Pike sier at for hans retning er Lucifer deres G-d, så …… Mørkets guddom, har gjort seg til lysets guddom, og fått folk til å tro det.

Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn i himmelriket, men den som gjör min himmelske Fars vilje. [22] Mange skal si til meg på den dag: Herre, Herre! Har vi ikke profetert ved ditt navn, og drevet ut onde ånder ved ditt navn, og gjort mange mektige gjerninger ved ditt navn? [23] Men da skal jeg si dem rett ut: Jeg har aldri kjent dere. Bort fra meg, dere som gjör urett! [24] Den som hörer disse mine ord og gjör etter dem, han blir lik en klok mann som bygde huset sitt på fjell. [25] Regnet skylte ned, elvene flommet, og vindene blåste og slo mot huset. Men det falt ikke, for det hadde sin grunnvoll på fjell. [26] Men den som hörer disse mine ord og ikke gjör etter dem, han blir lik en uforstandig mann som bygde huset sitt på sand. [27] Regnet skylte ned, elvene flommet, og vindene blåste og slo mot huset. Da falt det, og fallet var stort. [28] Da Jesus var ferdig med å tale, var folket slått av undring over hans lære. [29] For han lærte dem med myndighet, og ikke som deres skriftlærde.
Matteus 7.21-

Når satanisten George Dubya Bush sier ‘God Bless America’ så er det ikke kjærlighetens G-d han tenker på. Han er initiert i Skull & Bones, hvor de visstnok initieres ved hjelp av seksuelle perversiteter. DET ER MØRKETS FYRSTE, aka mørkets guddom; den gamle av dage, selveste mentale forføreren som vil ha folk til å tro at han er av det gode. DET ER HAN IKKE!

– Der han farer rundt med våpen i hånd rundt hele jorden og dreper for fote, er Krigerguden, ikke Kjærlighetsguden. Alle MÅ se denne forskjellen.

En må se på deres tre’s frukter, hvilken guddom de bekjenner seg til. Hvor der er Kjærlighet og Fred, der er Kjærlighetens og Fredens G-d. Hvor der er hat og krig, der er den falske guddom, krigens guddom, som ofte utgir seg for å være noe han ikke er, fordi han rett og slett ikke har det i seg; fred, kjærlighet, tro, håp og høyverdige moralske og åndelige standarder.

Hans navn er Death Rider. Han er Moloch. Han er Satan (Ahriman). Han er Lucifer. Han er ‘Verdens Mentale Fyrste’, ikke av ånd, men av denne verden. Hans mål er den fullstendige destruksjon av G-d’s Skapereverk, og vil erstatte det med sitt skaperverk, etter sin falne ånd.

Nei, det blir for enkelt å tro at bare fordi noen nevner ‘God’ så er de av G-d.

Jfr. Tony Blair som gjenfødt kristen i den katolske kirke, med alt blod han har på hendene, war on terror, påståtte weapons of mass destruction i Irak,etc? «Nei, dra meg baklengs inn i fuglekassa«, som Ludvig sier.

Den gudløse verden

I den marxistiske tradisjon og også i humanismen skal mennesket være guder for seg selv.

«Den Kommunistiske visjon er Menneskeheten uten G-d»
‘The Communist vision is the vision of Man without God’.
– Whittaker Chambers

Jeg har gjentatte ganger hevdet at Rudolf Steiner’s lære, en esoterisk lære, mystikerens vei, er for kristne, hva kabbalah er for jøder.

De gode jøder holder seg til Torah’en. Den skriftlige tradisjon. LOVEN som Jesus opprettholdt. Talmud er den orale tradisjon, en mysterie religion som ble nedtegnet under fangenskapet i Babylon. Her er mye møl. Fariseerisk, hvor kabbalah blir brukt som verktøy for å få terrenget til å stemme med kartet, ved å vri og vrenge på Ordet og Loven, for å få det til å stemme med sin agenda.

“..alle virkelig dogmatiske religioner har sitt utspring fra Kabbalah og returnerer til den».
“..all truly dogmatic religions have been issued from the Kabbalah and return to it.
Albert Pike. Morals And Dogmas, S. 744.

Den udogmatiske religion og trossystem for kristne er det levende Ordet, av Kristus, overbragt verden via Den Hellige Ånde, som er å finne i menneskenes hjerter, mer enn i dogmatiske tekster. Dette er når bokstaven blir gjort levende. Språket blir gjort levende. For dette må mennesker få et ‘nytt hjerte’, en ny ånd, en annen ånd (den mentale forfører med ‘kunnskap’) enn den som er fremtredende på jorden; de må bli gjenfødt, av ånd denne gang, og ikke av en kvinne. De må la hjertet lede seg mer enn kunnskapen, om det er fra Kunnskapens Tre i Edens Hage, enn om det er Livets Tre i Kabbalah.

Islam, den yngste av de monoteistiske religioner, som er kristendommens broder-religion og bygger videre på samme tros-forestillinger, som den tidlige jødedom utviklet seg til kristendom, har mye av den samme gode personlige kontakten med G-d, og kravet om å holde hans bud, og ikke menneskeskapte påbud, som i fariseerismen, fremkommet ofte ved bruk av verktøy som kabbalah.

” Hvem skapte og praktiserte Kabbalah? Mysteriereligionen Babylon. Hva er hennes basis trossystem? En rekke av guder eller Panteisme, hvor deres røtter ligger i Luciferianisme!”
” Who birthed and practices the Kabbalah? Mystery Babylon. What is her basic belief? A multiplicity of gods or Pantheism, their roots being Luciferianism!”
Albert Pike. Morals And Dogmas, S. 744.

Plato: Arkitekten til Den Nye Verdensorden
Det var i hans bok Republikken at Plato artikulerte basisen for den fremtidige totalitære stat, hersket over av eliten, eller “filosofiske konger”, elller “guardians”, instruert i Kabbalah.
It was in his Republic that Plato articulated the basis of the future totalitarian state, ruled by the elite, or “philosopher kings”, or “guardians”, instructed in the Kabbalah.
http://www.conspiracyarchive.com/NewAge/Plato_Kabbalist.htm

Platon er Nye Verdensordens agenturets fremste filosofiske ideolog, idet han mente at individene skulle undertvinges samfunnets/kollektivets behov, mer enn G-d’s lover og påbud. We’re back in USSR. Deres åndelige derFuehrer er Lucifer eller Ahriman, samme hva en vil kalle den negativt polariserte åndsmakt som innfluerer mennesker, spesielt deres åndelige og politiske ledere ser det ut som, fordi disse er mest henfallen til makt og grådighet, stolthet og hovmodighet, hvilket er porten som Ahriman får tilgang til deres sjeler. Dette er alle menneskers akillelshæl; makt og grådighet, hvilket er kjennetegnet på Molok.

Mennesket sin egen messias

Å være sin egen messias betyr å være lys (gud/guder) for seg selv.

«Jeg er Verdens Lys», sier Jesus. «Jeg er Veien, Sannheten og Livet, ingen kommer til Faderen uten enn gjennom meg»,

Hvis ikke kristne tror dette, tror de kanskje på at Kaballah kan gi dem dette lys, så må de få lov å være og tro akkurat hva de vil, men kristne er de ikke. En kan ikke tro på at både Kristus er verdens lys, og at Kabbalah er verdens lys, samtidig.

Dette sier seg selv. En kan ikke fornekte den kristne profet, Messias og G-d’s bilde på jord; Jesus Kristus, og samtidig hevde at en kan få dette lys ad andre veier, det være seg via kabbalah praksis og studier eller annet.

Dere skal bli som guder, og kjenne forskjellen på rett og galt. Jfr. 1. Mosebok. Kap. 3.
http://www.bibel.no/Hovedmeny/Nettbibelen.aspx?book=GEN&chapter=3

“Bare om frukten på det treet som står midt i hagen, har Gud sagt: Den må dere ikke spise av og ikke røre; ellers skal dere dø!» 4 Da sa slangen til kvinnen: «Dere kommer slett ikke til å dø! 5 Men Gud vet at den dagen dere spiser av frukten, vil deres øyne bli åpnet; dere vil bli som Gud og kjenne godt og ondt.» 6 Nå fikk kvinnen se at treet var godt å spise av og herlig å se på – et prektig tre, siden det kunne gi forstand. Så tok hun av frukten og spiste. Hun gav også mannen sin, som var med henne, og han spiste.”

Det er stolthet som gir en å ønske denne form for kunnskap om ‘friheten’. Denne form for ‘Frihet’ er svært betinget og begrenset. Er det en frihet hvor en velger bort den åndsmakt som har skjenket en den ULTIMATE frihet, så takker en samtidig ja til denne verdens frihet aka livet under slavamaktens åk; under verdslige tyranners og morderes forgodtbefinnende.

Eksempel på sivilisasjoner hvor mennesker har gjort seg til guder for seg selv:

  • Lemuria. (Etter hvert skulle disse lemurene ha henfalt til bestialitet, og dette førte til at gudene i avsky lot Lemuria synke i havet, hvorpå de skapte den «fjerde rotrasen» – utstyrt med intellekt— på Atlantis). Kilde: WikiPedia.
  • Atlantis. Intellekt uten hjerte er dødfødt. (Ifølge Kritias hadde atlantidene på høyden av sin makt herredømme over det meste av Middelhavsområdet, og de ble med tiden fylt av havesyke og urettskaffen makt. Atlantidenes herskere hadde ikke lenger det guddommelige klarsyn i seg som lot dem holde sanne dyder høyere enn materielle goder). Kilde: WikiPedia.
  • Edens Hage (de første beskrevne menneskers sivilisasjon i den jødiske/kristne historie). Eva og Adam spiste av Kunnskapens Tre.
  • Egypt. (under Farahoene, som opptrådte som G-d for sitt folk).
  • Babylon. Under Nimrod og Nebukadnesar II (Babylon som forøvrig betyr ‘forvirring’). Apostelen Peter nevner «menigheten i Babylon», men det er forskjellige meninger om hvorvidt han mente Babylon eller brukte «Babylon» som et oppnavn på det hedenske Roma. Kilde: WikiPedia. «Skjønt det ikke direkte står i Bibelen, har han fra gammelt av blitt forbundet med byggingen av Babels tårn, noe som resulterte i at Gud forvirret menneskenes språk slik at menneskene skilte lag og drog til alle verdenshjørner. (1. Mosebok 11,1-9) Nimrods styre forbindes i de gamle tradisjonene med terror mot folkene som bodde omkring, og med avgudsdyrkelse«. Kilde: WikiPedia.
  • Romerriket (I Romerriket ble religion mer og mer knyttet til keiserens karakter, og mange keisere ble guddommeliggjort etter sin død). Kilde: WikiPedia.
    >
  • EU (Romatraktaten) > Katolske Kirke > Paven som Vicar of Christ (kabbalistisk pervertert kristendom). > Den Nye Verdensordens verdensrike, med sin ekumeniske religion.

ALLE gudeløse hedenske sivilisasjoner, hvor ingen trancendental guddom som balanserer menneskers makt ikke finnes, eller hvor menneskene henfaller til å gjøre mennesker til guder for seg, eller andre gudebilder de måtta adoptere, som Mammon og Molok (jfr. dansen rundt gullkalven på Moses’ tid), faller før eller siden. Historien BEVISER det.

Bare et tidsspørsmål hvilken tid vår ‘sivilisasjon’ faller. Jfr. tilbedelsen av herskerne i kommunismen som falt like så. De som kjørte langs landeveien i de kommunistiske landene i sin tid og så de prangende plakatene av Lenin og Stalin, vet hva jeg mener. Tilbedelsen av Mao likeså. Jfr. tilbedelsen av Obama.

Dette er å tilbe ‘Dyret’, mennesker som guddommer (faraoer) for en. Da er vanlige mennesker redusert til å bygge pyramider for sine lederes selvforherligelse, slik at de skal ha symboler etter seg, for sin form for ‘udødlighet’. De vil gjerne leve lenge i minnet til folk. Ingen frihet kommer utav dette. Hvis folk velger denne form for frihet, etter Plato’s modell, så velger de seg tyranniet og elitestyrelsen. Et liv uten G-d, vil automatisk lede den vei, fordi der er ingen alternativer. Velger en bort den ene, får en den andre.

Jens Bjørneboe, som i en periode var sterkt påvirket av antroposofien, brukte betegnelsen lemurer om primitive og ondskapsfulle mennesker i sine verker. Kilde: WikiPedia.

Fordi i den riktige kristendom er der ingen annen mellommenn mellom mennesket og G-d’s Rike enn Jesus Kristus. De trenger ingen paver, ingen rabbier, ingen prester, ingen pastorer. Kristus er deres pave, deres rabbi, deres prest, deres pastor – og Kristus vil ‘illuminere’ deres sjel, når de velger å ta imot ham. Ingenting annet er nødvendig ifølge kristne doktriner.

Albert Pike:
“Da vil det alle steder, landenes innbyggere, forpliktet til å forsvare seg selv mot det revolusjonære mindretall, vil utslette disse ødeleggere av sivilisasjonen, og massen, desillusjonert med Kristendommen, hvis deistiske lynne vil fra det øyeblikk bli uten kompass og retning, forventningsfull for et ideal, men uten å vite hvor de skal rette sin tilbedelse, vil motta det sanne lys gjennom den universelle manifestasjon av de rene doktriner til Lucifer, endelig bragt ut i offentlighetens lys. Denne manifestasjon vil være et resultat av den generelle reaksjonære bevegelse som vil følge destruksjonen av Kristendommen og ateismen, begge overvunnet og utryddet på en gang.”
http://www.threeworldwars.com/albert-pike2.htm

Jesus sin vei var så enkel at ALLE mennesker kunne følge denne for å bli ‘illuminert’. Husk at det var tollere og syndere av vanlige folk han henvendte seg til. De som var ‘utlært’, med all verdens kunnskap, hadde han avskrevet, de stod ikke å redde; fariseerne og de skriftlærde (de lovkyndige rabbiene). Med det mente han at de ‘stengte døren til himmelen’, for menneskene’. Så kristendommen er ikke så vanskelig. Faktisk ganske enkel;

Elsk G-d, elsk din neste som deg selv, det er alt som trenges for å være en god kristen. For gode muslimer er dette å skape fred, islam betyr nemlig akkurat det ‘fred’. For jøder å holde seg strengt til Moses’ bud, og ikke de kabbalistiske rabbiers forordninger og ‘elevertes’ kabbalistiske kunnskap, som er menneskepåbud, og idolisering av disse rabbier er en vederstyggelighet for Herren, fordi for jøder er det forbudt å idolisere noen annen enn Jehova, og ihverfall mennesker. Ingenting annet er nødvendig. Heller ikke kabbalah.

Alt som kan bevirke kjærlighet for G-d og sin neste er av det gode, alt som bevirker det motsatte, er av det onde. Dette gjelder også til hvilket formål kabbalah brukes og praktiseres som åndelig verktøy. Brukes det til å komme nærmere de monoteistiske religioners fredsæle og kjærlighetsfulle G-d, og G-d’s lover som står over menneskenes lover og påbud, så er det bra. Brukes det til å selvforherlige mennesket som åndelig utviklede individer, uten at de er det, så er det ikke av det gode.

(Selv det gamle testamentes strenge krigergud, i motsetning til kjærlighetsguden i Nye Testamentet – det glade evangelium, var der i GT for å beskytte primitive mennesker fra å falle fra nåden og velsignelsene. De trengte ofte pisken mer enn gulroten i sine stammefeider for hvordan de skulle vinne over sine virkelige og imaginære ‘fiender’)

Idag er vi i brytningspunktet til det fjerde chakras tid, hjertechakraet (balansepunktet); hvor hjertet skal styre verden, for dem som vil. Vi har gått gjennom Dantes Inferno, sett elendigheten i verden, vi har integrert de lavere chakraers egenskaper, nå er det de høyere egenskaper som gjelder, og mer kunnskap er ikke en av dem. Nå er det direkte åndelig erfaring som gjelder, via kronechakra, og evnen til å se med det tredje øye, pannachakra, samt kommunisere dette en får med halschakra. Først når dette er integrert vil en ny himmel og en ny jord kunne erfares som praktisk virkelighet.

Det absolutt beste måten en kan kjenne igjen G-d’s Folk på, av alle religioner og ideologier, er det enkle; Ser de ut som de elsker KJÆRLIGHET, FRED og SANNHET’s utbredelse, mer enn noe annet? Tar de avstand fra alt som ikke leder til det samme?

Øvrig lesning

Verdens Åndelige Mørke
– Og den kabballistiske metoden for å komme ut av det; Fra Egypts slaveri til Israels frihet.
http://www.nyhetsspeilet.no/2009/03/verdens-andelige-m%C3%B8rke/

Satanismen i humanismen
http://www.nyhetsspeilet.no/2010/05/satanismen-i-humanismen/

Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)
Spread the love - Sharing is caring