Mind Control metoder i Norge

Mind Control metoder i Norge – og nøytralisering av dissidenter. Mind control kan ha mange utslag, som hvor retningsbestemte «elektromagnetiske våpen» blir brukt til på avstand å angripe folk som ikke går i takt med «herskerne». Disse våpen kan forstyrre den neurologiske balansen i mennesker, og gjøre at de utvikler samme symptomer som ved psykisk sykdom. Kan dette være hva Norulv Øvrebotten ble utsatt for, for å sette han ut lenge nok til at de kunne ta ham? For å sette ham ut av spill, og tie ham?

Så om noen plutselig blir ”riv ruskende gal”, eller får et ”hjerneslag” så vet vi hva som har skjedd. Virker ikke det kollektive press ”du skal tilpasse deg”, så tys det til hardere lut.

Jfr. Arnold Juklerød; ”Når makten blir utfordret, så blir de helt krakilske

”Juklerød-saken: Galskap satt i system”,av Niels Chr. Geelmuyden

http://www.oslo.net/historie/MB/utg/9605/teaser/1.html

samt kan nevnes: Erik Andersen, Eirik Finne og Kåre Torvholm

Thore Lie skriver her om dem alle:

http://www.geocities.com/greenliberal/LIE2000DECEMBER.html

jfr. spesielt Erik’s (Andersen – egentlig Erik Joseph Anderssen-Rysst), morfar var Torgeir Anderssen-Rysst – jurist, leder av Stortingets utenrikskomitè (V) 1925 – 45, forsvarsminister 1928 – 31, redaktør i Sunnmørsposten 1918 – 28 og –31 – 34, skattefogd i Ålesund 1934 – 39, generalkrigskommissær fra 1939. Han var kjent som en rettskaffen mann.

London-regjeringen og Milorg hadde motsetningsforhold ved fredstidspunktet og Anderssen-Rysst måtte nøytraliseres. Allerede i januar 1945 ble Anderssen-Rysst utnevnt til sendemann/ambassadør på Island. Hans ugifte datter var gravid sommeren –45, og det var nedverdigende, også for den øvrige familie. Anderssen-Rysst måtte si ja til utnevnelsen.

I 1968, 22 år gammel, drar Erik til Norge for å finne sin biologiske far. Gaustad ble siste stopp og giftsprøyta ble satt i rompa på ham – og ned i kjelleren bar det for å lage klesklyper. Erik er fortsatt på Galehuset, etter 32 år! Han er en politisk fange. En psykolog har sagt til Erik: ”Du er en mislykket abort og hodet ditt skal benyttes til forskning”.

* * *

I Samfunnsliv 1. august 2001 skreiv også Synnøve Fjellbakk Taftø om psykiaternes makt og knep. I 1951 var professor Ørnulv Ødegård på Gaustad sinnssykehus arkitekten bak en ny sinnssykehuslov. ”Der ble det slått fast:«Alvorlig sinnslidelse» skulle etter norsk rett være nøyaktig det som undersøkende lege fant for godt å legge i begrepet på undersøkelsestidspunktet. Og slik har det vært siden.” Dette sier Velaug Lie på i dag.no den 29.09.2002.

http://idag.no/aktuelt-oppslag.php3?ID=2091

Joar Tranøy, som har arbeidet på Gaustad, her intervjuet av Hans Berger i boken «I sinnsykehusets vold», sier;

”I de første åra, fra 1941 til 1950 døde hver fjerde pasient som ble operert [lobotobert], de blødde i hjel. En del sånne ting ble jeg fortalt. Men Arnold fortalte også om ”moderne hjerneforskning” på 60- 70-tallet, og at det kunne være en tilknytning til USA når det gjaldt dette. Den gangen så jeg på Arnold som en vanlig – eller kanskje litt uvanlig – mann, men påstandene hans syntes jeg var litt utrolige. Så hendte det seg slik, paradoksalt nok, at jeg i den praksisen ble jeg henvist til et kontor nede i en kjeller hvor de faktisk hadde drevet med den ”moderne psykokirurgien”. Inne på det kontoret var det en del arkivskap, låst, og jeg ble veldig nysgjerrig. Jeg fant nøkkel til det skapet. Der fant jeg journaler, fra det som kalles for ”test-arkivet”, som viste at de hadde drevet med moderne lobotomi, ren eksperimentering med forsvarsløse mennesker, på 60- og 70-tallet.

Det var på Gaustad de begynte, først i Norden, i 1941. Gaustad har vært et senter i Norsk psykiatri fra mellomkrigstida, og var det første moderne Statssykehus og Universitetssykehus som også har hatt nær tilknytning til Helsedirektoratet. Det nære forholdet mellom Helsedirektoratet og Gaustad Sykehus er interessant ettersom det foregikk en utveksling av lobotomerende leger fra Gaustad til Helsedirektoratet og omvendt. I tillegg dreier det seg om forholdet til USA.

http://www.friheten.no/interv/2000/09/joar.html

Vår kommentar: Som vi ser startet dette under nazitiden, og fortsatt i samme form hele tiden siden, uten opphold, og tilsynelatende uten endring i de ideologiske og medisinske begrunnelser for slik ”behandling”.

Intervjuet med Tranøy fortsetter:

-Hvorfor var det amerikanske forsvarsdepartementet så interessert i kunnskap om lobotomi? Hva brukte man denne informasjonen til?

-Det var en del av andre eksperimenter som også ble foretatt i regi av USA på den tiden, blant annet med LSD, i Mind-control-prosjektet til CIA. Dette var et prosjekt som gikk ut på å teste den menneskelige yteevne, hvor store påkjenninger det var mulig å utsette folk for, samtidig som man ønsket å utvikle en teknologi for å kontrollere mennesker. Det var kanskje det viktigste. Det var overlege Sem-Jacobsen som drev med dette på Gaustad, bevilgningene kom fra Pentagon.

I ”gullperioden” hvor det ble operert svært mange, var det først og fremst de opposisjonelle pasientene som ble tatt.”

Så langt Joar Tranøy.

(Riksavisen påberoper seg sitatrett til dette)

Psykiatrien som behandler og vokter

I boken “Psykiatri”, 1972, 6.utgv 1997, “Kap 1, Innledning”, s. 8 skriver Einar Kringlen under avsnittet “Psykiatrien som behandler og vokter”: “Psykiatriens primære mål er selvsagt å behandle pasienter med psykiske lidelser, men samtidig har psykiatrien også som funksjon å utøve sosial kontroll”.

Kringlen skriver videre: “Disse to funksjoner, terapi og kontroll, setter psykiatrien i en vanskelig situasjon. Et betydelig antall personer blir undergitt frihetsberøvelse hvert år.

Vår kommentar; Et understatement, siden det iflg. Velaug Lie, jfr linken over idag.no – ”Vi bør også merke oss at denne psykiatri-industri hadde i 2001 10.000 tvangsinnleggelser i Norge, mens Sverige og Danmark hadde fra 1200 til 1500”.

Kringlen forts:

Men ettersom de psykiatriske sykehus i økende grad er blitt behandlings-institusjoner, er også antall pasienter som er tilbakeholdt ufrivillig redusert. En rekke slike såkalte _latente_ funksjoner har forøvrig hele legestanden. Alle leger ivaretar visse samfunnsmessige kontrollfunksjoner, for at ikke sykdomsrollen skal misbrukes. Det kan dreie seg om enerett til å skrive sykemelding og helseattest eller erklæring i forbindelse med pensjon og forsikring. Legene er således plassert i en motsetningsfylt situasjon hvor de på den ene side av befolkningen oppfattes som hjelpere og på den annen side ivaretar en nødvendig samfunnsmessig sosial kontroll.

Ifølge Einar Kringlen er det grunnlovstridige samrøre mellom politi-advokater-domstoler-psykiatri-barnevern-politikere-avisredaktører en “NØDVENDIG samfunnsmessig sosial kontroll”.

NOU, Norges offentlige utredninger # 2003:33

NOU 2003: 33. Granskning av påstander om uetisk medisinsk forskning på mennesker.

– En granskning av påstander om uetisk medisinsk forskning med LSD, elektroder og radioaktiv stråling på mennesker i Norge i perioden 1945 – 1975

http://www.maarithanssen.k-nettet.com/main/custom.asp?wid=357&customID=18198

«I believe these old men to be members of the old secret Norwegian ‘Stay Behind‘ groups.»

“Jeg tror disse gamle menn er medlemmer av de gamle norske “Stay Behind” grupper”.

http://www.maarithanssen.k-nettet.com/main/custom.asp?wid=357&customID=2643

Maarit Mantila Hanssen

In politics, nothing happens by accident. If it happens, you can bet it was planned that way
”I politikken, så skjer ingenting tilfeldig. Om noe skjer, så kan du være sikker på at det er planlagt sånn”

Franklin Delano Roosevelt.

29/11/06. Audio: Grusomme eksperimenter i ren «Josef Mengele-stil» finansiert av rike personer og industrier, blir utført over hele verden, også her i Norge. Mange nordmenn har blitt offer for de syke forsøkene. Gina Rydland forteller:

http://www.uprootmedia.org:3870/sak1.ogg.m3u

Gina Rydland har forsket mye på dette og annet; http://www.uprootmedia.org/

Hun sier:

“Victims face a huge global apparatus that systematically conduct illegal electromagnetic experiments on humans. Victims are often abandoned by family and friends, the health care system, the justice system, politicians and human rights organizations. Many also face economical ruin, enormous health problems and total isolation as a direct result of illegal electromagnetic experiments.

Many people start to believe that they are helpless and that nothing can be done about these technologies and the people behind it that ruin their lives. It is easy to start on a vicious circle where everything seems dark.

Also people who have not been targeted by electromagnetic weapons, but slowly wake up to see the reality of mind control technologies, can experience a similar feeling of hopelessness. This is exactly what the the perpetrators want you to feel. Do not give into it!”

http://www.uprootmedia.org/solution.html

The individual is defenceless against direct manipulation of the brain because he is deprived of the most intimate mechanisms of biological reactivity “.

Dr. Jose Delgado

«Overlege Carl Wilhelm Sem-Jacobsen, aktiv i USAs romfartsprogram, en ekspert på flysikkerhet og venn av kong Olav. Men under den kalde krigen forsket han også på fysisk kontroll av menneskehjernen.«

(foto/tekst: TV 2 Rikets Tilstand)

“Norwegian documentary aired on TV 2-Norway, 22.11.00 proves that Norway was heavily involved in illegal electronic experiments on humans. Norwegian TV 2´s documentary: «Kappløpet om hjernen». About illegal electronic mind control projects (archived). “

http://www.uprootmedia.org/mindcontrol.html

Rydland: “Through my work as a freelance journalist I have seen some of the devastating effects of illegal experiments done on humans. I decided to start a research project to try and reveal as much as possible about these black projects. What I discovered was a world so far from what we are presented as reality and truth, that it gave me a shock. My whole world was turned upside down and everything I believed in was torn apart. I felt that I had discovered some sort of «parallel universe».

I strongly believe that if we as a people are not able to uncover as much as we can about illegal science projects, surveillance and mind control systems we are heading for a future non of us want.

http://www.uprootmedia.org/mindcontrol.html

29/11/06 Audio: Grusomme eksperimenter i ren «Josef Mengele-stil» finansiert av rike personer og industrier, blir utført over hele verden, også her i Norge. Mange nordmenn har blitt offer for de syke forsøkene.Gina forteller:

http://www.uprootmedia.org:3870/sak1.ogg.m3u

Leo Lyon Zagami, gift og bosatt i Norge etter hva vi forstår, var en 33-grads frimurer i ‘P2-Lodge’ i Italia. Han er i blodslinje med Illuminati «king» Licio Gelli som han skulle ta over etter, men han tok til fornuft og valgte å gå ut av brorskapet. For at han skulle komme ut av det med livet i behold måtte han gå ut i offentligheten og fortelle hva som skjer, sier:

«The Scandinavian illuminati community and the Swedish Rite of Freemasonry practiced in Scandinavia are also very influential in the United States and they considered an example to follow by the illuminati scum bags that want complete control over their citizens…over the sheep. The Scandinavian are a living experiment of the illuminati since the time of the Nazi occupation and soon the Americans will feel the same sense of oppression from the State but the only difference is a willing participant of the game because the people over here are already under the full control of the Nazi-Fascist State.

The burning of the Churches was the biggest signal the Jesuits and the Vatican ever gave to the world of the true believers , after that the Satanic millennium could take off even more then after the ‘Rising Forth’ ritual of Anton LaVey to terminate the Hippie movement (created also by the Vatican illuminati and their so called communist agents..).«

http://illuminati-news.com/2006/1213a.htm

”Jeg, Leo Lyon Zagami og familie, angriper åpent OTO Illuminati over hele verden som Djevelen, og Vatikanets Jesuitter’s som SATAN. Jeg personlig ble arrestert og torturert i Norge tre ganger på grunn av disse ORDO TEMPLI ORIENTIS ILLUMINATI satanister som arbeider for de vi oftest mistenker stå bak slikt, som beskyldte meg for å være gal, for etterpå å fengsle og torturere meg med støtte av den norske militære etteretningstjeneste og det korrupte norske politiet.”

http://www.illuminaticonfessions.webfriend.it/newarticles_1_10.htm

Gina Rydland (www.uprootmedia.org):

“Victims face a huge global apparatus that systematically conduct illegal electromagnetic experiments on humans. Victims are often abandoned by family and friends, the health care system, the justice system, politicians and human rights organizations. Many also face economical ruin, enormous health problems and total isolation as a direct result of illegal electromagnetic experiments.

Many people start to believe that they are helpless and that nothing can be done about these technologies and the people behind it that ruin their lives. It is easy to start on a vicious circle where everything seems dark.

Also people who have not been targeted by electromagnetic weapons, but slowly wake up to see the reality of mind control technologies, can experience a similar feeling of hopelessness. This is exactly what the the perpetrators want you to feel. Do not give into it! “

http://www.uprootmedia.org/solution.html

Other victims have been hit so hard and their brain destroyed and changed so much that they will no longer be able to distinguish fact from fiction. Others again truly believe that they suffer from some genuine mental disease. The symptoms of mind control abuse is often the same as the symptoms of a real mental disorder.

The majority of the public does not know, understand or believe it to be true that such experiments are going on right under their very noses. So when the victims try to talk, try to reach out for help they are laughed at, ridiculed and looked upon like they were raving mad. This further isolates the victims, just as the perpetrators want. People who experience this kind of horrific abuse are in a mental and physical prison where all the doors for a way out seems to be closed, or non existent. How can they escape when the perpetrators have direct and full access to their brain and body?

How can they defend themselves against something they can not see or prove to others? The whole world is used as an invisible laboratory by the people who fund and run these illegal science projects. So if a victim tries to escape the country for example, it does not matter, because the system is global and they will still follow and know where the victim is. Do you see what potential such a mind control and surveillance system has in the eyes of the people funding these projects?”

http://www.uprootmedia.org/articleone.html

Maarit Mantila Hanssen:

“Project MK-ULTRA is one of CIA’s top secret stress-research-projects from 1947. The project is also still working overseas with new ideas and new titles. CIA’s stress-research is pure torture for the victims. They and sometimes his/her family are manipulated with electromagnetic and acoustic remote weapons and psycho-social methods via so-called “ welfare-society- arrangements”. Further more, their reactions are being recorded and analysed. The psychiatric health care is standing ready to meet the victims, presenting them with hypocritical diagnosis from DSM-IV-TR ( Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders of American Psychiatric Association, APA ). The victims are then introduced to the drugs he/she must take the rest of his/her life. He/she is now reduced to a “useless eater“ and is freely exposed to the military-medical-industrial-complex which takes “the final solutions“, the decision to end the victim’s miserable life.

They can be victims of the mental slavery issued by the CIAs trauma based mind control systems and “black psychiatry“ through HAARP ( High Frequency Active Auroral Research Program ) – technology or as in Alaska and in Northern Norway via psychic manipulation RNM (Remote Neural Monitoring). This technology can monitor one persons movements and his/her thoughts.”

http://www.maarithanssen.k-nettet.com

Researcher(s):

Gina Rydland

– is a health care worker, web master/designer, and a freelance journalist.

http://www.uprootmedia.org

Maarit Mantila Hanssen

– sykepleier, Mind Control- og UFO forsker.

http://www.maarithanssen.k-nettet.com

Leo Lyon Zagami

– Han var en 33-grads frimurer i ‘P2-Lodge’ i Italia. Han er i blodslinje med Illuminati «king» Licio Gelli som han skulle ta over etter, men han tok til fornuft og valgte å gå ut av brorskapet. For at han skal skulle komme ut av det med livet i behold måtte han gå ut i offentligheten og fortelle hva som skjer.

http://www.illuminaticonfessions.webfriend.it/newarticles_1_10.htm

Her kan du høre/laste ned intervju med Leo Lyon Zagami:

Del 1 – Red Ice Creations Radio (svensk nettradio),

Del 2 – vaken.se

1. http://www.redicecreations.com/radio/2006/12dec/RICR-061217.html

2. http://vaken.se/Filer/RICR-061217-lzagami-SUB.mp3

Regjeringer har mange vertøyer for å sette borgere de ikke liker stemmen til i en traumatisk mind control situasjon, kunnskap fra MK Ultra prosjjektet til CIA (OSS/Mossad), oftest urettmessig politi forfølgelse, domstolen, barnevern og psykiatrien brukt til formålet :

Deprogramming Modalities for Trauma Mind Control Survivors
https://deprogramwiki.com/deprogramming/deprogramming-modalities-for-trauma-mind-control-survivors/

“Trauma-based mind control programming can be defined as systematic torture that blocks the victim’s capacity for conscious processing (through pain, terror, drugs, illusion, sensory deprivation, sensory over-stimulation, oxygen deprivation, cold, heat, spinning, brain stimulation, and often, near-death), and then employs suggestion and/or classical and operant conditioning (consistent with well-established behavioral modification principles) to implant thoughts, directives, and perceptions in the unconscious mind, often in newly-formed trauma-induced dissociated identities, that force the victim to do, feel, think, or perceive things for the purposes of the programmer. The objective is for the victim to follow directives with no conscious awareness, including execution of acts in clear violation of the victim’s moral principles, spiritual convictions, and volition. Installation of mind control programming relies on the victim’s capacity to dissociate, which permits the creation of new walled-off personalities to “hold” and “hide” programming. — Quoted from Ellen P. Lacter, Ph.D., The Relationship Between Mind Control Programming and Ritual Abuse.

https://breakthemkchain.org/torture-based-mind-control-programming-101/

Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)
Spread the love - Sharing is caring
2   
  
  
    
2
Shares