Okkulte magiske sexritualer som norsk kollektiv praksis

UnleashingCover666
‘Krigsenergien’ som vil bringe Kaos, og efterfølgende Orden utav Kaoset, røde Edom ånden.. som IKKE er til kristnes fordel, for det er IKKE Kristus sin Verdensorden, den er ikke av Guds vilje, men okkulte satanistiske mennneskers Nye Verdensorden; Anti-Krist bevegelsens vilje.

Manmade okkulte mysteriereligioner med sikte på å de-stabilisere Abrahams Barns land, avskaffe deres religion Kristendommen; Saxerne (I)Saacs Sons Europa og deres Nye JerUSAlem, det endelige holocaust av De Ti Tapte Stammer av Israel (de får dem helst til å drepe hverandre, siden de har glemt hvem de er).

I bakgrunnen ser vi Norges bidrag til opprettelsen av FN, i FN's Sikkerhetsråd; Fugl Fønix som reiser seg av asken; Orden Utav Kaos. Satanistisk 'Orden'
I bakgrunnen ser vi Norges bidrag til opprettelsen av FN, i FN’s Sikkerhetsråd; Fugl Fønix som reiser seg av asken; Orden Utav Kaos. Satanistisk ‘Orden’

Jeg lærte noe viktig her en dag, tro det eller ei…. at mange kommer til å tro at ‘The Serpents’ innkomst og frigjøring kollektivt, vil de tro det er Jesus som kommer… selv blant ‘kristne’ (i hermetegn fordi de ikke er åndsdøpt, har ikke fått Den Hellige Ånde, kun lipservice ‘kristne’), at det nærmest er slik at Lucifer og Jesus er synonymer og samme åndsmakt og kraft for dem (det er forførelsen). For selv ‘kristne’ partier og personer er i overmål forført til denne praksis og promoterer den i politikken, samtidig som ‘kristne’ medier er overivrig å promotere John Færseth sin religion; Luciferismen, og det faktum at han går rundt med en T-skjorte med «Leviathan rise» på.

Grunnen til at de blodrøde kommunistene, feminismen og kvinnesaken (symbolsk sett ‘Eva’) har slik stor forkjærlighet for ‘fri sex’ i alle hull, inkludert homoseksuell aktivitet, masturbasjonsundervisning i barneskolen, er at dette vil frigjøre den luciferiske energi i menneskene, og det vil kollektivt lede til det ragnarokk vi ser er på trappene (endetiden for sivilisasjonen etter Bibelsk mønster og etter Guds vilje), fordi menneskene har fått aktivert en energi de ikke vet hvordan de skal kontrollere lenger, så den overtar dem.. helt som Ypperstepresten for norsk OTO-yppersteprest, forfatter, frilansjournalist og medieviter (norske mediers yndling, så vet vi hvilken åndsmakt de er henfallen til som felles inspirasjon og ENHET med) John Færseths OTO, Hr. Alistair Crowley som kalte seg The Beast 666′, sier det:

«Hvis denne hemmelighet [om seksuell magi], som er en vitenskapelig hemmelighet, var perfekt forstått, som det ikke er av meg etter mer enn tolv års nesten konstant studie og eksperimenter, vil det være noe som den menneskelige fantasi kan tenke seg at ikke kunne realiseres i praksis «
«If this secret [of sexual magic], which is a scientific secret, were perfectly understood, as it is not by me after more than twelve years’ almost constant study and experiment, there would be nothing which the human imagination can conceive that could not be realized in practice».

-Aleister Crowley(Crowley, The Confessions of Aleister Crowley: An Autohagiography, ed. John Symonds (New York: Hill and Wang, 1969), 767. )

«Hva som er spesielt for moderne samfunn er ikke at de henviste sex til en skygge eksistens, men at de viet seg til å snakke om det ad infinitum, samtidig som de utnyttet det som en hemmelighet».
«What is peculiar to modern societies is not that they consigned sex to a shadow existence, but that they dedicated themselves to speaking of it ad infinitum, while exploiting it as the secret»
.
– Michel Foucault (Foucault, The History of Sexuality, volume I: An Introduction (New York: Vintage, 1978), 35. )

Det kalles også Indisk Tantra.

«Baphomet lore ble behandlet av Theodor Reuss for å være avgjørende for OTO. Jeg tror at, i hovedsak, at å forene motsetninger innenfor dette bildet; over og under, voksing og avtagende Måne symboler, og de ​​kvinnelige bryster kombinert med de mannlige generative organer, at dette symbolet representerer alle hemmelighetene i den vestlige esoteriske tradisjon, nærmere bestemt: hellig seksualitet.»

Baphomet lore was considered by Theodor Reuss to be crucial to the O.T.O. I think that, principally, in the uniting of opposites within this image; above and below, waxing and waning Moon symbols, and the female breasts combined with the male generative organs, that this symbol represents all the secrets of the western esoteric tradition, specifically: sacred sexuality.
[ ]
«I min konstante søken etter alle ting Crowley, hadde jeg kommet over en bok som heter The Cosmic Trigger av Robert Anton Wilson. Wilson åpenbart for meg nøkkelen til Aleister Crowleys Magi. Hemmeligheten var – sex! Crowley hadde kombinert yoga puste-og konsentrasjonsteknikker med samleiet. Jeg hadde hørt om Tantra, den indiske Venstr-hånds veien. I religiøse ritualer ville hannen ta i seg identiteten til den hinduistiske guden Shiva, og den kvinnelige ville spille rollen som den hinduistiske gudinnen Shakti. I sex-akten ville de kombinere dualiteten av mannlig / kvinnelig, mørk / lys, positive / negative representert ved deres samleie og oppnå transe av Enhet hvor alle motsetninger er smidd inn en enhet: Enheten til Kosmos. Dette ritualet vekker brann-Slangen eller Kundalini som antas å ligge sovende i bunnen av ryggraden. Kundalini er den opprinnelige kraften som ligger bak alle fenomener. Dette er hva Crowley gjorde, men i stedet for å sette den i en østlig mystisk sammenheng bragte han det til vesten for å bruke det til å gjøre oss samstemt med våre Guds-former, samt Gudene fra oldtidens Egypt.»

«In my constant search for all things Crowley, I had come upon a book called The Cosmic Trigger by Robert Anton Wilson. Wilson revealed to me the key to Aleister Crowley’s Magick. The secret was – sex!! Crowley had combined yoga breathing and concentration techniques with the sex act. I had heard about Tantra, the Indian Left-hand path. In religious rituals the male would take on the identity of the Hindu God Shiva, and the female would play the role of the Hindu Goddess Shakti. In the act of sex they would combine the duality of male/female, dark/light, positive/negative represented by their coitus and achieve the trance of Oneness where all opposites are melded into a unity: the unity of the Cosmos. This ritual awakens the fire-snake or the Kundalini that is believed to lie dormant at the base of the spine. The Kundalini is the primordial power that lies behind all phenomena. This is what Crowley was doing, but instead of putting it in an Eastern mystical context he was bringing it to the west and utilizing our God-forms as well as the God’s from Ancient Egypt.»
[ ]
«Sex er grunnlaget for alle ting. Forening av motsetninger er verdens hemmelighet:.. Gud og Dyret, Lingam og Yoni, Godt og Ondt, Skapelse og Destruksjon».
«Sex is the basis of all things. The uniting of opposites is the secret of the world: God and Beast, Lingam and Yoni, Good and Evil, Creation and Destruction.»

http://www.bibliotecapleyades.net/cienciareal/cienciareal16.htm

Mennesket skal altså bli godt ved å oppta det onde i seg… vel, vel….

Baphomet. Legg merke til The Serpent fra underlivet, ligger tradisjonelt oppkveilet som en Slange ved bunnen av ryggmargen
Baphomet. Legg merke til The Serpent – Slangen – i underlivet. Ligger tradisjonelt oppkveilet som en Slange ved bunnen av ryggmargen, før den vekkes til aktivitet ved sexual ritualmagi; Illuminerer adeptene, påstås det.

Disse folkene mener at Jesus bedrev seksuell okkult praksis med Maria Magdalena, og at godt og ondt skal forenes. Det er en forførelse fra Satan selvfølgelig, for det onde kan aldri leve i harmonisk samkvem med det gode, like lite som natt og dag kan forenes, like så lite som at hele vår dualisme i verden kan oppheves, like så fåfengt som at mann kan bli kvinne og vice versa (men de prøver via transhumanismen og ‘vitenskapen’), like så lite kan det gjøre noe med at hemmeligheten med hele verden, er at menneskene bør helst velge det gode fremfor det onde, og alkymiens hemmelighet er hvordan gjøre jern til gull, ikke gull til stål (enhet/’Union’ mellom gull og jern), for det vil KUN ødelegge gullet, mens det foredler jernet selvfølgelig. Det vil si det rene må ofres til fordel for det urene, for de onde, så må de gode ofres…. DERI ligger Jesus sin esoteriske hemmelighet, at han ofret seg en gang for alle, ingen blodofringer mer nødvendig i den primitive kultur han vokste opp i, arven etter Egypt og Babylon, og som fremdeles er dominerende i vår kultur selv i dag altså.

Karmisk felle, feller dem

Når okkultistene i den primitive okkulte jødedommen, åndsarven fra Babylon, drap ham, så fikk Jesus en åndelig makt over dem, selv i dag, rent eterisk og åndelig, for han var uten synd, han hadde aldri gjort dem noe, og er det en eneste ting satanister som John Færseth og Alistair Crowley lærer som det første de gjør, så er det at alle har fri vilje, til å gjøre sine valg.. Den eteriske makt og kraft kaller vi i kristendommen Kristus, den åndelige ‘kropp’ til Jesus i inkarnasjon. Denne frie vilje er en åndelig lov det har store konsekvenser å krenke, med til følge at når de gjør det, så vil den personen de initierer til de evige jaktmarker uten at den personen har karmisk gjeld til dem, så har den tvangsdeporterte (myrdede) personen makt over dem for resten av deres ‘livssyklus’ (tenkes utover det fysiske livet), og skal herske over dem.. Fra gammelt av sies det folkelig at «en kommer tilbake og spøker for dem«.

Rent esoterisk er dette altså hemmeligheten, åndelig sett, at kan en narre dem til å sette seg i karmisk (Jesus kalte det «En høster som en sår«) gjeld til en, så har en grepet på dem. OTO’er John Færseth og ‘mosaiske’ Ervin Kohn (KhazarAskeNazi) fra Det Mosaiske Trossamfunn lyver om meg i alle fora, en ondsinnethet gode mennesker knapt kan forstå uten å oppleve det, men det vil gå utover dem selv mer enn meg, for jeg er uskyldig i anklagene og dommen til dem og deres peers.

Jeg hadde og har aldri gjort noen av dem noe ondt, da spesielt Færseth legger meg for hat og han setter i gang å krenke min frie vilje i alle landets medier, fordi jeg gjør meg andre valg i kraft av min frie vilje, enn han seg gjør seg, nemlig å velge meg Gud/Jesus mer enn Lucifer/Satan. I begge religioner er den frie vilje hellig, og John Færseth burde vite det, med sin utdannelse fra Crowleys OTO. Det hetes at «den som ler sist ler best«, det er et godt ordtak.

Det primitive og ondsinnede skal forgå, det rene og uskyldige, offerlammene til satanistene, skal bestå til evig tid, fordi de er av en Ånd som er uforgjengelig, den er evig.

Kollektivt luciferisk ritual

– i full offentlighet, ofte er ritualene beskyttet ved lov å har ‘rett’ til, ‘Menneskerettigheter’ (FN), kalles det vel på satanistspråket.

“Det gikk umiddelbart opp for meg,» skrev Crowley. «Hele symbolikken ikke bare til Frimureriet, men for mange andre tradisjoner, flammet opp for min åndelige visjon»
«It instantly flashed upon me,”
wrote Crowley. “The entire symbolism not only of Freemasonry but of many other traditions, blazed upon my spiritual vision.”  – Alistair Crowley.

Promotering av homoseksualitet og lesbiske sexualpraksiser og sexualundervisning i barneskolen, og faktisk også i barnehagen, er ikke annet enn å innføre denne forløsning av de luciferiske impulser i menneskene personlig, og dermed kollektivt i form av sosialismens marxistiske satanistiske religions dogmer om ‘likhet’, ‘enhet’, selv ‘konservative’ (var) Høyre er etter hvert havnet på samme linje, det er forløsningen av ‘The Beast‘, som Crowley sier (sitat tittelbildet); For de med ‘Dyrets Merke’ vil det være kjærkomment, mens for kristne vil dette ikke være anbefalt, fordi budet fra Kristus er at «La Din Vilje Skje, i Himmelen som på Jorden«, IKKE Crowleys Thelemas Lov; «Gjør Som Du Vil Er Hele Loven». Den plutonske trosbekjennelse; Din Vilje Skje Gud, ikke Min.

Sex i skolen
http://konservativ.no/2009/10/sex-i-skolen/

En skal ikke som kristen gjøre sin egen vilje, men Guds Vilje, som er nedfelt i Bibelen. Det er satanistene og de som er under luciferisk forbannelse og demoninnflytelse, som alltid vil ha sin egen vilje gjennomført, uten å tenke på kollektivet og Guds, Skaperens vilje, med verden og samfunnet, med sin Skapelse.

Homoeventyr, homoseksuell praksis promoteres for barnehagene
«Per-Kristian Foss, som selv er homofil, liker ikke undertonen i Hornes spørsmål om homoeventyr.»
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/solberg-regjeringen/mener-horne-uttalelser-gir-et-meget-daarlig-inntrykk/a/10152437/

Homoseksuell praksis er faktisk det som mest og best forløser de luciferiske energier i menneskene… Det stimulerer de laveste impulser i mennesket, i det blodrøde rotchakra, det som binder en til det verdslige, til jorden (666 – det fysiske materiske/materielle univers, karnalsk).

Sexualundervisning i barnehagen
«Jeg så på NRK (eller tv2) at man ønsket å gi sexualundervisning i barnehagen. Så var det innslag fra en barnehage som allerede hadde begynt. Hun som underviste 3-åringene sa at når pappa tissen var glad ble den stor og stiv?»
http://forum.kvinneguiden.no/index.php?showtopic=731848

Sex og narkotika; Lucifers Barn

Samtidig som vi ser at frisleppet av narkotika blir snart en realitet for ungdommen, til å ytterligere frigjøre Lucifer fra sin indre sovende dormende tilstand.. jfr. Wilson, Robert Anton (1988) Sex, Drugs and Magick: a journey beyond limits; revised ed. (First ed. entitled Sex and Drugs: Chicago: Playboy Press, 1973).

‘Sex og narkotika’, sier Robert Anton Wilson. – Grunnen til at norske ‘forsvaret’ er i Afghanistan for å beskytte opium produksjonen der, for å ‘forløse’ ungdommen. Forløse dem til evig pine og bevissthetens mørke, underlagt og under kontroll av de dyriske impulsers makt, som styrer dem og deres valg ubevisst, og slaver av sine kjøds begjær, kanskje; ‘Dyrets Merke’.

“[Reuss] forklarte Crowley teorien bak Alkemi skolene at de bruker seksuelle væsker og Livets Eliksir. Han la vekt på Baphomet tradisjone til Knight Templarene og sporet sin påståtte overlevelse gjennom det Hermetiske Brorskap av Lyset [et nittende århundre esoterisk samfunn]. Han viste forbindelsen med de Tantra som følger venstre veien [utnytte rituellt samleie som et middel til åndelig forening med guddommen], og de ​​Hathayogins som praktiserte seksuelle mudras [hellige posisjoner].

[Reuss] explained to Crowley the theory behind that school of Alchemy which uses sexual fluids and the Elixir of Life. He enlarged upon the Baphomet tradition of the Knights Templar and traced its alleged survival through the Hermetic Brotherhood of Light [a nineteenth century esoteric society]. He then showed the connection with those Tantrics who follow the left hand path [utilizing ritual sexual intercourse as a means of spiritual union with the godhead], and the Hathayogins who practiced sexual mudras [sacred postures].”

http://www.bibliotecapleyades.net/cienciareal/cienciareal16.htm

Ser for meg i ånden medieviter, forfatter og freelancejournalist og OTO-yppersteprest John Færseth i en av disse ‘hellige posisjoner’.. , huff, nei – jeg tror ikke jeg vil ønske å se det for meg i ånden 🙂

Dette er den ‘frigjøring’ av The Four Horsemens of the Apocalypse med videre som Johannes taler om i sin Åpenbaring som skal frigjøres, så alt blir helt grenseløst i verden…. Endetiden. Folk tror de blir fri, men den eneste frihet som ‘The Serpent’ – Slangen- lovte Eva i Edens Hage er frihet til destruksjon, usømmelighet, all slags umoral og ekle helt tøylesløse folk fullstendig uten kontroll (selvkontroll) over sitt følelsesliv og sine seksualenergier som siviliserte mennesker nok ikke vil like å ha så mye med å gjøre. Bibelen kaller disse som de med ‘Dyrets Merke’, de er impulsbasert mer enn bevissthetsbasert, mer enn bevisst selvkontroll lider de under ubevisst tøylesløshet; ‘Alt Går’.

Det var samme ‘The Serpent’ – Slangen- som lokket Eva til å tro på dens løgner at ‘de skulle bli fri’ – den slags frihet som vi skal se, vil ikke være ønsket av mange etter hvert, fordi det blir frihet til lovløshet, usigelige myrderier, krigsåndens triumf, for en tid, og kanskje to tider.. At de forføres med kunnskapen om i de hemmelige selskapene og losjene at de ‘frigjørende’ energier som ligger dormant i menneskene skal på noen måte ‘frigjøre dem’. Det er en energi og seksualitet totalt på avveie, pervers og usivilisert, helt uten sømmelighet og moralske egne valg, hvor denne kraft har overtatt dem, mer enn de noensinne vil kunne klare å overta kontrollen over seg selv igjen. Utrolig primitiv.

Når de er (over)tatt/besatt av denne energi, så vil for eksempel masturbasjon eller sex i det hele tatt kunne bli en slags hellig besettelse for dem, de klarer ikke, har rett og slett ikke selvkontroll til å stoppe, de blir besatt av ‘nytelsen’, og ei heller istand til å transformere energien til mer matnyttige ting (Erik Homburger Erikson; Sublimering). Åndelig disipliner fordrer avhold, satanismen mest mulig fysiske allehånde tilfredstillelser.

Spesielt den homoseksuelle analseksuelle praksis vil bevirke denne luciferiske ‘forløsning’.

«Marerittet i kristendommenms verden forsvant ved daggry … [de] avskyelige sexual mysterier ble forvandlet til glede og skjønnhet. Besettelse av synden falt fra skuldrene mine ned i havet av glemsel».

«The nightmare world of Christianity vanished at the dawn…[T]he detestable mysteries of sex were transformed into joy and beauty. The obsession of sin fell from my shoulders into the sea of oblivion.»

-The Confessions of Aleister Crowley (Crowley, Confessions, 75)

bohemian_grove-presidents-bush-clinton

Slike okkulte sexritualer er praktisert i de hemmelige selskap som altså OTO, Skulls & Bones (som begge Bushene er medlem av), enkelte grener av Frimureriet, etc, og de er ment å påkalle den åndskraft; Lucifer, som esoterisk ligger kveilet opp som en slange i bunnen av ryggmargen; The Serpent.

Beatiful Mind (of Barbara Crowley)

«Hvorfor skal vi høre om likposer og død? Det er ikke relevant. Så hvorfor skal jeg kaste bort mitt vakre sinn på noe sånt? »
«Why should we hear about body bags and deaths? It’s not relevant. So why should I waste my beautiful mind on something like that?»
Former First Lady Barbara Bush, of the war in Iraq.

Jr. på vei til Talmud klasse.
Jr. på vei til Talmud klasse, Babylonske Talmud

Fordi hennes mann og sønner sender dem dit, til Irak? På sine satanistiske menneskeofringsritualer. Så ligger de altså nærmest voksne menn som som hennes mann og sønner som utgjør verdens lederskap, i sin tomb på Yale Universitetet (Skull & Bones base) og masturberer ilag og forteller om sine hemmelige fantasier. Akkja. Det hevdes forøvrig at Barbara Bush er Alistair Crowleys datter, så eplet faller vel sjeldent langt fra stammen.

antony-sutton_americas_secret_establishment_an_introduction_to_th_order_of_skull-n-bones

Kollektiv rituell sexmagi (okkultisme)

Det foregår faktisk idag et rituell okkult sexualrituale kollektivt i full offentlighet (skjult i det åpne) på linje med de som praktiseres i hemmelige losjer etter Alistair Crowley – The Beast 666

Det var ikke noe lurt å frigjøre denne energien så lenge der ikke er åndelig bevissthet til å kontrollere den….

220px-Erik_EriksonPsykiateren Erik Homburger Erikson kalte å holde denne energien under kontroll og transformere dem til noe mer positivt som ‘sublimering’ i sin bok ‘Barndommen og Samfunnet‘ (1968).. å sublimere den vil si å transformere energien til noe mer samfunnsgagnlig enn å parre seg som kaniner i alle hul, eller noe mer enn å «Gjør som du vil er hele Loven‘, som Alistair Crowley som kalte seg The Beast 666, sa det (Thelemas Lov)…

Vi finner denne ‘The Serpent’ igjen på Moses sin stav, og faktisk også i FN’s avdeling WHO sin logo (riktig; der hvor Gro Harlem Brundtland var Yppersteprestinne, som utløser kvinnesakens ‘fri sex’ bevegelse i Norge, hvilket senere har vært en gradvis usømmelighet og fornedrelser som har fulgt i dets kjølevann) …. Helena Blavatsky som var en okkult russisk yppersteprestinne, en av FN’s ideologiske Yppersteprestinner, var en stor tilhenger av å frigjøre ‘kundalini’ som hun kalte det, altså The Serpent… Hun var også grunnlegger av teosofien, en østlig mysteriereligion.

who_un
The Serpent. Madame Blavatsky hadde stor innflytelse på FN, jfr. meditasjonsrommet… men de har IKKE gudstjenester…

Dette er også grunnen til at de tidligere kristne var store tilhengere av å kontrollere denne energien, slik at den heller kunne bli transformert til gode ting, fremfor ‘gjør som du vil er hele loven’ mens det kristne credo tvert imot går på «La Din vilje Skje i Himmelen som på Jorden».

Okkult mysteriereligion

Okkultist yppersteprestinnen Helena Blavatsky er faktisk en av ideologene for alt som skjer i FN’s regi i dag, og Den Nye Verdensorden til khazarene og FN.. OG den nye verdensreligionen til Paven, som en etter at blodet har flytt en stund i WW3 og folk vil ta til seg det ‘Luciferiske lys’ som messias som Albert Pike sier det…. paganismen… mysteriereligionen med røtter fra Egypt og Babylon.

Den nye foreningen [til Blavatsky] hadde et tredelt formål:

  1. å danne en kjerne av menneskehetens allmenne brorskap uten hensyn til rase, tro, kjønn, eller hudfarge.
  2. å oppmuntre sammenliknende studier i religion, filosofi og vitenskap.
  3. å studere uforklarte naturlover og menneskets skjulte krefter.

http://no.wikipedia.org/wiki/Helena_Petrovna_Blavatsky

«And no marvel; for Satan himself is transformed into an angel of light«. – (2 Korinterne 11:14).

Den babylonske horen taler, fra jødedom light religionen….. inspirert fra babylonske Talmud, katolisismen, gjør sin del for å utbre den Babylonske mysteriereligion om (luciferisk) ‘enhet’ og ‘fred’ (etter at de har drept alle som ikke vil være like løgnaktige, falske og satanistiske som dem selv).

horen
http://www.independent.co.uk/news/world/europe/pope-francis-assures-atheists-you-dont-have-to-believe-in-god-to-go-to-heaven-8810062.html

Albert Pike, så på Gud som motstanderen til Lucifer, fordi Guds lover, påbud og forbud av Profetene i Bibelen, var plagsomt for satanistene som har behov for å leve etter Crowley 666 «Gjør som du vil er hele loven«..;

«Thus, the doctrine of Satanism is a heresy; and the true and pure philosophical religion is the belief in Lucifer, the equal of Adonay; but Lucifer, God of Light and God of Good, is struggling for humanity against Adonay, the God of Darkness and Evil.vii»

http://amazingdiscoveries.org/S-deception-Freemason_Lucifer_Albert_Pike

Men det blir mye mer bissart enn dette hva de tillater seg… det får vi komme tilbake siden en gang.

9/11 as Mass Rituals (Utøya, blodofringer til Baphomet, Molok, Baal)
«S.K. Bain, er forfatter av The Most Dangerous Book in The World». Bain tar for gitt at 9/11, JFK drapet, og lignende arrangementer er mega-ritualer av menneskeofring».
S.K. Bain, is the author of The Most Dangerous Book in the World.  Bain posits that 9/11, the JFK assassination, and similar events are mega-rituals of human sacrifice.
http://truthjihadradio.blogspot.no/2012/11/the-most-dangerous-radio-show-in-world.html

585BC Kong Solomon’s rule of law:

«Før Molok kan intervenere vil det være påkrevd med menneskelige blodsofring»

«Before Molech can intervene there has to be human sacrifice…»

De prøver febrilsk og bygge sitt Babels Tårn inn i himmelen, og true Guds makt – FORENE menneskeheten i satanismen/luciferismen (Forente Nasjoner (FN) > Nye Verdensorden > EN Nasjon > EN Verden), men Johannes Åpenbaring Kap. 17-18 beskriver hvordan Babylon Mysteriereligion skal få sin endelikt, og nasjonene til Abrahams Barn (I)SaacsSons (sakserne og kelterne), som er lovt, skal bli re-etablert etter at satanistene og de som støtter dem med sitt stilltiende samtykke har fått sin åndelige straff.

«I am the punishment of God…If you had not committed great sins, God would not have sent a punishment like me upon you«. – Genghis Khan (når han nedla og underla seg Khazaria før, og hvor dereter khazarene/askeNaziene flyktet til Øst Europa; Jiddish ble skapt, for det er langt ifra hebraisk).

Dyrets tall er 666 ifølge Åpenbaringen 13:18, det er tallet for det verdslige, for det karnalske. Andre steder i dette kapitlet er det uttalt at ingen mann vil være i stand til å kjøpe eller selge uten et merke på høyre hånd eller panne med dyrets tall. På ‘pannen’ menes at de tenker og har ‘Dyrets’ mentalitet. ‘På hånden’ menes at de gjør ‘Dyrets’ vilje via den demoniske inspirasjon de har felles, det er den åndelige konspirasjonen.

«The wise see danger ahead and avoid it, but fools keep going and get into trouble«. – Proverbs 22:3

«A noise shall come even to the ends of the earth; for the LORD hath a controversy with the nations, he will plead with all flesh; he will give them that are wicked to the sword, saith the LORD.» –  Jeremiah 25:21

Konspiranoia

Det er igrunn veldig forståelig at John Færseth er så bekymret for at folk flest skal begynne å få øynene opp for verdens eldste og største konspirasjon mot Gud og medmennesker, og gjør alt han kan for at det ikke skal skje, og i det hele tatt skremme folk med intimidering fra å tenke slike tanker . Tenke tankene bør de virkelig bare fortsette å gjøre….

Intimidering her fra en av Ervin Kohns ansatte, ‘ikke få kjøpe eller selge‘ (Johannes Åpenbaring 13:17). Uten jobb, ingen penger til å ‘kjøpe eller selge’ uten offeret deres tar disses ‘Dyrets Merke’ aka gjør som de sier og vil. Slik tvinger de sine tildels perverse viljer på alle andre, krenker andre sin frie vilje til frie valg… spesielt valget om å velge det gode fremfor det onde.

De luciferiske krefter, satanistene, har i sannhet fått kontroll med våre samfunn, og verden….
men Bibelen sier de får en tid, kanskje to tider, så er det lights out for dem.
Kom Jesus, rydd dem av banen.

Jesus kommer 'i skyene' sammen med alle de som disse krefter har drept...
Jesus kommer ‘i skyene’ sammen med alle de som disse krefter har drept…, når målet for deres synder og ondskap er fullt.

Som det var profetert 2000 år siden, Johannes Åpenbaring 6:7-11 (de blir sluppet løs, The Beast Unleashed, som straff for en fallen, blind, døv og likgyldig menneskehet):

«7 Da Lammet brøt det fjerde seglet, hørte jeg den fjerde skapningen rope: «Kom!» 8 Og jeg så, og se! – en gulblek hest. Rytterens navn var Døden, og dødsriket fulgte med ham. De fikk makt over fjerdedelen av jorden, så de kunne drepe med sverd, hungersnød og pest og ved jordens ville dyr.
9 Da Lammet brøt det femte seglet, så jeg under alteret sjelene til dem som var blitt slaktet for Guds ords skyld og for sitt vitnesbyrd. 10 De ropte med høy røst: «Herre, du hellige og troverdige, hvor lenge vil du vente før du holder dom og lar straffen for vårt blod komme over dem som bor på jorden?» 11 Da fikk hver av dem en hvit kappe, og det ble sagt dem at de skulle holde seg i ro ennå en liten stund, til tallet på de medtjenere og søsken som skulle bli drept som dem, var fullt».

Gud Er Ikke Død

Er Gud død? Ikke i akademia. Som en som underviser i filosofi ved Wycliffe Hall, University of Oxford, er Vince Vitale godt plassert til å vite hva toppene i akademia sier om Gud. Vince viser hvordan innen filosofi og sosiologi, der er Gud høyst levende. Hvis du tror intellektuelle innvendinger undergraver troen på Gud, antyder Vince at du kan være uvitende om argumentene på høyeste nivå.

Gud våker fremdeles over verden; «Ikke en spurv faller til jorden«.. etc. Enhver skrives fremdeles i ‘Livets Bok’.

Relevant

Fra pattedyr til menneske
http://www.riksavisen.no/?p=9691

Homofili: Kåtskap eller kjærlighet?
http://www.riksavisen.no/?p=2982

Verdens eldste konspirasjon – den usynlige general
http://www.riksavisen.no/?p=12996

22/7 – Mossad/CIA/MI6 angriper Norge
http://www.riksavisen.no/?p=10309

Mossad bak Utøya-terrorismen?
http://www.riksavisen.no/?p=10028

Er Gud mektigere enn Satan?
http://www.riksavisen.no/?p=12736

Epilog

Veldig bra…. KUN en av Israels Ti Tapte Stammer (anglo saxer, betyr Isaacs Sønner) kan skrive og fremføre noe slikt av slik kvalitet, hvor vi ellers er oversvømmet av luciferisk møkkamusikk fra de med ‘Dyrets Merke’ 🙂

Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)
Spread the love - Sharing is caring