SV vil bruke barnevernet for å bekjempe terrorisme

SVs partileder Audun Lysbakken vil benytte barnevernet mot høyreekstreme for å forhindre «at terrorister vokser opp iblant oss». Før 22.juli ønsket over halvparten av Norges befolkning å stenge grensene for å stanse ytterligere innvandring. Er det på tide å finne ut hva Lysbakken og hans likesinnede legger i begrepet høyreekstremisme?

«(….)et godt barnevern kan forhindre en terrorist å vokse opp midt iblant oss. Vi må skape et samfunn hvor slike tragedier ikke skjer, og da må vi også jobbe med ideologi og holdninger.» ~ SVs nettside.

Uttalelsen kom fra SVs partileder Audun Lysbakken under en debatt om 22.juli-kommisjonens rapport i arendal 17.august 2012.

«Jeg er revolusjonær i den forstand at jeg mener vi trenger et mer demokratisk samfunn enn kapitalismen. Mitt personlige grunnsyn er at jeg er sosialist og marxist(…)Hvis eiendomsretten står i veien for demokratiet, er det demokratiet som skal gå foran.» ~ Lysbakken til NA24.

Lysbakken ble tidligere i år beskyldt og anmeldt for korrupsjon i forbindelse med utdelingen av midler til SVs ungdomsorganisasjon Sosialistisk Ungdom, en organisasjon som ifølge deres egen nettside er «en revolusjonær sosialistisk og feministisk ungdomsorganisasjon».

“Departementet har fungert som et partikontor for SUs arbeid.» ~ stortingsrepresentant Per-Kristian Foss til Dagbladet 24.02.2012.

Lav oppslutning – mye makt

I en spørreundersøkelse i februar hadde SV kun 3,7% oppslutning hos velgerne. Dette er under den politiske sperregrensen som er lagt til fire prosents oppslutning. Allikevel sitter SV-politikere med full kontroll over Barne-, Likestillings- og Inkluderingsdepartementet, som har det overordnede ansvaret for Barnevernet og Integrerings- og Mangfoldavdelingen.

Det problematiske begrepet «høyreekstrem»

Ifølge Onarki-bloggen var det diktatoren Josef Stalin som oppfant begrepet «høyreekstrem» for å sverte sin argeste motstander Benito Mussolini.

USAs Department of Homeland Security, som ble opprettet etter 11.September 2001, ga i 2009 ut en rapport hvor individer og grupper som ønsker lokalstyre fremfor sentralstyring, og de som er motsetter seg abort og innvandring klassifiseres som høyreeekstreme.

Norske Wikipedia ser ut til å ha blitt skrevet av Lysbakken selv, for der blir all verdens idèretninger og politiske bevegelser som ikke holder seg innenfor sosialdemokratiets normalitetsmal stemplet som høyreekstreme. Nasjonalisme er en av idèretningene som trekkes frem som høyreekstremt. Er da f.eks. vår nasjonalforsamling og nasjonale grunnlov høyreekstrem. Hvilken definisjon forholder Lysbakken seg til? Hva har vi lov til å si, og hva skal vi la stå usagt?

En nasjon full av høyreekstremister?

7.juli 2011 rapporterte avisen Vårt Land at «53,7 prosent av de spurte i en ny undersøkelse vil stenge grensene for innvandrere.» Undersøkelsens resultater ble understøttet av spørreundersøkelser i landets nettaviser, som viste en enda høyere prosentandel enn den Vårt Land rapporterte. Responsen fra Integrerings- og Mangfoldsdirektoratet på undersøkelsen var at «Det er viktig å ta folks oppfatninger på alvor, men det er også viktig å fremheve at all dokumentasjon, forskning og statistikk viser at integreringen går fremover».

Dette relativt ukjente direktoratet forvalter 6,7 milliarder kroner i året, og er underlagt SVs Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartement. Jeg mistenker at Lysbakkens uttalelse 17.august ikke var ment for å bedre ytringskårene i Norge. Lysbakkens kamp for sine idealer vil høyst sannsynlig ikke avta i styrke, selv om landets befolkning sitter hjemme og biter negler. Den Kafka-liknende prosessen mot høyreekstremisme vil fortsette, som stipulert i Stortingsmelding nr.74 hvor det skrives at «De sentrale myndigheter og de politisk ansvarlige må til enhver tid påvirke massemedia som fjernsyn og radio til å drive opplysning og holdningsskapen de virksomhet.»

Sunn «høyreekstremisme»?

Nylig kunne man lese i Dagbladet at en av de mest anerkjente statsviterne i verden, harvardprofessor Robert D. Putnams har gjennomført en stor studie i USA som viser at større etnisk mangfold i lokalsamfunn fører til økt mistillit mellom innbyggerne. I den tidligere omtalte Stortingsmeldingen understrekes det at «valgfriheten i graden av tilknytning til majoritetssamfunnet» skal videreføres, og at morsmålsundervisning er et godt egnet tiltak for å «motvirke assimilering». Kanskje, bare kanskje, er det majoriteten av den norske befolkningen som utviser en sunn form for «høyreekstremisme», mens Lysbakken promoterer en utopi som ser like bra ut på papiret som marxismen, og fungerer like dårlig i virkeligheten som marxismen.

Relevant lesning

Angiversamfunnet – big sister – er her
http://www.riksavisen.no/?p=7318

Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)
Spread the love - Sharing is caring