Åpent brev til Stortinget fra FME

Den 1. jan 2004 ble Folkeaksjonen mot EU-medlemskap (FME) etablert med målsetning å opplyse folket om de rettigheter vi statsborgere har gjennom Norges Grunnlov.

FME retter søkelyset på grunnloven, som nasjonens høyeste rettskilde. Denne mener vi er folkets garanti mot igjen å komme under fremmed herredømme.

Vi beklager at vi med få unntak har blitt utestengt fra media!

Vår påstand er, at den norske Grunnlov ikke åpner for at Norge skal bringes under fremmed herredømme, noe et EU-medlemskap vil innebære. FME mener EU-lovverket tilsidesetter nasjonal lov, noe som strider mot GRUNNLOVEN!

Etter det FME mener å vite dannet Europabevegelsen 7. mai 1969- en egen stortingsgruppe i dølgsmål, som i totusen og fem angivelig skal bestå av ca. hundreogførti medlemmer. Vi har grunn til å tro gruppen er i vekst, men Europabevegelsen vil selv ikke fremlegge medlemslister eller medlemsantall. FME tolker dette som ulovlig, sett i lys av straffelovens § 83 som beskytter GRUNNLOVEN mot folkevalgte tillitsmenn som bøyer seg for fremmed makt, og ved dette forbryter seg mot statens selvstendighet.

Videre mener FME at Europabevegelsens arbeide vil føre til opphør av Norges selvstendighet og suverenitet! Dette er i strid med Grunnlovens § 1, som sier : «Kongeriket Norge er et fritt, selvstendig, udeleligt og uafhændeligt rike.»

14.- 15. november i år arrangerer Europabevegelsen grunnlovskonferanse der motstandere av Norges frihet og selvstendighet og er invitert. Vi merker oss at konferansens arrangører ikke har invitert bevegelsen NEI til EU blant talere eller paneldeltakerne, heller ikke Folkeaksjonen mot EU-medlemskap, jusprofessor og NEI- mann Peter Ørebech eller andre nei- folk er heller ikke invitert!

Vi tillater oss å stille spørsmålet, er Norges grunnlov et hinder for Europabevegelsens arbeid med å bringe Norge under fremmed herredømme? Ble Grunnloven ignorert både i 1972 og i 1994 der folket ble spurt, og svaret ble et klart nei til EU medlemskap!

FME håper Statsminister Jens Stoltenberg, Erna Solberg, Inge Lønning, Jan Petersen, Torbjørn Jagland med flere tenker i gjennom situasjonen de skaper ved å ikke respektere folkets NEI!

Folkeaksjonen mot EU-medlemskap mottar utallige henvendelser fra folk etter besøk på våre nettsider . Det kommer klart til uttrykk, folk er fortvilte og faren for politikerforakt er økende. Frank Aarebrot uttaler i Dagbladet vi kan å få en Demokrati-krise i Norge på grunn av politikernes manglende respekt for Grunnloven og folkets NEI.

Når Sentrale politikere som Jørgen Kosmo, Carl I. Hagen og Ågot Valle skriver i media at Grunnloven er gått ut på dato, forteller det noe om den manglende respekt våre folkevalgte har for den lov de skal forvalte landet etter. Ja, de har sogar avlagt en ed på å følge den samme Grunnlov som de vil avhende.

Grunnlovskonferansen som skal holdes i Bergen den 14 og 15. Nov. mener vi er tilrettelagt av folk som ser Norges Grunnlov som et hinder for at Norge kan bringes under fremmed herredømme. Man vil forsøke å bygge en opinion for å legitimere sine grunnlovsforslag som ligger til behandling på stortinget, mener FME.

Som et eksempel trekker vi frem Tsjekkias inntreden i EU der Tsjekkias president Vaclav Klaus uttalte den 22. april 2004 : » Som alle vet, vil vår stat i løpet av få dager opphøre å eksistere som en selvstendig, suveren enhet.» Hvem av våre stortingspolitikere, avisredaktører, NRK-journalister har fortalt det norske folk at dette vil kunne bli Norges situasjon? En rundspørring viser at det er flertall på Stortinget for å evaluere Grunnloven. Det er et tankekors at det i folket er et klart NEI til EU, mens det på Stortinget hersker et villt kaos med et flertall for EU- da Stortingets sammensetning skal avspeile demokratiet i folket! Viser til journalist Robert Gjerde sin avisartikkel i Aftenposten tirsdag den 1.juni 2004 :

VIL HA EU-REVISJON AV GRUNNLOVEN

Jeg siterer Journalist Robert Gjerde i Aftenposten 1. juni 2004: «SP-leder Åslaug Haga foreslår for Stortinget at en uavhengig kommisjon utreder hvilke deler av Grunnloven som må endres før Norge kan bli EU-medlem».

Er det dette «Grunnlovskonferansen» skal brukes til? Var det ikke naturlig at de som gav sin «Nei-stemme» til SP fikk «valuta for pengene» ved at partiet oppnevnte en kommisjon som ville utrede hvilke følger EØS og Schengen-avtalen får for Norge, og istedet styrke vernet av Grunnloven som her forsøkes overkjørt? Fundamentet i Det Norske Hus er vår Grunnlov som nå er under angrep med samtykke av senterpartiet’s Åslaug Haga ?

EØS og Schengen-avtalen var ment å være en midlertidig avtale frem til fullt EU-medlemskap. Derfor forlanger FME «som representanter for det norske folk» at EU-tilknytningen må sies opp og handelsavtaler inngåes. EØS, og det såkalte Schengen-samarbeidet ble undertegnet i strid med Grunnloven og folkets nei.

EØS-avtalen forplikter Norge å godta alle EU-direktiver som Norsk lov. Å legge ned veto mot et EU*-direktiv blir bare «symbolsk» og noe som aldri har blitt gjort, og heller ikke kommer til å bli gjort så lenge ca. 85% av våre stortingspolitiker er medlem av Europabevegelsen.

EØS avstemningen i det nyvalgte stortinget i oktober 1993 måtte krenke folkesuvereniteten ved at det var to EØS tilhengere for lite til å få vedtatt EØS-avtalen.

Vår påstand er:

Innføringen av EØS og Schengen-avtalen er en forbrytelse mot statens selvstendighet.

De som taler Europabevegelsens sak skal ikke uhindret vinne frem med sine argumenter ved å hevde at vi har en sovende eller død grunnlov!!. Folket vil bevokte sin grunnlov, og med alle lovlige midler forhindre at den EU-revideres. (§ 112)!

Stortinget har siden 1994 gjort EU-direktivene til norsk lov. Et flertall av det norske folk mener dette ikke er i samsvar med grunnloven.

Forsetter denne utviklingen kan vi få en legitimitetskrise sier Frank Aarebrot. (Dagbladet 3. juni 2005.)

Tidligere stortingspresident Jørgen Kosmo sier han frykter Demokrati-krise. Samtidig støtter han jusprofessor Eivind Smith som sier Grunnloven er gått ut på dato.

«Det er et demokratisk problem at man har en Grunnlov som er i utakt med den politiske virkeligheten», sier professor Eivind Smith.

Jusprofessor og Nei-mann Peter Ørebech, som ikke blir invitert til debatter om disse spørsmål har en helt annen mening!

Folkeaksjonen MOT EU-medlemskap vil med all energi arbeide i mot en utvikling i retning av medlemskap!

Det er etter vårt skjønn et demokratisk problem når man har politikere og jusprofessorer som er i utakt med vår fremste rettskilde,—- Grunnloven.

Det Norske folk har en stor utfordring som ikke kan «feies» under teppet, NORGE styres nå mer etter flertallsbeslutninger enn etter overordnet lov, GRUNNLOVEN!

Med vennlig hilsen

Øyvind Aarsnes

Folkeaksjonen mot EU-medlemskap

Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)
Spread the love - Sharing is caring