Folkeaksjonen mot EU-medlemskap (FME)

Den 1 jan. 2004 startet Øyvind Aarsnes 49 opp Folkeaksjonen mot EU-medlemskap (FME).

-Hvorfor startet du opp denne Folkeaksjonen Øyvind, når vi har NEI til EU ?

Det hele begynte i sep. 2003 etter at jeg begynte å interessere meg for jus og kom over Straffelovens § 83 i Norges «fremdeles eksisterende Grunnlov.» Dette syntes jeg var meget interessant, med tanke på at Europabevegelsen i Norge som har arbeidet hardt og målbevisst i over 35 år for at Norge skal legges under et fremmed herredømme.

Straffelovens § 83 sier følgende:

«Den som rettsstridig søger at bevirke eller at medvirke til, at Norge eller nogen del af riget bringes under fremmed herredømme eller innlemmes i anden stat, eller at nogen del af riget løsrives, straffes med hefte i minst 8 år eller med fengsel fra 8 år inntil 21 år».

Selv om Grunnloven er skrevet på dansk (1814) synes jeg den var enkel å grei å forstå. Det var også tanken slik at menigmann skulle kunne forstå den.

Da jeg begynte å skrive leserinnlegg om dette i avisene ble jeg meget overrasket over hvor mange aviser som ikke ville ta inn innleggene. Når også ledelsen i NEI til EU «nektet å debattere» Grunnloven, så jeg nødvendigheten av å starte opp en aksjon. Målsetningen her var å opplyse Norges befolkning om innholdet i Grunnlovens § 1 og § 112, samt Straffelovens § 83. Grunnloven er faktisk selve trumfkortet for NEI-siden i EU-saken.

Grunnloven er så klinkende klar når det gjelder Norges selvstendighet at selv en 12 åring vil forstå innholdet. På dette område kan jeg med glede møte samtlige jusprofessorer i Norge til åpen debatt på «direktesendt» TV. De fleste av jusprofessorene i Norge er Europabevegelsens lakeier, og ønsker å legge Norge under fremmed herredømme gjennom gradvis endring av Grunnloven.

Samtidig registrerer jeg at mesteparten av rikspressen /riksmedia også er Europabevegelsens lakeier.

-Hva mener du med det?

Det fikk jeg faktisk bekreftet da presseforbundets egen generalsekretær Per Edgar Kokkvold uttalte at; «pressen kryper for JA-siden».

-Hvorfor bruker du uttrykk som «Europabevegelsens lakeier»?

Jo, det er slik at onsdag den 7. mai 1969 samlet faktisk Europabevegelsen seg og dannet sin egen Stortingsgruppe i et konstituerende møte i selve stortingsbygningen.

-Hvordan vet du dette ?

Etter at jeg startet opp FME har jeg fått mange henvendelser fra hele landet, også «pensjonerte advokater» har kontaktet meg.

Tilbake til dette med Europabevegelsen. -Du sier at Europabevegelsen startet sin egen Stortingsgruppe i selve Stortinget, hvordan kan du bevise dette?

Som jeg nettopp har sagt har jeg fått mange henvendelser fra hele landet og dessuten har lederen for Europabevegelsen i Norge, Svein Roald Hansen innrømmet dette i åpent brev til FME.

-Hvorfor blander du straffelovens § 83 inn i dette?

Et meget interessant spørsmål. Straffelovens § 83 er direkte laget for å beskytte Grunnlovens § 1 og § 112 mot Landsforræderi. Denne paragrafen går også under navnet «landsforræderi paragrafen».

-Dette er jo sterke ord Aarsnes!

Ja det er det, men det er også en sterk paragraf..

-Hvordan kan du forklare dette?

Jo det kan jeg si deg,

Grunnlovens § 1 sier følgende: Kongeriget Norge er et frit, selvstendigt , udeleligt og uafhændeligt Rige. Dets regjeringsform er indskrænket og arvelig monarkisk.

Jeg tar like godt Grunnlovens § 112 med det samme:

Viser erfaring, at nogen del af denne Kongeriket Norges Grundlov bør forandres, skal forslaget derom fremsettes paa første, andet eller tredie Storthing efter et nyt valg og kundgjøres ved trykken. Men det tilkommer først det første, andet eller tredie Storthing efter neste valg at bestemme, om den foreslaaede forandring bør finde sted eller ei.

Nå må du følge godt med for nå kommer noe meget viktig!

«Dog maa saadan forandring aldrig modsige denne Grundlovs principer»

Og hva er så :»Grundlovens principer»?

Grunnlovens prinsipper finner vi bl.a. i §§ 1 og 112.

Det er bare en lovlig demokratisk måte å bringe Norge inn under fremmed herredømme på.

-Hva er det?

Det er at Stortinget overlater til det Norske folk gjennom en folkeavstemning å stemme over om å forandre den norske Grunnloven. Denne folkeavstemningen skal da følge prinsippet i Grunnlovens § 93 om 3/4 flertall. Dersom det ikke blir flertall for å endre Grunnloven skal unionistene respektere folkets avgjørelse og legge unions-debatten død.

I god tid før en folkeavstemning om vår Grunnlov skal den Norske stat bekoste å sende ut et særtrykk av Grunnloven til alle husstander/stemmeberettigede. Bare slik kan folket bestemme om Norge skal være et «fritt og uavhendelig rike» i tråd med Grunnloven eller bli underlagt et fremmed herredømme.

Dette betyr: «Bare JA til Grunnloven er NEI til EU.»

-Du har tydelig vis sett deg godt inn i dette Aarsnes ?

Ja det har jeg.

-Hva har så Europabevegelsen med dette å gjøre?

Europabevegelsens målsetning er å bringe Norge under fremmed herredømme i følge deres egne statutter, og når du vet hva som står i Grunnlovens § 1 og § 112 som straffelovens § 83 er laget for å beskytte, da er det ikke vanskelig å forstå hvorfor våre stortings-representanter «nekter» å debattere Grunnlovens innhold med tanke på «EU-spørsmålet». Ca. 140 av stortingets 165 representanter er i dag medlemmer i Europabevegelsen og har forpliktet seg gjennom sitt medlemskap og arbeide målbevisst, for å bringe Norge under fremmed herredømme.

-Hvis dette er tilfelle Aarsnes hva vil du så gjøre med det?

Jeg vil sørge for at alle husstander i Norge blir informert om denne kimen til et Landsforræderi, som faktisk er på gang i Norge og har vært det lenge.

-Mener du at det er umulig for Norge å bli medlem av EU eller å bringe Norge under fremmed herredømme som du sier, uten å komme i konflikt med Straffelovens § 83?

Ja det mener jeg .

Men det er en mulighet til å komme ut av det uføret som Europabevegelsen har ført oss inn i, slik jeg har beskrevet ovenfor.

Det er bare en lovlig demokratisk måte å legge Norge inn under fremmed herredømme på.

-Så det er altså ett håp for Europabevegelsen likevel ?

Nei for Europabevegelsens medlemmer på Stortinget er det absolutt ikke noe håp.

-Hva mener du ?

Jeg mener at samtlige Stortingsrepresentanter på Stortinget som er medlem i Europabevegelsen har forbrutt seg mot Norges Grunnlov- og Norges befolkning. Det ved at de har brutt sin avlagte ed som alle Stortingsrepresentanter må avlegge ved innsettelse på Stortinget.

-Hvordan kan du mene dette ? Det er da helt soleklart at når en Stortingsrepresentant har avlagt ed på å følge og respektere Norges Grunnlov ved innsettelse på Stortinget, da bryter sin ed ved å bli medlem i Europabevegelsen. —Hvordan det?

Alle Stortingsrepresentanter som er medlem i Europabevegelsen har forpliktet seg gjennom sitt medlemskap der, og arbeider «målbevisst» for å bringe Norge under fremmed herredømme. —Hvordan vet du det ?

Det står i Europabevegelsens egen målsetning / statutter som du finner på FMEs nettsider. —Hva sier denne målsetningen ?

Europabevegelsens målsetning sier at:

«Europabevegelsen søker å virkeliggjøre et Europeisk fellesskap, med respekt for menneskerettighetene, ved en politisk, økonomisk, militær og sosial integrering av de europeiske nasjonene. Dens mål er opprettelsen av Europas forente stater, ved alminnelig valg, en domstol og et økonomisk og sosialt råd».

-Mener du med dette at ca 140 Stortingsrepresentanter har forbrutt seg mot Straffelovens § 83 ?

Nei jeg mener at ca. 140 Stortingsrepresentanter har forbrutt seg mot Grunnlovens § 1 og § 112 og vil da bli innhentet av straffelovens § 83 som er direkte laget for å beskytte grunnlovens § 1 og § 112. Dette har jeg også fått bekreftet av både advokater og jusprofessorer «som ikke er medlem av Europabevegelsen».

-Hvis dette er tilfelle hva kan FME gjøre med dette?

Vi vil sørge for at Norges befolkning blir informert om «sannheten om våre stortingspolitikere».

Tsjekkias president Vaclav Claus sa i forbindelse med Tsjekkias inntreden i EU 22.april 2004 at:»Som alle vet, vil vår stat i løpet av få dager opphøre å eksistere som en selvstendig, suveren enhet.»

Dette budskapet har ikke det Norske folk blitt informert om ifra Stortingets talerstol, ei heller fra en nesten unison riksmedia.

-Mener du å si at Norges befolkning har blitt bedratt ? Helt klart, Erna Solbergs grunnlovsendringsforslag som har ligget bortgjemt i fire år strider til de grader mot Grunnlovens prinsipper. FME har helt siden oppstarten i januar oppfordret en samlet presse til å debattere grunnlovsendringsforslaget til statsråden, men uten resultat.

Hva forteller dette oss, jo dette forteller oss at pressen kryper for Europabevegelsen. Den 7. Juni skal dette grunnlovsendringsforslaget opp i Stortinget til avstemning uten at media overhodet har kommentert dette. Grunnlovsendringsforslaget går ut på å få Norge underlagt et fremmed herredømme.

Jeg kan ikke finne et mer dekkende ord enn bedrageri.

– Jeg registrer at fylkeslederen i Finnmark NEI til EU har gått ut og støttet dere med tanke på den sterke ordbruken FME bruker i «EU-kampen.».

Ja, det stemmer det, men det fikk hun også «svi for» av NRK.

-Hvordan det ?

NRK vinklet radiointerjuvet senere «slik de ønsket» og da ble sannheten til løgn.

-Dette må du forklare nærmere.

Hvis du går inn på Lydfilen fra NRK-interjuet ons. den 26. mai kl. 07.03 på NRK Finnmark vil du kunne høre opptaket. Den samme linken ligger tilgjengelig på FME sine nettsider: http://www.grunnlovens-vektere.com der vil du selv kunne høre hva som ble sagt.

Når Kysten inn i EU ble stiftet ca.21. jan i år fikk de en massiv gratis markedsføring av en samlet rikspresse og TV-media, men når FME ble stiftet 1. jan altså 20 dager før hørte vi ikke en lyd. Først når fylkeslederen i NEI til EU i Finnmark Cecilie Hansen kom på banen og støttet oss fikk vi en 30 sek. negativ omtale på NRK-TV lokalsending om kvelden samme dag. Her sier NRK at Folkeaksjonen mot EU-medlemskap at alle i Norge som er «JA- folk» er Landsforrædere å regne. Dette er en meget simpel og råtten journalistikk fra Nrk..

-Hva håper du å oppnå med denne folkeaksjonen Øyvind Aarsnes?

Jeg håper inderlig at dette kan bidra til at folket «våkner opp» og forstår hvordan Norge styres bak kulissene av Europabevegelsens hemmelige stortingsgruppe og at disse destruktive kreftene kan fjernes ved kommende Stortingsvalg.

-Hvem er det som finansierer denne aksjonen?

Så langt har vi stort sett tatt av egne resursser men vi håper med dette at kystfolket, fiskerne og deres organisasjoner kan være med å støtte oss økonomisk på dette kontonummer: 47501289023.

Folkeaksjonen mot EU-medlemskap vil målbevisst arbeide for at EØS-avtalen blir sagt opp og senere avviklet, fordi EØS-avtalen er så til de grader i konflikt med Grunnloven. Det viser seg at EØS-avtalen er direkte destruktiv og nedbrytende på det Norske samfunn. Dette gjenspeiler seg i nedleggelse på nedleggelse av bedrifter, samtidig med en fraværende samfunnsutvikling. Dette i sterk kontrast til at vi er et av verdens rikeste land. Vi kan stille oss spørsmålet om oljefondets funksjon er å finansiere andre lands «velferd». Det kan videre synes som om oljeformuen er en forbannelse for Norge, i og med den gedigne arbeidsledigheten og offentlige fattigdom vi aldri har opplevd maken til i nyere tid. Dette er et resultat av EØS avtalens 11 års virke. Det vil aldri bli et flertall på stortinget for avvikling av EØS-avtalen så lenge 140 av stortingets 165 representanter er medlem i Europabevegelsen. Gjennom de siste 35 år er det uhyggelig lite av de politiske partiers programmer vi ser gjenspeilet i samfunnet.

Derimot er det ikke vanskelig å få øye på Europabevegelsens politikk og visjoner. Det i seg selv bør få varselklokkene til å ringe. Det påståtte demokratiet er igjennom Europa-bevegelsens hemmelige virke blitt en gedigen verkebyll, kreftsvulst som ingen eller få vil snakke om, fordi disse er mer lojale mot Europa-bevegelsens stortingsgruppe, enn Grunnloven.

-Hvor mange medlemmer har dere?

Vi har ikke lagt vekt på medlemsverving så langt, men konsentrert oss om å knytte til oss nøkkelpersoner for å få bredde til å publisere vårt budskapet. Avisa Fiskaren er en viktig nøkkelfunksjon i denne prosessen.

All fiskeripolitikk er avhengig av at Norge består som en selvstendig nasjon. Vår Grunnlov er trumfkortet for å nå dette målet.

-Hva blir din sluttappell?

Folkeaksjonens arbeid er vår tids viktigste folkeopplysnings-prosjekt. Vi oppfordrer derfor avisens lesere til å sette seg inn i, og videreformidle budskapet.

Viktig informasjon

Den eneste muligheten det Norske folk har for å bevare vår nasjonalstat og vår selvråderett, er at folket «våkner opp» og ikke gir sin stemme til noe annen parti, enn ett rent NEI til EU parti. EU-saken er overordnet all annen politikk. Stortingsvalget i 2005 blir ett rent EU-valg, selv om en samlet riksmedia vil kjempe med nebb å klør med sine mange avledningsmanøvrer. Høyre, AP, og FRP kommer til å love det Norske folk «gull og grønne skoger» ved kommende Stortingsvalg, fordi de vet at det er appsolutt den sisste sjangsen de har for å bringe Norge under fremmed herredømme. Viss disse partiene får sitte en periode til på Stortinget, kan du si adjø til både fiskerettighetene som du har i følge grunnloven + hele folkestyre. Da blir vi styrt helt og fullt i fra Bryssel. La ikke «Rindestusyndromet» få smitte deg. Ta på deg den fulle rustning og støtt opp om Folkeaksjonen mot EU-medlemskap. FME lar seg ikke «kjøpe opp»uansett pris.

Folkeaksjonen mot EU-medlemskap:

Øyvind Aarsnes, Bjørgulf Mortensen og Lars Rønbeck

Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)
Spread the love - Sharing is caring