Fra Trellekår til Frie Menn

Valget står mellom å leve som en fri mann som skapt av G-d, eller som en slave av verdens skiftende myndighetspersoner.
Valget står mellom å leve som en fri mann som skapt av G-d, eller som en slave av verdens skiftende myndighetspersoner.

Et viktig tema; Individets sovereignity. Jeg har selv studert på det, men ikke nok. Vi må finne ut mer. Legg gjerne til din viten i kommentarfeltet under, slik at vi får ytterligere utredet dette. Undertegnede er ikke nødvendigvis imot skatter, men sterkt imot at de som har minst betaler for snittene og champagnen til de som har mest. Vårt ankemål er at alle må behandles likt, slik at vi ikke opprettholder uvitende noen kunstige ‘kastesystemer’.

Kapital er per definisjon arbeid eller rede penger. En arbeidsmanns kapital er hans arbeid som byttes i penger. En av borgerskapet (eliten) som lar pengene jobbe for seg på slik måte, får ikke denne problematikk med at skattemyndighetene fortar gjennomskjæring om en fra proletariet legger seg opp penger og investerer i egen virksomhet for fremtidig inntekt i et selskap. Ergo er ikke loven lik for alle, og skatteetaten opprettholder et kunstig skille mellom proletariat (arbeid) og borgerskap (kapital), som ikke vår Grunnlov gir muligheter til å opprettholde. Grunnloven sier at det skal være like muligheter for ALLE. MIN kapital dobbelbeskattes ved gjennomskjæring, men ikke den av borgerskapets som kan la arvet kapital arbeide for seg i ett eller flere firma.

Det tar også fra proletariatet muligheten til å investere med visdom til å trygge sin fremtid, og dermed er de henvist til ‘arbeiderkasten’ for evig og alltid, uten håp om å komme seg opp en ‘kaste’. Urettferdigheten i dette kan enhver kunne innse.

Samfunnskontrakten – gjør din plikt og krev din rett, og så videre. Samfunnskontrakten ligger i bunn for all vår rett. Den betyr at om ikke bestemoren din får en sykehjemsplass når du vil det, så er kontrakten brutt, og du kan drite i å betale skatter. Det var ikke du som brøt kontrakten mellom myndighetene og borgeren – deg; det var dem.

Moussolini sa at fascismen er en merge av corporate og myndigheter. Alt legges til rette for selskaper, på bekostning av de individuelle borgerne. Politikerne er blitt korrumpert til å ivareta selskapenes interesser mer enn sine velgeres. – Dem de representerer, og som har valgt dem. Selskaper har ikke stemmerett. Jfr. hvordan stats/-partivennlige krøsuser har fått tilgang til statens pengekasse, mens andre får det ikke. Et selskap er et eget selvstendig subjekt/»individ» i lovgivningen. De har fått de rettigheter som borgerne er fratatt, men som opprinnelig var deres. Alt er snudd på hodet.

På grunn av at jeg vet at vi er i fascismen allerede, så er det mye bedre for meg å drive firma, enn å være lønnsmottager. Likningsmyndighetene sier at det kan jeg ikke gjøre, – jeg skal være ansatt. Jeg kan ikke leie ut meg selv, men jeg kan leie ut andre visstnok (vikarfirma). Så dermed har de sagt for en tid tilbake at mine næringsinntekter ikke skal beskattes med 28% som andre krøsuser, men de mener at de skal beskattes med 50 % som de andre slavene betaler, og dermed gav de meg 1 mill i restskatt.

Jeg vil heller være som krøsusene jeg, enn som slavene, så jeg sier; «Jamen det skal jo være likhet for loven og det skal være næringsfrihet etter Grunnlovens paragraf 101?»
http://www.lovdata.no/all/nl-18140517-000.html
Hvorfor kan andre krøsuser leie ut mange proletarer, men jeg kan ikke leie ut en proletar; meg selv ?

Jeg sier videre at dette er eneste måte jeg kan organisere mitt arbeid på, i motsatt fall så gjør ikke staten sin plikt etter Grunnlovens § 110; «Det paaligger Statens Myndigheder at lægge Forholdene til Rette for at ethvert arbeidsdygtigt Menneske kan skaffe sig Udkomme ved sit Arbeide.»
http://www.lovdata.no/all/tl-18140517-000-006.html#110

Så kommer de og vil etterforske dette;
Grunnlovens § 102. «Hus-Inkvisitioner maa ikke finde Sted, uden i kriminelle Tilfælde«, sier jeg.
http://www.lovdata.no/all/nl-18140517-000.html

Skattetilpasning er ikke kriminelt, vi hadde det som eget fag på BI (1987), kalt Skatterett og Skatteplanlegging, hvor den nåværende ligningssjef for Skattedirektoratet avd. Midt Norge, var min lærer :). Alle lover og foreskrifter skal være i henhold til eller holde seg innenfor Grunnlovens rammer, om ikke er de ugyldig. Pga korrupt system er det ikke sånn.

Gr.l. § 96. «Ingen kan dømmes uden efter Lov, eller straffes uden efter Dom. Pinligt Forhør maa ikke finde Sted.«, sier jeg. Ligningskontoret er ikke noen domstol. Fru Justitia er blind og skal ikke skjele til om jeg er født inni proletariatet eller til kapitalistenes kaste. Jeg har bestemt meg for at jeg ønsker å tilhøre den sistnevnte gruppe. So be it.

En lang historie dette. Slutten på den er ikke hverken opplevd eller skrevet.

Det blir farlig for dem når en eller to begynner å bryte utav kapitalist/proletar paradigmet på denne måten. Slavene bryter fri. Det må stoppes for enhver pris. Hvis ikke mister de kontrollen. Men som vi ser så er det fullstendig opp til vår egen mentalitet hvilken «kaste» vi vil tilhøre, som Menard er inne på. Folk er ofte sin egen verste «åndelige/mentale fengsel»-vokter.

Solgt ut til bankene

Internasjonale bank karteller pisker oss vanlige folk, når det skulle være våre myndigheter som pisker bankierne. Våre myndigheter et sted mellom Grunnlovens utstedelse og nuet har begynt å  løpe mer bankenes ærend enn våre. For den største del av politikere er dette ubevisst like mye som det er ubevisst for alle oss andre. Inntil nå. Uansett må det antas å være et brudd på samfunnskontrakten.

Rothschild Brothers of London
«The few who understand the system, will either be so interested in its profits, or so dependent on its favors that there will be no opposition from that class. The great body of people, mentally incapable of comprehending the tremendous advantages will bear its burden without complaint.»
Robert-Arthur Menard;

Think Free: Bursting Bubbles of Government Deception:
http://video.google.com/videoplay?docid=-7040453665540929835

The Magnificent Deception:
http://video.google.com/videoplay?docid=6729904244308031068

Henrik Wergeland (født 17. juni 1808 i Kristiansand, død 12. juli 1845 i Christiania) utstyrer en av bøkene sine med et bilde av en døl med Gr.l. i sin hånd og så sier han:

«Hør meg despot jeg være vil din pestilents så lenge jeg er til. For Norges lov i dølens hånd, skal briste dine slavers bånd.»
Henrik Wergeland

Religion som slavebinder

Og de som ikke tror at religion har noe med det å gjøre, har ikke forstått stort. Dette er en åndelig kamp. En kamp mellom åndskrefter. Vi nordmenn må være svært observant på vår unike historie, og hvordan våre forfedre «talte Roma midt imot».

Grunnloven med alle sine menneskeretter er tuftet på den kristne arven fra England med «Magna Charta Libertatis». Jfr. statsminister og da stortingspresident Jørgen Løvlands tale i 1914 på Eidsvoll for Grunnloven av 1814. Han nevnte ikke Den franske revolusjonen og Paris med ett ord, men viste til den kristne arven fra England med «Magna Charta Libertatis».

Arven han mintes var arven fra kristenrettens England fra 1215 som pekte fram mot protestantenes kristenrett og fram til USAs «Bills of rights» og Uavhengighetserklæringen og det kristne menneskesyn og menneskerettene – og ikke et ord om det som så ofte feilaktig gis æren – den franske revolusjon i 1789. Han minnes Sverdrup som sa: «Gjenreist er altså inden Norges enemerker Norges gamle kongestol.«; Mosterretten 1024 var også noe man mintes og fornyet i Norge på den tid. Den rett som av kong Sverre fornyet mot slutten av 1100-tallet – han som «talte Roma midt imot».

Grunnloven med sin basis i det kristne menneskesyn – ga oss alle menneskerettene fra § 96 og utover. En så verdifull skapning måtte selvsagt ha fundamentale sikringer. Det er Norges evigvarende basis og kan ikke oppheves. Det sier Gr.l. § 112. Etter understrekning av hvordan mindre forandringer kan foregå fortsetter den: «Dog maa saadan Forandring aldrig modsige denne Grunnlovs Principer, men alene angaa Modifikationer i enkelt Bestemmelser, der ikke forandrer denne Konstiutions Aand, –»

Vårt lovverk er vel dermed basert på Common Law, og ikke på Admiralty Law, som i Kanada? Var Magna Carta det? (sjekk)

Var Olav den Hellige katolikk, døpt i Frankrike? Er det Olav Tryggvason som er den største mann i vår historie, med en bedre kristendom? Er det arven etter førstnevnte som råder idag? Det er Norges sjel å stå alene, og «tale Roma midt imot», men idag har land som folk mistet sin sjel. De fleste vet ikke engang hva sjel er.

Man merket seg også at det ble lagt betydelig vekt på den betydning slaget ved Nesjar hadde hatt for Olavs utbredelse av den kristnede rettsstat i Norge – noe som sikkert nok er rett – selv om man etter nyere forskning synes å ha lagt for lite vekt på Olav Tryggvasons betydning for kristendommens utbredelse i landet. Han som ble omvendt og døpt med sine folk på Sylligarne (Scilly-øyene) i Irskehavet av en einbu som Snorre forteller om. Han fikk med seg prester og bøker og dro til Norge. Han hadde sin kristendom fra kelterne og som sir. Winston Churchill også påpeker i sin Historie om de engelsktalende folk, hadde kristen-dommen på de britiske øyer blitt fornyet fullstendig fra kilder helt utenom de katolske kilder etterat romerne måtte gi tapt rundt år 400 og forsvant fra England. Men norske konger hadde også visse tråder i ”austerveg” mot arven fra den mye bedre kristendom i Konstantinopel (Byzants/Miklagrad) og trolig sendemenighetene i Tyrkia. Den kristendommen var det Olav Tryggvason brakte til Norge og som ynglingeætta kjempet fram i Norge og forsvarte mot stadige angrep fra katolikkene fram til kong Sverre som ”talte Roma midt i mot”. Og rettsstaten som Olav bygde, var bygd på Mosterretten av 1024 som begynte slik: ”Det første i vår lov er at vi skal bøye oss mot aust og be til Kvite Krist om godt år og fred, at vi må holde landet vårt bygd og drotten vår ved helse, han være vår ven og vi hans vener og Gud være ven åt oss alle.” Det ble starten på ”Det store sedskifte” og slutt på ofring av træler, barneutsetting, flerkoneri etc.etc. Dette er kanskje det viktigste ved rettsstaten Olav bygde – uten at det ble nevnt. Begge kongene understøttet sitt arbeid med engelske og keltiske prester.

«I dragsuget av en slik rettstenking går flere tusenårige driftsmåter og tusenårig rett under rett foran øynene våre under dekke av «lovlig» rett. Det strider selvsagt mot alt som det gamle Retts-Norge stod og står for. Grunnloven – som er vår restaurerte Kristenrett fra Hellig Olavs Mosterretten (1024) og div. Lagtingsretter noe senere – har hele tiden solid rett omkring individet og dets retter som eiendomsrett. Det hører med til naturrettstenkingen og skaperretten som ligger i bunnen. Den nekter ikke et menneske retten til å forsvare liv og eiendom. Med lov skal landet bygjast og ikkje med ulov øydast» Ulovene er slikt vi ser praktisert i dag. Nazimaktene og praktiserte såkalt positiv rett. Det var den «rett» som var nedskrevet i deres lovbøker- men uten forankring i naturretten. Derfor kunne det sitte 7 toppfolk med dr. grad i Wansee og bestemme den «endelige løsning av jødespørsmålet», dvs. utslettelse av et helt folk. Det var rett i deres øyne, men ikke en rett som ble godtatt av de allierte dommer i Nùrenberg i 1945 – da nazimaktenes topper måtte stå til rette for sine ugjerninger. De ble dømt for «crime against humanity» – kriminalitet mot menneskeheten og dømt til døden. Og for at ingen i fremtiden skulle dyrke disse «idoler» for fremtiden ble de kremert og strødd på Atlanterhavet. De brøt den grunnleggende skaperrett som et hvert individ har, og som er nedfelt i naturretten, gammel norsk rett og Grunnloven som ut fra sitt menneskesyn i § 2 om at vårt fundament er den «evangelisk lutherske tro» dvs. i lovsammenheng dette menneskesyn som sier at et menneske er mer verdt enn hele verden og skal ha sine retter. De finner man i fra § 96 i Gr. l. og videre utover. Lover som ikke kan forandres i flg. § 112 ( tidligere § 110) om Norge skal være det Gr.l. sier – det som er vår Konstitusjon eller Restaurasjon, restaurert kristenrett. Da hjelper det ikke om endog Stortinget har gitt lover – en slags «positiv rett» som er nedfelt i forvaltningens rettsregler som de slavisk følger.

Tjenestemenn bør tenke grundig gjennom denne tankerekken og hvorfor de selv heter: tjeneste-menn. De skal tjene folket, ikke makten, men tjenesten skal styres av lover og ikke u-lover. Da skal makter og myndigheter ta folkets parti av all sin makt, i denne sammenheng bøndenes. Det er deres simple plikt når det skjer at «kusken blir gal» som Luther en gang omtalte ledelsens oppførsel.»
http://www.ikrist.com/cgi-bin/npublish/search.cgi?category=1&keyword=grunn&page=30

Den dagen katolisismen, sionismen (protestanter som jøder), og kanskje islam med, samles i Jerusalem, da har vi en falsk og livsfarlig religion. Da trenger Norge en ny Kong Sverre, som «taler Roma midt imot» igjen. De som stod bak nazismen, kommunismen og andre «ismer» står bak alle disse også. Før en forstår dette, kan en aldri forstå helheten i plottet.

Bush bows for the Pope;
Bush_Benedict1

Popes, old and new: Time for Jesus to kick the moneychangers out of the temple!
http://www.oilempire.us/pope.html

Blair converts to Catholicis;

Blair_Benedict1
http://www.guardian.co.uk/politics/2007/dec/22/labour.uk

Paven bøyer seg for Jødene!

(Med jøde i denne og alle artikler på riksavisen.no er det ikke relatert til noen av rase eller religion, men de av en spesiell mentalitet og ånd, mammonismen – dansen rundt gullkalven, som utgjøres av noen jøder, men for det aller meste ‘kristne’ og ateister – fordi det per definisjon er flest av disse i verden. Jøde er en arketype i menneskers sinn som tilber Molok (Moloch). Begrepet er ikke brukt om noen av den vanlige befolkning, – vanlige mennesker av alle religioner og raser, men de som innen det høyeste echolon av politikk, religion og økonomi holder vanlige folk undertrykket [åger] og bedrar dem med sin hang til å elske penger og makt over alt, og hvilket stort sett 98 % av befolkningen av alle raser og religioner er salig uvitende om skjer.

Disse ‘jøder’ er en relativt veldig liten gruppe, uten nasjonal identitet, de er alle globalister. De kontrollerer  verden og verdens institusjoner ved hjelp av denne sin mentalitet, samt ved ubegrenset tilgang på penger for å kjøpe seg støtte (korrupsjon), penger som de skaper utav tynne luften, og utgjør dermed verdens herskere. De får alle som hungrer etter makt og rikdom til å bli med seg. Ubetinget.

Jeg skal gjøre det til og med bedre enn dette vide begrep, verdens herskere. Jeg skal nevne dem ved navn, slik at det overhodet ikke er noen tvil om hvilken gruppe vi kaller jøder med denne mentalitet som vi anser skadelig for hele menneskeheten: Rothchild’s (Bauer), David Rockefeller, Henry Kissinger, Dick Cheeney, George Soros, J.P. Morgan, Paul Wolfowitz, Warren Christopher, Zbigniew Brzezinski, Richard Perle, Cyrus Vance, Bill Clinton, George Bush, James Baker, Sam Newhouse, Joe Lieberman, Sumner Redstone, Edgar Bronfman, …………….
og listen kan gjøres mye lengre. De som har denne mentalitet, korrumperer og kjøper opp dårer i verdenspolitikken til å hjelpe seg, inklusivt mange av våre egne politikere og næringslivsledere som er henfallen til denne mentalitet. Vi kunne ha navngitt dem også, men det blir for mye. Google ‘Bilderberger Norway’. Der er mange flere i kulissene enn de som har fått æren av ‘å spise kirsebær med de store’ aka verdenseliten på Bilderbergermøtene. Systemet har sitt hierarki.

Der er de.  «De som kaller seg jøder, men ikke er det, men som er Satans Synagoge» (Joh.Åp. 2.9/3.9). De rette jøder etter Bibelen er de som er omskåret av ånd, på hjertet, mer enn nedentil – de virkelige kristne, som de første kristne var omvendte jøder, for idet en jøde blir omvendt blir han kristen. Han er ikke jøde lenger. De første kristne var alle som en jøder, som ble ‘omskåret av ånd’. Jesus’ ånd).

«The wandering, usurious Jew is perhaps the most compelling and unsettling archetype ingrained in the modern human psyche. Who is immune from the sinister image of Shylock, with his pointed beard, crafty shifting eyes, bent on revenge against a world that is in essence his enemy? Christianity and Islam forbid charging interest, except in the case of your enemy (Deut. 23:19: «From him exact usury whom it would not be a crime to kill.). Hence, the despised Jew became moneylender by default.

But by the same token, Deuteronomy allows the Jew to ‘exact usury’ from the Gentile (his enemy). This encapsulates the Jewish mentality: a racially identified religious belief (unlike Christianity and Islam) identifying the world as its – the ‘chosen’ people’s enemy
http://www.dissidentvoice.org/Articles4/Jones_Palestine.htm

http://www.batkol.info/Jewish_Christian_Relations.html

ttp://www.realjewnews.com/?p=136

http://www.realjewnews.com/?p=134

Bjørnstjerne Bjørnson (født 8. desember 1832 på Kvikne nord for Tynset, død 26. april 1910 i Paris) sa i et brev til Peter Bjørnson 31.10.1882;
«Du må naturligvis lade mine vænner, og blant dem W. Konow først og fræmst, læse dette. Jeg lægger til, at en man, hvis kænskab ingen drager i tvil, når det gæller frimureri, og hvis anseelse er meget høj, forleden dag intrængende bad mig udvirke af tinget en lov, hvoræfter ingen æmbedsman kan være medlem af et sælskab, hvis statuter ikke er offentlige. Intrængende, atter og atter, bad han mig om det! – Bare at et sådant forslag kommer fræm, sa han, vil gøre godt og drage mange til æftertanke.
«De fædrelands-bekymrede» ledes af kæltringer; det er summa summarum.
»
http://www.dokpro.uio.no/litteratur/bjoernson/bbka2.txt

Idag er det ingen større forfattere som nærer slike bekymringer for at våre folkevalgte og ledere sitter i hemmelige internasjonale nettverk som Bilderbergerne, Trilaterale Kommisjonen og lignende, hvorav Frimurerne nok fremdeles spiller en mindre, mer lokal rolle. Renter og skatter er det de ved å beherske staten, suger livsblodet utav vanlige folk med. De bruker staten til sin forretning. Åger. Som blodigler. Slik har det alltid vært.

«When I am outside your society and therefore free of its rules, this does not mean there is no law. I do not claim the right to harm another human being, damage property, engage in fraud or extortion or break contracts. I will follow the Law. I just won’t give statutes created by governments the force of law. I will achieve this by constructively denying consent to be governed.»
http://www.thinkfree.ca

«It is well enough that people of the nation do not understand our banking and monetary system, for if they did, I believe there would be a revolution before tomorrow morning.»                                ~ Henry Ford

«Det er ikke noe tegn på god psykisk helse å være godt tilpasset et overveldende sykt samfunn.»
«It is no measure of health to be well adjusted to a profoundly sick society.»
Jiddu Krisnamurti
(Indian Theosophist Philosopher, wrote The Future of Humanity, Songs of Life, Kingdom Happiness. 1895-1986)

Mvh. J.Johansen

Spread the love - Sharing is caring
 
 
 
   
Skriv ut (Print) Skriv ut (Print) Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)

16 Comments

 1. Pingback: Sosialisme (satanisme) er inkompatibelt med kristendom – Riksavisen

 2. Pingback: Norge trenger å skifte Kongehus, Frimureri forbys – Riksavisen

 3. Pingback: Til slutt kan man ikke tie lenger

 4. Pingback: Korrupsjon og konspirasjon på høyt nivå i norsk politikk?

 5. Pingback: Selveierdemokrati i Norge

 6. Pingback: Moses Mordecai Marx Levy; Jødenes messias?

 7. Pingback: Statens oppsigelse av samfunnskontrakten

 8. Pingback: Bevisste Borgere av Norge » Uniform for Konge eller Fedreland?

 9. Pingback: Bevisste Borgere av Norge » FrP for folk flest?

 10. 3. I thought Jesus says, «We have to pay taxes»

  Being that there are probably as many religions as there are taxes, I do not desire or even attempt to discuss theology. However, in an attempt to look at this question from a spiritual point of view, I highly doubt Jesus said, «You have to pay taxes.

  I believe he said,

  «Render therefore to Caesar the things that are Caesar’s, and to God the things that are God’s.»

  So the real question is, what is Caesar’s?

  If the government is Caesar and this country is built on the principles that acknowledge the supremacy of God, then rightfully so we should render to the government what is the government’s.

  If the government has an internal income tax system to tax the income of the officer it creates and if you work as the representative of the officer, then all things being equal, you need to pay any tax due by the officer unto Caesar, out of the income of the officer.

  However, in the alternative, if you work in your own capacity for your own benefit and the government, federal or provincial, recognizes the fact that they can’t tax your private property, like your labour, without violating your God-given human rights then are you violating any spiritual or legal principle if you keep all of your compensation, except what you give unto God?

  I think if you contemplate your creator, it aught to become clear that no government has any divine authority to steal our property, as that would contradict other spiritual laws like,

  «Thou shall not steal»

  «You have rights antecedent to all earthly governments;
  rights that cannot be repealed or restrained by human laws;
  rights derived from the Great Legislator of the Universe».
  ~ John Adams

  4. What if CRA (Skattedirektoratet) just says No!

  First off, good luck trying to get them to say anything in clear and unequivocal language about a natural person, especially about a natural person acting in their own capacity.

  Anyways, with all due respect, who cares if an agent of CCRA says, «No you can’t work in your natural capacity, for your own benefit», any one can say, «No» to anything. Talk is cheap and doesn’t mean it’s true.

  Anyways, that’s not the point, the point is what do you say?… «Okay» and return to work for the benefit of an officer, or do you say, «Show me.»… If you say, «Okay», then they must be right because both of you agree.

  So who’s to blame?

  http://www.naturalperson.com/New%20Website/5%20Advance/Advance%204%20Final%2007.htm

 11. «How they implemented income tax systems around the world vary greatly depending on the foundational legal structure a country was built upon. For most countries it was really quit simple. For example, countries with a Civil Law (Napoleonic) system, the government could simply demand their citizen to start paying income tax, while countries like the United States had to make an amendment to their social contract, the U.S. Constitution. »

  Blackstone’s Commentaries
  Book 1, Commentaries on the Laws of England,
  Chapter 1, The Rights of Persons, at page 119

  «Persons also are divided by the law into either natural persons, or artificial.»

  «Natural persons are such as God of nature formed us; Artificial are such as are created and devised by human laws for the purposes of society and government, which are called corporations or bodies politic.»

  ————————-

  Canadian Law Dictionary, 4th Edition
  John A. Yogis, Q. C. Associate Dean and Professor of Law,
  Dalhousie University, Halifax, Nova Scotia

  Natural Person:
  “A natural person is a human being that has the capacity for right or duties.”

  Artificial Person:
  «A legal entity, not a human being, recognized as a person in law to whom legal rights and duties may attach. »

  «We discussed what income tax really is on the Introductory page. However, to refresh your memory… it is nothing more than an internal federal excise tax which is only mandatory for those who choose to work in the capacity of «legal representative» for the benefit of a federally created artificial person under an implied contract of service, known as an a «officer”, AKA «taxpayer»

  «With the creation of the Legal World came the creation of the Legal You. This, in and of itself, is neither good or bad. What can make it good or bad is if you have forgotten the Real You and the Real World, and now only act in the capacity of a Legal Person without understanding the implications.»

  1950 Decision of the Supreme Court of Canada. Attorney General of Nova Scotia verses.
  Attorney General of Canada and Lord Nelson Hotel

  RINFRET C. J.:
  «The constitution of Canada does not belong either to Parliament, or to the Legislatures; it belongs to the country and it is there that the citizens of the country will find the protection of the rights to which they are entitled.»

  «No power of delegation is expressed either in section 91 or in section 92, nor, indeed, is there to be found the power of accepting delegation from one body to the other; and I have no doubt that if it had been the intention to give such powers it would have been expressed in clear and unequivocal language.»

  Og slik er det nok for den norske parlamentarismen også. Politikere kan ikke kan ikke gi lover utenfor de områder de er tillatt å gjøre det, og innenfor hvilken autoritet deres representative rolle strekker seg, og som forøvrig er i overensstemmelse med Grunnlovens ånd. DE kan ikke under noen omstendigheter forandre Grunnlovens ånd.

  ———————-

  «Knowing that we are natural persons, human beings, in a legal system that is so limited in its operation that it cannot pass a law that would abrogate, abridge or infringe upon on our human rights, but rather must recognize and protect them, we still have the freewill option to discard it all. We can do as they have taught us and continue fighting the system, and each other, keeping us distracted, or we can continue down this path of inquiry to see how we have been manipulated to accept what they have been implying as the truth. »

  «The Illusion itself needed to be interwoven into the real world in such away that we would not notice. To do this they came in though statute laws and manipulated them in such a way that we would read one thing when in reality they said another. They did this with the understanding of the rules of construction and principles of interpretation required to create a statute, while at the same time being cautious not to violate our rights or they themselves would be guilty of a crime.»

  «The art of interpretation of statutes is called Hermeneutics. It is a science unto itself and is based on the principle that,»

  «Interpretation is not arbitrary…
  it must follow a define set of rules.»
  ~ Francis Lieber
  ——————-

  Construction of Statutes
  2nd. Edition. 1983. E. A. Driedger

  “There are different reasons for having definitions. In some cases it is intended to subtract from or add to the normal meaning; in some cases it is intended that a word or expression should have a secondary rather than its primary meaning.”

  The definition of words is a very important concept to consider, if they have the ability to use one word and redefine it to mean something totally different, then how could you be certain you understood what you have read?

  ———————–

  «One effect of the Bill of Rights is to prescribe a firm rule for the resolution of conflict between the Bill of Rights and another statute. If the conflict is between the Bill of Rights and another statute, the Bill of Rights must in all cases prevail over a conflicting statute.»

  Akkurat som hos oss. Se kommentar over. Sensoroppgave, og Høyestretts ansvar og plikt til å prøve de lover som kommer fra Løvebakken.

  —————–

  The importance of learning at least this one permissible presumption for the interpretation of statutes is that whether or not you can understand what the true intent of a statute is or not, you can always safely presume that nothing in the statute was intended to violate your human rights unless clear and unequivocal words have been used stating such.

  This one point alone, is all a person, natural or otherwise, really needs to feel confident that the Income Tax Act was never written with the intention to apply directly to a natural person, as there is no expressed declaration, in prescribed form, anywhere within it’s contents.

  ——————

  I guess the question that is needed to be asked at this point is, did the federal government create you?

  If you answered, «No, you weren’t created by the federal government», then the only way income tax could directly apply to you would be through some type of voluntary joinder to a creation of the federal government, be it a job or an artificial person. This is accomplished though an application for a Social Insurance Number. This will get you a card with an account number on it to keep track of all you do for the benefit of an artificial person you can now represent.

  This relationship is neither good or bad, what makes it good or bad is the level of knowledge you have when you use it. If you act in the capacity of representative of this artificial person without knowledge you may feel you’re being forced to perform obligations that seem to violate your human rights and make you feel enslaved. However, if you have foreknowledge of what is entailed if you act in this capacity and then voluntarily do so, then there is no concept of slavery because of your understanding of your freewill actions.

  The artificial person that is created for you to represent is called an «officer», it is not you but a figment of man’s imagination that does not exist in the real world, yet is very real in the legal world. Adhering to the the Law of Creation, this artificial person is a creation of the federal government and as such is subservient to its master. It needs to be understood that this entity has no natural inalienable rights but may be given certain rights by its creator as our creator gave unto us.

  One distinct difference between you and this entity is, you have the right to an unmolested pursuit of a trade or occupation, whereas this officer can only work under the conditions set out by its creator. The Canada Pension Plan Act is the legislation that creates this joinder between you and this entity, and establishes the limited conditions that the entity can work under.

  Canada Pension Plan
  CHAPTER C-8

  «employee» includes an officer;

  What is an officer? Release your mind of all the natural and ordinary meanings of the word officer, like police officer, corporate officer, etc. Apply principles of interpretation to the word includes and you will see that whenever this act uses the word employee it means, only an «officer». This is nothing more than a name given to the entity created by this Act. You as a natural person cannot pay into CPP as it is a special pension plan specifically designed for an officer.

  «employer» means a person liable to pay salary, wages or other remuneration for services performed in employment, and in relation to an officer includes the person from whom the officer receives his remuneration;

  The only employer who must make deductions and pay the employers share of the CPP contributions is limited to an employer who has established a relationship with officer to pay it.

  «employment» means the performance of services under an express or implied contract of service or apprenticeship, and includes the tenure of an office.

  The only way this officer can work is under a contract of service, for the holding of an office. The word office does not refer to a real place but an illusionary position held by the officer.

  If you use your Social Insurance Number to work you have voluntarily agreed to work as the representative of an officer (employee) in an office (position) under a contract of service whether you knew it or not. If you have been doing this without knowledge it may feel bad as you’ll be forced to pay income tax, C.P.P. and E.I. on the amounts you receive for the benefit of the officer.

  Therefore, even though you are the one doing the work and receiving the amounts, it is not your private property that is being taxed because you are not working in your private capacity for your own benefit, you are merely working in a representative capacity and receiving amounts for the benefit of the federal government’s creation.»

  —————

  Dette er interessant. Statene har skapt, Norge inkludert, en virtuell person, en juridisk person som er meg ved å gi oss enten personnummer eller organisasjonsnummer, og som er pålagt å betale skatter. Disse to er gjort likeverdige i rettigheter, men ikke i plikter (skattesatser bl.a.). Og så er det min naturlige person, som har sine retter beskyttet av Grunnloven og menneskerettighetene, hvor de ikke kan en pålegge en slike ting. Min naturlige person (skapt av Gud) har godtatt å være denne statens opprettede virtuelle person’s representant, ved at jeg har godtatt ‘merket’ som de har gitt denne virtuelle person; et personnummer. Et selskap er en slik virtuell person med sitt egen organisasjonsnummer, som jeg som naturlig person selvfølgelig også suverent kan velge å være representant for.

  Staten har skapt begge, både den virtuelle personen og organisasjonen, begge med statens nummer for å vise at de er reelle, så begge er innenfor loven til å gjøre forretning innenfor og utenfor riket (grunnlovens § 101; næringsfrihet). Kan jeg ikke representere det ene, kan jeg like gjerne heller ikke representere det andre.

  I Kanada kalles skattebetaleren en ‘offiser’ i deres skattelov. I Norge er den virtuelle personen i skatteloven kalt «Skatteyteren». Dette er ikke MEG. Jeg har tiltrådt å være hans representant, så lenge samfunnskontrakten ble overholdt, men som naturlig person er jeg i min fulle rett til å trekke tilbake denne representasjon for den statsskapte virtuelleentitet kalt ‘skattyteren’

  «What this means is, that the real motive behind the S.I.N. is not only to indirectly attach an income tax system to you, to keep a constant drain on your energy and steal your property, but also to keep track of you. So even though the officer is «legally» not the real you, what does that matter to them, as long as you don’t know the difference.

  It’s funny how clear the Illusion is once you’ve seen it.

  Using the same principles of interpretations you’ll be able to see that the income tax is only payable from the income of this «officer» and not from the amounts you receive in exchange for your private property, your labour. «

  http://www.naturalperson.com/New%20Website/4%20Intermidiate/Intermediate%20Final%2007.htm

 12. Paradigm Education Group – Russell Anthony Porisky
  http://www.naturalperson.com
  Human Rights foredraget her, i 20 deler:
  http://www.youtube.com/profile_videos?p=r&user=drkaos0909&page=2

 13. Har studert dette inngående en stund sjøl – registerer nå at disse Freeman videoene sprer om seg også via norske zines. Jeg har kjøpt noen bøker (Blacks Law Dictionary, Div. Norske oppslagsbøker osv.) –
  Materialet er MASSIVT – og som Mernard advarer; fellene er mange (stikkord semantikk), så studie og implementering på en pr. stat/nasjon/land/corperation basis er nødvendig – for ikke å si helt essensiell. Tviler på at vi kommer ut av det i en håndvending. Men jeg har en realistiske forventninger. Jeg forsøker spre denne informasjonen så godt det lar seg gjøre – ser forøvrig etter «likesinnede» for en studiesirkel eller noe sånt. Det er jammen ikke alltid like lett å forklare folk forskjellen på å være og ha en person.. 🙂

  «Introduction to your human rights» (youtube, 22 deler à 10 minutter)
  og
  «Solutions in commerce» (googlevideo 6-7 deler à 1 times tid)
  er også VEL VERDT å se.

  Det meste av Robert Anton Wilson sitt materiale også (forklarer en del av bakgrunnen for «suppa» 🙂 (googlevideo/youtube).

  .the o.

 14. Har blitt informert om at det står litt mer om Bjørnstjerne Bjørnsons engasjement mot hemmelige nettverk og frimureri i boken til Øystein Sørensen: «Bjørnstjerne Bjørnson og nasjonalismen»

 15. Comment: While the unfailingly melodramatic Sorcha Faal has a tendency to make statements supported by URLs that do not support his or her hyperbole. She or he is on the mark on this occasion. And although her references do not support her claims, she also said Mr. Putin has informed Washington that should US aggression threatened against Iran materialize, Russia will invade Georgia, opening a land bridge to Iran, facilitating the fulfilment of Ezekiel 38 and 39 soon thereafter.

  Military professionals in the Pentagon recognize US troops, equipment and budgets are absolutely strained by two wars that will not end, but because the Administration works for «the City» rather than «we the people,» they are already arguing about the next war. And if the next war eventuates whilst George II is in office, Brother Branham’s vision of the strange caribou
  http://www.biblebelievers.org.au/nl117.htm
  with a forty-two-inch rack
  http://www.biblebelievers.org.au/nl430.htm
  will come to pass and the USA will Roman dominion.

  The nations symbolised by these beasts, the strange caribou and the «nine-foot silver-tipped grizzly» will be «shot» in quick succession. First, after earthquakes sinks Los Angeles and much of California, Russia will invade the United States, while her exhausted military is destitute in the countries of her victims, her dollar worthless, and most of her economy beneath the Pacific. Secondly, with the world’s religions federated under Rome, the Pope will command Russia’s troops to withdraw to their homeland.

  Once he has restored peace (I Thessalonians 5:3; Revelation 13:1-10) the world will implore the Pope, now incarnate by Satan (Revelation 12:7-13; 17:11), to accept the presidency of the world government Jesus refused (Matthew 4:8-9). This will ensure there are no more presidents of a purportedly independent USA, George II being number 42 according to the vision. Seven years earlier Brother Branham prophesied, «When this united confederation of church goes together, and the new pope is brought out of the [United Nations in the] United States and put over there [Jerusalem whence Rome will rule] according to prophecy» (Acts of the Holy Spirit, p. 12:87; Isaiah 14:12-15; Daniel 11:45).

  The non-Semitic thugs ruling Israel serve the interests of «the City,» Rothschilds and the Vatican NWO scam, with their citizens as expendable pawns—just like the thugs who rule our nations. Arrangements have been made to segregate Jerusalem as an international city under Vatican control (Zechariah 14:1-2; Revelation 16:19).

  Before these things transpire, Christ will gather His Bride of all Ages Home to the Wedding Supper in the Sky. His end-time Bride will be so few in number, she will not be missed with the worldwide catastrophes of that time.

  Rome will make a seven-year agreement with the self-styled Jewish banksters of «the City of London» to refinance the US dollar with gold backing and restore the World economy (Daniel 9:27). Three and a half years after the first resurrection and translation have taken place, and with world prosperity restored, Rome will break her agreement with the banksters, usurp the place of God in a rebuilt temple, and force the mark of the Beast.

 16. Russian Intelligence reports to the Foreign Ministry are stating today that during last weeks visit to the United States by Pope Benedict XVI, both the American President, George Bush, and Britain’s Prime Minister, Gordon Brown, knelt before the Roman Pontiff and ‘swore their allegiance’ to the New Holy Roman Empire in a move designed to destroy the borders of all Western Nations as they prepare for Total War against the Muslim and Eastern Power Blocks in the World.

  It should be noted that these two latest World leader converts to Catholicism follows that of the former British Prime Minister, Tony Blair, who upon his resignation as the Leader of the United Kingdom, and head of the English Church, flew to Rome and also knelt before Pope Benedict XVI swearing his allegiance to the Pontiff and the New Holy Roman Empire.

  These latest events are particularly ominous as Tony Blair is slated to become the first President of the European Union, and which upon his taking this office, and as reported by Britain’s Telegraph News Service, will receive:

  “The proposed full-time president of the European Union is to be given a personal jet, a palatial official residence and a personal staff of up to 22, under plans being considered in Brussels.

  The prospect of a private aircraft raises the possibility that Tony Blair, the current frontrunner for the new post, which comes into effect next year, could get the «Blair Force One» he was denied as prime minister.
  http://www.telegraph.co.uk/news/main.jhtml?xml=/news/2008/04/11/weu111.xml

  The terms of the new president were discussed at a secret «working dinner» held on Tuesday between José Manuel Barroso, the European Commission president, and EU ambassadors.”

  Les hele her:
  http://www.whatdoesitmean.com/index1094.htm

Legg inn kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.