Fra Trellekår til Frie Menn

Valget står mellom å leve som en fri mann som skapt av Gud, eller som en slave av verdens skiftende myndighetspersoner.

Et viktig tema; Individets sovereignity. Jeg har selv studert på det, men ikke nok. Vi må finne ut mer. Legg gjerne til din viten i kommentarfeltet under, slik at vi får ytterligere utredet dette. Undertegnede er ikke nødvendigvis imot skatter, men sterkt imot at de som har minst betaler for snittene og champagnen til de som har mest. Vårt ankemål er at alle må behandles likt, slik at vi ikke opprettholder uvitende noen kunstige ‘kastesystemer’.

Kapital er per definisjon arbeid eller rede penger. En arbeidsmanns kapital er hans arbeid som byttes i penger. En av borgerskapet (eliten) som lar pengene jobbe for seg på slik måte, får ikke denne problematikk med at skattemyndighetene fortar gjennomskjæring om en fra proletariet legger seg opp penger og investerer i egen virksomhet for fremtidig inntekt i et selskap. Ergo er ikke loven lik for alle, og skatteetaten opprettholder et kunstig skille mellom proletariat (arbeid) og borgerskap (kapital), som ikke vår Grunnlov gir muligheter til å opprettholde. Grunnloven sier at det skal være like muligheter for ALLE. MIN kapital dobbelbeskattes ved gjennomskjæring, men ikke den av borgerskapets som kan la arvet kapital arbeide for seg i ett eller flere firma.

Det tar også fra proletariatet muligheten til å investere med visdom til å trygge sin fremtid, og dermed er de henvist til ‘arbeiderkasten’ for evig og alltid, uten håp om å komme seg opp en ‘kaste’. Urettferdigheten i dette kan enhver kunne innse.

Samfunnskontrakten – gjør din plikt og krev din rett, og så videre. Samfunnskontrakten ligger i bunn for all vår rett. Den betyr at om ikke bestemoren din får en sykehjemsplass når du vil det, så er kontrakten brutt, og du kan drite i å betale skatter. Det var ikke du som brøt kontrakten mellom myndighetene og borgeren – deg; det var dem.

Moussolini sa at fascismen er en merge av corporate og myndigheter. Alt legges til rette for selskaper, på bekostning av de individuelle borgerne. Politikerne er blitt korrumpert til å ivareta selskapenes interesser mer enn sine velgeres. – Dem de representerer, og som har valgt dem. Selskaper har ikke stemmerett. Jfr. hvordan stats/-partivennlige krøsuser har fått tilgang til statens pengekasse, mens andre får det ikke. Et selskap er et eget selvstendig subjekt/»individ» i lovgivningen. De har fått de rettigheter som borgerne er fratatt, men som opprinnelig var deres. Alt er snudd på hodet.

På grunn av at jeg vet at vi er i fascismen allerede, så er det mye bedre for meg å drive firma, enn å være lønnsmottager. Likningsmyndighetene sier at det kan jeg ikke gjøre, – jeg skal være ansatt. Jeg kan ikke leie ut meg selv, men jeg kan leie ut andre visstnok (vikarfirma). Så dermed har de sagt for en tid tilbake at mine næringsinntekter ikke skal beskattes med 28% som andre krøsuser, men de mener at de skal beskattes med 50 % som de andre slavene betaler, og dermed gav de meg 1 mill i restskatt.

Jeg vil heller være som krøsusene jeg, enn som slavene, så jeg sier; «Jamen det skal jo være likhet for loven og det skal være næringsfrihet etter Grunnlovens paragraf 101?»
http://www.lovdata.no/all/nl-18140517-000.html
Hvorfor kan andre krøsuser leie ut mange proletarer, men jeg kan ikke leie ut en proletar; meg selv ?

Jeg sier videre at dette er eneste måte jeg kan organisere mitt arbeid på, i motsatt fall så gjør ikke staten sin plikt etter Grunnlovens § 110; «Det paaligger Statens Myndigheder at lægge Forholdene til Rette for at ethvert arbeidsdygtigt Menneske kan skaffe sig Udkomme ved sit Arbeide.»
http://www.lovdata.no/all/tl-18140517-000-006.html#110

Så kommer de og vil etterforske dette;
Grunnlovens § 102. «Hus-Inkvisitioner maa ikke finde Sted, uden i kriminelle Tilfælde«, sier jeg.
http://www.lovdata.no/all/nl-18140517-000.html

Skattetilpasning er ikke kriminelt, vi hadde det som eget fag på BI (1987), kalt Skatterett og Skatteplanlegging, hvor den nåværende ligningssjef for Skattedirektoratet avd. Midt Norge, var min lærer :). Alle lover og foreskrifter skal være i henhold til eller holde seg innenfor Grunnlovens rammer, om ikke er de ugyldig. Pga korrupt system er det ikke sånn.

Gr.l. § 96. «Ingen kan dømmes uden efter Lov, eller straffes uden efter Dom. Pinligt Forhør maa ikke finde Sted.«, sier jeg. Ligningskontoret er ikke noen domstol. Fru Justitia er blind og skal ikke skjele til om jeg er født inni proletariatet eller til kapitalistenes kaste. Jeg har bestemt meg for at jeg ønsker å tilhøre den sistnevnte gruppe. So be it.

En lang historie dette. Slutten på den er ikke hverken opplevd eller skrevet.

Det blir farlig for dem når en eller to begynner å bryte utav kapitalist/proletar paradigmet på denne måten. Slavene bryter fri. Det må stoppes for enhver pris. Hvis ikke mister de kontrollen. Men som vi ser så er det fullstendig opp til vår egen mentalitet hvilken «kaste» vi vil tilhøre, som Menard er inne på. Folk er ofte sin egen verste «åndelige/mentale fengsel»-vokter.

Solgt ut til bankene

Internasjonale bank karteller pisker oss vanlige folk, når det skulle være våre myndigheter som pisker bankierne. Våre myndigheter et sted mellom Grunnlovens utstedelse og nuet har begynt å  løpe mer bankenes ærend enn våre. For den største del av politikere er dette ubevisst like mye som det er ubevisst for alle oss andre. Inntil nå. Uansett må det antas å være et brudd på samfunnskontrakten.

Rothschild Brothers of London
«The few who understand the system, will either be so interested in its profits, or so dependent on its favors that there will be no opposition from that class. The great body of people, mentally incapable of comprehending the tremendous advantages will bear its burden without complaint.»
Robert-Arthur Menard;

Think Free: Bursting Bubbles of Government Deception:
http://video.google.com/videoplay?docid=-7040453665540929835

The Magnificent Deception:
http://video.google.com/videoplay?docid=6729904244308031068

Henrik Wergeland (født 17. juni 1808 i Kristiansand, død 12. juli 1845 i Christiania) utstyrer en av bøkene sine med et bilde av en døl med Gr.l. i sin hånd og så sier han:

«Hør meg despot jeg være vil din pestilents så lenge jeg er til. For Norges lov i dølens hånd, skal briste dine slavers bånd.»
Henrik Wergeland

Religion som slavebinder

Og de som ikke tror at religion har noe med det å gjøre, har ikke forstått stort. Dette er en åndelig kamp. En kamp mellom åndskrefter. Vi nordmenn må være svært observant på vår unike historie, og hvordan våre forfedre «talte Roma midt imot».

Grunnloven med alle sine menneskeretter er tuftet på den kristne arven fra England med «Magna Charta Libertatis». Jfr. statsminister og da stortingspresident Jørgen Løvlands tale i 1914 på Eidsvoll for Grunnloven av 1814. Han nevnte ikke Den franske revolusjonen og Paris med ett ord, men viste til den kristne arven fra England med «Magna Charta Libertatis».

Arven han mintes var arven fra kristenrettens England fra 1215 som pekte fram mot protestantenes kristenrett og fram til USAs «Bills of rights» og Uavhengighetserklæringen og det kristne menneskesyn og menneskerettene – og ikke et ord om det som så ofte feilaktig gis æren – den franske revolusjon i 1789. Han minnes Sverdrup som sa: «Gjenreist er altså inden Norges enemerker Norges gamle kongestol.«; Mosterretten 1024 var også noe man mintes og fornyet i Norge på den tid. Den rett som av kong Sverre fornyet mot slutten av 1100-tallet – han som «talte Roma midt imot».

Grunnloven med sin basis i det kristne menneskesyn – ga oss alle menneskerettene fra § 96 og utover. En så verdifull skapning måtte selvsagt ha fundamentale sikringer. Det er Norges evigvarende basis og kan ikke oppheves. Det sier Gr.l. § 112. Etter understrekning av hvordan mindre forandringer kan foregå fortsetter den: «Dog maa saadan Forandring aldrig modsige denne Grunnlovs Principer, men alene angaa Modifikationer i enkelt Bestemmelser, der ikke forandrer denne Konstiutions Aand, –»

Vårt lovverk er vel dermed basert på Common Law, og ikke på Admiralty Law, som i Kanada? Var Magna Carta det? (sjekk)

Var Olav den Hellige katolikk, døpt i Frankrike? Er det Olav Tryggvason som er den største mann i vår historie, med en bedre kristendom? Er det arven etter førstnevnte som råder idag? Det er Norges sjel å stå alene, og «tale Roma midt imot», men idag har land som folk mistet sin sjel. De fleste vet ikke engang hva sjel er.

Man merket seg også at det ble lagt betydelig vekt på den betydning slaget ved Nesjar hadde hatt for Olavs utbredelse av den kristnede rettsstat i Norge – noe som sikkert nok er rett – selv om man etter nyere forskning synes å ha lagt for lite vekt på Olav Tryggvasons betydning for kristendommens utbredelse i landet. Han som ble omvendt og døpt med sine folk på Sylligarne (Scilly-øyene) i Irskehavet av en einbu som Snorre forteller om. Han fikk med seg prester og bøker og dro til Norge. Han hadde sin kristendom fra kelterne og som sir. Winston Churchill også påpeker i sin Historie om de engelsktalende folk, hadde kristen-dommen på de britiske øyer blitt fornyet fullstendig fra kilder helt utenom de katolske kilder etterat romerne måtte gi tapt rundt år 400 og forsvant fra England. Men norske konger hadde også visse tråder i ”austerveg” mot arven fra den mye bedre kristendom i Konstantinopel (Byzants/Miklagrad) og trolig sendemenighetene i Tyrkia. Den kristendommen var det Olav Tryggvason brakte til Norge og som ynglingeætta kjempet fram i Norge og forsvarte mot stadige angrep fra katolikkene fram til kong Sverre som ”talte Roma midt i mot”. Og rettsstaten som Olav bygde, var bygd på Mosterretten av 1024 som begynte slik: ”Det første i vår lov er at vi skal bøye oss mot aust og be til Kvite Krist om godt år og fred, at vi må holde landet vårt bygd og drotten vår ved helse, han være vår ven og vi hans vener og Gud være ven åt oss alle.” Det ble starten på ”Det store sedskifte” og slutt på ofring av træler, barneutsetting, flerkoneri etc.etc. Dette er kanskje det viktigste ved rettsstaten Olav bygde – uten at det ble nevnt. Begge kongene understøttet sitt arbeid med engelske og keltiske prester.

«I dragsuget av en slik rettstenking går flere tusenårige driftsmåter og tusenårig rett under rett foran øynene våre under dekke av «lovlig» rett. Det strider selvsagt mot alt som det gamle Retts-Norge stod og står for. Grunnloven – som er vår restaurerte Kristenrett fra Hellig Olavs Mosterretten (1024) og div. Lagtingsretter noe senere – har hele tiden solid rett omkring individet og dets retter som eiendomsrett. Det hører med til naturrettstenkingen og skaperretten som ligger i bunnen. Den nekter ikke et menneske retten til å forsvare liv og eiendom. Med lov skal landet bygjast og ikkje med ulov øydast» Ulovene er slikt vi ser praktisert i dag. Nazimaktene og praktiserte såkalt positiv rett. Det var den «rett» som var nedskrevet i deres lovbøker- men uten forankring i naturretten. Derfor kunne det sitte 7 toppfolk med dr. grad i Wansee og bestemme den «endelige løsning av jødespørsmålet», dvs. utslettelse av et helt folk. Det var rett i deres øyne, men ikke en rett som ble godtatt av de allierte dommer i Nùrenberg i 1945 – da nazimaktenes topper måtte stå til rette for sine ugjerninger. De ble dømt for «crime against humanity» – kriminalitet mot menneskeheten og dømt til døden. Og for at ingen i fremtiden skulle dyrke disse «idoler» for fremtiden ble de kremert og strødd på Atlanterhavet. De brøt den grunnleggende skaperrett som et hvert individ har, og som er nedfelt i naturretten, gammel norsk rett og Grunnloven som ut fra sitt menneskesyn i § 2 om at vårt fundament er den «evangelisk lutherske tro» dvs. i lovsammenheng dette menneskesyn som sier at et menneske er mer verdt enn hele verden og skal ha sine retter. De finner man i fra § 96 i Gr. l. og videre utover. Lover som ikke kan forandres i flg. § 112 ( tidligere § 110) om Norge skal være det Gr.l. sier – det som er vår Konstitusjon eller Restaurasjon, restaurert kristenrett. Da hjelper det ikke om endog Stortinget har gitt lover – en slags «positiv rett» som er nedfelt i forvaltningens rettsregler som de slavisk følger.

Tjenestemenn bør tenke grundig gjennom denne tankerekken og hvorfor de selv heter: tjeneste-menn. De skal tjene folket, ikke makten, men tjenesten skal styres av lover og ikke u-lover. Da skal makter og myndigheter ta folkets parti av all sin makt, i denne sammenheng bøndenes. Det er deres simple plikt når det skjer at «kusken blir gal» som Luther en gang omtalte ledelsens oppførsel.»
http://www.ikrist.com/cgi-bin/npublish/search.cgi?category=1&keyword=grunn&page=30

Den dagen katolisismen, sionismen (protestanter som jøder), og kanskje islam med, samles i Jerusalem, da har vi en falsk og livsfarlig religion. Da trenger Norge en ny Kong Sverre, som «taler Roma midt imot» igjen. De som stod bak nazismen, kommunismen og andre «ismer» står bak alle disse også. Før en forstår dette, kan en aldri forstå helheten i plottet.

Bush bows for the Pope;
Bush_Benedict1

Popes, old and new: Time for Jesus to kick the moneychangers out of the temple!
http://www.oilempire.us/pope.html

Blair converts to Catholicis;

Blair_Benedict1
http://www.guardian.co.uk/politics/2007/dec/22/labour.uk

Paven bøyer seg for Jødene!

(Med jøde i denne og alle artikler på riksavisen.no er det ikke relatert til noen av rase eller religion, men de av en spesiell mentalitet og ånd, mammonismen – dansen rundt gullkalven, som utgjøres av noen jøder, men for det aller meste ‘kristne’ og ateister – fordi det per definisjon er flest av disse i verden. Jøde er en arketype i menneskers sinn som tilber Molok (Moloch). Begrepet er ikke brukt om noen av den vanlige befolkning, – vanlige mennesker av alle religioner og raser, men de som innen det høyeste echolon av politikk, religion og økonomi holder vanlige folk undertrykket [åger] og bedrar dem med sin hang til å elske penger og makt over alt, og hvilket stort sett 98 % av befolkningen av alle raser og religioner er salig uvitende om skjer.

Disse ‘jøder’ er en relativt veldig liten gruppe, uten nasjonal identitet, de er alle globalister. De kontrollerer  verden og verdens institusjoner ved hjelp av denne sin mentalitet, samt ved ubegrenset tilgang på penger for å kjøpe seg støtte (korrupsjon), penger som de skaper utav tynne luften, og utgjør dermed verdens herskere. De får alle som hungrer etter makt og rikdom til å bli med seg. Ubetinget.

Jeg skal gjøre det til og med bedre enn dette vide begrep, verdens herskere. Jeg skal nevne dem ved navn, slik at det overhodet ikke er noen tvil om hvilken gruppe vi kaller jøder med denne mentalitet som vi anser skadelig for hele menneskeheten: Rothchild’s (Bauer), David Rockefeller, Henry Kissinger, Dick Cheeney, George Soros, J.P. Morgan, Paul Wolfowitz, Warren Christopher, Zbigniew Brzezinski, Richard Perle, Cyrus Vance, Bill Clinton, George Bush, James Baker, Sam Newhouse, Joe Lieberman, Sumner Redstone, Edgar Bronfman, …………….
og listen kan gjøres mye lengre. De som har denne mentalitet, korrumperer og kjøper opp dårer i verdenspolitikken til å hjelpe seg, inklusivt mange av våre egne politikere og næringslivsledere som er henfallen til denne mentalitet. Vi kunne ha navngitt dem også, men det blir for mye. Google ‘Bilderberger Norway’. Der er mange flere i kulissene enn de som har fått æren av ‘å spise kirsebær med de store’ aka verdenseliten på Bilderbergermøtene. Systemet har sitt hierarki.

Der er de.  «De som kaller seg jøder, men ikke er det, men som er Satans Synagoge» (Joh.Åp. 2.9/3.9). De rette jøder etter Bibelen er de som er omskåret av ånd, på hjertet, mer enn nedentil – de virkelige kristne, som de første kristne var omvendte jøder, for idet en jøde blir omvendt blir han kristen. Han er ikke jøde lenger. De første kristne var alle som en jøder, som ble ‘omskåret av ånd’. Jesus’ ånd).

«The wandering, usurious Jew is perhaps the most compelling and unsettling archetype ingrained in the modern human psyche. Who is immune from the sinister image of Shylock, with his pointed beard, crafty shifting eyes, bent on revenge against a world that is in essence his enemy? Christianity and Islam forbid charging interest, except in the case of your enemy (Deut. 23:19: «From him exact usury whom it would not be a crime to kill.). Hence, the despised Jew became moneylender by default.

But by the same token, Deuteronomy allows the Jew to ‘exact usury’ from the Gentile (his enemy). This encapsulates the Jewish mentality: a racially identified religious belief (unlike Christianity and Islam) identifying the world as its – the ‘chosen’ people’s enemy
http://www.dissidentvoice.org/Articles4/Jones_Palestine.htm

http://www.batkol.info/Jewish_Christian_Relations.html

ttp://www.realjewnews.com/?p=136

http://www.realjewnews.com/?p=134

Bjørnstjerne Bjørnson (født 8. desember 1832 på Kvikne nord for Tynset, død 26. april 1910 i Paris) sa i et brev til Peter Bjørnson 31.10.1882;
«Du må naturligvis lade mine vænner, og blant dem W. Konow først og fræmst, læse dette. Jeg lægger til, at en man, hvis kænskab ingen drager i tvil, når det gæller frimureri, og hvis anseelse er meget høj, forleden dag intrængende bad mig udvirke af tinget en lov, hvoræfter ingen æmbedsman kan være medlem af et sælskab, hvis statuter ikke er offentlige. Intrængende, atter og atter, bad han mig om det! – Bare at et sådant forslag kommer fræm, sa han, vil gøre godt og drage mange til æftertanke.
«De fædrelands-bekymrede» ledes af kæltringer; det er summa summarum.
»
http://www.dokpro.uio.no/litteratur/bjoernson/bbka2.txt

Idag er det ingen større forfattere som nærer slike bekymringer for at våre folkevalgte og ledere sitter i hemmelige internasjonale nettverk som Bilderbergerne, Trilaterale Kommisjonen og lignende, hvorav Frimurerne nok fremdeles spiller en mindre, mer lokal rolle. Renter og skatter er det de ved å beherske staten, suger livsblodet utav vanlige folk med. De bruker staten til sin forretning. Åger. Som blodigler. Slik har det alltid vært.

«When I am outside your society and therefore free of its rules, this does not mean there is no law. I do not claim the right to harm another human being, damage property, engage in fraud or extortion or break contracts. I will follow the Law. I just won’t give statutes created by governments the force of law. I will achieve this by constructively denying consent to be governed.»
http://www.thinkfree.ca

«It is well enough that people of the nation do not understand our banking and monetary system, for if they did, I believe there would be a revolution before tomorrow morning.»                                ~ Henry Ford

«Det er ikke noe tegn på god psykisk helse å være godt tilpasset et overveldende sykt samfunn.»
«It is no measure of health to be well adjusted to a profoundly sick society.»
Jiddu Krisnamurti
(Indian Theosophist Philosopher, wrote The Future of Humanity, Songs of Life, Kingdom Happiness. 1895-1986)

Mvh. J.Johansen

Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)
Spread the love - Sharing is caring