Globalistene allierer seg mot Sunnmøringene i offshorenæringen

Dette er tredje artikkel i serien om hvem som skal eie Norge. At LCC rederne (Low Cost Carriers) Siem, Røkke og Fredriksen er globalister, er grunnen til at de foretrekkes av Regjeringen via GIEK, og med hjelp av LO-organisasjonene som tilbyr dem bekvemmelighetstariffer og nekter å gjøre norske farvann til for norske sjøfolk (local content), som mange andre sjøfartsnasjoner har. Trepartsamarbeidet fungerer utmerket det.

Foretar globalistene i Rederiforbundet, LO’s sjømannsorganisasjoner og Regjeringen via ‘trepartsamarbeidet’ et ran på høylys dag av Sunnmøringenes skip? Artikkelen mener å bevise en åpenbar konspirasjon og ihvertfall sannsynligjøre at det er tilfellet.

Internasjonalistene og globalistene, altså de med samme overbevisning som Rederiforbundet om globalismens velsignelser for norske farvann, innbefatter alle organisasjoner som er lagt under LO, det er Det Norske Sjømannsforbund og Norsk Sjøoffisersforbund.

Facsimile fra Sunnmørsposten

Rederiforbundet som globaliseringsaktør er fokusert på de store rederier, aldri på de små. Det er også hvorfor Staten ved GIEK prioriteter ‘konsolidering’, selvfølgelig må konsolideringen foregå etter den globalistiske modell, ikke etter Sunnmørsmodellen som er mange små, heller enn noen få store (møbelfabrikk i hver fjord og et rederi på hvert nes). En individualistisk modell, tvangsintegreres i en kollektivistisk. Regjeringen måtte nedjustere det Sunnmørske selvbildet.

Norske sjømenn i fremtiden, og Fascismens overtagelse av Norge

Norske sjømenn i fremtiden, og Fascismens overtagelse av Norge

Alt annet må underordnes den overordnede målsetting.

på globalt plan = Globalisme

La meg omformulere LO-bertas utsagn: «Arbeidsløshet er den viktigste veien inn i fattigdom». Sjøoffiserforbundet er jo enig med meg i dette, for de har utarbeidet en rapport som sier Fra Hav til NAV. Som absolutt alle vet blir ingen norsk sjømann rik på NAV, han blir faktisk veldig fattig. Men utlendingen blir rikere, og det er jo bra. Men det hjelper altså ikke den norske sjømann. Der finnes ikke nok skip i verden til å gi jobb til alle både utlendinger og nordmenn som vil være sjømenn, derfor må vi reserve våre egne farvann for oss selv. Spesielt ikke når de reelle økonomiske krisene kommer som følge av at regjeringene og sosialistene har bedrevet kunstig åndedrett av økonomien med lånte penger, og verdenshandelen går ned radikalt. Nå er det på tide at alle gode krefter henter frem solidaritet for den norske sjømann, og de rederne som gjerne vil ha norske sjøfolk ombord, men som altså ikke kan konkurrere med LCC-rderne som får billige mannskaper fra sjømannsorganisasjonenes bekvemmelighetsavtaler med dem, og får betalt av rederiene for d.s.

Trepartsamarbeidet betyr at Regjeringen, arbeidstagersiden og arbeidsgiversiden sitter i de lukkede rom i Oslo og avtaler hvordan Norge skal drives som bedrift (ja, de driver landet som en bedrift, ikke som et land). Vi er alle kun deres ansatte, de er direktørene. Dette samrøret har eksistert siden andre verdenskrig i Norge. LO-organisasjonenes eneste oppgave er å gå ut å forklare sine medlemmer og selge inn til dem hvorfor ‘statsdirektørenes’ (politikere, byråkrati, Rederiforbundet) avgjørelser i de lukkede rom på Youngstorvet skal implementeres og være, og organisasjonene på begge sider er propaganda apparatet. Globalistene i trepartsamarbeidet allierer seg, og overtar, slik de får fritt gjøre seg de disposijoner av våre hjemlige farvann som de vil, og altså i samarbeid med globalistene i norske sjømannsorgansasjoner som tilbyr den norske sjømanns konkurrenter på billigsalg ved å administrere bekvemmelighetstariffer til rederne, som de får betalt av rederne for å plassere på norske skip. Blir det galere enn dette?

«Partene i arbeidslivet har som oppgave å blant annet forhandle frem hovedavtaler og lønn. Partene i arbeidslivet består av:

  • Arbeidsgiversiden (Rederiforbundet)
  • Arbeidstakersiden (Sjømannsorganisasjonene)
  • Staten (Regjeringen)

Dette samarbeidet kaller vi trepartssamarbeid eller den nordiske modellen – unikt for Norge».

Sier de i LO i presentasjonen ‘LO, trepartsamarbeid og ideologi’.

«Trepartssamarbeid: Det vil si samarbeid mellom Staten, arbeidsgiverorganisasjonene, og arbeidstakerorganisasjonene. – Aktiv statlige bidrag for å sikre enighet mellom partene».
http://kph.no/uploads/media/17_06_2014_Trepartssamarbeid_SINTEF_TNilsen_01.pdf

Trepartsamarbeidet implementeres

Avtalen som blir gjort i de lukkede rom i Oslo implementeres så gjennom sjømannsorganisasjonen, som får i oppgave å dra ut og overbevise sine medlemmer om at dette er en god løsning. Er det, eller lurer de sine medlemmer trill rundt for å oppnå den overordnede målsetting; globaliseringen – som alså alle tre parter er enige om?

«Norske sjøfolk er så gode at dei vanlevis vinn konkurransen på elles like vilkår. Det einaste som trengst er difor like vilkår.», [i forhold til utanlandske sjøfolk i norske farvann] påstår LO-sjømannsorganisasjonen Det Norske Sjømannsforbundet.

Det er jo eitt greitt argument om det hadde vært bare hyrenivå som bestemmer, så hadde jeg gått med dem for det. Men jeg har jo påstått at det er ikke bare hyrer som styrer prioriteringene til Rederiforbundet og andre globalister og internasjonalister som i LO og Regjeringen. Men planen deres er å få sjøfolk til å tro det, og akseptere det, uten at sjøfolk får vite at globalisering er en overordnet målsetting av alle i trepartsamarbeidet, og at dette ikke vil hjelpe i det hele tatt. Sjøfolk har ikke organisasjoner som står steilt mot makta. Norske sjøfolk har organisasjoner som samarbeider med makta og setter ut i livet Regjeringens (og Rederiforbundets) politikk om globaliserng.

Men jeg må da spørre, når vi da har avdekket at globaliseringen kan være en større motivasjon enn bare like hyrer, så det vil ikke hjelpe at vi får like hyrer en gang for vårt land skal deles med alle andre verdens innbygere, så er sjømannsorganisasjonene som er tilknyttet LO imot globalisering?

Svar: Nei. Tvertimot. De er veldig for den, som Rederiforbundet er det, fri flyt av alt ikke bare i Europa men i hele verden. Og Regjeringen er det. ‘Trepartsamarbeidet’ i norsk arbeidsliv får det om de vil åkkesom.

Den ‘Unike Norske Modellen’ – les: bare nordmenn som lar seg lure. Det er det unike med den.

Facsimile fra e24: Globalistene allierer seg og overtar

Jeg har jo spekulert hva som gjør disse LCC-rederne (Low Cost Carriers) så imot norske sjøfolk at det kan være at de har blitt litt uskyldig mobbet i skolegården som ungdom (Siem, Fredriksen og Røkke) av andre nordmenn siden de nå skal ta igjen, aller helst tror jeg de lider under et labilt mindreverdighetskompleks, litt hevn liksom, men det kan jo også være bare det at de ser globalisersevangeliet som veldig viktig at det ikke skal være landegrenser, nasjoner, En Verden, Ett Marked, Ett Folk utopiaen deres. Da vil de velge utlendingen likevel, av andre årsaker enn hyrer.

Kristian Siem er i London og John Fredriksen har flagget ut for lengst så disse er vel ikke engang å regne for norske. Aker Wayfarer før Aker bestemte seg for å bemanne og drifte selv i Brasil, førte til at DOF mistet kontrakten. Men Mr Røkke har fått uvanlig mye «godwill» hos styrende organer (og den jevne mann i gata for den saks skyld) i Norge. Skandi Aker ligger sveiset fast i Norge som tidenes dyreste offshore båt på rundt 5 milliarder stort sett betalt av Staten av forskjellige støtte fond for utvikling og diverse. Aker sitt såkalte rederi har ikke tatt særlig mye tap på dette vanvittige fiasko prosjektet som omtrent ikke har seilt inn ei krone og ble kastet ut av kontrakten til Total omtrent før de fikk begynt fordi de så med en gang at dette ikke kom til å virke. Media har nesten ikke skrevet om dette, utenom noen få små notiser og ett par artikler i fra Hegnar. Systemet ivaretar sine egne. At en slik «sponsing» og statlig samrøre i ett fiasko projekt av denne størrelsesordning får så lite oppmerksomhet er ikke utrolig, sett i lys av at massemedia er globalistenes lydige talerør. Ser ut som Aker ikke engang gidder å prøve å få den statlige «Rolls Royce’n» sin i arbeid og den ligger der sveiset fast til kaia i fred for offentlighetens oppmerksomhet og kritiske blikk.  Det er veldig greitt og enkelt å gjøre business så lenge en er i globalist-familien.

Hederlige Tore Tønne ble sannsynligvis drept for han ikke skulle kunne avsløre deres forretningsmetoder. Og selv Brustad-bua Sylvia fra AP ble ansatt etter hvert i Aker som takk for de gode vilkår Youngstorvet tilbydde Røkke og Aker.  Stolleken og svingdør politikken i globalist-familie miljøet er utrolig kløktig arrangert.

Samarbeidet har vært så godt med LCC-rederne at Staten har betalt Kristian Siem 519.000 kroner per dag i rate for Siem Pilot for menneskehandel i Middelhavet, mens Sunnmørsrederne hadde like gode båter i opplag de kunne tilbudt staten for 19.000 kroner per dag, så han får ri av stormen mens den ‘krisen’ de har skapt skal overføre skipene fra Sunnmøringene til de globalistiske LCC-rederne, hvilket altså Siem er en av. Les denne artikkelen med sitater fra Sunnmørsrederne, alle av dem, som vil ha norske sjøfolk, men Siem og Røkke-røkla skal ha utlendinger, under avsnittet ‘De gode tapte, de onde vant’.

Kristian Siem driver menneskehandel i Middelhavet?
http://www.riksavisen.no/kristian-siem-driver-menneskehandel-i-middelhavet/

I et marked kan vi ikke studere kun de økonomiske vilkår, vi må også studere psykologien til aktørene i markedet. Så nei, like hyrer i norske farvann for all verdens sjøfolk vil ikke løse problemet for norske sjøfolk. Utlendinger kommer fremdeles til å bli prioritert selv om det er like hyrevilkår, fordi de er globalister, det skal være fri flyt, for da blir alt billigere for dem, billigere arbeidskraft totalt sett, fordi det er ikke utenlandske sjøfolk som skal opp til norsk nivå, gitt vårt kostandsnivå, men norske sjømenn som skal ned på utlendingenes nivå. Der finnes ikke nok penger i verden til å gi alle verdens sjøfolk norsk lønn.

Trepartsamarbeidet snakker i de lukkede rom i Oslo og bestemmer hvordan ting skal være, LO-sjømannsorganisasjonenes jobb er bare å selge det inn til medlemmene hva de har bestemt.. en slags PR avdeling i trepartsamarbeidet til sin medlemsmasse. Touche.

Det var nettopp de sunnmørsrederier som snakket høyest og varmest om norske sjøfolk ombord som globalistene fikk tatt og gikk heden. Gikk over til Røkke/Fredriksen. Vi kommer kanskje til å se at de som fikk overleve vil måtte endre sin tidligere innstilling for å få lov å fortsette.

Så når vi alle er U-land, da blir konkurransen lik.. Jeg foreslår at vi venter med å få utlendingers hyrer opp på norsk nivå i hele verden inntil norske mydigheter og sjømannsorganisasjoner i trepartsamarbeidet med LCC Rederne har fått norsk kostnadsnivå ned på de konkurrerende utlendingenes nivå. 🙂

Sjømannsorganisasjonenes kollektiviseres

Solidaritet med en norske sjømann, det er den eneste parole de trenger.. ingenting annet betyr noe, om de skal gjøre den jobben de påstår seg og tar seg betalt for å skulle gjøre da. Men de seiler under falskt flagg. Mer som et piratflagg.

Norske sjøoffiserer inn i LO
Norske Sjøoffiserer har blitt kollektivt gjort til sosialister og globalister som Det Norske Sjømannsforbund alltid har vært

Norske Sjøoffiserer har blitt kollektivt sosialistisk. Dermed gjør de alle medlemmer kollektivt til sosialister, for det er en viktig LO parole. Medlemsbladet til sjøoffiserene blir heretter fullt av enkle paroler om viktigheten av ‘internasjonal solidaritet’ og viktigheten av et stort og sterkt Statsbyråkrati, du vet de vanlige mantraene deres. Vi lever i de enkle parolers og slagords tidsalder, ingen dypere analyse nødvendig. På møter får du ikke taletid eller LO-gestapos/cheka vil stalke og gjør narr av deg til du stopper å si en mening som bryter med LO’s overordnede målsettinger. Mest sannsynlig blir du aldri tillitsmann fordi du ikke har det rette sosialistiske globalistiske sinnelag og tankegods. Da blir det slagord som internasjonal solidaritet og slikt møl som blir viktigere enn solidariteten til norske sjøfolk hos Sjøoffiserforbundet også. Bortforklaringene blir originale og fantasifulle at de kan være begge deler, men hvordan kan en tjene både den ene og den andre? Men norske sjøfolk kommer etter de viktigste politiske sakene, kanskje ned på 3-4 plass et sted i prioriteringsrekkefølgen.

Jeg synest det er helt greitt at utlendinger kan få så mye hyre de vil for meg i utlandet, de får stå på og kreve det for seg selv.. jeg synest bare ikke det skal være viktigere å prioritere for norske sjømannsorganisjoner å bruke sin tankekraft og arbeidstid på dette fordi det oppstår slike lojalitetskonflikter som jeg mener er til skade for norske sjømenn.

Her beskriver Regjeringen i ‘Trepartsamarbeidet’ hvordan inntektsutjevningen skal foregå.. Da er det nok nordmenn som skal helt ned, og de andre litt opp, for å få til det.

Globalisering og ulikhet Verdens inntektsfordeling og levestandard 1960 – 1998
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kilde/ud/rap/2000/0017/ddd/pdfv/119365-globalisering_og_ulikhet.pdf

Globaliseringsiveren har sin egen motivasjon. Likt hyrenivå vil ikke dempe den. Denne overskriften kan like gjerne si:

Onsdag globaliserte Stortinget vekk 700 norske sjømenn

Norske bønder og norske sjømenn må gjøre felles sak. Derfor er nok samarbeid SP og Kystpartiet fornuftig.Stortingsmeldingen om globalisering og handel:

Onsdag globaliserte Stortinget vekk 700 norske melkebruk
http://www.abcnyheter.no/penger/okonomi/2015/12/02/195184312/onsdag-globaliserte-stortinget-vekk-700-norske-melkebruk

Så vil noen spørre seg; Hvordan da ikke like gjerne velge Senterpartiet som Kystpartiet? Svar: Senterpartiet er fokusert på bønder. Kystpartiet har alltid har stort fokus på fiskere, sjøfolk og marine næringer langs kysten. Vi er eksperter på det, Senterpartiet på bønder. Senterpartiet kan også opptre til tider mer sosialistisk og liberalstisk enn borgerlig/konservativt. Kystpartiet er utpreget borgerlig/konservativt.

Så må jeg spørre, når vi da har avdekket at globaliseringen kan være en større motivasjon enn bare like hyrer, så det vil ikke hjelpe at vi får like hyrer en gang for vårt land skal deles med alle andre verdens innbygere, så er sjømannsorgansasjonene som er tilknyttet LO imot globalisering?

Svar: Nei. Tvertimot. De er veldig for den, som Rederiforbundet er det. Og Regjeringen er det. ‘Trepartsamarbeidet’ i norsk arbeidsliv får det om de vil åkkesom. «den Unike Norske Modellen» – les: bare nordmenn som lar seg lure. det er det unike med den.

Hva forener FrP, Høyre med den sosialistiske venetreside:

At de har globalisme og internasjonalisering som overordnet målsetting.

Norske sjømenn i fremtiden, og Fascismens overtagelse av Norge
http://www.riksavisen.no/norske-sjomenn-i-fremtiden-og-fascismens-overtagelse-av-norge/

Enkelte sier at Kystpartiet er for små, og da vil de på en måte kaste bort sin stemme, men nei – de kaster bort sin stemme på ett av de andre partier som alle er globalister. Jeg husker når FrP var små og jeg var med bygget det opp her i kommunen. Se hvor de er nå. Problemet er jo selvfølgelig at Siv Jensen liker bedre å spise snitter med Bilderbergere og andre nazister (stiftet av nazisten Prins Bernhard) og glemmer hvem sine interessser de var valg for å skjøtte etter det. og som Steinar Bastesen spurte om vi ikke skulle undersøke nærmere disse nettverk som Bilderbergere (han nevnte det spesielt) og deres innflytelse i norsk politikk i Trontaledebatten i Stortinget i 2003.

Der finnes ikke rød og blå lenger, bare Globalistpartiet

Vi må forholde oss til hva de gjør, de har jo makta og pengene, men trenger ikke å akseptere det, og jobbe for endring av deres dogmer og målsettinger og krig mot Sunnmørsånden, og legger seg under den blodrøde sosialistiske Verdensånden. Som jeg har beskrevet; bekymringsfullt at venstresiden er enig med Bilderbergerne, Høyre, FrP, Rederiforbundet, LO og kreti og pleti om globalismens fortreffeligheter.

Folk får gjøre seg sine valg, jeg skal bare bidra til å gi dem et valg mellom det gode og de onde.

Facsimile fra Sunnmørsposten

Dette er Sunnmøringene mot røkla, individualistene mot kollektivistene, for altså, det gikk utover Sunnmøringene som ikke er globalister, og som helst vil ha norske sjøfolk ombord. DA ser vi den overordnede målsetting, det er ikke like hyrer, ihvertfall ikke andre opp på vårt nivå, heller vi ned på andres nivå, hvilket vil være bra for å få jevnt billig arbeidskraft.

Sjøfolk vil gjerne se en løsning på problemene og allierer seg i grupper med opp til 16000 medlemmer på facebook, men løsningen er ennå ikke helt kollektivt åpenbar. De søker svar, men løsningen ligger langt inne, for sannheten er at de blir lurt trill rundt av globalistene.

Offshore-kuppet. Sunnmørsåndens Tap og Jødementalitetens Seier?

Offshore-kuppet. Sunnmørsåndens Tap og Jødementalitetens Seier?

Vil dere se en løsning på problemene deres, så se til Sunnmøre og støtt Sunnmørsrederne, og legg alle steiner i veien for LCC-rederne som dere kan; krav om norske sjøfolk i norske farvann, losplikt for alle utlendinger, ingen farledsbevis for utlendinger, streik, blokade, whatever.

Jeg tror nok ting blir verre før de blir bedre, men jeg skal ikke bidra til at de blir verre, for ikke noe problem kan løses med den samme bevissthet som hos de som skapte problemet.

Det tar sin tid og en del elendighet og nød må kanskje oppleves kollektivt før de finner ut at de tok feil.

Senterpartiet er det eneste alternativet til Kystpartiet, men som jeg sier over så er de til tider mer sosialistisk enn borgelig/konservativ. Der finnes ikke ett eneste parti i Norge som ikke er globalister og for den sosialistiske internasjonaliseringen både Lenin og Hitler ønsket seg (syntesen av den dialektikk ser vi idag), enn Kystpartiet og delvis Senterpartiet.

Like hyrer mellom norske sjøfolk og utenlandske vil ikke fjerne problemet at de ønsker globalisering som en overordnet målsetting, og  det er også gitt som en forutsetning fortsatt norsk eierskap at dette argumentet holder vann, og jeg regner ikke lenger Siem, Røkke og Fredriksen (Low Cost Carriers) for norsk i ordets rette betydning som de globalister de er, og prioriterer deretter. Og forfordeles av Regjeringen og LO-organisasjonene derfor at de har lik målsetting, Globalisering. Vi skal ned på alle andres nivå, med vårt samme kostnadsnivå. Den Nye Verdensorden.

Krig mot Pietismens ånd

NSF tillitsmann sier til meg som respons på en av mine kommentarer hvor jeg sier jeg er kristen: «Der er me tydelegvis ganske ulike. Eg meiner moral er heilt uavhengig av religion, og at religion er eit djevelens verk.»

Som om jeg ikke visste at blant den røde pøbel på Youngstorvet knapt finnes en eneste kristen sjel.

Hva han ikke vet er at Sunnmøre ble skapt og bygget på pietismen. Så jeg svarer han at jeg er helt enig med han. Religion er djevelens verk, spesielt den gudløse religion. Men vi er nok ganske så ulike ja, for etter mitt syn er Djevelen på Youngstorvet, ikke på Sunnmøre.

Norges fineste Hebraiske Landsdel

Jødiske Richard Wurmbrandt fra Romania som så vidt overlevde siste krigen etter heftig tortur i deres konsentrasjonsleire skrev en fantastisk bok som jeg må bare anbefale. Boken heter ‘Marx and Satan‘. Han brukte resten av sitt liv på dette prosjektet hva som var galt med disse sosialist/kommunist folkene, og fant at de var satanister. Den gudløse moralen deres var, drep alle som ikke er enig med dem (i overført betydning drep de bedriftene som ikke vil gjøre som de vil globalistene skal gjøre).

Bibelen sier at de som ikke tilber dette Globalist ‘Dyret’ deres og oppgir sin individualitet for dem ‘skal ikke få kjøpe og selge‘ (Revelation 13:17) lenger, altså ikke delta i handelen lenger, om de ikke har dette merket i panna (mentalitet) og på hånden (handling), tilber deres åndsherre Satan (denne verdens ‘ånd’, politiske ideologier som blir deres verdslige ateistiske religion, jeg liker bedre å se den som åndsløshet) mer enn Gud som skapte oss som individualister, ikke som dårlige kopier av hverandre som kollektivismen gjør, altså de som ikke adopterer deres lære og gjør etter den (hvilket står i motstrid og opposisjon til den kristne lære, faktisk til Gud selv for sin skapelse).

Hvis dere ser på hvem som vil ha norsk manskap så er de alle på Sunnmøre, noen av de har gått heden fordi globalistene skapte en ‘krise’ for formålet for å få deres skip billig så de kan profittere maksimalt når de skrur omstendighetene tilbake til normaldrift, og vil gjøre konkurransebetingelsene så vanskelig for dem, og sjømannsorganisasjonene tilknyttet Youngstorvet tilbyr tvertimot bekvemmelighetsavtaler til LCC-rederne (Low Cost Carriers, Siem, Fredriksen og Røkke), slik at de fikk overta skipene billig med Statens hjelp, og får knuse Sunnmørsrederne i konkurransen fremover med billig mannskap fortsatt med hjelp av globalistenes sjømannsorganisasjoner. LCC-rederne får med seg statsinstitusjonene (GIEK spesielt) siden det er en del av trepartsamarbeidet mellom LO, arbeidsgiversiden og arbeidstagersiden, å ta båtene fra Sunnmøringene som ville ha nordmenn ombord og gi dem til LCC-rederne som vil ha ett marked av hele verden og mannskap hvor som helst fra, alt annet enn nordmenn er ok for dem. Det er et satanisk opprør mot pieteismen.

Nei, jeg er hellig overbevist at djevelen er ikke på Sunnmøre, men på Youngstorvet og i den globalistiske sosialistiske religion som mennesker mister seg selv og sin individualitet i og som gir inntrykk av å skape fred ved å utradere individualitet og erstatte den med kollektivisme; En Verden, Ett Folk, En Rase evangeliet. Det gjør det selvfølgelig fordi det er forskjell på folk og som satan står de i motstrid med Guds planer for sin skapelse. Israelitter og hedning har forskjellige roller i livets drama, fremdeles. Jesus sa om endetiden: «Når de sier fred, fred, vil plutselig ødeleggelsene komme over dem» (1 Thessalonians 5:3). Fordi disse folkene kan tro de er guder for seg selv en stund, inntil deres møysommelige politiske byggverk raser ned over dem, fordi de var aldri bygget på stengrunn til å begynne med.

Folk med en pervers og satanisk mentalitet kan aldri skape noe godt. Bare ødelegge hva som allerede er skapt, av Gud selv eller av de mennesker Gud gjør til medskapere på jord for sitt enklere nivå. Overta det med satanisk list og lempe.. og profittere på det, for en stund. Før Gud selv griper inn og legger deres byggverk brakk, på ene eller andre måten. For der var aldri rettferdighet hos dem, bare død og destruksjon av alt som er godt.

Bibelsk sett skal deres perverterte mentalitet gi denne verden dens banesår. Det blir verst for dem selv, for vi kristne har en annen verden å dra til når vår sjel forlater legemenet, det har ikke de åndssvake og åndsløse, som ikke har fått noen individualisert ånd, men deltar i og underlegger seg Verdensånden, som idag går under begrepet sosialisme og ‘Humanisme’.

Offshore-kuppet. Sunnmørsåndens Tap og Jødementalitetens Seier?

Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)
Spread the love - Sharing is caring
1   
  
  
    
1
Share