Hva er kulturmarxisme?

boot
Hegeliansk dialektikk virker slik at de med makten alltid setter opp to motsetninger (Tese – Antitese) å sette opp mot hverandre, og så skal de med makten «redde menneskeheten» (gulroten) ved å innføre en mellomting mellon de tilsynelatende motsetningene (okkult Syntese). En god oppsummering av ‘Anonym’ av kulturmarxismen.

Idag lever vi i syntesen mellom kommunisme (internasjonal sosialisme og nazisme (nasjonal sosialisme). AskeNazier (Khazarer, Rothschild Khazarian Mafia, RKM) som Bronstein (Trotsky), Marx, Bernays, Lukacs og Gramsci da som nå kontollerer alltid begge retningene, og vil alltid komme ut som herskerne og setter opp sine ikke så veldig hemmelige samfunn for å gjennomføre sin agenda. Kulturmarxcisme er jødisk bolsjevisme og satanisme som bygger Anti-Krists rike; Den Nye Verdensorden.

Marxismen ble kjent for verden i 1847 da Karl Marx og Friedrich Engels publiserte ”Det kommunistiske manifest”. Det er viktig å være klar over at kommunismens endelige mål var verdensrevolusjonen og verdensregjeringen. Den gang var det det rike, hvite vesten som dominerte, og kommunistene satte derfor inn angrepet mot Vesten, fordi de regnet med (antagelig korrekt) at resten av verden ville falle så snart Vesten var erobret.

Kommunismen vant en stor seier da Russland ble erobret via den russiske revolusjon i 1917. Marxistene trodde at verdenskrigen ville føre til at arbeiderne gjorde revolusjon og overtok makten i de vestlige landene. Så skjedde ikke. Arbeiderne gjorde ikke revolusjon, på tross av nøden som fulgte verdenskrigen. De marxistiske teoretikerne satte seg derfor fore å finne ut hvordan verdensrevolusjonen og verdensregjeringen kunne fullføres, på tross av at den vestlige arbeiderklassen hadde sviktet verdensrevolusjonen.

Lenins visjon var å angripe Vesten ved å frigjøre koloniene fra Vestens grep, og deretter mobilisere de tidligere koloniene mot Vesten. Lenin mente at å avskjære Vesten fra de viktige mineral- og energiressurser i koloniene ville bringe Vesten på knærne.

I dag er marxistene ikke så langt fra Lenins visjon, som kan oppnås ved en kombinasjon av radikale muslimer, røde Kina-kommunister og et marxistisk Sør-Afrika, eventuelt med et samarbeide med det post-sovjetiske Russland.

Leon Trotsky ønsket å bruke rasemotsetninger i arbeidet for verdensrevolusjonen, og ønsket å bruke rasemotsetningene mellom svarte og hvite til å fremme en revolusjon i USA. Blant annet etter påtrykk fra Trotsky ble det vedtatt en resolusjon av Socialist Workers Party i New York i juli 1939. Resolusjonen begynte med:

«De svarte amerikanerne har i århundrer vært den mest undertrykte delen av det amerikanske samfunnet og den mest diskriminerte. De er derfor potensielt det mest revolusjonære element av befolkningen. De svarte er bestemt til, på grunn av sin historiske fortid, å bli selve fortroppen av den proletariske revolusjon».

Trotsky skrev også:

”Motstanden blant de fargede raser mot deres imperialistiske undertrykkere er en av de viktigste krefter som kan brukes mot det bestående samfunn, og derfor oppfordrer vi til fullstendig ubetinget og ubegrenset støtte til de fargede rasers frihetskamp.»

To andre ledende marxistiske intellektuelle, Antonio Gramsci i Italia og Georg Lukacs i Ungarn arbeidet etter første verdenskrig også med spørsmålet om hvorfor arbeiderklassen ikke gjorde revolusjon. De kom begge fram til det samme svaret, som var at arbeiderklassen var indoktrinert av den vestlige kulturen og den kristne religionen, og at den vestlige kulturen og den kristne religionen måtte fjernes før man kunne få en kommunistisk revolusjon. Dette ble starten på den «kulturelle marxismen», hvor vekten legges på å ødelegge de vestlige samfunn ved å ødelegge kulturen i de vestlige samfunn, istedenfor på utelukkende økonomiske og politiske virkemidler, som i Marx og Engels skrifter.

Gramsci er blitt berømt for å planlegge en strategi for hvordan Vesten kan ødelegges innenfra. Istedenfor å satse på at den troløse arbeiderklassen skulle gjøre revolusjon, så burde man, ifølge Gramsci, satse på “den lange marsjen gjennom institusjonene”. Marxistene skulle erobre skolene, media, kirkene, i det hele tatt alle institusjoner som kunne bevare den vestlige kulturen. Gramscis strategi har vært meget vellykket i Vesten. Faktisk er alle våre kulturelle institusjoner nå erobret av marxistene.

Georg Lukacs har hatt enda større påvirkningskraft enn Antonio Gramsci. I 1918 ble han kulturminister i den kortlivede Bela Kun regjeringen i Ungarn. Han stilte det berømte spørsmålet: “Hvem vil redde oss fra den vestlige kulturen?”, og som svar på dette institusjonaliserte han det han kalte ”kulturell terrorisme”. En av de viktigste komponentene i denne kulturelle terrorismen var å introdusere seksualopplæring i de ungarske skolene. Lukacs forsto at dersom han kunne ødelegge landets seksualmoral, ville han ha tatt et langt skritt i retning av å ødelegge landets tradisjonelle kultur og dets kristne arv.

Dette angrepet på Ungarn tradisjonelle kultur var meget mislykket. Den ungarske arbeiderklassen ble så rasende at Lukacs ble kjeppjaget fra Ungarn. Imidlertid dukket Lukacs opp på en såkalt ”marxistisk uke” i Tyskland i 1923. Dette seminaret ble sponset av en ung millionær-marxist ved navn Felix Weil. Weil og andre deltagere på seminaret ble fascinert av Lukacs teorier om kulturell marxisme.

Weil brukte derfor deler av sin formue på å opprette et institutt ved universitetet i Frankfurt som senere kom til å bli kjent som Frankfurterskolen. Formålet til Frankfurterskolen var å finne en måte å rekruttere nye klasser til verdensrevolusjonen etter at arbeiderklassen hadde forkastet tesen om revolusjon. Det intellektuelle byggverket som Frankfurterskolen skapte, er i dag kjent som kulturell marxisme eller mer populært som politisk korrekthet.

I 1930 fikk Franfurterskolen en ny og briljant direktør ved navnet Max Horkheimer. Senere kom andre betydelige intellektuelle til, som Theodor Adorno, psykologene Eric Fromm og Wilhelm Reich, og en ung student ved navnet Herbert Marcuse. Man brøt da med tradisjonell marxisme som sa at kulturen ble bestemt av økonomiske faktorer, og postulerte at kultur er en selvstendig og viktig del av samfunnet. Videre konstaterte man at arbeiderklassen aldri ville gjennomføre verdensrevolusjonen, og at det derfor var nødvendig å finne nye klasser som ville støtte opp under verdensrevolusjonen. Spørsmålet om hvilke klasser som skulle erstatte arbeiderklassen som spydspisser i verdensrevolusjonen, ble først besvart mange år senere av Herbert Marcuse.

Frankfurterskolen arbeidet med å lage en syntese mellom Marx og Freud. Frankfurterskolen, under innflytelse fra blant andre Freud, forsto at å appellere til massenes følelser er mye mer effektivt enn å appellere til massenes fornuft. Sigmund Freuds nevø, Edward Bernays (som er praktisk talt ukjent idag, men som er en av de personene som har hatt størst påvirkning i det 20. århundre), utviklet teorien om hvordan massene kan hjernevaskes. Se denne meget interessante videoen for å lære mer om Bernays teorier:

Bernays teorier er videreutviklet av blant andre det britiske Tavistock Institute, og takket være moderne kommunikasjonsmidler som presse, radio, TV, film osv., er hjernevasken av massene nå omtrent allestedsnærværende og nærmest fullkommen.

Et av de mest innflytesesrike skriftene fra Frankfurterskolen var ”Den autoritære personlighet” av Theodor Adorno. Dette skriftet er et kampskrift mot fordommer og diskriminering, først og fremst hvites diskriminering av svarte. Senere fulgte Betty Friedman opp med sin feministiske revolusjon, rettet mot vestlige menn. Hvite heteroseksuelle menn ble beskrevet som erkeskurkene i dramaet, og de skulle bli anklaget for rasisme, sexisme, homofobi og andre mindre hyggelige ting. Hensikten med alt dette var å ødelegge den hvite, vestlige sivilisasjon.

Trotsky’s teori om permanent revolusjon ble av Frankfurterskolen gjennomført med noe som de kalte «Critical Theory». I Max Horkheimer’s versjon var dette en sosial teori om å rette kritikk mot alle sider av det vestlige samfunn med den hensikten å ødelegge dette. Horkheimers ”Kritiske teori” førte til en ekstremt destruktiv kritikk av alle sider ved det vestlige samfunnet, og var spesifikt rettet mot kristendom, kapitalismen, patriarkatet, moral, tradisjon, kultur, seksualmoral, lojalitet, patriotisme, maskulinitet, og nasjonalisme samt konservatisme.

Frankfurterskolen flyttet til USA da Hitler kom til makten i Tyskland i 1933, men de fleste av dem flyttet tilbake til Tyskland etter 1945. Herbert Marcuse ble etter krigen igjen i USA, og han viste seg å ha en fabelaktig evne til å popularisere kulturell marxisme, og har hatt en enorm virkning på senere generasjoner. Hans «Eros and Civilization» benytter seg av syntesen mellom Marx og Freud og argumenterte for å “frigjøre Eros” for å skape det han kaller “polymorf perversitet”. Dette var en videreføring av Georg Lukacs tanker om å bruke seksualitet for å ødelegge den vestlige sivilisasjon. «Eros and Civilization» ble umåtelig populær blant hippiebevegelsen på 60-tallet.

Marcuse skrev videre i “The Carnivorous Society”, [1970]:

«Man kan med rette snakke om en kulturell revolusjon, siden protesten er rettet mot hele det kulturelle establishment; inkludert moralismen i det eksisterende samfunnet. … Det er en ting vi kan si med full sikkerhet, og det er at den tradisjonelle ideen om revolusjon ikke eksisterer lenger. Disse ideene er gammeldags … hva vi må oppnå, er en type diffus og spredt oppløsningen av det etablerte systemet. «

Hva Marcuse menes med «en slags diffus og spredt oppløsningen av systemet» ble tydelig da han forkynte det han kalte «Great Refusal «-en prosess der man ved hjelp av seksuell frigjøring samt svart og feministisk revolusjon blant studenter kunne overtale studentene til å hate den hvite vestlige kulturarv. Marcuse brukte godtroende studenter som nyttige idioter ved å utnytte deres sympati for de fattige og undertrykte fargede folk i verden. Resultatet var at studentene støttet Trotskys permanente revolusjon uten at studentene forsto hva spillet egentlig handlet om.

Det er viktig å forstå at frigjøringen av svarte og kvinner ikke var et mål, men et middel for marxistene. De kulturelle marxistene brukte svarte og kvinner som nyttige idioter for å fragmentere samfunnet med en splitt og hersk taktikk. Den endelige hensikten med dette var å ødelegge den vestlige, hvite sivilisasjon og deretter gjennomføre verdensrevolusjonen og verdensregjeringen.

Marxistene fant spesielt mange nyttige idioter her i Norge, hvor AKP (ML) bevegelsen fikk stor innflytelse. Grunnen til at den marxistiske bevegelsen fant grobunn i Norge, er at nordmenn er et spesielt godtroende folkeslag. Nordmenn er neppe dumme, men de fleste nordmenn er ganske ærlige og projiserer denne egenskapen over på andre folkeslag. Andre folkeslag finner denne egenskapen latterlig og lett å utnytte, og utnytter nordmenns naivitet så langt det lar seg gjøre.

Frankfurterskolen endret som sagt Marx sin teori om revolusjon til også å inkludere Freud sin teori om det underbevisste. Hovedfokus for de kulturelle marxistene var å omforme underbevisstheten til de vestlige menn og kvinner. De hadde som mål å lage et nytt menneske av den vestlige mann: En person som reagerer passivt på provokasjoner av alle slag.

Ved at man forega å bekjempe fascisme og nazisme, klarte de kulturelle marxistene å oppløse det system av tro, holdninger og verdier som var rådende i Vesten. Millioner av vestlige menn og kvinner ville komme til å tro og verdsette det motsatte av hva de tidligere trodde og verdsatt. Det var en revolusjon i tenkningen. Det gjaldt selve den moralske orden.

Oppløsningen av den moralske orden forårsaket av de kulturelle marxister førte til en endret oppfatning av den hvite rase. Verdien av den hvite rase generelt, og vestlige menn spesielt, ble nedvurdert, samtidig verdien av alle andre øket. Dette ble gjennomført ved smart propaganda, spesielt i skolens lærebøker og i media. De kulturelle marxistene var utrolig flinke til å påstå at vestlige menn var skyldig i all verdens elendighet inkludert kriger, slavehandel, rasisme, sexisme, homofobi, fremmedfrykt samt undertrykkelse av de lavere klasser. De vekket følelser av medlidenhet, sympati og medlidenhet for «ofre» i lavere klasser, samtidig som hvite ble demonisert. (”Det er bare hvite som kan være rasister”). Hvite, spesielt menn, hadde ingen annen utvei enn å forholde seg passive eller identifisere seg med de undertrykte ”ofrene”.

Oppløsningen av den moralske orden i Vesten sammen med en systematisk ødeleggelse av verdioppfatningene til de vestlige er grunnlaget for neste skritt, som er fysisk ødeleggelse av den hvite, kristne, vestlige sivilisasjon. De kulturelle marxistene oppmuntrer til abort, prevensjon, skilsmisse, homofili, karrierekvinner, narkotika, inngifte mellom rasene og ubegrenset innvandring av fargede raser til tidligere hvite land, samt ødeleggelsen av den «patriarkalske familien». Dette reflekterer hva de kulturelle marxister hevder: forplantning hos hvite er av det onde, det som forhindrer forplantningen hos hvite er av det gode.

Det er her viktig å forstå den egentlige hensikten med kommunisme eller marxisme. Hensikten med kommunisme (marxisme) er ikke å dele godene. Hensikten med kommunisme er å samle all makt på få hender, og skape et samfunn hvor noen få lever i luksus mens resten lever i fattigdom. Det er også på denne måten kommunisme har virket opp gjennom tidene. Leonid Bresjnev, Mao Zedong, Kim Il-Sung og Fidel Castro levde aldri i fattigdom, men tvert imot i skamløs luksus. Dette vet de fleste.

Konspirasjonen er overveldende dokumentert og veldig synlig i dagens samfunn. Marxistene har jobbet steinhardt i 150 år for å endre det hvite Vestens oppfatninger av seg selv, dette med den hensikt å sette i gang en prosess som fører til sosial oppløsning hvor det hvite Vesten vil bli utslettet. De er ganske nær med å lykkes nå.

Å kalle dette for en konspirasjon, er forsåvidt litt misvisende, for veldig mye av konpirasjonen har vært helt åpen og ikke hemmelig i det hele tatt. De marxistiske sosialrevolusjonære som arbeider for å fremme oppløsningen av den vestlige maktstruktur har skrevet et enormt antall bøker om dette. Denne litteraturen omfatter verker av Marx, Engels, Lenin, Trotsky, Antonio Gramsci, George Lukács, Ernst Bloch, og fra Frankfurterskolen personer som Max Horkheimer, Theodor Adorno, Erich Fromm, Wilhelm Reich, Leo Löwenthal, Frederick Pollock, Franz Neumann samt Herbert Marcuse.

En av de beste, og definitivt den mest kjente beskrivelsen av det kommende, globale diktaturet, er George Orwells «1984». Denne boken (1984) blir vanligvis lest som fiction i dag. Men George Orwell var insider, og kjente til de planene som var lagt. George Orwell døde da også kort tid etter at «1984» var publisert.

Noen sitater fra «1984» kan passe som avslutning:


«PARTIET søker makt utelukkende for maktens skyld. Vi er ikke interessert i det beste for andre, vi er interessert utelukkende i MAKT. Ikke rikdom eller luksus eller langt liv eller lykke: bare MAKT, RÅ MAKT. Hva rå makt betyr at du vil forstå straks. Vi er forskjellige fra alle tidligere oligarkier, i det at vi vet hva vi gjør. Alle tidligere oligarkier, selv de som lignet oss, var feiginger og hyklere.»

«Vi vet at ingen noen gang griper makten med den hensikt å gi slipp på den. Makt er ikke et middel, det er et mål. Man etablerer ikke et diktatur for å ivareta en revolusjon, man gjør en revolusjon for å etablere diktatur. Hensikten med for forfølgelse er forfølgelse. Hensikten med tortur er tortur. Hensikten med makt er makt.»

«De gamle sivilisasjoner hevdet at de var basert på kjærlighet eller rettferdighet. Vår sivilisasjon er grunnlagt på hat. I vår verden vil det ikke være noen andre følelser enn frykt, raseri, triumf, og selv-fornedrelse. ALT annet vi skal gjøre ende på – ALT.»


«Det blir ingen nysgjerrighet, ingen glede i livet. Alle konkurrerende nytelser vil bli utslettet. Men alltid – ikke glem dette, Winston – alltid vil det være rus av makt, stadig økende makt. ALLTID, hele tiden, vil det være spenningen ved seier, spenningen ved følelsen av å tråkke på en fiende som er hjelpeløs.»

«Hvis du vil ha et bilde av fremtiden, forestill deg en støvel som tråkker på et menneskeansikt FOR ALLTID.»

Kilde

av ‘Anonym’
http://forum.kvinneguiden.no/index.php?showtopic=650212&p=14175952

Relevante artikler

Politisk korrekthet – totalitær kulturmarxisme
http://www.kommentar-avisa.no/Artikler-Startside/Hovedoppslag-2012/Politisk_korrekthet_%e2%80%93_totalit%c3%a6r_kulturmarxisme-05.09.2012.htm

Relevante videoer

The Khazarian Supremacy, Synagogue of Satan

The Khazarian Conspiracy Full Movie The Synangogue of Satan The Fake Jews

Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)
Spread the love - Sharing is caring