Korrupsjon i Norsk Politikk ?

Hva er korrupsjon? Mange tenker vel på dette som kontanter for en tjeneste under bordet, eller gjenytelser for en tjeneste med en gang, ala Statoil. Er det sikkert at de som vi tror bestemmer i samfunnet, politikerne, er de som i virkeligheten styrer? Bare ved å se på hva de gjør, og hvor like de er i sin ”styring”, så kan vi fastslå at så ikke er tilfelle. Der er en ”usynlig” hånd over dem. Usynlig for de fleste. Derfor mener og sier de alle stort sett det samme, med bare små nyanser, for å inngi illusjonen om ”den store forskjellen”.

En puppet er en som tror han bestemmer, mens han i virkeligheten er plassert der fordi han har vist troskap til ”systemet”, det vil si lydhør for samfunnselitens behov. Hadde han/hun prioritert annerledes så hadde de aldri som politikere nådd opp og frem i de ”demokratiske” nominasjonsprosessene, og ville aldri blitt reklamert for og løftet frem i media, som er eid av samme ”fiffen”. Som analogi fra kristen tradisjon er dette å ligne med Jesus’ fristelse på fjellet av ”djevelen”, – den skjulte forfører.

Opponentene til de rådende maktstrukturer opplever det motsatte, ties ihjel, trues ihjel, trakasseres ihjel, med ethvert middel som det herskende hegemoni har til sin rådighet gjennom byråkratiske institusjoner i staten, – og media. Den moderne korsfestelsen, – straffen for å avsløre hegemoniet / autoritetene, er påskens budskap, – og advarsel. Sånn går det. Staten og rettsapparatet, er ene og alene innrettet for å beskytte fiffen mot ”massen”, – oss.

Som Leo Tolstoi sier det i boken “The Kingdom of God is within You», Christianity not as a mystic religion but as a new theory of Life:

”Korrupsjonen består i å plyndre det arbeidende folk for deres midler ved hjelp av skatter, og distribuere dem for å tilfredstille grådigheten til offentlig ansatte, som er igjen bundet til å støtte og opprettholde undertrykkelsen og utnyttelsen av folket. Disse kjøpte ansatte i det offentlige, fra ministernivå til den mest stakkarslige kopieringsassistent, utgjør et ubrutt nettverk av mennesker som er knyttet sammen med felles interesse – å leve på bekostning av vanlige folk. De blir tilgodesett og beriket dess mer lydig de utfører viljen til myndighetene; og til alle tider og steder, utfører ingenting annet, i alle departmenter, støttet av ord og gjerning, enn å utføre vold for myndighetene, av hvilken også deres egen velstand er avhengig av”.

Og den som tror dette kun gjaldt Russland i forrige århundre, tror vel også på julenissen; Når disse offentlige ansatte/politikerne sammen med det elitære næringslivet opptrer i symbiose og gjensidig berikelse oppstår det som på engelsk kalles ”Corporate governance” som betyr at det er bedriftsledere og eiere, og andre krøsuser, som har plassert sine puppeter i politikken for at de skal få det som de vil. Dette kalles også plutokrati. Denne fiffen, som vi også kan kalle samfunnets elite, fra gammelt av kalt adelskapet, er helt avhengig av at den menige mann og kvinne skattes ihjel, og velferdstilbudene avvikles, for å finansiere deres behov. Bare se på hvordan alt skal legges til rette for næringslivet, som det heter, uten at det hjelper det spøtt, annet enn å fylle denne elitens lommer.

Bare ved at den menige mann og kvinne får mer disponibel inntekt selv, vil de utvikle det sunne næringslivet. Politikernes metode fyller bare fiffens og bankkartellenes lommer (?). For det belønnes de rundhåndet på en eller annen måte siden en gang, når deres tjeneste for ”folket” er omme. De belønnes også bare ved å få lov å sitte tre perioder (pensjon/ambisjon).

Jeg kan peke på mange av dagens sittende politikere, spesielt de i regjeringen og de som er for EU (elite-ønsket), og herved spå at den og den kommer siden til å få en godt betalt posisjon i næringslivet eller byråkratiet, med god bonusordning og pensjon, som takk for tidligere ran av menigmann og – kvinne; ran gjennom strømregningen, høyere egenandeler, bompenger, reduserte pensjoner og trygdeytelser, ublue skatter og avgifter, eller ved å nærmest gi bort vårt drikkevann, til generasjonslang inntekt for fiffen, samt for deres bidrag til å selge oss til EU, på tvers av Grunnloven. Nøyaktig som mange av de politikerne som har sittet der før dem gjorde det, selv om det har spisset seg til siste 10 årene. Alt går ut på det samme. Rane oss, og berike fiffen. Er ikke dette korrupsjon? Hvor er Fru Joly?

Spread the love - Sharing is caring