Kan Darwins utviklingsteori oppleves i reversert form; at mennesket fødes som menneske og ender opp som ape?

Moderne mennesker på søk etter sjelen

Kan Darwins utviklingsteori oppleves i reversert form; at mennesket fødes som menneske og ender opp som ape? Den provokative tittel på denne artikkel kunne vært; «Fra apestadiet til bevisste mennesker«. Vi skal gi skepsisgjengen og Darwinistene delvis medhold i denne artikkel, men som Jung sier om Freud og Adler under; «Eneste problemet er at det blir for ensidig», i betydning her at mennesket stammer fra apene fordi menneskene er ikke bare en kropp, de er også sjel og ånd.

Jeg håper denne artikkel kan danne en videreutvikling av Harald Eias ‘Hjernevask’, men i en åndsløs eller i beste fall åndssvak verden er det vel tvilsomt om det blir noe av det, – på NRK.

Johannes Åpenbaring kom til Johannes i en hule på den greske øya Patmos, hvor han hadde blitt landsforvist. De historiske kilder forteller ingenting om han var i sopprus eller ikke. I Åpenbaringen/visjonen sin ser Johannes hvordan det i de siste tider av den tidssyklusen vi gjennomgår og nærmer oss overgangen på skulle åpenbare seg noe som han kalte ‘Dyret’. Dette dyret skulle bringe menneskene til randen av selvdestruksjon, i hva han kaller Armageddon.

Dette fordi menneskene lærer aldri foruten de står ovenfor tøffe og harde utfordringer. Kun gjennom smerte, lutring og lidelse – vil og kan mennesket lære – og vende seg bort fra sine destruktive tilbøyeligheter.

Dyrenes Paradis

Illustrert Vitenskap hadde en artikkel nylig hvor de påviste at i dyrenes verden var det vanlig at det var seksuell aktivitet mellom dyr av samme kjønn. I utbredt grad. Målet med artikkelen var å påvise at slik menneskelig atferd er helt naturlig. Hva Illustrert Vitenskap glemte var at mennesker ikke er dyr. Mennesket er et bevisst vesen, som KAN VÆRE like langt fra dyrenes verden, som ‘englene’ er fra menneskenes verden.

Dyrene reagerer og agerer på sine instinkter. Mennesker på sine drifter og begjær.
Mennesket tenker og vurderer. Det har reist seg opp fra fire ben.
Hva som skiller noen av dem og dyrene er en bevissthet om seg selv.
«Cogito ego sum» – ‘Jeg tenker, ergo er jeg’, sa René Descartes (1596-1650).

De mennesker som identifiserer seg med dyrenes verden, har i virkeligheten aldri reist seg fra å krype rundt på fire ben til å reise seg opp på to ben, dvs. mentalt og bevissthetsmessig sett. De er fremdeles underlagt sine instinkter, slaver av sine begjær og sine emosjonelle impulser. De er på mange måter som dyr å regne. De har ikke blitt bevisst. Rytteren har ikke tatt kontroll over hesten den rir på.

Sølibat er en metode for å disiplinere og trene på kontroll over slike dyriske impulser.
Det er ikke sølibatet som er problemet, som noen hevder i forbindelse med overgrepene i den katolske kirke. Problemet er der som de fleste andre steder hvor overgrep og voldtekter skjer, at enkelte personer ikke makter å la den høyere menneskelige bevissthet, holde kontrollen over sine dyriske instinkter.

Fornektelse av slike dyriske impulser i mennesket, er for en stor del med på å skape elendigheten og overgrepene, de kriminelle overgrepene, som de er også med på å skape elendigheten i andre av menneskers interaksjoner; politiske og økonomiske. Første bud er dermed å identifisere de dyriske impulser, og ta kontrollen over dem, – ikke la dem få lov å spille ut det ubevisste program.

«Det som ikke gjøres bevisst, – møter en som skjebne»
– C.G. Jung

Hos det bevisste mennesket er det fornuften og det rasjonelle, bevisstheten, som har styringen, og som har evnen til å holde under kontroll de dyriske impulser som melder seg innom alle til tider, som følger mennesket evolusjonsmessig fra dyreverdenen. Den materiske menneskekropp er som Darwin påviste i slektskap med dyrearter. Hva Darwin ikke visste noe om på sin tid er at mennesket ikke er en kropp alene, men er ennå mer ånd og sjel – bevissthet under utvikling. Denne bevissthet er en ikke materisk entitet, og den ER og lever og eksisterer adskilt og uavhengig av kropp og sinn.

Alltid når menneskenes samfunn har degenerert gjennom alle tider, i tidligere sykluser, ser vi at menneskets dyriske sider har tatt overhånd i samfunnene, og hvor individuell fri sex og impuls- og øyeblikkelig behovstilfredstillelse forøvrig på alle måter er målet, mer enn å holde nettopp disse ting i sjakk med hjelp av menneskets åndelige fakulteter. Der finnes sublimeringsmekanismer i mennesket om dette gjøres, til mer matnyttige aktiviteter enn å parre seg som kaniner. Men kaninene har gode tider for sine aktiviter i tabloidene og kulørt litteraturen. De overfores med ideer.

I et sekulært samfunn er ånden og sjelen på mange måter tilsidesatt, til fordel for menneskets rett og ofte grunnlovsfestede rett til å forfølge sine ‘dyriske’ begjær og sine behov; sine drifter og begjær, ikke bare av seksuell art, men like mye av økonomisk art, og andre (makt & penger, etc). I dyrenes verden er det jungelens lov som gjelder, den sterkestes rett, flokkmentaliteten som beskytter sine områder og markeder, hvor det er helt ok å overkjøre andre, for å berike seg selv eller sin egen flokk/gruppe, av ‘utvalgte folk; f.eks. eliter innen økonomi eller politikk.

De åndelige lover er diamentrale motsetninger til disse ‘dyriske’ regler for samkvem og jungelens lover som gjelder i verden. De åndelige lover sier «elsk din neste som seg selv», «den som vil være stor skal være medmenneskers tjener, mer enn dets hersker», etc. Altså stikk i strid med de lover som gjelder for verden og samhandlingen mennesker (og dyr) imellom. All elendighet startet når menneskets dyriske impulser fikk lov, faktisk stimulert til og ofte ved lovgitt rettighet av verdens myndigheter, til å styre deres atferd.

6000 år gammel religion styrer verden

Vi kan ikke med dagens viten og kunnskap, la en 6000 år gammel religion styre våre liv og vår verden.

For eksempel sier jødenes hellige bok Talmud at det er åndelige folk, jødene, som er mennesker bare, og at ‘goyim’, hedninger, er som dyr å regne (‘cattles’). Med det menes de som er ikke har blitt selvbevisst, men som fremdeles er underlagt sine ‘dyriske’ sider. Jeg er helt enig med Talmud i dette. Men hvor jeg tar avstand fra Talmud er hvor den hevder at kun hebreere er jøder og åndelige folk, så mener jeg rett jøde er ikke henvist til å være av noen religion eller spesiell rase. Rett jøde er den som er omskåret på hjertet, og har fått den hellige ånde, ifølge Jesus. Altså som har blitt åndelig, og transendert det dyriske biologiske element i seg.

Simeon Haddarsen, fol. 56-D: «When the Messiah comes every Jew will have 2800 slaves.»
Nidrasch Talpioth, p. 225-L: «Jehovah created the non-Jew in human form so that the Jew would not have to be served by beasts. The non-Jew is consequently an animal in human form, and condemned to serve the Jew day and night.»

Jehova er jødnes egrogore gud. Elohim er Israelitetnes Gud.

Slik sett tror noen av sionistiske jøder og ‘kristne’ i henhold til sin hellige bok Talmud at det er bare de som er mennesker, de andre er kveg/dyr – som kun er til for å tjene menneskene/eliten, idet de har fra Mosebøkene (Genesis) hvor G-d befaler dem, at de kan og skal legge alle dyr og riker under seg, og under sin styrelse, innklusivt ‘goyim’.

Strong’s Concordance defines goy as «nation, people usually of non-Hebrew people, or of descendants of Abraham of Israel, or of a swarm of locusts or other animals (fig.) Goyim = «nations». Strongs #1471[1]
Kilde: Wikipedia

Sanhedrin 59a: «Murdering Goyim is like killing a wild animal.»
Abodah Zara 26b: «Even the best of the Gentiles should be killed
Baba Necia 114, 6: «The Jews are human beings, but the nations of the world are not human beings but beasts.»
Seph. Jp., 92, 1: «God has given the Jews power over the possessions and blood of all nations

Hvem kan gjøre noe imot G-d’s bestemmelse, hvis det er slik at G-d har bestemt dette da?

Åndelig evolusjonsteori

Utviklingen gikk sin gang, fra Jahve som krigsgud. Opprøret mot krigsguden startet for 2000 år siden. Jesus fra Nasaret startet det.

For der er alternative meninger om det er den kristne kjærlighetens G-d som sa dette i Mosebøkene, eller om det var krigerguden Jahve som materialiserte seg 4000 år før Jesus sin tid bare – og om dette er samme guden eller ei; Jesus mente at det åndelige Israel kan inntas kun av de som våkner til ånden i seg, og transenderer sine dyriske elementer som ligger som et biologisk program i menneskene, ifølge evolusjonsteorien, Darwinistene og Harald Eia.

«Den er jøde», sa Jesus, «som er omskåret på hjertet», – mer enn nedentil. Som har blitt omvendt fra et verdslig orientert vesen, til et åndelig orientert vesen. Eller som har tatt imot den ‘Helige Ånde’. Eller dette hva Jung kaller å gjøre sine (kollektive) nevroser bevisste, ved å utforske sitt ubevisste, og religionenes hjerte: individuasjonen.

Jesus kalte de ubevisste ‘sine lam’, og han var deres gode hyrde/gjeter. Fordi de visste ikke hvordan passe seg selv, i en verden hvor jungelens lov gjelder, så måtte de passes på av et bevisst menneske mens de var ute på beite, som beskyttet dem mot alle farer, og så til at ‘ulven’ ikke tok dem, og drap dem, og spiste dem. Jeg tror ikke mennesker flest ville likt trynet av den gjeter/hyrde som passer på og ‘beskytter’ dem idag. ‘God’ vil nok være et overstatement.

Den dyriske jungelens lov, og dyriske begjær og impulser, er i åndens verden opphevet og holdt under kontroll av den menneskelige bevissthet. En er I verden, men en er ikke AV verden. Bevisstheten er Rytteren og sjåføren av kjøretøyet (kroppen) – og ikke motsatt.

En har med det TRANCENDERET verden, og dens begrensninger. En har funnet igjen sin kjerne, sitt senter, sin sjel, og våknet opp til sin åndelige basis. Hver gang disse ‘demoniske’ og dyriske krefter melder seg i en, har dette mennesket makt og kraft til å si; «Vik fra meg Satan, Herren din Gud skal du tjene» aka Ånden. Dette mennesket har avstått fra å la seg være slave av verdens og kroppens dyriske elementer som det har deler av med seg fra evolusjonen av den materiske kropp.

Dette mennesket har også evne og egen kraft til å være sin egen gjeter, sin egen gode hyrde – som passer på seg selv, – og kanskje noen andre. Dette mennesket er sin egen pave, prest, politiker, – trenger ingen klandestin ledelse som hevder å være deres ‘beskyttere’ og ‘ivaretakere’. Dette mennesket har blitt voksent og kan la gå både gjetere og hyrder, som ofte opptrer som deres hjelpere og beskyttere, men oftest blir deres bødler.

Det er en gradvis prosess å bli åndsbevisst, hvor ett og ett dyrisk element identifiseres og betakkes.

Psykologien har gjennomgått en gradvis utvikling:

Jødiske Sigmund Freud – Seksualitet som drivkraft i mennesket.

Jødiske Alfred Adler – Maktbegjær som ledende drivkraft i mennesket.

Kristne Carl Gustav Jung – Bevissthet og sjel, det ubevisste – personlige og kollektive – som ledende drivkraft i mennesket. Fremhever individuasjonsprosessen, fri seg fra de kollektive dogmer, som den mystiske fellesnevner og hjerte i alle religioner, som han mente var reisen som måtte gjøres for å møte Selvet og samtidig møte det Guddommelige.

Begge to sistnevte forøvrig elever av Freud, som gikk noen hakk videre i studiet av menneskets psyke og sjel.

Politikk at folk skal gjetes og kontrolleres, – som dyr

Det er en stor fordel for verdens herskere at menneskene skal tenke seg og føle seg som dyr, og operere i en verden hvor jungelens lov gjelder. Det er slik de liker det, i henhold til prinsippet ‘splitt og hersk’. Bevisstløse folk skriker etter ledelse og beskyttelse (spesielt etter falsk flagg operasjoner), og ledelse er hva de får. Beskyttelse til en viss grad.

På grunn av dette forhold er det maktpåliggende for lederskapet å skape frykt hos dem de leder. Mest mulig frykt.

Både Freud og Adlers teorier er basert på dette jødiske prerogativ at folk flest er som dyr, som er drevet utelukkende av sine instinkter og drifter (Jung, s.224), frykt er en dimensjon av dette. Jung er den som har med den spirituelle dimensjon i sin modell, og som ser mennesket som mer enn dyr i menneskekropp. «Som Jung sier; «Det eneste problemet med Freud og Adlers modeller er at de er en-sidige» (s.224). Det vil si at de tar kun hensyn til menneskets dyriske materiske sider og drifter, og ikke de spirituelle/åndelige.

Den jødiske Rabbi Nachum Shifren sier dette slik:
“Det er en annen leir – en mer skummel gruppe, som har gjort mer skade på jødene og forårsaket mer drap og ødeleggelse enn alle Israels fiender til sammen. Til denne troikaen tilhører jøder og ikke-jøder, og vår jødiske arv er blitt ugjenkallelig forandret av denne bevegelsen.

Den andre leiren handler om kontroll over mennesker. Det har en visjon om en One World Order, sammen med Marx, Trotsky og Lenin – en ondskap som hittil har krevd nesten to hundre millioner sjeler.”

«For det skal bli en Ny Verdensorden, må menneskets ånd og sjel bringes til lavmål, være bragt ned på dyrenes nivå. Dette var det kommunistiske credo, å hevde at vi ikke er bedre enn dyr som må kontrolleres. G-d må ødelegges, troen forderves og religion – all religion – utryddes.»
http://www.riksavisen.no/?p=3588

Dette er det scenario som vi åndelige (jøder, kristne & muslimer i de tradisjonelle betydninger av begrepene) må forholde oss til. Vi står nok på tampen av et nytt Holocaust, hvor ‘jøder’ etter den kristne definisjonen, de som har våknet til Ånden i seg, omskåret på hjertet mer enn nedentil, og G-d over seg, nok vil komme til å bli utsatt for forfølgelser og masseutryddelse. Dette ligger allerede i kortene og lovgivningene i mange ‘frie’ og ‘demokratiske’ land. Paradokset er at for en stor del vil overgrepene bli utført av folk som hevder og påstår de har blitt utsatt for samme overgrep og massemord selv – holocaust, slik som Israel utrydder Palestinere.

I den kristne tradisjon vil lidelse og motgang utvikle omsorgen, medfølelsen og kjærlighetens fakulteter i mennesket. Ikke hatet, drapsmaskinens og hevnens (øye for øye, tann for tann prinsippet) fakulteteter. På basis av den forskning som er gjort på det, så er det grunn til å tro at mange som hevder seg lidelse, nok ikke viser synderlige tegn på å ha lært av lidelsen, – så kanskje har de i virkeligheten ikke opplevd hva de sier de har opplevd i det hele tatt?

At Darwin blir brukt til å ødelegge all spiritualitet og religion, er som de dyriske verdensherskere trenger, for at nettopp Johannes Åpenbaring med ‘Dyret’ i kontroll over vår verden skal gå i oppfyllelse. Darwin måtte nødvendigvis tilfredstille sine oppdragsgiveres forestillinger om mennesket, hans ringe finanser tatt i betraktning. ‘Dyrets’ uhemmede utbredelse i verden kommer selvfølgelig til å skje, for ingen profetier i den mange tusenårige gamle Bibelen har vist seg feil til nå.

‘Dyret’ settes fri i vår tid

Når Åpenbaringens 7. segl blir åpnet, så settes symbolsk talt ‘Djevelen’ aka ‘Dyret’ fri – menneskenes dyriske elementer får full utfoldelse – i en verden som er tilpasset dem og deres formål, mens det åndelige blir enten forbudt, av psykiatrien diagnostisert som sykdom og ‘behandlet’, eller avmotivert på andre måter. Det er vel omtrent der vi er i dag. Vi vil se at av de de samme årsaker som nå, gikk mange tidligere beskrevne sivilisasjoner til grunne, – hvor åndsløshet rådet, og menneskene ble oppmuntret til å følge sine dyriske impulser i en ekstrem grad.

Livet er så enkelt, at det kort og godt består av den kvalifisering å skille mennesker og dyr, hvem som kvalifiserer seg for å bo blant menneskesjeler i evigheten, og separere de fra dem som trives og velger selv å forbli i dyrenes og impulsenes rike, uten sjelen, men dog, rik på impulser og drifter fra den dyreverden enkelte andre foretrekker å forlate for godt, – å komme seg videre, etter prinsippene i den åndelige evolusjonsteori.

Kilder:

  • Modern Man in Search of a Soul – Carl Gustav Jung
  • Bibelen

Relevant lesning

Fra pattedyr til menneske
http://www.riksavisen.no/fra-pattedyr-til-menneske/

Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)
Spread the love - Sharing is caring