Skriv ut Skriv ut

Statens oppsigelse av samfunnskontrakten

Til:    Kongen i Statsråd

Emne: Deres oppsigelse av samfunnskontrakt

Samfunnskontrakten er en sosialpolitisk filosofi fra 1600-tallet som sier at vi alle frivillig eller implisitt underordner oss staten gjennom en tenkt kontrakt med samfunnet. Vi som individer inngår en samfunnskontrakt fordi det er tryggere i et ordnet samfunn (staten er m.a.o. et resultat av en frivillig kontrakt mellom individer).

For å motvirke kaos og borgerkrig som de slet med dengang, og for å ivareta grunnleggende interesser, verdier og plikter, måtte vi alle slutte opp om staten, og bøye oss for staten og dens vesen(er).

Først og fremst skal staten trygge privat eiendom. Det etiske, menneskets gode liv er for John Locke knyttet til eiendom. Locke mener videre at det skal være en maktfordeling i styret av staten. Lovgivende og dømmende makt skal ikke ligge i det samme organ. Ifølge Locke er samfunnskontrakten oppsigelig og kan trekkes tilbake dersom de valgte organer ikke sørger for å ta vare på samfunnsmedlemmenes naturlige rettigheter.

Locke mener at menneskets frihet i «naturtilstanden» har visse «naturlige rettigheter» og må derfor forholde seg til «naturens lov». Menneskenes «naturlige rettigheter», dvs. «retten til å bevare sitt liv, sin frihet og sin eiendom», baserer Locke på sin tese om at «alle mennesker er ifølge sin natur frie, like og uavhengige». «Naturens lov», dvs. «ingen må skade en annen på liv, helse, frihet eller eiendeler», er til for å opprettholde «de naturlige rettigheter».

De viktigste rettighetene er altså:

 • retten til liv
 • frihet fra vilkårlig dom og styre
 • retten til privat eiendom (dvs ikke kun for bankene og Staten eller dem de tilgodeser å eie)

Det frie individ står i sentrum for den politiske filosofien til Locke;

 • arbeidet representerer grunnlaget for all eiendom
 • samfunnskontrakten representerer grunnlaget for staten
 • legitime myndigheter er basert på eksplisitt samtykke fra de styrte

For å sikre at naturrettene blir ivaretatt foreslår Locke et skille mellom;

 • lovgivende
 • dømmende
 • utøvende

Altså slik vi har det, og vi kan fastslå at vår konstitusjon er bygget på Lockes filosofier. Også fordi Naturtilstanden av Locke som den eneste filosof er en livsform med frihet kun begrenset gjennom etiske lover gitt av Gud, som ogå våre rettsprinsipper er utledet av. Naturen er skapt av Gud, også de vitenskapelige naturlovene, og dermed underlagt Guds Lover. Locke er den som dermed ligger vår grunnlovs ånd nærmest, og ikke Thomas Hobbes som mener at individet skal ha en absolutt underordning under en sterk stat. Dette er ikke vår tradisjons ånd, og vi kan forkaste den til fordel for Lockes mer liberale ideer.

Staten menneskene danner må derfor hvile på tre grunnpilarer:

 • Borgerrettighetene eller lokal varians av «Menneskerettighetene». Menneskenes rettigheter (Lovene må ivareta de «naturlige rettighetene»; Guds Lov). De er hva Staten ikke kan gjøre mot folk.  Disse ligger allerede i vår norske opprinnelig Grunnlov.
 • Legger stramme begensninger på dens herskertrang. Skille mellom Lov og privilegier.
 • Folkets suverenitet (Alle er like, og makten må da ligge hos folket). Loven gjelder likt for både Konge og Folk (Israels prinsipp).
 • Retten til å gjøre opprør (Dersom styret eller lovene ikke ivaretar folkets «naturlige rettigheter», må folket gjøre oppgjør).

Gjennom denne samfunnskontrakten har jeg pliktet meg til å underlegge meg staten, for så lenge de gjorde det de skal for meg tilbake: med hjelp fra politi, rettsvesenet og lovgivende makt – sikrer meg en pålitelig beskyttelse av mine rettigheter, så er jeg for den.

Men Staten har ensidig brutt kontrakten ved ikke å ………………………… (fyll inn det som passer), og ved å la internasjonal mafia innen politisk ideologi og bankvesen sette min eiendom i fare gjennom gjentatte finanskriser for å selv kunne tilrane seg min eiendom billig, og jeg anser meg dermed heller ikke lenger bundet av samfunnskontrakten, og meddeler herved at jeg dermed regner meg for en naturalisert person heretter;

Mvh. XY

Eksempler på brutt kontrakt:

 • ødelegger for at jeg kan skaffe meg utkomme ved arbeid.
 • skatter meg så hardt at det setter min eiendom i fare.
 • urettferdige politiske dommer.
 • beskytter meg ikke mot skjulte hemmelige tjenester og organisasjoner.
 • beskytter meg ikke mot maktmafias plyndring av meg.
 • får ikke sykehusplass.
 • utsatt for maktovergrep uten at jeg får rettsvesenets beskyttelse.

Andre artikler relevant for denne artikkel:

‘Fra Trellekår til Frie Menn’
http://www.riksavisen.no/?p=526

‘Norges Grunnlov endret av kuppmakerne’
http://www.riksavisen.no/?p=581

Spread the love
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Facebook Comments

7 Comments

 1. Pingback: NAV – med rett til å drepe?

 2. Pingback: Bevisste Borgere av Norge » FrP for folk flest?

 3. Pingback: Bevisste Borgere av Norge » Fra Trellekår til Frie Menn

 4. «9. Norges løsrivelse fra Danmark i 1814 var som kjent et resultat av Napoleonskrigene. Grunnlovsforsamlingen på Eidsvoll anerkjente en kongemakt, men den skulle være avhengig av en folkevalgt nasjonalforsamling. Både statens beskatningsmyndighet og bevilgningsmyndighet skulle tilligge de folkevalgte. Kongen skulle bare ha forslagsrett. Denne vesentlige begrensning av kongemakten var radikal og framsynt for sin tid, og sterkt inspirert av frihets- og folkestyretenkningen fra Frankrike og Amerika.. Med unntak av Storbritannia var jo nasjonalstatenes kongemakt fortsatt relativt eneveldig på den tiden.»
  http://www.regjeringen.no/se/dep/fin/Departemeantta-birra/Organisauvdna/Ossodagat/Vearrolahkaossodat/Thorbjorn-Gjolstad/Skattens-betydning-for-bygging-og-utvikl.html?id=456319

  «What a great country this would be if everyone knew their rights as Human Beings, & I don’t mean those given out by the UN or Europe. I’m talking Natural Law, which is what our Common Law is based on. All Statutes & Acts need your consent because they are not Laws, they are Admirality Law, the Law of the Sea, not The Law of The Land, which is Common Law. We are being decieved big time by the Legal system, which isn’t Lawful without our consent, the consent of the governed!
  Do not consent to be governed and all Statute & Act obligations will not apply to you. I will be covering this in better detail in my Film.»

 5. Natural Rights:
  http://en.wikipedia.org/wiki/Natural_rights
  Borgerfriheter:
  http://no.wikipedia.org/wiki/Borgerfriheter

  «Hva så med Magna Carta, fra 1215? La meg sitere innledningen fra Wikipedias artikkel: ”Magna Carta var en avtale som ble sluttet mellom den engelske kongen Johan uten land, adelen og geistligheten i 1215. Den gav adel og prester fordeler bl.a. i skattespørsmål, og tvang også kongen til å dele makten med de to øverste stendene. Magna Carta ses på som grunnlaget for Englands parlament, og som begynnelsen på konstitusjonelt styre.

  Det viktigste i Magna Carta er bestemmelsen om at ingen frie menn skal arresteres, gjøres fredløs eller straffes på annen måte uten å bli dømt av sine likemenn i henhold til landets lover.
  http://www.liberaleren.no/arkiv/003029.php

  «I den vestlige kulturkretsen utgjør Magna Carta fra 1215 en viktig milepæl i utviklingen av et samfunnssystem bygd på respekt for og beskyttelse av slike iboende og ukrenkelige rettigheter. Gjennombruddet for slike rettighetserklæringer i nasjonale grunnlover kom imidlertid først i kjølvannet av opplysningsfilosofene. Den amerikanske uavhengighetserklæringen fra 1776 og den franske revolusjonserklæringen fra 1789 ble modeller for en rekke grunnlover vedtatt på 1800-tallet, blant dem vår egen grunnlov fra 1814
  http://www.regjeringen.no/nb/dep/ud/dok/regpubl/stmeld/19992000/Stmeld-nr-21-1999-2000-/3.html?id=192707

 6. Siden valglovene hindrer meg i stemme på den jeg vil, har vi heller ikke et representativt styresett. Jeg har ingen å stemme på, og er ikke representert.

  Jeg får kun lov å stemme på den som andre fastslår at jeg har lov å stemme på. Dette er nærmere et diktatorisk styresett enn de demokratiske idealer som filosofien etter Locke og andre er basert på. Norge hadde opprinnelig direkte representasjon, men dette ble endret av dem til slik indirekte representasjon, slik at de lettere kunne gjennomføre sin agenda.

  Makten ligger ikke hos folket, men hos noen få i nominasjonskomiteene, som bestemmer hvem vi får stemme på.

  Kontrollerer dermed noen få mennesker hvordan nominasjonskomitteenes sammensetning skal være (partikraturet), så kontrollerer de hvem som skal kunne stemmes på, og dermed kontrollerer de hele samfunnet.

  Dette er også et brudd på min samfunnskontrakt, ensidig brutt fra Staten sin side.

  Kong Sverre (Sigurdsson) var konge av Norge i 1177–1202, og talte Roma midt imot. På Byåsen i Trondheim står ruinene etter Sverresborgen på en klippe over byen. I vår tid heter det ikke å «tale Roma midt imot», men kanskje «Oslo» – nasjonale eliten, eller «Brussel» – internasjonale eliten i EU (Roma-traktaten).

 7. Blackstone’s Commentaries
  Book 1, Commentaries on the Laws of England,
  Chapter 1, The Rights of Persons, at page 119

  «Persons also are divided by the law into either natural persons, or artificial.»

  «Natural persons are such as God of nature formed us; Artificial are such as are created and devised by human laws for the purposes of society and government, which are called corporations or bodies politic.»

  ————————-

  Canadian Law Dictionary, 4th Edition
  John A. Yogis, Q. C. Associate Dean and Professor of Law,
  Dalhousie University, Halifax, Nova Scotia

  Natural Person:
  “A natural person is a human being that has the capacity for right or duties.”

  Artificial Person:
  «A legal entity, not a human being, recognized as a person in law to whom legal rights and duties may attach.

  http://www.naturalperson.com/New%20Website/4%20Intermidiate/Intermediate%20Final%2007.htm

  ——————–

  The Illusion is nothing more than a modern legalized version of past master/slave relationships that has plagued mankind off and on for centuries in order to steal your property and deny you of your rights.

  It was created from greed to deceive us all into believing that,

  we as natural persons, living in this real world

  are now just legal persons, living in their legal world.

  Who created the Illusion is really immaterial, call them what ever you want, but in reality, they are nothing more than a few self-proclaimed elitists who devised a scheme to control the people so they could treat everyone as their slaves, or more aptly put their chattel property, to do with as they please for their own enjoyment and profit.

  «To feel the Illusion, is one thing, but to see it, will set you free.»

  «The law is the organization of the natural right of lawful defense. It is the substitution of a common force for individual forces. And this common force is to do only what the individual forces have a natural and lawful right to do: to protect persons, liberties, and properties; to maintain the right of each, and to cause justice to reign over us all.»
  ~ Fredric Bastiat
  ——————–

  Lord Blackstone

  Named the three absolute rights as being:

  1.The Right to Personal Liberty
  2.The Right to Personal Security
  3.The Right To Property

  III. The third absolute right, inherent in every Englishman, is that of property: which consists in the free use, enjoyment, and disposal of all his acquisitions, without control or diminution, save only by the laws of the land.

  The laws of England are therefore, in point of honor and justice, extremely watchful in ascertaining and protecting this right. »

  ————-

  «With the creation of the Legal World came the creation of the Legal You. This, in and of itself, is neither good or bad. What can make it good or bad is if you have forgotten the Real You and the Real World, and now only act in the capacity of a Legal Person without understanding the implications.»

  ————-

  «You can however, use your freewill to remove yourself from this system, outlaw yourself so to speak, terminate your connection to the social contract and take yourself outside the protection of legal system. You’ll no longer be part of the sovereign collective but you will regain your status as a sovereign individual. This is quite easy to accomplish, but you better do it right or they will keep coming after the artificial person you represent for the performance of its obligations. »

  ————-

  Juris ignorantia est cum jus nostrum ignoramus.
  “It is ignorance of the law when we do not know our own right”

  ————-

  «The artificial person that is created for you to represent is called an «officer», it is not you but a figment of man’s imagination that does not exist in the real world, yet is very real in the legal world. Adhering to the the Law of Creation, this artificial person is a creation of the federal government and as such is subservient to its master. It needs to be understood that this entity has no natural inalienable rights but may be given certain rights by its creator as our creator gave unto us.»
  http://www.naturalperson.com/New%20Website/5%20Advance/Advance%202%20Final%2007.htm

Kommenter. Leave a Comment


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.