Bilderberger Jacques Attali om COVID : Depopulere eldre og andre uønskede (1981)

Ingen må innbille seg at Guds Utvalgte Folk, de kristne av og med den Hellige Ånd, Kristus i seg, er de dummeste i verden. Da ville den Hellige Ånd være dummere enn Satan. Det motsatte er tilfellet. Bibelen sier at Satan vil prøve seg å stå alle etter livet ved COVID eller annet, men ved at den kristne gjør motstand, og underlegger seg Gud, så vil Satan og satanister måtte fly fra en (James 4:7)

Den marokkanske jøde og Bilderberger Jacques Attali har planen klar for hvordan rydde verden for uønskede elementer (mennesker) slik at jødene skal få mer plass for sitt utopiske ariKristne Verdensrike.

«Hvorfor tror så mange på konspirasjonsteorier? Og kan det være farlig? Programleder er Rima Iraki.»
https://tv.nrk.no/serie/urix/202109/NNFA53092921

Ja. Konspirasjonsteorier kan være livsfarlig. For satanistene. NRK opptar seg med de idiotiske sider av et miljø som liker å studere og forske på hendelser i samtiden, flat jord idiotien, ikke de alvorlige. MOSSAD deltok på Utøya, det er ingen teori. Det er 100 % bevist. En idiot som ABB kan ikke gjøre dette alene. Bare idioter tror det. Satan har konspirert mot Gud og mennesker like lenge som menneskeheten har vært til. I tusen år var vi under Kristus (Kvitekrist) sin lov, nå er vår nasjon hijacket og kuppet av satanister.

Det er ingen konspirasjonsteori, men observerbare fakta.

«Jordens konger tar standpunkt, og herskerne konspirerer sammen mot Herren og hans Salvede» [Jesus Kristus]. – Psa 2:2, Psa 83:3, Psa 105:25, Hos 7:5, Mrk 3:6

Jeg kan ikke se på hele NRK programmet. De virker så hjernedød at jeg blir uvel av å se og høre på dem. De som tror på Satan og satanister, for dem venter den Evige død. For Guds Utvalgte Folk venter Evig liv.

BIOTEKNOLOGI OG FREMTIDEN FOR BIOLOGISK OG GIFTIGE VÅPEN KONVENSJON
«Spøkelset om bevisst bruk av sykdom brukt i krig har lenge vært tilstede og hjemsøkt menneskeheten.»
https://www.sipri.org/sites/default/files/files/FS/SIPRIFS0111.pdf

Det finnes en bolsjevik-jødisk gruppe i ledelsen av verden – globale khazar askeNazi mafia – som har erklært ikke bare mennesker krig, men Gud selv. For Gud innsatte Jesus som Messias. Jødene mener selv de er bedre og mer kompetente messiaser, ifølge Baruchs brev til Karl Mordechai Marx Levy. Så de kjører sin vilje, og ikke Guds vilje. Dem om det. De skal høste som de sår. Atter en gang.

Vil du har Jødene eller Jesus som Messias ?

…. Andre våpen – kjemiske, biologiske, bakteriologiske, elektroniske og nanoteknologiske – vil da dukke opp…. Kjemiske våpen vil være i stand til å oppsøke og drepe ledere uten å bli oppdaget; pandemier kan være klare til å slippe løs etter ønske; komplekse genetiske våpen kan en dag rettes spesifikt mot visse etniske grupper … fremtidens viktigste våpen vil være propaganda, kommunikasjon og trusler. »

«….Other weapons — chemical, biological, bacteriological, electronic, and nanotechnological — will then appear…. Chemical arms will be capable of seeking out and killing leaders without being detected; pandemics could be ready for unleashing at will; complex genetic arms may one day be directed specifically against certain ethnic groups…the chief weapons of the future will be the instruments of propaganda, communication, and intimidation.”

.
Gud hjelper dem som hjelper seg selv. Ingen må foretille seg at Romerne kap. 13-15 er en Bibelsk beordring å innordne seg sataniske myndigheter, som Erna Solberg som nektet å gjøre sin statsminister ed på Bibelen og si «så sant hjelpe meg Gud«, sannsynligvis fordi hun er fullt og 100% bevisst på at det er Satan som hjelper henne, som hun mottar sine åndelige instrukser fra. Romerne 13-15 er i tilfelle myndighetene er gudelig. Idag er få om noen lands myndigheter det.

Slik fikk kristne bukt med barbari og hedenskapen til slike perverse løgnaktige kasus som Erna Solberg i hine hårde tider.

Regjeringen skal søke, tjene og fremme det felles gode for folket, ikke det beste for herskerne (Romans 13:4). Gjør de ikke det, skal de motarbeides og søkes avsatt. Kristne skal avsette onde ledere.

https://chuckbaldwinlive.com/Articles/tabid/109/ID/511/Romans-Chapter-13.aspx

Chuck Baldwin, Greg Dixon – Government Attacks on Christianity

De dumme dør prematurt

Det er synd å si det, men alle får hva de fortjener. Dumskap og latskap har sine konsekvenser. Konsekvensene av å høre på satanisters råd og ledelse er ikke gode. Ved at viten og kunnskap blir lettsindig avskrevet som «konspirasjonsteorier», så slipper en å tenke selv for eksempel. Alt en ikke vil tenke over og vurdere, kan en påstå er «konspirasjonsteorier». Javel, gjør det. Satan har hatt en konspirasjon mot Gud og mennesker så lenge menneskeheten har bestått. KUN satanisten John Færseth fra Aliestair Crowley’s OTO som vil nekte for det. Utrolig nok er det masse kulturkristne som hører mer på John Færseth og andre satanister, enn de hører på meg som er kristen.

Det er ganske så kynisk å si det, noen vil mene det er ufølsomt, men kanskje fortjener de ikke bedre – de dumme, de uintelligente, de satanistiske ? De tror jo på alt deres sataniske ledere sier, de tror ingenting av hva Jesus sier. De som tror på menneskenes iboende grunnleggende godthet skal få seg en godt skudd for baugen etter hvert. Det er bra. Fordi det er ikke sant. Mennesket er grunnleggende korrupt, løgnaktig manipulerende krek, innkludert meg selv, inntil Kristus tok bolig i meg (1 Corinthians 3:16, 6:19).

Jesus svarte dem: «Ødelegg dette tempelet, og jeg skal reise det igjen på tre dager.»
John 2:19

Jeg mener at de som velger seg Satan, de fortjener ikke bedre, de kan tro på sine sataniske ugudelige ledere, og gå heden. De kan la være å høre på «konspirasjonsteoretikere», og ta konsekvensen av å ikke gjøre det selv, altså studere, lære, vite, tilegne seg kunnskap om verden og menneskene. Herodes er fremdeles en morderisk drittsekk. Kong Salomon forblir fremdeles en bråkåt satanist som tyr til okkultisme og svartekunst etter hvert, påvirket av sine mørkhudede konkubiner.

Artur Pawlowski: «Hvis Amerika taper, taper hele verden»

Menneskene er fortsatt grunnleggende onde. Ingenting er endret i forhold til skapelseslæren med humanismens inntog i vår sataniske NYE Grunnlov, som var kristen i 1000 år. Jeg har skrevet så mange år, med så magert resultat, at jeg vet at jeg kan ingenting gjøre. Verden skrus stadig dypere inn i elendigheten samme hva sier, de VELGER seg elendigheten som deres ledere forfører dem med skal bringe dem det jødisk messianske antikristne Verdensriket, og det er som det skal være. Det verdensomspennende jødiske Verdensriket blir fantastisk; For Jøder. Guds løfte er: «Sannelig vil Herren Gud ikke gjøre noe, men han avslører sin hemmelighet for sine tjenere profetene.» – Amos 3:7

Det løftet er holdt med hva jeg gjør.

Når menneskeheten lærer å lese symbolikkens språk, vil et stort slør falle fra menneskers øyne.

When the human race learns to read the language of symbolism, a great veil will fall from the eyes of men.

– Manly P. Hall

https://rielpolitik.com/2021/05/04/brave-new-world-jacques-attali-international-banker-eugenicist-governmental-senior-advisors-dystopian-future/

Dette sa Bilderberg medlemmet Jacques Attali i 1981 er en person som er linket til det internasjonale khazar nettverket til den jødiske talmudiske Rotschild bolsjevik familien – som med globaliseringen skal legge hele verden under sine sataniske føtter, da var rådgiver for François Mitterrand:

«- Fremtiden vil handle om å finne en måte å redusere befolkningen på. Vi starter med det gamle, for så snart de overstiger 60-65 år, lever mennesker lenger enn de produserer, og det koster samfunnet dyrt. Deretter de svake, så de ubrukelige som ikke hjelper samfunnet fordi det alltid vil være flere av dem, og fremfor alt, til syvende og sist, de dumme. Eutanasi rettet mot disse gruppene; Eutanasi må i alle tilfeller være et viktig verktøy i våre fremtidige samfunn. Selvfølgelig vil vi ikke være i stand til å henrette mennesker eller bygge leirer. Vi blir kvitt dem ved å få dem til å tro at det er til deres eget beste. Overbefolkning, og for det meste ubrukelig, er noe som er for dyrt økonomisk. Også sosialt er det mye bedre når menneskemaskinen bråstopper, enn når den gradvis forverres. Vi vil heller ikke kunne teste millioner på millioner av mennesker for deres intelligens, du vedder på det! Vi vil finne eller forårsake en pandemi rettet mot visse mennesker, en virkelig økonomisk krise eller ikke, et virus som påvirker det gamle eller fettet, det spiller ingen rolle, de svake vil bukke under for det, de fryktelige og dumme vil tro på det og søke behandling. Vi vil ha sørget for at behandling er på plass, behandling som vil være løsningen. Utvalget av idioter tar da vare på seg selv: Du går til slaktingen selv. ”

“The future will be about finding a way to reduce the population. We start with the old, because as soon as they exceed 60-65 years, people live longer than they produce and that costs society dearly. Then the weak, then the useless that do not help society because there will always be more of them, and above all, ultimately, the stupid. Euthanasia targeting these groups; Euthanasia will have to be an essential tool in our future societies, in all cases. Of course we will not be able to execute people or build camps. We get rid of them by making them believe that it is for their own good. Overpopulation, and mostly useless, is something that is too costly economically. Socially, too, it is much better when the human machine comes to an abrupt standstill than when it gradually deteriorates. Neither will we be able to test millions upon millions of people for their intelligence, you bet that! We will find or cause something a pandemic targeting certain people, a real economic crisis or not, a virus affecting the old or the fat, it doesn’t matter, the weak will succumb to it, the fearful and stupid will believe in it and seek treatment. We will have made sure that treatment is in place, treatment that will be the solution. The selection of idiots then takes care of itself: You go to the slaughter by yourself. ”

[The future of life – Jacques Attali, 1981] Interviews with Michel Salomon, Les Visages de l’avenir collection, éditions Seghers.]

Proppfull med vaksiner og genmanipulerende nanoteknologi, dø en stille død. Verden er full, dere må dø, sier Satans agentur i den bolsjevik politiske ledelse av verden.

Kristne skal avsette onde ledere. Utrolig nok er det masse kulturkristne som hører mer på John Færseth og andre satanister, enn de hører på meg som er kristen.

Malachi 1:3 men Esau hadde jeg uvilje mot.
Jeg gjorde fjellene hans til ødemark,
eiendommen til en ørken for sjakaler.»
Malachi 1:4 Edom sier: «Vi er knust,
men bygger ruinene opp igjen.»
Men så sier Herren over hærskarene:
«De bygger opp, men jeg river ned.
De skal kalles urettens land,
folket som Herren er harm på for alltid.»

Det er nok Guds vilje at det skal være slik. Kornet skal skilles fra ugresset. Stå på. La jødene som Klaus Schwab, Bill Gates, George Soros, Jacques Attali og resten av de ondskapsfulle sataner som utgjør Satans Synagoge holde på (Rev. 2.9 & 3.9), sammen med alle lands ledere som er korrumpert og kjøpt og betalt av dem for å tjene dem. Dette blir bra til slutt. Gud er fremdeles på sin trone. Jesus ved Allmaktens høyre hånd. Satan og satanistene har fått sin tilmålte tid til her på jord å skape mayhem og djevelskap. Jesus Kristus vant over dem for 2000 år siden. Der er ingenting annet vi trenger å gjøre, hverken farlig eller ufarlig. Vi skal bare følge med, være tidsvitner, og gjøre oss klar til å le, le godt, når Gud tar affære – med de marxistiske bolsjevik jødiske «messiaser», som aspirerer mot verdensmakten, som Gud gav Jesus Kristus.

Å være påtatt snill og ‘tolerant’ har ingenting med kristendommen å gjøre.. ei heller hjelper det å heile religionen til venstre..

Det verdensomspennende jødiske Verdensriket blir fantastisk; For Jøder.

«Frihet, demokrati og godhet » og et godt KLIMA, lokker Satan via sine Løgnens Barns satanister at menneskene skal få — og folk VELGER seg elendigheten som deres korrumperte kjøpte og betalte nasjonale ledere forfører dem med skal bringe dem det bolsjevik jødisk messianske antikristne Verdensriket; USSR – Sovjet 2, for hele verden.

Jeg gleder meg til Gud setter igang.. lyn og torden, tempelforheng som revner, satanist tempel i grus,

Satanist tempel i ruiner i Jerusalem

2000 års diaspora – det blir ikke flere diaspora, denne gang, sier Bibelen – denne gang er deres endelikt for evig og endelig.

Det er dermed farlig hva de gjør. Jeg ville ikke ha satt meg opp mot Jacob-Israels Gud var jeg dem.

Det har jo de talmudiske jødene av Esau og Kains ætt prøvd før. Det gikk jo ikke så bra.. Hehe 🙂

Jim Caviezel struck by lightning last day filming Jesus on the cross.

Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)
Spread the love - Sharing is caring