Den Norske Grunnlov Av 1814

1. Den Norske Grunnloven er selve «forsikringsselskapet» til det Norske folk, ja for alle som er Norske statsborgere og bosatt i Norge. I Grunnloven ble folkets rettigheter nedfelt på en lettfattelig måte slik at menigmann ikke skulle ha problemer med og forstå innholdet. De tre»grunnpillarene»: Rett til utdanning, arbeid, og helsevern er nedfelt i Grunnloven som en garanti for et godt og bærekraftig samfunn. Alle nasjonalstater og forente stater har sine Grunnlover, og Grunnloven er selve fundamentet på landenes selvstendighet og frihet.

2. Frem til 1962 ble det avlagt ED i Stortinget av våre folkevalgte, om og respektere og arbeidet i pakt med den Norske Grunnlov. Grunnlovens § 112 sier at viss Grunnloven skal forandres må den ikke forandres slik at Grunnlovens ånd og prinsipper blir krenket. Grunnlovens ånd og prinsipper finner vi først og fremst i § 1 som sier at : Kongeriket Norge er et fritt, selvstendigt, udeleligt og uavhændeligt Rike. Uavhændeligt betyr at Norge heller ikke skal selges eller gies bort.

3. Den 7. Mai 1969 opprettet Europabevegelsen sin egen stortingsgruppe på selve stortinget stikk i strid med den Norske Grunnlov. Ut i fra Europabevegelsens egen beretning meldte 120 stortingsrepresentanter seg inn som medlemmer. Hvordan kunne dette skje !

Her opprettes det altså en stortingsgruppe som arbeider imot Grunnlovens § 1 som sier at : «Kongeriket Norge skal være fritt og selvstendig «. Svaret er følgende.

4. I 1962 ble Grunnlovens § 93 rettsstridig forandret . Paragraf 93 ble omformulert stikk i strid med Grunnlovens ånd og prinsipper. Forandringen av § 93 ble gjort i håp om at Norge skulle bli med i EF i 1972. § 93 lyder følgende : «Norge kan avgi suverenitet bare på et saklig begrenset område». og samtidig ble det slutt på og avlegge ED slik at ikke de som senere meldte seg inn i Europabevegelsen (7 år senere 7.mai 1969) skulle bli rettssforfulgt med tanke på Straffelovens § 83 som står foran Grunnloven som et «forsvarsverk» for og beskytte landets frihet og selvstendighet.

5. Straffelovens § 83 står foran Grunnloven som et «forsvarsverk» for og beskytte landets selvstendighet mot politikere og andre som «måtte bli fristet» til og bryte sin avlagte ED om og respektere den Norske Grunnlov. DERFOR sørget disse svikerne for at eden, denne «byrden ble tatt bort fra deres skuldrer».

Den Norske grunnlov tillater ikke en «millimeter» suverenitetsavgivelse, så DERFOR hoppet våre svikefulle politikere bokk over Grunnloven ved Folkeavstemningene i 1972 og 1994.

6. Helt siden 1969 har våre folkevalgte forbrutt seg mot statens selvstendighet, ved og være medlem i Europabevegelsen. Europabevegelsens virksomhet er en forbrytelse mot statens selvstendighet på og utenfor det Norske Storting, sett i lys av den Norske Grunnlov som sier at : «Kongeriket Norge skal være fritt og selvstendig».

Europabevegelsens målsetning og statutter

7. «Europabevegelsen søker å virkeliggjøre et Europeisk fellesskap, med respekt for menneskerettighetene, ved en politisk, økonomisk, militær og sosial integrering av de Europeiske nasjonene. Dens mål er opprettelsen av Europas forente stater, ved alminnelig val, en domstol og et økonomisk og sosialt råd».

Betegnelsen : EU-medlemskap et bedrag

8. Ordet «medlemskap» som blir brukt i denne sammenheng med et eventuelt EU-medlemskap har ingen ting med «virkeligheten» og gjøre. Når et land mister sin suverenitet og selvstendighet da er det nok atskillig mer omfattende enn og være «medlem i en bokklubb». Det har vært bevisst politikk i fra Brussel helt i fra begynnelsen av at ordet «medlemskap» måtte brukes i alle sammenhenger slik at folk i Europa skulle tro at «dette er bare et medlemskap og ikke noe mer» med andre ord : En gedigen avledningsmanøver.

9. I forbindelse med Tsjekkias inntreden i EU den 22. April 2004 uttalte Tsjekkias president Vaclav Klaus : «Som alle vet, vil vår stat i løpet av få dager opphøre og eksistere som en selvstendig, suveren enhet.» Hvem av våre Norske politikere har fortalt det Norske folk dette ??? Nei her ties alle viktige opplysninger i hel, både av våre folkevalgte og en samlet presse og Media. Folkeaksjonen Mot EU-medlemskap som ble stiftet den 1.jan 2004 er blitt totalt boikottet av en samlet presse og Media i Norge helt i fra første dag. Det Norske folk skal ikke få vite noe som er viktig i denne aller viktigste sak for vårt land, mens løgnpropagandaen får herje fritt med NRK i spissen. Mer info om det katolske EU på denne linken. http://www.endtime.net/norsk/KEU.htm

10. Tidligere statsminister Gro Harlem Brundtland sørget for at EU-loverket ble innført til landet under dekknavnet «EØS og Schengen-avtalen.» Dette er en forbrytelse mot statens selvstendighet. Viser til denne linken.

http://www.landsforraderi.no/downl/Eos%20og%20Schengen.eml

I forbindelse med EU-avstemningen den 28.nov 1994 gikk 4 avisredaktører til sivilt søksmål mot staten med den begrunnelsen at : Den Norske Grunnlov ikke åpner for at Norge skal kunne bringes under fremmed herredømme. Se denne linken. http://www.landsforraderi.no/html/ssoksmal.html

Den Katolske statsadvokaten Per Rieber Moen «kastet dette søksmålet rett i søppelkurven og det var i overensstemmelse» med Jesuitt-eden, den eden de må avgi før de går inn i sitt embete for den katolske kirke. I denne eden står det at : De vil gjøre alt de kan for å ødelegge protestantismen og de selvstendige nasjoner.

11. Den dyktige og rettskafne juristen Synnøve Fjellbakk Taftø ble ødelagt av psykiatrien i Norge fordi hun «talte Roma midt i mot» (EØS-forhandlingene 1992.) Viser til denne linken. http://www.landsforraderi.no/html/saga.html

12. Siden 1994 har Stortingen gjort alt av EU-direktiv til Norsk lov, dette på grunn av at den såkalte «EØS-avtalen» forplikter oss til og vedta disse lovene som Norsk lov. Det er ikke blitt lagt ned et eneste veto mot dette og det forstår vi veldig godt. Dette er et massivt angrep på Norges selvstendighet som igjen er en forbrytelse mot statens selvstendighet. «Schengen-avtalen» kommer inn under samme kategori : En forbrytelse mot statens selvstendighet.

14. EØS og Schengen-avtalen som ble rettsstridig innført til landet som Norsk lov er det største bedrag mot det Norske folk som er blitt utført siden siste verdenskrig. Straffelovens § 83 «forteller hvem våre stortingspolitikere er». Straffelovens § 83 lyder følgende: «Den som rettsstridig søker å bevirke eller medvirke til at Norge eller noen del av riket bringes under fremmed herredømme eller innlemmes i annen stat, eller at noen del av riket løsrives, straffes med hefte i minst 8 år eller med fengsel fra 8 år inntil 21 år».

Øyvind Aarsnes

Folkeaksjonen Mot EU-medlemskap

Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)
Spread the love - Sharing is caring