Hemmeligheten bak Davidstjernen

Hva har ledelsen i Skepsis og Human Etisk Forbund til felles med Baron Rothschild?

Hvordan har de gudfryktige jøder i det mosaiske trossamfunn og alle andre verdens folk blitt lurt trill rundt av Baron Rothschild og den sekulære humanistiske ateistiske verdensbevegelse i tospann med sionismen?

Opprinnelsen til hexagrammet eller den seks-taggede ‘Star of David’ – Davidstjernen, og ​​den fem-taggede stjerne «Pentagrammet» er begge knyttet til kabbala eller jødisk okkultisme og hekseri. De var begge forbundet med Solomon som eksperimenterte med ondskap og magi, og ikke med hans far David. For negativt polariserte åndskrefter er alt opp ned. Når de gir skinn av å være omsorgsfulle og vil redde noen, så er der en falsk og løgnaktig agenda bak, som må forstås motsatt. Krig er fred. Hat er Kjærlighet. Lys er mørke. Og vice versa. Alt er invertert.

Hva er det som gjør at Human Etisk Forbund og Skeptikerne er så febrilsk opptatt av hva de kaller jødehat og anti-semittisme? Kanskje fordi de sannheter som de forfekter er det virkelige jødehat og anti-semittisme? Hvor det i det kollektive ubevisste skal bygges opp så mye latent hat og antipati imot ‘jøder’ (israelere) at de tas ut atter en gang? For godt denne gang? For troende av enhver religion skal ikke ha noen plass i denne verden etter armageddon. Luciferiske krefter vil ikke han noen konkurranse på åndsmarkedet av Elohims folk. Til mer Israel får holde på uten kritikk og korrigeringer av verdensamfunnet og gode mennesker som vil dem vel, til sterkere blir den latente antipati i det kollektive ubevisste, og til kraftigere blir motreaksjonene av eterisk skapt substans. Enhver aksjon har sin motsatte re-aksjon. Også i de åndelige sfærer, hvor alt skapes før det materialiseres. Dette vet selvsagt Illuminatet alt om, like godt som meg. Verdensbegivenheter bygges slik.

«Hva som ikke gjøres bevisst, møter deg som skjebne«. — Carl Gustav Jung.

Ikke nok med at de vil opprøre all verdens muslimer, ved behandlingen av Palestinere, jfr. også Irak og Iran (trusler om angrep) og nå også Egypt og Libya, men også kristne. Samme hvor mye at selve Israel ikke hadde vært til i det hele tatt hadde det ikke vært for ‘kristen’-sionistene sin fortløpende støtte. Det hjelper ikke Israels karma eller goodwill i verden å sende slikt som dette på sitt TV i beste sendetid. Fra TV-showet «Toffee VeHa-Gorillah» – Korsfestelsen av Yeshu.

Det er svært tydelig at Illuminatet planlegger en religionskrig, for hvorfor lager og sender de slikt om ikke? Jfr. også Muhammed-karikaturene. Dette er jo å be om å bli mislikt av hele verden? Er det fordi at deres dogmer om at i de siste dager skal alle verdens folk stå oppmarsjert med sine hærer, Jerusalem omringet av fiender, klar til å rykke inn og drepe ‘Israels Folk’ – Guds Utvalgte? Har dogmene blitt selvoppfyllende profetier som noen gjør sitt beste for å befordre oppfyllelsen av? Har menneskene gjort seg til guder selv, og besørger at profetiene oppfylles? Gud’s Utvalgte Folk er alle troende åndelige mennesker av enhver religion og rase. Deres opponenter er de ugudelige, de som har tatt Dyrets Merke, slik som darwinistene, de som er av jord og ikke ånd..

Det synest meg helt klart at først bygges opp en mengde khazarers ego at de er ‘Gud’s Utvalgte Folk’, så blir deres egoer så overdimensjonert at de tror de kan tillate seg hva som helst, så blir muslimer og kristne innvolvert sammen med dem, som fører til tidenes slag rundt Jerusalem (Armageddon), som vil føre til at folk vil kreve av sine regjeringer at nå må de sørge for at disse religioner må slutte å slåss seg imellom, religion og Gud må utslettes i det hele tatt kreves det, og dermed går Albert Pike’s brev til Mazzini i oppfyllelse, og i dette åndelige vakuum som følger, vil ifølge Albert Pike dette tillate Lucifers klare lys, Den falske Morgenstjerne, å tre frem.

De har felles målsettinger med ateister og humanister å utradere ‘overtro’ og Gud fra menneskers hjerter og sinn. I vakuumet trer andre åndskrefter inn. Det skal kun være de verdslige makter og myndigheter å forholde seg til.

Det blir anti-krist sin tid, hvor det å være en troende, er forbundet med avsky og dødsstraff. Hele Israel bombes tilbake til steinalderen i et atomragnarokk, og mytene om ‘jødenes’ martyrium for sin gud (Rothschild) opprettholdes. Det bygges opp til dette fiendskap rundt Israel nå med Irak, Iran, Egypt, Libya, Tunisia – som vil utvikle seg ekstremistisk etter ‘frigjøringen’ (akkurat som planlagt). Human-etikere og ateister vil ha bidratt til dette scenario i stor grad ved å hindre at det ubevisste ikke gjøres bevisst.

At det via media skal bygges opp slik motstand og avsky for Israel i det kollektive ubevisste at de skal ofres i ild med et atombomberegn kalt Armageddon? Alt av humanetikeres og skeptiker-bevegelsens agendaer skjer under pre-teksten å ‘beskytte’ jøder og andre. Som de skal beskytte folk mot ‘kvakksalvere’, og så støtter dei de største kvakksalvere selv; det farmasøytisk industrielle komplekset.

«Vi skulle bygge et Nytt Jerusalem» aka Sion. — Arbeiderpartiets Håkon Lie til Waage.

Kjersti G. Berg, ‘»Vi skulle bygge et nytt Jerusalem». Intervju med Haakon Lie om Arbeiderpartiet sitt forhold til Israel og Palestina’ [‘We were to build a new Jerusalem’. Interview with Haakon Lie on the Labour Party’s relations with Israel and Palestine], Replikk, 10, 2000.

Jeg er ikke den som fordømmer Håkon Lie. De gjorde hva de trodde var best i den tid de levde, basert på den kunnskap de hadde. I det minste var han ærlig nok til å innrømme sine blundere før han døde, når han så den virkelige konsekvensen av sionismens politikk, politiske ideologier og målsettinger som har styrt vårt lands både utenriks- som innenrikspolitikk i hele etterkrigstiden. Den største dumskap er å ikke lære av feil som er begått og søke å rette dem opp. Den eneste vinneren av både første og andre verdenskrig var sionismen. Baron Rothschild og hans agentur hadde sin hånd og finanser med i starten av dem begge. «Vi glemte Palestinerne«, sa Håkon Lie i samme intervju. ‘Look to Washington’, idag, for å se hvor sterkt grep AIPAC har over USA’s utenrikspolitikk, som de fleste vestlige nasjoner tilknyttet NATO.

Humanistene og ateistene sammen med ‘kristen’-sionistene ser ikke ut til å ha denne evne til å ha to tanker i hodet samtidig, som Håkon Lie hadde kommet frem til gjennom et langt liv i politikken. Disse humanister og ateister har felles symboler med Baron Rothschild blant annet. Hexagrammet er et paganistisk symbol som mange kjenner som Davidstjernen. Det er ikke David’s symbol, men Moloks (Moloch), sier denne ekspert på området. Symbolet er kidnappet av satanister og av Moloks religions disipler, og var også Rothschilds familievåpen, sier han videre. Molok er ikke jødenes gud. Han er de falne englers gud, falske guder de skaper seg til å forlede ellers gode mennesker. Molok har også blitt kalt ‘Prince of Hell‘.

Sannheten bak «Davidstjernen»

42. Men Gud vendte seg fra dem og lot dem tilbe himmelens hær, slik det står skrevet i profetenes bok: ‘ Bar dere fram for meg slaktoffer og gaver de førti år i ørkenen, Israels hus?
43. Nei, Moloks telt bar dere på og guden Refans stjerne, men jeg vil flytte dere bortenfor Babylon.— Apostlenes Gj. 7:42-43

«Then God turned, and gave them up to worship the host of heaven; as it is written in the book of the prophets, O ye house of Israel, have ye offered to me slain beasts and sacrifices by the space of forty years in the wilderne…ss? Yea, ye took up the tabernacle of Moloch, and the STAR of your god Remphan, figures which ye made to worship them: and I will carry you away beyond Babylon.» — Acts 7:42-43

26. Nei, I bar eders konges* telt og eders billeders fotstykke, eders guds STJERNE, som I hadde gjort eder. / <* d.e. Moloks.>.
27.Jeg vil føre eder bort i fangenskap, langt bortenfor Damaskus, sier han hvis navn er Herren, hærskarenes Gud.

«But ye have borne the tabernacle of your Moloch and Chiun your images, the STAR of your god, which ye made to yourselves… Therefore will I cause you to go into captivity beyond Damascus, saith the LORD, whose name is The God of hosts.» — Amos 5:26-27

Noen har lurt gode og gudfryktige jøder som kristne frafalne til å tilbe en gud, et symbol, symbolet de tilber er hexagrammet, hva symbolet inneholder er en entitet som er skapt av menneskers fantasi, i fortiden skapte de seg til og med bilder av den, her er en av historiene bak den:

Det 12th århndres rabbi Rashi, kommenterte Jeremiah 7:31 og sa:

Tophet er Moloch, som var laget av messing, og de ​​varmet ham fra hans nedre deler, og hans hender strekkes ut, og ble laget varm, så satte de barnet mellom hendene, og det ble brent, da det ropte heftig slo prestene på en tromme, slik at ikke faren kunne høre stemmen til sin sønn, og hans hjerte kunne ikke beveges.

Tophet is Moloch, which was made of brass; and they heated him from his lower parts; and his hands being stretched out, and made hot, they put the child between his hands, and it was burnt; when it vehemently cried out; but the priests beat a drum, that the father might not hear the voice of his son, and his heart might not be moved.

En rabbinsk tradisjonen som er tilskrivet Yalkout of Rabbi Simeon, [5] sier at idolet var hult og var delt i sju avdelinger, i et av dem legger de mel, i den andre turtelduer, i den tredje en hunnsau, i fjerde en sauebukk, i den femte en kalv, i den sjette en okse, og i den sjuende et barn, som alle ble brent sammen ved oppvarming av statuen fra innsiden.

A rabbinical tradition attributed to the Yalkout of Rabbi Simeon,[5] says that the idol was hollow and was divided into seven compartments, in one of which they put flour, in the second turtle-doves, in the third a ewe, in the fourth a ram, in the fifth a calf, in the sixth an ox, and in the seventh a child, which were all burned together by heating the statue inside.

Kilde: http://en.wikipedia.org/wiki/Moloch

Historien bak hexagrammet

Fra ordet hexagram, som betyr seks sidet figur, får vi ordet hex, som betyr å forbanne eller kaste en forbannelse. Det er faktisk den mannlige og kvinnelige likesidet trekant forent til å frembringe store strømmer av Lucifers lys. Det er derfor hekser står naken i en ritualistisk seks-tagget stjerne formasjon for å påkalle maktene og krefter fra utenfor astralplanet. Hexagrammet er også den geometriske formen til dyrets merke, for i det er seks rette vinkler, seks venstre vinkler, og seks vinkler i kjernen eller sentrum, som er 666. Dette har ingenting å gjøre med Israels folk, men med religion uten Kristus som sauser hekseri og jødedommen sammen (og også gjør sitt inntog i den såkalte «kristensionisme»).

Hexagrammet eller den seks-taggede Davidsstjerne var ikke israelittisk, men paganistisk. Den første omtale av dette symbolet var i 922 f.K. i forbindelse med Solomon’s lefling med trolldom, magi og avgudsdyrkelse, tilbedelse til Astarte og til Moloch. Det består av to likebeinte trekanter med et felles sekssidet senter, og er relatert til «Ying og Yang», som mest er kjent fra den hinduistiske religion. Det ser ut som det hebraiske folket brakte det med seg i sin utvandring fra Egypt.

Den jødiske Encyclopedia (under Cabbala, p464, 458) sporer Cabala til Kaldea, derfra til Lucifer i Edens hage. Amos 5:25-26 og Apostlenes gjerninger 07:43 refererer til stjernen Saturn som representerer Satan, Titan, Tammuz, Dragon, Bacchus, Kronos, Nimrod, Ninus, Skytten (den Archer), Oanes, Osiris, Mars, Pluto, Iswara, Deoius, etc.,

Amos 5:25-27, «Du har tilbudt meg slaktoffer og gaver i ørkenen i førti år, O Israels hus. Men du har båret tabernakel til din Moloch og Chiun, navn på planeten Saturn, den STJERNE av guden deres, som du laget bilder av. Så jeg skal sende deg bort i fangenskap, langt bortenfor Damaskus«.

Kong Salomo tok dette hedenske symbolet til seg da han startet sin avgudsdyrkelse og det ble kjent innen arabisk magi og okkulte sirkler som «Seal of Solomon».

Blant israelitt symboler fra de hellenistiske tider (drøftet av E. Goodenough, Jewish Symbols in the Greco-Roman Period), mangler både hexagrammet og pentagrammet.

Fra det trettende århundre e.Kr., begynte den seks-taggede stjerne å vinne terreng som et jødisk nasjonalt symbol, etter det skjebnesvangre korstoget i 1254 av Khazariske falske Messias David al-Roy (Menahem Ben Duji) som ble myrdet på vei til » frigjøre «Palestina. Deretter begynte det å bli tilskrevet kong David, som vist på det jødiske flagget i Praha i 1527.

I det sekstende århundre e.Kr., ble hexagrammet akseptert i «jødisk» sirkler som «David’s Skjold», etter påvirkning av Kabbalisten Isaac Luria (1533-1572) (jødisk Encyclopedia, 1964, p469). Før denne tiden var det ingen bruk av den seks-taggede stjerne i jødiske, og absolutt ikke i Israelske sirkler. Kong David’s symbol hadde alltid vært Menorah – den sju-grenede lysestaken. Bare jødiske kilder kaller Stjernen «David’s Skjold «. Alle ikke-jødiske kilder kaller dette symbolet for «Seal of Solomon «.

Ifølge Encyclopaedia Judaica (1972, vol. XI, p688) «Det er ikke klart i hvilken periode hexagram (Magen David) var gravert på seglet Salomos nevnt i Talmud (Gittin 68A) som et tegn på hans herredømme over demoner, i stedet for Guds navn, som opprinnelig dukket opp på hans ring «, (hans signet eller segl). Artikkelen fortsetter med å forklare hvordan ‘Solomons Segl’ eller hexagrammet ble mye brukt i arabisk magi.

I 1822 ble «Magen David» vedtatt av Ashkenazim (Khazar eller edomitt) selvutnevnt jøde, Mayer Amschel Bauer, som hang et rødt hexagram på døren sin for å identifisere sin adresse i Frankfurt. Ved å bli en leverandør av mynter til den kongelige domstolen, skiftet han navn til «Roth Schild», som betyr Red Shield, og den ble brukt på Rothschild våpenskjold da de ble hevet til adelen ved den østerrikske keiseren (Encyclopaedia Judaica, s. 696).

(Rødt er fargen på Esau som er Edom, og for sosialismen (kommunisme – internasjonal sosialisme & nazisme – nasjonalsosialisme), som er Talmudisme. Fra House of Rothschild, ble hexagrammet lånt ut til den sionistiske bevegelsen, senere overtatt av Edmond Rothschild og House of Rothschild.)

Den moderne designen stammer fra flagget designet i 1891 av David Wolfsohn som etterfulgte Theodor Herzl. Den ble først vist på den første sionist-konferansen i Basel, Sveits i 1897, arrangert av Herzl, og ble vedtatt som det jødiske flagget ved den attende kongressen i 1933.

Staten Israel ble opprettet av FN i 1948, og den 14. november vedtas det okkulte symbolet – den seks-taggede stjerne (Star of Repham) som nå pryder Knesset (eller parlamentet) på flagget deres. Det blå og hvite er avledet fra det hebraiske tallit eller bønne sjal, og viser elvene som grensene til Eretz Israel. Deres nasjonale emblem, Menorah’en, er modellert på det som vises på ‘Arch of Titus’ i Roma.

Menorah utenfor Det Hvite Hus, Washington. Ni lys? Skal det ikke være bare syv?

Theodore Herzl’s design for det sionistiske emblemet skulle ha vært et hvitt flagg med syv gule stjerner, en på hvert punkt i hexagrammet som skulle ha blitt erstattet med det hebraiske ord «Aryeh Yehudah» (Løven av Juda stamme) , var den syvende stjernen for å være over toppen av den øverste av de seks. Den Magen David Adom (Red Shield of David) er symbolet som vises på Israels tilsvarende den romersk-katolske «Røde Kors» organisasjonen og Røde Halvmåne for muslimsk land.

Dermed er et hedensk okkult symbol blitt det internasjonale symbolet på «jødene», få av dem er Hebreere eller av israelittene som nedstammer fra Abraham, Isak og Jakob. Ennå færre av dem følger loven og profetene som har blitt fortrengt av den uanstendige og blasfemiske Talmud. Og i dag virker det som Rothschilds nesten regjerer hele verden.

Lubbavitcher Rebbe Rabbi Shulkem ben Schneersohn visste hva som skjedde da han skrev:

«Sionistene er mer utspekulert i sin ondskap og de har gjort nasjonalisme til en erstatning for Torah og Budene»

The Zionists are more cunning in their evil and they have made nationalism a substitute for Torah and Commandments»

(Michael Selzer, Zionism Reconsidered, s. 12).

Nathan Birnbaum, som innførte begrepet «sionismen», og var til stede på den første kongressen i Basel, forlot bevegelsen i 1899 og ble fullstendig ortodoks og absolutt fiendtlig innstilt til den sionistiske bevegelsen. I sitt foredrag, «In Bondage to Our Fellow Jew«, skrev han:

«Det ser ut til at vi er bedre kvalifisert til å håndtere våre bånd til Hedningene enn med våre bånd til våre brødre som er fremmedgjort fra Toraen og dens lære».

«It seems, that we are better qualified to deal with our bondage to the Gentiles that with our bondage to our brothers who are estranged from the Torah and its teachings»

(Michael Selzer, Zionism Reconsidered, s. 6).

Både kristne og jødiske sionister er opphengt og fanget i Babylonsk avgudsdyrkeri, og har tatt og tilber Dyrets Merke. «Ohh, Come Out of Her, My People«. Sammen med ateister og human etikere.

Moses’ oppgjør med avgudsdyrkeri

Lovene gitt til Moses av Gud uttrykkelig forbød israelittene til å gjøre hva som ble gjort i Egypt eller i Kanaan.

An 18th century German illustration of Moloch («Der Götze Moloch» i.e Moloch, the false god).

3. Mosebok (Leviticus) 18:21:

«Du skal ikke gi noget av dine barn fra dig til ildoffer for Molok*; du skal ikke vanhellige din Guds navn; jeg er Herren«. / <* ammonittenes avgud, til hvis ære barn blev opbrent.>.

3. Mosebok (Leviticus) 20:2-5:

2. Du skal si til Israels barn: Om nogen av Israels barn eller av de fremmede som bor i Israel, gir noget av sine barn fra sig til Molok, skal han late livet; folket i landet skal stene ham.
3. Jeg vil sette mitt åsyn mot den mann og utrydde ham av hans folk fordi han har gitt sitt barn fra sig til Molok og gjort min helligdom uren og vanhelliget mitt hellige navn.
4. Om folket i landet lukker øinene til og ikke straffer en sådan mann med døden når han gir sitt barn fra sig til Molok,
5. da vil jeg sette mitt åsyn mot denne mann og hans slekt, og ham og alle dem som følger ham i å drive avgudsdyrkelse med Molok, vil jeg utrydde av deres folk.

Again, you shall say to the Sons of Israel: Whoever he be of the Sons of Israel or of the strangers that sojourn in Israel, that gives any of his seed l’Molech; he shall surely be put to death: the people of the land shall stone him with stones. And I will set my face against that man and will cut him off from among his people; because he has given of his seed l’Molech, to defile my sanctuary, and to profane my holy name. And if the people of the land do at all hide their eyes from that man, when he gives of his seed l’Molech, and do not kill him, then I will set my face against that man, and against his family, and will cut him off, and all that go astray after him, whoring l’Molech from among the people.

2 Kongebok (Kings) 23:10 (on King Josiah‘s reform):

Han gjorde også Tofet* i Hinnoms barns dal urent, så ikke nogen skulde la sin sønn eller datter gå gjennem ilden for Molok. / <* det sted hvor Molok blev dyrket.>

And he defiled the Tophet, which is in the valley of Ben-hinnom, that no man might make his son or his daughter pass through the fire l’Molech.

Jeremiah 32:35:

Og de bygget offerhaugene for Ba`al i Hinnoms sønns dal for å la sine sønner og døtre gå gjennem ilden for Molok, enda jeg ikke hadde pålagt dem det, og det ikke var opkommet i mitt hjerte at de skulde gjøre denne vederstyggelighet; og således fikk de Juda til å synde.

And they built the high places of the Ba‘al, which are in the valley of Ben-hinnom, to cause their sons and their daughters to pass through the fire l’Molech; which I did not command them, nor did it come into my mind that they should do this abomination, to cause Judah to sin.

En 12. århundre Khazar stat i Midtøsten!

Utrolig som det kan synes, prøvde khazarene å etablere et «jødisk» stat i Midtøsten for å forberede for Messias allerede i det 12. århundre:

«En annen bit av semi-legendariske, semi-historisk folklore knyttet khazarene som overlevde inn i moderne tid, og så fascinert var Benjamin Disraeli at han brukte det som materiale for en historisk romantisk roman: The Wondrous Tale of Alroy. I det tolvte århundre oppsto i Khazaria en messiansk bevegelse, et elementær forsøk på en jødisk korstog, rettet mot erobringen av Palestina med våpenmakt. Initiativtaker til bevegelsen var en Khazar jøde, en Solomon ben Duji (eller Ruhi eller Roy), hjulpet av sin sønn Menahem og en palestinsk skriver. De skrev brev til alle jødene, nær og fjern, i alle land rundt dem …. De sa at tiden var kommet der Gud ville samle Israel, Hans folk fra alle land til Jerusalem, den hellige byen, og at Salomo Ben Duji var Elias, og hans sønn Messias!«. (Koestler, The Thirteenth Tribe, s. 136).

Det Nye Khazaria lykkes gjenoppstå i 1948, med hjelp av Baron Rothschild og FN.

Alistair Crowley og Hexagrammet

Hexagrammet er også brukt av Crowley’s Orientalske Tempelorden (Ordo_Templi_Orientis).

Hexagrammet som er populistisk mest kjent som den jødiske ‘Star of David » (Davidstjernen) eller» Seal of Solomon» (Salomons Segl), er egentlig et gammel hedensk sex og fruktbarhets symbol! Den oppadgående trekanten er en penis, gjennomtrengende nedover trekanten av vulva.

Hexagrammet var ukjent for de gamle jødene! Jesus har aldri nevnt det, heller ikke i forbindelse med Kong David!

Så noen har bygget seg noen religioner som ikke er av Gud, og heller ikke del av den kristne tradisjon. De har innført falske symboler. Falske messiaser. Når påståtte ‘kristne’ sier «Den som velsigner Israel blir velsignet. Den som forbanner Israel blir forbannet«, så har de gjort dette Dyrets Merke til et tilbedelses symbol, de har gjort velvilje for sionismen og Israel som en pre-rekvisitt for frelse, men alle skikkelig kristne vet selvfølgelig at det er KUN Kristus som vi er avhengig av for frelse. Kun i Hans navn, kan der vanke frelse, etter den judeo-kristne tradisjon. Alt annet er urelevant.

Religioner er ikke viktig. Konseptualisering. De er alle bare konsepter på å beskrive kampen mellom de gode og de onde åndskrefter. De krefter er virkelig. Konseptene gir alle at der er et valg å gjøre mellom de onde og gode krefter i universet, i verden og samfunnet. For oss alle, jøde (troende) som greker (hedninger, ikke-troende).

Mange av de ledende krefter i Skepsis miljøet og Human Etisk Forbund tilhører miljøet som dyrker Alistair Crowley og hans Lov; «Gjør som dere vil«, det er den eneste lov. Det hadde vært en glimrende lov, hvis de var konsekvent i å la denne loven gjelde for alle andre også og ikke bare seg selv.

Men blant annet Human Etisk Forbunds kampanje «Ingen Liker å Bli Lurt» viser at det er kun seg selv de liker skal få lov å være under denne lov. Andre, heller ikke Nyhetsspeilets forfattere, skal få lov å gjøre som de vil.

Synd at det er bare onde krefter som gjør som de vil idag, mens de ikke forbeholder samme rett for de gode krefter i verden den samme Lov som de lever etter; Gjør som dere vil!

Den kristne moral legger til; så lenge dere ikke skader andre.

Teosofiens bruk av symbolet

Der finnes en bok som heter The Book of Solomon. Den ble oversatt fra noen gamle skrifter som daterer seg tilbake til tiden for Salomos fall fra Guds nåde for å la sitt hjerte lure til å begjære de utenlandske guder via sine utenlandske koner. Som Gud hadde advart ham mot. Den er skrevet av en av Salomos tempel skrivere. Den forklarer hvordan de lærte ham å bruke pentagrammet eller stjerne av Molok eller Ba’al å mane frem Lucifer som ga ham The Seal of Solomon en signetring med stjernen til Refa’im på.

Moloch var gullkalven – avguden som Aron hadde laget mens Moses var på Sinaifjellet og mottok de ti bud. Til sin evigvarende skam bygget Salomo et tempel til Moloch i Valley of Gehenna. Rituelle barneofringer og kannibalisme ble utført der ledsaget av vill tromming for å overdøve deres skrik. Det var rituell mannlig prostitusjon med evnukk prester (forkledd som kvinner).

Profeten Amos forteller oss at det var et STJERNE symbol knyttet til Moloch. ‘Star of Moloch’ er også kjent som Seal of Solomon. The Seal of Solomon er en seks-kantet stjerne med seks små trekanter rundt en seks-sidet sekskant. Vi kjenner det i dag som Star of David. Symbolet er på Israels flagg. Nå er Star of David i seg selv ikke ondt, hadde det ikke blitt kapret av religionen til Moloch (krigens og velstandens gud). Derfor hylles materialismen, globalismen og krigens utbyttings mekanismer. Evig krig, aldri fred, næres de av.

En av grunnene til at Stefan ble drept i kapittel 7 i Apostlenes Gjerninger var på grunn av hans forkynnelse mot Star of Moloch (Apg 7:43).

Utallige mennesker har dødd, og dør, og vil dø under ‘Star av Moloch’, Moloks Stjerne. Ofres for krigens og grådighetens agenda; makt og profitt. Til krigens og profittens guddom Molok. Leder menneskeheten til armageddon, dens selvdestruksjon, fordi mennesker som har tatt Dyrets Merke og tilber «The Beast» er selvdestruktiv av natur, og de har fått lov til å herske over verden for en tid.

Skal vi tolke Johannes Åpenbaring rett så er de som har tatt Dyrets Merke de som tilber dette symbolet til og for Molok. De er lurt til å gjøre så, uten bevissthet eller kunnskap om hva det virkelig innebærer selvfølgelig. Både jøde (troende av alle religioner) og greker (hedning/ateist).

Robert Cray – Don’t Be Afraid Of The Dark

Humanismens sekulære morgengry

Når de har fått gjennomført sin agenda, skal verden etter deres dogmer være i The Golden Dawn – det gryende Morgengry. Mot Dag (norsk kommunistcelle). Den falske Morgenstjerne. Anti-Krist.

Der er tilsynelatende noen svært negativt polariserte folk i Human Etisk Forbund og Skepsis-bevegelsen, som lyver på andre hva de mest sannsynlig er selv, deres handlinger å bedømme. «Satan» er bare et ord som alle andre, men det betyr de som lyver om andre; «The Deciever«. Satanister er altså alle slike som lyver om andre, og lyver om det meste, fordi de ikke har sannheten og kjærligheten i sitt hjerte, så er det andre åndsentiteter som fyller vakuumet. De har tatt Dyrets merke. De tilber symbolet på Dyret. Dessverre for dem. Fordi de fremdeles er del av det darwinistiske dyreriket.

Mange har ikke ved ånd blitt gjenfødt til å bli mennesker. «Du skal bli født på ny av ånd, og ikke av en kvinne denne gang, for å se Gud’s Rike«, sa Mesteren. De er ikke gjenfødt til lys, kjærlighet og sannhet. De foretrekker dyreriket med jungelens lov og «survival of the fittest» (en lov som fremkommer av å studere dyreriket, jfr. Charles Darwin), men lite tenker de på at verdslige behov dekker i stor grad kun dette livet – på kort sikt, mens deres sjel forgår – til evig død for sjelen – på lang sikt. Lights out! Deres ateistiske tro har frelst dem. «I Min Faders hus er det mange rom«. De får det som de vil, som også alle andre får etter som hva deres forestillingsevne og tro setter begrensningene for. Å forestille seg det Dyriske Riket som det eneste, vil utelukke en fra Kjærlighetens Rike. Helt selvvalgt.

De som har forledet jøder og kristne inn i sionismen, og til å ta Dyrets Merke, er ikke Gud’s Folk. Johannes Åpenbaring kaller dem Satans Synagoge:

«Jeg vet om din trengsel og din fattigdom – men du er rik – og spotten fra dem som sier de er jøder, og ikke er det, men er Satans synagoge«. — Åpenbaringen 2:9 (Det Norsk Bibelselskap 1930)

«Se, jeg lar nogen av Satans synagoge komme, av dem som sier de er jøder, og ikke er det, men lyver. Se, jeg vil gjøre så at de skal komme og falle ned for dine føtter og kjenne at jeg har elsket dig«. — Åpenbaringen 3:9 (Det Norsk Bibelselskap 1930)

Redd jødene – og resten av verden! Advar dem mot de falne engler og avgudsdyrkere som twister folks religioner til å ta kontroll over verden og samfunnene. Jesus sitt bud om «Elsk din neste som deg selv«, er ikke noe eksklusivt bud om å elske sin menighet eller stamme innen sin egen religion, men inkluderer ALLE mennesker, av ALLE religioner og raser.

So be it. Vær i Lyset. Se gjennom illusjonene. Bli fri. Lykke til.

Så stod de der de tre; Tro, Håp og Kjærlighet. Og størst av dem er Kjærligheten.

Øvrig på Nyhetsspeilet

Satanismen i humanismen
http://www.nyhetsspeilet.no/2010/05/satanismen-i-humanismen/

Døddsstraff for anti-semittisme fra humanistene
http://www.nyhetsspeilet.no/2011/04/d%c3%b8dsstraff-for-anti-semittisme-fra-humanistene/

Den humanistiske skeptiker-messias på Norgesbesøk
http://www.nyhetsspeilet.no/2011/03/den-humanistiske-skeptiker-messias-pa-norgesbes%C3%B8k/

Ny forfatter fra Nyhetsspeilet under angrep
http://www.nyhetsspeilet.no/2011/04/ny-forfatter-fra-nyhetsspeilet-under-angrep/

Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)
Spread the love - Sharing is caring
1   
  
  
    
1
Share