Hvorfor dommerforsikring er viktig

Når samfunnene og faktisk hele verden går fra å være indiviorientert til å bli kollektivistisk som USSR og Nazi-Tyskland var så følger det med stor uro, og kan ende opp i ideologiske krigshandlinger, sterk motstand fra de individorienterte. Ingen bør bli forundret over dette. Det er nærmest en naturlov, det viser historien oss.

På Facebook er det nå en gruppe på over 2000 personer (og gruppen er bare noen dager gammel) som engasjerer seg i dommeres manglende forsikring før de inntar sitt embete, og som utveksler informasjon for å oppdatere sin kunnskap og bevissthet om sakskomplekset. Mange skjønner ikke helt HVORFOR dommerforsikring skal avgis, så jeg avklarer det gjerne.

«Lovgiver har gjennom domstoloven §60 satt det som et ufravikelig vilkår at en dommer skal erklære seg UAVHENGIG og UPARTISK FØR han tar til i sitt virke i en norske domstol [] i den hensikt å beskytte borgerne mot overgrep fra det offentlige, deriblant å sikre disse en UAVHENGIG domstol». – Herman Berge. Jfr. NO.R (94) 12.

Den skal også sørge for at dommere følger den Norske Grunnlov og andre norske lover, og er trofast til den, mer enn de til enhver tid skal tekkes de som sitter med den utøvende makten.

Ved å la være å avgi forsikring, kan vi ved deduksjon fastslå at de ikke har hverken til hensikt eller har evne/vilje til å være UAVHENGIG eller respektere Grunnloven vs. Arbeiderpartidomstolen.

Politiske oppnevnelser

DE VET at de ikke kan være hverken UAVHENGIG eller respektere Grunnloven, fordi de vet de er politisk oppnevnt, ikke har til hensikt å besørge rett og hindre urett heller, og sverge på dette med hånden på Bibelen som det var en gang i tiden (stå til ansvar ovenfor høyere rettsmakter enn Jensemann), slik at de kan på dette grunnlag IKKE love dette.

«I Retten møter en ikke Retten, men Makten«, var det en som sa engang.

– En oppdragelsesanstalt til det politisk korrekte, det er hva domstolen har blitt, det vet alle i systemet, og derfor vil heller ingen ha det slik at noen må heve seg over politikken, ergo er alle enig i at noen slik forsikring kan og MÅ for del ikke avgis, siden alle vet den blir brutt ved første og beste leilighet.

De borgerlige er like unnfallende i dette spørsmål som alle andre partier, så dette er planlagt og villet TVERRPOLITISK fra andre verdenskrig, hvor jeg har skrevet om i «Rettsstatens Historie» og «Rettstatens Banesår» blant annet, som Jens Bjørnebo og andre (jfr. Marta Steinsvik – Frimodige Ytringer) beskrev det samme før meg, hvor dette skled ut.

De har rett og slett aldri hatt, eller kommer til å få noen voldsom stor trang til å «søke rett og hindre urett» fordi de er politisk oppnevnt…… Det er den eneste logiske forklaring på hvorfor dette har blitt kutyme….

Dette kommer av at individorienteringen i lovverket er opphevet. Etter Mot Dag (G.H. Brunt Lands far blant andre) – ble det en stor dreining i vår forfatning, om ikke ved lov så ihvertfall i praksis. Lovverket er idag befestet i de kommunistiske/sosialistiske dogmer at individet må underlegge seg kollektivet i ett og alt. Individet har ikke lenger noen rettigheter, hvor de de kommer i konflikt med kollektivets/statens interesser.

Den norske kommunistcelle, forløper til AP – som egentlig er andre siden av mynten for nasjonal sosialismen – begge kollektivet foran individet:
http://no.wikipedia.org/wiki/Mot_Dag

Vår Grunnlov er individorientert, i sin ånd og i sin bokstav. Derfor er mange ute og sier den er «utgått på dato«, både kommunistene (AP, SV & V) og nazistene (nasjonal sosialistene i Høyre & FrP). INGEN politikere er indiviorientert lenger. De tjener den internasjonale kollektiviseringsbevegelsen alle sammen. Individet er blitt bare en ‘produksjonfaktor’ i samfunnets økonomiske system, DERES system. Deres system er den globale kollektivisering, ingen ivaretar det norske folks interesser. Våre interesser er ikke nødendigvis å skape den globale landsby i vårt land.

Sergei Nechayev, en russisk revolusjonær som hadde en enorm innflytelse på Lenin sa:

«Den revolusjonære er en fordømt mann. Han har ingen personlige interesser, ingen forretninger, ingen følelser, ingen bindinger, ingen eiendom og intet navn.
Alt i ham er helt absorbert i den eneste tanke og den ene lidenskap som er revolusjon.
Den revolusjonære vet … han har brukket alle bånd som knytter ham til noen sosial orden og den siviliserte verden med alle sine lover, moral og skikker samt med sine jevnt over bare aksepterte konvensjoner.
Objektivet er uavbrutt det samme: den sikreste og raskeste veien til å ødelegge hele den motbydelige orden.
Den revolusjonære … forrakter og hater den eksisterende sosiale moral ….
For ham er moral alt som bidrar til at revolusjonen skal kunne triumfere. Umoral og kriminelt er alt som står i veien.
[Den revolusjonære] må være tyrannisk ovenfor andre. All den snille og utmattende følelser av slektskap, kjærlighet, vennskap, takknemlighet, og til og med ære, må bli undertrykket i ham og gi plass for den kalde og eneveldige lidenskap for revolusjonen.
Ikke føl medlidenhet .. Drep i odet offentlige rom hvis disse slyngler skulle tørre å vise seg der, drep i hjemmene, drep i landsbyene.
Husk, de som ikke er med oss er mot oss.
Hvem som helst som er mot oss er vår fiende. Og vi må ødelegge våre fiender med alle midler.»

(Dostoevski: Marx and Satan. s. 97).

Krigen mot terror kan sees i denne revolusjonære forbindelse. Når statsterror mot folket har blitt modus operandi, for å gjennomføre sine agendaer.

Staten til for sin egen skyld

Så etter at kollektivet i strid med Grunnloven er viktigere enn individet (det er individet som er beskyttet etter Grunnloven, ikke kollektivet), så utviklet domstolene seg i denne kollektivistiske retning, at de ivaretar Statens/kollektivets interesser mest (staten vinner 60-70% av sine saker) på grunn av de politiske oppnevnelser, og derfor kan Eva Joly si til en avis idag at Norge er det mest korrupte landet i Norden.

Hvor det er kollisjon mellom kollektivets og individets interesser, så er domstolen forhåndsprogrammert mentalt til å begunstige sin ‘arbeidsgiver’, hvilket ideellt sett skulle være hver enkelt oss, siden det er våre sine skattepenger de lønnes av. Det er ikke Jensemann som lønner dem, det er VI! Denne mentale kortslutning har ført til mye elendighet for det norske folk. Dessverre.

Synnøve Taftø Fjeldbakk, Marius Reikerås og Herman Berge er de beste eksempler på å ha saker hvor de fikk erfare på den harde måten at hva jeg sier er rett. En kødder ikke med kollektivets/Statens interesser i dette landet! Spesielt ikke hvis det kan koste kollektivet/Staten penger. DA er det full korsfestelse.

Norske advokater i hardt vær
http://www.nyhetsspeilet.no/2009/02/norske-advokater-i-hardt-vaer/

Se fellesnevneren, og en finner løsningen. Denne matematiske ligning har KUN en ukjent. Enkelt. 2+2 er ALLTID 4.

Og dette femomen viser seg ikke bare i domstolene, men i hele samfunnet, i politikken, for i dette samfunn har politikerne blitt folkets herskere, og ikke dets tjenere. De tjener sin internasjonale kollektivistiske revolusjonære bevegelse og dens lederskap, og er administratorer for disse krefter, mer enn være folkets/borgernes tillitsvalgte, som nettopp skulle BESKYTTE individene mot overgrep fra staten og kollektivet.

Og hvis noen reagerer på at jeg kaller FrP og Høyre nazistisk (nasjonal sosialistisk) så bes de forelegge meg EN ENESTE sak hvor disse to partier trygger idividets interesse mot kollektivets interesser, i noen større grad enn venstresiden gjør. ALLE skal formes i den samme form, kvernes til samme kjøttmasse…

Du SKAL tilpasse deg!

Men det er ingen som helst sunnhet i å tilpasse seg et sykt samfunn, som Krishnamurti sa det.

Stortingspartiet er ikke lenger våre tillitsvalgte, de er Administratorer som i Orwells 1984, for kollektivets/Statens forretninger… Bare å legge merke til hvor de alltid taler Statens interesser, aldri våre, om de kommer i konflikt med Statens/kollektivets, så må individets ‘rettigheter’ ofres, det er gjengs politikk, helt normalt, ingen av dem som bryr seg om…….

De endrer stadig Grunnloven for å få den i mer kollektivistisk (til og med for det store kollektivistiske EU – nye USSR/Fjerde eller Femte Riket) og dermed stadig mer individfjern- og fiendtllig retning, det er prosjektet:

Makteliten arrangerer «Grunnlovskonferanse» for å knekke Grunnloven vår
http://www.riksavisen.no/?p=233

Brave New World – Det Fjerde/Femte Riket – USSR Part II:

«… en ny Sosial Etikk erstatter vårt tradisjonelle etiske system – systemet i hvor individet er det primære. … det sosiale hele har en større verdi og betydning enn sine individuelle deler … at rettighetene til kollektivet tar forrang foran … rettighetene til enkeltmennesket»
(Aldous Huxleys: ‘Brave New World Revisited’, s. 23)

Exit ukrenkelige individ

Vi er ikke lenger Guds Barn i deres øyne. Vi er deres barn. Deres samfunns barn. Kanonføde for deres planer. Som de kan gjøre hva de vil med etter sine impulser og skjulte agendaer. Som individer er vi ikke viktig. Vi må som individer underlegge oss behovene til ‘fellesskapet’. Det er diamentralt brudd med hele det gamle verdenssyn, med individet og mennesket som et ukrenkelig og hellig vesen kun underlagt den Allmektige Gud i det høye.

Det strider mot juridiske traktater og grunnlover til de fleste land i verden, de som har individets forrang og verdighet som basis (unntak finnes, men oftest er det fine ord, og motsatt praksis).

Det var hele meningen med Staten til å begynne med, å beskytte individene som utgjør staten, ivareta deres retter. Nå har staten blitt andres og ikke vår. Den representerer klandestine krefter og ikke oss lenger. Slik går det når stater går fra å være tjenere for oss, til å bli herskere på andres vegne. De korrupte faener. ALT ; juss, skolebøker, journalistutdanning, etc, blir nå arbeidet om i høygir, i en annen ånd. Til en annen virkelighet.

Må Gud/Yahve/Allah ha nåde med deres syndige sjeler, og velsigne alle som blir utsatt for deres ugudelige råskap.

Den Nye Verdensordens religion
http://​www.nyhetsspeilet.no/2009/​05/​den-nye-verdensordens-religion/

Når folket kastet naturretten og Bibelen utav rettsalen, før måtte en sverge på Bibelen å snakke sant, gjøre rett og hindre urett, og utav landet, så må folket finne seg i å komme under dommen av sine begrensede guder i menneskeskikkelse som skriver all slags lover, som ikke ikke føler noe synderlig stort behov for å følge dem selv.

«Proletariatets diktatur er makt basert på styrke og ikke begrenset av noe, ikke av noen type lover og av absolutt ingen sett av regler» – (Diedre Manifold, Karl Marx, True or False Prophet. 1985. s. 66).

«Vi må forkaste all moral som kommer fra overnaturlige ideer, og idealer som som er utenfor klassekonseptet. Alt er moralsk som er nødvendig for å tillintetgjøre den gamle sosiale orden og for å forene proletariatet. I hvilken forstand skal vi forkaste etikk og moral ? I den forstand at de var prekt av den rike klassen (the bourgeoisie) som erklærte at dette var gud’s bud» – (Nikolai Lenin. Collected Works, Volume XVII, s. 321-323).

Mange mennesker engasjerer seg. Sammen med juristene Marius Reikeraas og Herman Berge, også

Cathrine Løvaas
http://nownorway.blogspot.com/

og

Rune Fardal
http://www.abcnyheter.no/meninger/borger/2012/02/18/dommere-uten-dommerforsikring-avsier-ugyldige-dommer

bare for å nevne noen få.

Maktmonopol korrumperer

Spiller ingen rolle om noen dommere er utnevnt i statsråd, de er ikke mer legitim for det, om ikke korrekt prosedyre blir fulgt.

Statsråd (Regjering), selv ikke Stortinget, har ikke videre fullmakter enn Grunnloven og øvrig lovverk gir dem.

Med illegitime dommere, som skal dømme sine illegitime lovgivere, hva får vi da? En endeløs korrumpering……

Men det virker bra i teorien:

» En fri og uavhengig domstol er et vern for borgerne mot tilfeldige avgjørelser og overgrep fra de andre statsmaktene. Domstolenes uavhengighet bygger på at Norge er et konstitusjonelt demokrati. Grunnloven setter flere grenser for hva Stortinget eller regjeringen kan bestemme, selv om deres bestemmelser bygger på flertallsviljen.»

http://www.domstol.no/Om-domstolene/Domstolenes-uavhengighet/

I en rettstat som vår var engang, var det faktisk Høyesteretts dommeres ansvar å sørge for at både Statsråd og Storting var legitimt, og at de ikke gikk utover sine fullmakter, innførte lover som var i strid med Grunnloven blant annet (det skulle legitime dommere stoppe i tilfelle – les Andenæs)….. Dette har ikke skjedd siden andre verdenskrig når de sosialistiske krefter kom til makten, og når rettsløsheten tok til, at Høyestrett har returnert noen nye lover til lovgiverne som illegitim. Det BEVISER de politiske bånd mellom den lovgivende og dømmende statsmakt.

«Arbeiderpartidomstolen»
‎»Norske dommerne er enevoldskonger som hersker uten verken kontroll eller konsekvenser for egne handlinger. Men «slik må det være», som de selv så gåtefullt uttrykker det, hvis målet er å svekke privatpersoners stilling i forhold til staten, uten at velgerne oppdager det.»

http://www.bt.no/meninger/​kronikk/​Arbeiderpartidomstolen-1771​211.html

Ja denne korrupsjonen, også av rett og rettferdighet, er en uting:

Norge er mest korrupt i Norden
http://www.nettavisen.no/​nyheter/article2759777.ece

Facebook gruppe for de bevisste ansvarlige borgere om følgene av manglende dommerforsikringer, at dette faktisk er korrumpering og lovbrudd av vårt justisvesen på høyeste nivå:
https://www.facebook.com/groups/dommerforsikringer/

Oppgjørets time

Skal man stoppe elendigheten i verden kan en ikke sitte og meditere og sende lys og kjærlighet, og tro en redder verden med å bli vegetarianer, og ‘trekke tilbake polariseringene’ som betyr rent ut sagt at en gjerne allierer seg med fanden selv for ikke å ‘polarisere’. Som en klok sjel sa det i en kommentar:

«Man må først finnne fakta og agenda for så å spre fakta til så mange som mulig før en tar til gatene og sier stopp som 50 000 norske unge gjorde før Irak krigen og fikk stoppet at Norske gutter ble en del av et massemord på 1.4 millioner Irakere, eller som millioner av Amerikanere gjorde som fikk stoppet Vietnam krigen like før dem nuket Sovjet og Kina. Men litt hasj, posetive tanker, kjælighet og blomster hjelper helt sikkert på :)»

De fleste stikker hodet i sanden som strutsen og overlater til andre å ordne opp for dem. Dessverre. Jeg har bare forrakt til overs for deres passivitet, mangel på moral, og mangel på kunnskap om forskjellen på rett og galt. Jeg har fra sikre kilder at i de siste tider så skal desverre folk flest ikke klare å skille rett fra galt. Dem om det. Blir deres karma.

Når de største mest alvorlige lovbrudd skjer blant de som skal sørge for at lov og rett administreres på adekvat vis i samfunnet, så går det som det går. Det er flott at der er en Facebook gruppe på over 2000 personer bare i løpet av noen dager som ser forskjellen på rett og galt, og søker å få gjort noe med det. Hadde hele befolkningen tatt for seg en urett per mnd, så hadde det blitt bra etter hvert.

Gleder meg svært at der er så mange i denne Facebook gruppen om manglende dommerforsikringer, manglende lov og rett i Norge, som klarer nettopp dette, å skille rett fra galt.

Det er rette impulsene fra masse mennesker som kan redde situasjonen, – til slutt.

God helg, og lykke til.

Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)
Spread the love - Sharing is caring