TV2 spesialisert seg på å ta ut dissidenter?

TV2’s nye satsingsområde; Drittpakker

TV2 spesialisert seg på å ta ut dissidenter?
TV2 spesialisert seg på å ta ut dissidenter?

Har TV2 begynt å spesialisere seg på «drittpakker» mot alle som kritiserer og truer mektige krefter innen stats- og embetsverket (bl.a. Arbeiderpartiets Oljegruppe), samt de som kritiserer mektige samfunnsaktører innen næringslivet?

«Den mektigste maktkonsentrasjonen i Norgeshistorien var det lukkede interessesamarbeidet som rundt 1970 ble etablert av Jens Christian Hauge, Haakon Lie, Finn Lied og LOs leder Tor Aspengren. Deres hovedagenda var å få oljen opp, koste hva det koste ville. Dykkernes dybdebegrensninger var flaskehalsen. Her fikk dykkersaken sitt utspring – fordi ingen våget å gå mot kartellet.»
sier Rolf Guttorm Engebregtsen i artikkelen «Korrupsjon på norsk».
http://www.riksavisen.no/?p=118

Legg merke til i hvor sterk grad AP og LO er med.

Vær Varsom Plakaten:
1.2.Pressen ivaretar viktige oppgaver som informasjon, debatt og samfunnskritikk. Pressen har et spesielt ansvar for at ulike syn kommer til uttrykk.
1.4. Det er pressens rett å informere om det som skjer i samfunnet og avdekke kritikkverdige forhold.
1.5.Det er pressens oppgave å beskytte enkeltmennesker og grupper mot overgrep eller forsømmelser fra offentlige myndigheter og institusjoner, private foretak eller andre.

Kan ikke se noe sted at Pressen har et spesielt ansvar for å ta ned medmennesker/privatfolk som er til fare for den fortsatte beståelse av Statens fastsatte løgner.

I sine innslag så ser det ut til at TV2 forstår 1.5 slik:
1.5.Det er pressens oppgave å beskytte statens forsømmelser og overgrep, fra enkeltmennesker, grupper, institusjoner, private foretak eller andre.

TV2 har bevirket at en av det norske rettssystemet’s fremste kritikere, advokatfullmektig Herman Berge, kastet inn håndkleet den 11.05.2007, har flyttet til Luxemburg, og vi kommer sannsynligvis ikke til å høre noe mer fra ham på en stund. Etter å ha vært korsfestet i den norske maktelitens (inkl. TV2) fangarmer kan vel enhver trenge en pustepause.

«Jeg viser til de innslagene som har vært på TV2 nyhetene den senere tid, og ønsker med dette å fortelle at jeg etter en vurdering ensidig avslutter saken og trekker alle krav mot dødsboet etter Einar Riis. Saken har nå antatt proporsjoner som jeg ikke så følgene av, og jeg skal ærlig innrømme at følelsene nok har tatt av med meg også, da jeg ble anklaget for ikke å være hederlig, og ryddig.»
http://www.rettsnorge.no/artikler/2007/110507%20Amelia_Riis_saken_avsluttet.htm

Det er jo ikke noe rart egentlig at TV2 gjør dette, idet det er de samme krefter som eier dem, men med tanke på den journalistiske integritet, så kan vi vel stille noen spørsmål ved fremgangsmåten. Vi spør oss om det har sammenheng med at TV2 er eid av Arbeidspressen, og skifte av sjef i TV2; Kåre Valebrokk som de fleste regner for en mann med integritet, til Arbeiderpressens egen Alf Hildrum? Enkelte kilder har også hevdet at journalisten(e) som står bak sakene hos TV2 har tette bånd til AP/LO.

Mitt eget forbund; Fellesforbundet For Sjøfolk, som er det eneste forbund i Norge idag som er helt uavhengig av LO/NHO/NRF, etc, har også opplevet at den samme journalist har vridd deres saker til det ugjenkjennelige. Det skal ikke være lett å være uavhengig, ukorrupte og ha integritet i vårt samfunn.
TV2 i beste sendetid hadde Dokument2 igår den 07.05.07 en dokumentar som var et regelrett personlig slakt av NDSA’s (NordsjødykkerAlliansen) ledelse og fremste tillitsmenn. Viser til artikkel her for mer info;
http://www.riksavisen.no/?p=311

NSDA har påvist tette bånd innen oljebransjen, og navngir mektige krefter innen samme miljø ved navns nevnelse, som har i virkeligheten opptrådt som «personlige oljeminstre» utenfor demokratisk/parlamentarisk kontroll.

I dette miljø har det vært nevnt av Heman Berge navn som Høyesrettsadvokat Ole Lund og høyestrettsadvokat Harald Arnkværn, med flere, som var delaktig i ranet av Riis-familiens skip. Legg merke til at i 2003 påtar staten seg ansvar for de kjeltringstreker Lund, Arnkværn og andre har gjort mot Riis-familien. Hvilket bånd er der mellom Lund og Staten som gjør at Staten påtar seg økonomiske forpliktelser og ansvar, som Lund selv skulle betalt fra sin egen lommebok, for sitt bidrag til bedrageriet? Hvorfor skal våre skattepenger kjøpe han fri?

«Under hovedforhandlingene vitnet en av landets dengang mektigste menn, høyesterettsadvokat Ole Lund. I dommen skriver dommeren flere steder at Ole Lunds uttalelser ikke kan anses for å være troverdige. En klarere beskrivelse av en løgn fra et maktmenneske, får man neppe fra en norsk dommer.»
http://www.rettsnorge.no/artikler/050703_Riis_saken_forlik.htm

«Hva er så årsaken til at det har blitt slik at den norske rettssal er blitt løgnens høyborg?», spør Herman Berge, i sin artikkel «Staten er lut lei av Amelia og Einar Riis og betaler ut kr 55 mill. i erstatning», på www.rettsnorge.no

Det er ikke sikkert at adressaten for den som skor seg på andres ulykke i TV2 dokumentaren og nyhetsninslag om NSDA er riktig; bl.a. fikk advokat Carl Gunnar Sandvold 1 million kroner for sitt sporadiske arbeid med dykkersaken:

«Den kanskje mest opprørende sekvensen i ”dokumentaren” er intervjuet med advokat Carl Gunnar Sandvold. Denne samvittighetsløse åtselgribben, som av oss er innklaget til advokatforeningen for den måten han utøver yrket sitt på, har gjort det til en levevei å plage uføre dykkere gjennom flere år. Rett nok har han bistått en del dykkere i yrkesskadesaker, men Sandvold var ikke tilfreds med det og oppnevnte seg selv til juridisk rådgiver også i dykkersaken. Sandvold har aldri, vi gjentar aldri, diskutert Cormorant A med noen av oss. Derimot har han gjentatte ganger fått beskjed om at hans nærvær eller assistanse ikke er ønsket, uten at dette har hindret ham i å sende ut fakturaer skrevet med gaffel og begge henda til et stort antall dykkere. Eksempelvis kan vi nevne at Sandvold fakturerte de dykkere han hadde på sin ”klientliste” kr. 17.500,- for en dags reise til Oslo da han bestemte seg på egen hånd for å overvære dykkerhøringen i Stortinget. Denne mannen, som er en skam for sin stand og sin profesjon blir derfor et underlig sannhetsvitne i ”dokumentaren” til gravejournalist Foss.»
Tom Engh og Rolf Guttorm Engebretsen, i sin pressemelding om TV2 innslaget.

«Dette arbeidet var en direkte konsekvens av Stortingsflertallets ønske om at NSDAs utgifter med fremmingen av dykkersaken skulle dekkes. Nå oppnådde departementet at Stortingets ønske om en full dekning ikke ble imøtekommet, men det ble dog utbetalt en del penger. Advokat Sandvold fikk blant annet innpå én million kroner, uten at Foss fant dette verdt å nevne i ”dokumentaren” sin.»
Erling Minotti Krange, Styreleder, Nordsjødykkeralliansen, i sin pressemelding om TV2 innslaget

De som TV2 støttet og som deltok i programmet er noen som ble ekskludert fra NSDA, og som siden har laget sin egen organisasjon som heter ODU, som igjen er med under NOPEF/LO paraplyen. Disse er etter vår ringe forstand således en del av nettopp den gruppe som Dykkerne har kritisert for unnfallenhet i tidligere tider. Forstå det den som kan, men noe ligger bak en slik «beleilig allianse», på dette tidspunkt. Hvem tror at organisasjoner som LO ivaretar de ansattes interesser, mer enn sitt elitenettverks topplederes interesser etter dette? Ingen organisasjon eller parti er styrt fra bunnen, fra grasrota, men er alle toppstyrt, av elitenettverk.

Den 08.05.2007 fulgte TV2 opp på 21:00 nyhetene med en som visstnok skal ha bedratt enkefru Amelia Riis for millionbeløp.

Hermann Berge har siden jeg ble kjent med ham tilbake i -96 når han nettopp hadde påbegynt sine advokatstudier, vært redaktør for Internett avisen www.rettsnorge.no,
og han har som den eneste i Norge innen det juridiske miljøet i Norge som har avslørt det juridiske systemets falskheter og bedrageri for oss, inntil nå, hvor de har fått ham i kne.

TV2 fulgte det opp med ytterligere en reportasje i 21:00 nyhetene den 09.05.07. Dette er ikke informasjon eller rapportering.

Det er propaganda med en agenda. Alle steiner er snudd i Berge’s og NSDA’s tillitsmenn’s opptreden, men ikke en eneste sten er snudd i de forhold Berge og NSDA har avdekket hvor staten og makthaverne har sviktet (?).

Hverken Berge eller NSDA har vært redd for eller gått av veien for med navns nevnelse for å avsløre de som de mener har drevet med kjeltringstreker og skjulte bedragerier mot enkeltmennesker i Norge.

Berge har navngitt blant annet Høyesterettsadvokat Ole Lund, som personer en bør se opp for av makteliten.

«Under sakens gang har det vist seg at staten ikke bare beskytter den mer enn tvilsomme virksomhet som bl.a. høyesterettsadvokat Ole Lund bedrev…»
«Er virkelig staten Norge tjent med nærmest å forsvare og dekke over at en norsk dommer, i samarbeid med statens egen juridiske ekspertise, regjeringsadvokaten, praktiserer sabotasjehandlinger mot statens motparter? Er dette et engangstilfelle, eller er det utbredt? Og er staten tjent med å forsvare rent bedrageri utøvet mot andre stater? Hvordan vil dette bilde av vår ærverdige domstol og vårt regjeringsadvokatembete fortone seg internasjonalt?»

http://www.rettsnorge.no/artikler/Svart_flekk_paa_fru_Justitias_kappe.htm

Etter å ha avslørt dette nettverk av «private ministre» som driver staten Norge «from behind» gjennom sine pressetalsmenn politikerne, fikk Berge store problemer i det juridiske miljøet, med krav om hans hode på et fat, om Berge ikke ble fjernet fra den idealistiske StudJur, ville støtten fra blant andre Ole Lund’s firma opphøre.

Berge stod oppreist gjennom den kampen, og klarte å få sin jussutdanning, ikke uten kamp med de samme krefter, som gjerne ville hindre ham i bli en del av vårt juridiske system, som også prøvde å hindre ham i få sin eksamen godkjent.

Undertegnede ble kontaktet av Einar Riis i 1996, etter at jeg var med å stifte Det Norske Mannsforbund i 1992, og han hadde lagt merke til oss i media, og ba om hjelp med sin sak mot staten, og han lovte meg store andeler i den fremtidige erstatningen om jeg kunne trå til. Hans sak lå helt i stampe sa han, men jeg hadde ingen ressurser eller kompetanse til å hjelpe ham, så jeg henviste ham til www.rettsnorge.no og Hermann Berge, som nettopp hadde startet sin nettavis da. Viser til www.rettsnorge.no for det videre saksforløp.

Nå når Einar Riis har avgått ved døden, ære være hans minne, ser det ut til at enkelte tvilsomme avdokater har oppnådd ved hjelp av å appellere til menneskets mest nedrige egenskaper, grådighet, i enkefruen og andre, å så tvil og gå etter Hermann Berge, og hans avtalte honorar for å hjelpe Einar og Amelia Riis i deres vanskelig kamp mot norske myndigheter, som ble kronet med hell i 2003, som gav Riis-ekteparet 55 millioner i erstatning. Grådige advokater ser sitt snitt til å tjene noen ekstra kroner på enkefruen nå, og samtidig tjene interessene til de som Hermann Berge tidligere har avslørt som kjeltringer og bedragere. Systemet har sine helt speaielle innarbeidede avrettingsmetoder.

Til sammenligning med hva Herman Berge har tatt i honorar av oppnådd beløp i forlik med Staten, etter avtale 10%, må jeg selv betale 40 % til advokat i USA for å få rettferdighet etter å ha vært kidnappet i Nigeria sist høst, og den samme Staten har toet sine hender for noen hjelp og støtte til oss som var kidnappet og skadelidende. Staten ser ut for meg til å være opptatt av å beskytte alle andre interesser enn den menige borgers. Staten ser ut til å være næringsinteressers fremste våpendrager mer enn for oss vanlige folk, og ved det har vi de facto fascisme.

Sånt sett er 10% beskjedent for å bruke 9 år av sitt liv på å hjelpe familien Riis med saken. Erstatningen for brutte avtaler som Hermann Berge er en sak på siden av dette, og må bli behandlet etter vanlige erstatnings lover- og regler for slike brutte avtaler, som Berge mener enkefru Riis har gjort, og all ære til Berge for den jobb han påtok seg med å hjelpe Riis-familien når ingen andre ville ta i dem med ildtang engang, fordi makteliten var imot dem, og da finner de beregnende det best å dekke til hodet og ligge lavt.

Disse krefter som har vært ute etter å sabotere både min, Berge’s, NSDA’s og en mengde militære saker (som det har vært siden krigseilerne ble behandlet likeens), behersker gjennom sine skjulte nettverk både 1ste- (Lovgivende makt, Stortinget), 2dre- (Utøvende makt, Regjeringen) og 3dje statsmakt (Dømmende makt, Rettsapparatet), så en kan ikke forvente rettferdig behandling for saker som ikke tjenet deres interesser. Som alle i utgangspunktet skulle være uavhengige instanser i vårt samfunn, til borgernes velbehag etter Grunnloven. Se min artikkel «Politiske Norge; Det Skitne Maktspillet i Kulissene 1945-2006».

Vi ser best hvorfor det ikke er slik ved det faktum at 3dje statsmakt ved Høyesterett ikke gjør nevneverdig, eller noe som helst, for det svik som den 1ste statsmakt ved Stortinget’s 120 representanter som i strid med Grunnlovens, som medlemmer av Europabevegelsen, går inn for å innlemme Norge under fremmed stats overopphøyhet (EU), i strid med Grunnlovens § 1, og straffbart etter Straffelovens § 83 og 94. Vår 3dje Statsmakt gjør ingenting, ergo har de konspirert imot Grunnloven. Samme med vår 2ndre Statsmakt, som gjør alt de kan for å innlemme EU’s regelverk i vår forfatning.

Vi ser det også på hvordan en rekke enkeltpersoner som har stått opp mot de skjulte nettverk blir behandlet, blant annet den populære underholderen Freddy Kristoffersen fra Sigdal, som skrev boken «Mafiaen i Eiker»:
«Den folkekjære trekkspilleren og sangartisten Freddy Kristoffersen ble borte fra offentligheten i begynnelsen av 1990-tallet. Så ble det bråstille! Trekkspillet lå lydløst på hylla. «Mafiaen i Eiker» hadde satt en stopper for den glade musikanten. Noen hadde rett og slett tatt Freddy Kristoffersen. Knekt ham for godt. En gruppe personer smittet av maktsyke, og med de usynligste allianser og tråder seg imellom, hadde en agenda som ødela mange familier i distriktet. Blant dem finner vi Freddy Kristoffersen og hans familie. Det handler om det som på folkemunne må sies å være maktovergrep. Impliserte finner vi både i bank, kommune og rettsvesen. Mange er også frimurere. Nå forteller Freddy Kristoffersen sin historie. Og han takker sitt publikum. Forlaget melder at Freddy Kristoffersen døde en måned etter at boka kom ut.»

Vi trenger å få etterforsket om Freddy Kristoffersen døde naturlig (61 år bare), eller om det var ennå en likvidering for å stede til taushet en som avslørte mer enn godt er av de hemmelige nettverk, og deres metoder.

Freddy Kristoffersen sier i boken:
«Når kameraderiet griper inn i myndighetenes og rettsvesenets rekker og utvikler seg til korrupsjon, med den mangel på rettsikkerhet som følger av dette, blir det et problem…. Overgrepene som fremgår av denne boken bare belyser noen ekempler på et større samfunnsmessig problem».

Mange tar det for gitt at man får hjelp og at rettferdigheten seirer når en sak havner hos domstolene. Men hvorfor opplever vi stadig at den lille kvinne og mann ikke vinner frem i rettssystemet?

«Hvor utbredt er inhabilitet, kemeraderi og korrupsjon innen den offentlige sektor? Hvilket omfang har lukkede ordeners forbindelseslinjer til den offentlige sektor og domstolene? Hvilken kosenkvens har det at nettverkslojaliteten går foran alle andre hensyn? Hvor hardt har dette rammet rettsvesenet i Norge?», spør Freddy Kristoffersen, og viser oss i sin bok hvordan de helt konkret går frem for å knuse folk som avslører dem, ofte med hjelp av sine kompiser i media, som bidrar i korsfestelsene på sin måte.

Professor Emeritus Edvard Vogt sier i etterordet til Kristoffersen’s bok:

«Freddy Kristoffersen’s bok handler om ting som ikke bør skje i en rettsstat, men som tross dette blir stadig mer vanlige.

Mange har måttet oppleve at i deres tilfelle har den rettstaten de trodde på, ikke fungert. Kanskje deres tilfelle ikke er enestående? Reformer vil bare finne sted om tilstrekkelig mange gjør som Kristofersen og sørger for at uretten blir dokumentert.»

«Vi må vekke dem som fremdeles tror at korrupsjon er noe som skjer i fjerne diktaturer. Korrupsjon trives også i Norge og den har mange former og grader. I næringslivet finner vi alle overganger fra gjensidige vennetjenester på bedriftens og aksjonærenes bekostning – til passiv deltakelse ved vitners taushet for fredens skyld, til aktiv tildekking av andres lovbrudd – og deretter til aktiv og lønnsom deltakelse i et av de korrupte nettverk. Vi trenger ikke lenger å stjele eller begå underslag. med gode venners hjelp kan vi sikre oss andres penger på lovlig vis.»

«Omerta er ikke bare en siciliansk norm. Vi behøver ikke engang foreta oss noe for å delta i utfrysingen av dem som ikke passer inn. Om vi ikke selv har noe å skjule, vet vi at media kan spre det inntrykk at vi har det».

Og grunnen til at dete kan bestå er at Justisdepartementet har fredet dommerstanden, med leksa om at «domstolen i henhold til Grunnloven står selvstendig».

Professor Vogt skriver i Erik Rudstrøms 2-bindsverk; «Frimureriet – og de skjulte makteliter», om Justisdepartementets meget spesielle elitegruppe som fremstår som «et brødrenettverk med uvanlig stor prestisje- og innbyrdes solidaritet».

På samme måte og av samme årsak ble Anne Orderud Paust, Johan Jørgen Holst, Synnøve Taftøe Fjellbakk, Arnold Juklerød, Kåre Torvholm, Norulv Øvrebotten, Freddy Kristoffersen, og en endeløs rekke av andre tatt ut av de samme skjulte nettverk, fordi de truet det fortsatte hemmelighold, og ville fortelle sanheten om dem. Jfr. blant annet boken «Fraglar, finns dei» av stortingsrepresentant Marie Lovise Widnes. Disse nettverk ser ut til å ha hatt en egen tilgang på støtte og hjelp fra politi og rettsapparatet vårt, samt de psykiatriske «helse»tjenester. Når vi vet at de psyiatriske «helse»tjenester i Norge var bygget opp med økonomisk hjelp av og forskning for de hemmelige tjenester (CIA), som var bygget opp av de samme krefter (landsmenn) etter 2ndre verdenskrig som vi kritiserer, så er det kanskje ikke så rart.

Og alt dette skjer uten et ord eller uten inngrep fra vår 4de Statsmakt, media. Men som vi kanskje aner konturene av, så behersker de samme krefter også vår 4de Statsmakt (media). Om alle våre statsmakter og alle gode krefter/personer, ellers i vårt samfunn enten er kjøpt eller betalt for å fremme «den sterkestes rett», eller truet til taushet, så har vi lagt vårt samfunn åpent for disse kriminelle elementer, og akseptert at de er våre herskere, og vi er deres tjenere.

Dette til informasjon. Lykke til.

Mvh. J.Johansen

Denne artikkel er publisert på www.riksavisen.no den 17.05.2007. Følg med på link her for oppdateringer av denne artikkel.

Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)
Spread the love - Sharing is caring